Ondersteuning en begeleiding

Op 2College Durendael hebben we aandacht voor iedere leerling. Wij werken met een geïntegreerde leerlingbegeleiding. Binnen onze lessen is er volop aandacht voor de persoonlijke ontwikkeling, studievaardigheden en loopbaanoriëntatie van onze leerlingen. We noemen dat onze basisondersteuning. In de begeleiding staat de leerling centraal en kijken we samen met ouders/verzorgers welke begeleiding passend is. Elke school geeft invulling aan de basisondersteuning op een manier die aansluit bij de onderwijsvisie en organisatie van de school. Onze visie en ondersteuningsmogelijkheden staan beschreven in het schoolondersteuningsprofiel (S.O.P.) van 2College Durendael.

Ouderrapport en Schoolondersteuningsprofiel (SOP)

Dit ouderrapport geeft een beknopt beeld van de ondersteuning die onze school de kinderen kan bieden. Vooral als het om specifieke ondersteuningsbehoeften gaat. Het is een samenvatting van het Schoolondersteuningprofiel (SOP) en biedt een eerste richting.

Mentor

De dagelijkse begeleiding van de leerling is in handen van de mentor. De mentor is het eerste aanspreekpunt voor leerlingen en ouders. Hij begeleidt leerlingen op het gebied van studievaardigheden, sociaal-emotionele ontwikkeling en loopbaanoriëntatie.

Ondersteuningsteam

Wanneer er meer expertise of begeleiding nodig is, komt het ondersteuningsteam in beeld. Bijvoorbeeld als het gaat over lees- en leerproblematiek, sociaal-emotionele hulpvragen, behoefte aan extra structuur en meer- en hoogbegaafdheid. Het ondersteuningsteam bestaat onder andere uit de ondersteuningscoördinator, de leerlingcoördinator, schoolmaatschappelijk werk, de orthopedagoog en de onderwijspedagoog. Indien nodig kan het ondersteuningsteam contact leggen met de jeugdarts van de GGD of de leerplichtambtenaar. De ondersteuningscoördinator is het aanspeekpunt voor het ondersteuningsteam; dit is op 2College Durendael: mevr. L. Hamers, hamers.l@2college.nl

  Video ondersteuning op Durendael

  In onderstaande video leggen wij uit, wat u bij ons op school kunt verwachten op het gebied van ondersteuning en begeleiding en welke faciliteiten er zijn voor leerlingen met een specifieke hulpvraag.

  Specifieke leerproblemen

  Leerlingen met een officiële dyslexie- of dyscalculieverklaring hebben recht op extra faciliteiten. Op basis van een onderzoeksrapport kunnen leerlingen in aanmerking komen voor bijvoorbeeld extra tijd bij toetsen, auditieve ondersteuning (TextAid) en gebruik van stappenplannen. Hiervoor ontvangen zij een faciliteitenkaart. Leerlingen met andere leer- en of ontwikkelingsproblemen kunnen ook in aanmerking komen voor extra faciliteiten. Deze faciliteiten kunnen alleen toegekend worden met een onderliggende deskundigheidsverklaring vanuit een bevoegd professional zoals een GZ-psycholoog, psychiater of kinderarts.

  Samenwerking met externe hulpverleners

  Het ondersteuningsteam werkt ook samen met externe hulpverleners. Deze contactpersonen zijn verbonden aan en deels ook werkzaam op onze school. Denk daarbij aan de leerplichtconsulent, schoolmaatschappelijkwerk, jongerenwerk R-Newt, de jeugdarts van de GGD,  en schoolcontactpersoon van het samenwerkingsverband Portvolio.

  Decanaat

  De decanen zijn er voor de leerlingen met vragen op het gebied van LOB (loopbaanoriëntatie en begeleiding). Denk aan vragen over sector-/profielkeuze, studiekeuze, aanmelding en inschrijving in het vervolgonderwijs, studeren in het buitenland, studiefinanciering et cetera.

  Vertrouwenspersoon​

  De vertrouwenspersoon is er voor leerlingen die te maken hebben met sociaal-emotionele problemen (‘niet lekker in je vel zitten’) of die geconfronteerd worden met seksuele intimidatie, agressie, geweld of discriminatie op school. De vertrouwenspersoon zorgt voor de eerste opvang en zoekt samen met de leerling naar de beste aanpak van het probleem.

  Begeleiding hoogbegaafde leerlingen (GOLDD)

  Wij bieden alle eerstejaars vwo-leerlingen een lessenreeks GOLDD aan. Dit staat voor GrensOverstijgend Leren Denken én Doen. De klassen worden begeleid door twee HB-specialisten. Gedurende 6 bijeenkomsten van 100 minuten worden de leerlingen middels prikkelende oefeningen uitgedaagd om kritisch naar zichzelf te kijken. Doel is om hun leer- en denkvaardigheden te versterken en hun zelfinzicht te vergroten om zo tot (effectief) leren te kunnen komen. Dit doen we onder andere door middel van denkoefeningen, breinkennis en het stapsgewijs toewerken naar einddoelen. Het onderling uitwisselen van ervaringen helpt deze leerlingen bij het sociaal-emotioneel sterker worden.