Jaarverslag 2022

Organisatie in ontwikkeling

Na de vaststelling van het vestigingsplan in schoolleiding en MR startten we de implementatie. Belangrijke stappen daarbij waren het geven van richting door het opstellen van een concreet jaarplan met onderliggende afspraken voor schooljaar 22/23 en het inhoudelijk betrekken van veel onderwijsprofessionals uit onze school bij dit proces. Twee speerpunten van onze onderwijsontwikkeling geven onze docenten vorm in samenwerking met Fontys, in de vorm van Learning Design Studio's. Twee andere thema's worden opgepakt door ontwikkelgroepen met daarin leden van de schoolleiding en docenten. Deze processen staan onder begeleiding/toezicht/regie van de vestigingsdirecteur en een ander lid van de schoolleiding. Daarnaast zetten we, met name door veel mutaties in de schoolleiding en de nawerking van corona, extra in op de betrokkenheid van iedereen bij elkaar en bij de school. De uitkomsten van het traject “Van werkdruk naar werkplezier” droegen bij aan het genereren van gerichte interventies op dit vlak.

NPO Interventies/middelen

Eind schooljaar 21-22 evalueerden we het NPO-plan 21-22. Onderdeel van die evaluatie waren de verwerking van de scans (vragenlijsten) die waren afgenomen onder leerlingen en ouders/verzorgers. Daarnaast bepaalden we op 2College-niveau hoe we de resterende NPO-budgetten zouden verdelen over de resterende drie schooljaren. Dat besluit en de genoemde evaluatie leidde tot een aanpassing van de interventies voor 22-23. Bij 2College Durendael kozen we voor het verhogen van het budget voor 22-23 mede vanwege extra interventies op duurzame schoolontwikkeling. Het overgrote deel van het budget 22-23 werd echter weer ingezet ten behoeve van de (vakinhoudelijke) begeleiding en ondersteuning van de leerlingen.

Jaarthema: kansenverbetering

In een brede school als 2College Durendael is kansenverbetering een permanent punt van aandacht: van de instroom tot de doorstroom door de schooljaren heen. Door nog meer aandacht te besteden aan de warme overdracht met onze PO-partners, kunnen we zorgdragen voor een juiste plaatsing en dus voor kansenverbetering. Daarnaast vragen sinds een aantal jaren structureel aandacht voor de input/betrokkenheid van het ondersteuningsteam wanneer is sprake is van mogelijke verstroming. Tot slot zoeken we binnen de onderwijsafdelingen ook naar concrete mogelijkheden om leerlingen eerder vakken te laten afsluiten of op een hoger niveau af te sluiten.

Bereikte resultaten

Dit kalenderjaar ontving de school het Senior Certificate. Leerlingen die in de bovenbouw het IB-programma volgen, ontvangen bij het verlaten van de school voortaan het senior tto-certificaat. Daarnaast waren we in juni/juli weer trots met de behaalde eindexamenresulaten op alle afdelingen. En tot slot is de school blij met de uitkomst van de tevredenheidsonderzoeken onder leerlingen en hun ouders/verzorgers in 2022.