Jaarverslag 2023

Organisatie in ontwikkeling

Na de vaststelling van het vestigingsplan in schoolleiding en MR startten we de implementatie. In schooljaar 22-23 deden we dat door veel van onze onderwijsprofessionals uit onze school bij dit proces te betrekken. Met twee speerpunten gingen collega’s onder begeleiding van medewerkers van de Fontys aan de slag (vorm: Learning Design Studio's). Twee andere thema’s werden uitgewerkt in ontwikkelgroepen met daarin leden van de schoolleiding en docenten. De opbrengsten van de LDS-en werden in juni gepresenteerd aan het voltallig OP. Daarna verwerkte de schoolleiding de adviezen van zowel de LDS-en als de ontwikkelgroepen in het jaarplan 23-24. In de eerste maanden van schooljaar 23-24 werd een start gemaakt met de concrete implementatie.

NPO Interventies/middelen

Eind schooljaar 21-22 evalueerden we het NPO-plan. Onderdeel van die evaluatie zijn de verwerking van de scans (vragenlijsten) die waren afgenomen onder leerlingen en ouders/verzorgers en de tevredenheidsonderzoeken. Daarnaast bepaalden we op 2College-niveau hoe we de resterende NPO-budgetten zouden verdelen over de resterende twee schooljaren. Dat besluit en de genoemde evaluatie leidde tot een aanpassing van de interventies voor 23-24. Gezien de gedeeltelijke afronding van de extra inspanningen op schoolontwikkelingen (LDS-en en ontwikkelgroepen) in 22-23 en de vervolgstap in de implementatie van het vestigingsplan Bij 2College Durendael kozen we voor het verlagen van dit budget voor 23-24. Het resterende en grootste deel van het budget 23-24 wordt ingezet ten behoeve van de begeleiding en ondersteuning van de leerlingen.

Jaarthema: Onderwijs in transitie

In het kader van Koers 2030 en de daaraan gekoppelde opdracht van het bestuur van OMO gaat 2College en dus ook 2College Durendael concreet aan de slag met de uitdaging die voortkomt uit de genoemde koers. Naast het concreet inplannen van extra studiedagen komt het thema ook aan de orde op deze dagen. Bovendien is het onderwerp van gesprek op alle niveaus in de organisatie: binnen de kerndirectie van 2College, in de schoolleiding van 2College Durendael en binnen de school met alle collega’s ( deelthema van een studiedag). Tot slot dagen wij elke sectie uit om in het sectieoverleg of tijdens de sectie studiedag met onderwerp “transitie”

Werkdrukmiddelen

De inzet/compensatie van de individuele werkdrukmiddelen was na de bekendwording van de spelregels geen complex proces. De inzet van de collectieve werkdrukmiddelen binnen 2College Durendael werd uiteindelijk wel een complex proces. Belangrijkste oorzaken waren de onwennigheid van de personeelsraad en het personeel met het fenomeen collectieve werkdrukmiddelen en de keuze van 2College Durendael om de inzet van de middelen te verbinden aan de wensen/ideeën van de afzonderlijke OP- en OOP-teams. Inhoudelijk werden veelal logische en waardevolle keuzes gemaakt; de uitvoering van de gewenste maatregelen/interventies bleek echter complex. Of de inzet van zowel de individuele als collectieve middelen het gewenste effect hebben, zal blijken uit een evaluatie en (bijvoorbeeld) het Medewerkersonderzoek.

Bereikte resultaten

Tot slot waren we “grosso modo” trots op de behaalde eindexamenresultaten op alle afdelingen; dat neemt niet weg dat er aandacht en zorg is voor die resultaten die in dat gemiddeld goede resultaat achterblijven.