Ouderraad

De Ouderraad bestaat uit ouders van leerlingen van 2College Durendael. Ieder schooljaar roepen wij ouders van leerlingen op, om zich aan te melden voor de OR. Daarbij streven we naar een evenredige vertegenwoordiging van ouders van leerlingen uit de verschillende afdelingen en leerjaren.
 
Leden van de Ouderraad 2022-2023:

  • Hanjo van den Aker (voorzitter)
  • Linda Vermeer
  • Jessika Verhoeven
  • Klaas Kroot
  • Lisette van Beurden
  • Miranda van Eeten

Scharnier tussen ouders, leerlingen, personeel en schoolleiding

De Ouderraad (OR) adviseert de schoolleiding en de medezeggenschapsraad (MR) van de school over onderwerpen die voor ouders en leerlingen van belang zijn. De OR mag de schoolleiding gevraagd en ongevraagd van advies dienen. 2College Durendael ziet de OR als een belangrijke schakel in het tot stand komen en evalueren van het schoolbeleid op veel terreinen. De OR behartigt de belangen van ouders/verzorgers en indirect dus ook de belangen van leerlingen. De OR fungeert als klankbord voor de directie en is alert op bijzondere zaken binnen onze school en in het onderwijs in het algemeen.

Wat doet de Ouderraad?

Zes keer per jaar vergadert de Ouderraad met de directie over lopende zaken. Vanuit de OR is er steeds minimaal één persoon die contacten onderhoudt met andere inspraakorganen: leerlingenraad, personeelsraad, medezeggenschapsraden (van 2College en van OMO, het bestuur waaronder 2College valt) en resonansgroepen.
Een keer per jaar organiseert de OR een thema-avond voor ouders over een relevant onderwerp. Op deze avond wordt het thema vanuit verschillende invalshoeken belicht.
 

Contact

De OR en de schoolleiding vinden het belangrijk te weten wat er bij ouders en leerlingen leeft. Pas dan kan de school optimaal functioneren als spreekbuis en klankbord. Indien u een onderwerp in de OR besproken wilt hebben dan horen wij graag van u. Wilt u lid worden van de Ouderraad of een keer een vergadering bijwonen? Of wilt u op een andere manier een bijdrage leveren aan de OR? In alle gevallen kunt u contact met ons opnemen via een e-mail naar ouderraad.durendael@verwijder-dit.2college.nl