Begeleiding

Contactpersonen

Ondersteuningsteam
OndersteuningscoördinatorLineke Hamershamers.l@2college.nl
OrthopedagoogSuzanne van de Sandesande.s@2college.nl
OnderwijspedagoogWietske Verhulstverhulst.w@2college.nl
Medewerker OndersteuningsteamEmmeke Huibershuibers.e@2college.nl
Externe hulpverleners
LeerplichtconsulentDennis Brinkhof dennis.brinkhof@tilburg.nl
SchoolmaatschappelijkwerkJuul van Schaijckjuulvanschaijk@farent.nl
SchoolartsMonique de Koningm.de.koning@ggdhvb.nl
Schoolcontactpersoon PortvolioMonique Wiaterekm.wiaterek@portvolio.nl
Vertrouwenspersonen
Marlou Rafael Martinezrafaelmartinez.m.@2college.nl
Anke van Herkherk.a@2college.nl
vacature 
Lisa van den Nieuwenhuizennieuwenhuizen.l@2college.nl

Mentor

De dagelijkse begeleiding van de leerling is in handen van de mentor. De mentor is het eerste aanspreekpunt voor leerlingen en ouders. Hij begeleidt leerlingen op het gebied van studievaardigheden, sociaal-emotionele ontwikkeling en loopbaanoriëntatie.

Ondersteuningsteam

Op Durendael hebben we aandacht voor iedere leerling. Binnen onze lessen is er volop aandacht voor de persoonlijke ontwikkeling, studievaardigheden en loopbaanoriëntatie van onze leerlingen. We noemen dat onze basisondersteuning. Elke school geeft invulling aan de basisondersteuning op een manier die aansluit bij de onderwijsvisie en organisatie van de school. Onze visie en ondersteuningsmogelijkheden staan beschreven in het schoolondersteuningsprofiel (S.O.P.) van Durendael.

Extra ondersteuning

Als de reguliere basisondersteuning onvoldoende aansluit, is het mogelijk om voor een bepaalde periode maatwerk in te zetten. We noemen dat onze extra ondersteuning. In deze periode wordt er extra ondersteuning ingezet op het vlak waarop de leerling dat nodig heeft.

Als er een hulpvraag speelt, kan de mentor de leerling laten bespreken in het ondersteuningsteam. Dit team bestaat onder andere uit de ondersteuningscoördinator, de leerlingcoördinator, schoolmaatschappelijkwerk, de orthopedagoog en de ambulant begeleider vanuit expertisecentrum de Kracht. Indien nodig kan het ondersteuningsteam contact leggen met de jeugdarts van de GGD of de leerplichtambtenaar.

  Externe hulpverleners

  Het ondersteuningsteam werkt ook samen met externe hulpverleners. Deze contactpersonen zijn verbonden aan en deels ook werkzaam op onze school. Denk daarbij aan de leerplichtconsulent, schoolmaatschappelijkwerk, de schoolarts en schoolcontactpersoon van het samenwerkingsverband Portvolio.

  Schoolondersteuningsprofiel (S.O.P.)

  Ondersteuningsmogelijkheden op Durendael

  In bovenstaande video's leggen wij uit, wat u bij ons op school kunt verwachten op het gebied van ondersteuning en begeleiding en welke faciliteiten er zijn voor leerlingen met een specifieke hulpvraag.

  Vertrouwenspersoon​

  De vertrouwenspersoon is er voor leerlingen die te maken hebben met sociaal-emotionele problemen (‘niet lekker in je vel zitten’) of die geconfronteerd worden met seksuele intimidatie, agressie, geweld of discriminatie op school. De vertrouwenspersoon zorgt voor de eerste opvang en zoekt samen met de leerling naar de beste aanpak van het probleem.

  Specifieke leerproblemen 

  Leerlingen met een officiële dyslexie- of dyscalculieverklaring hebben recht op extra faciliteiten. Op basis van een onderzoeksrapport kunnen leerlingen in aanmerking komen voor bijvoorbeeld extra tijd bij toetsen, auditieve ondersteuning (Claroread) en gebruik van stappenplannen. Hiervoor ontvangen zij een faciliteitenkaart. 

  Leerlingen met andere leer- en of ontwikkelingsproblemen kunnen ook in aanmerking komen voor extra faciliteiten.

  Bekijk het dyslexieprotocol.

  Begeleiding hoogbegaafde leerlingen (GOLDD)

  Hoogbegaafde en onderpresterende hoogbegaafde leerlingen kunnen deelnemen aan de peergroep GOLDD (GrensOverstijgend Leren Denken èn Doen). De groep wordt geleid door twee HBG-gespecialiseerde docenten. Gedurende tien schoolweken komen de leerlingen eenmaal per week samen om hun leer- en denkvaardigheden te versterken en hun zelfinzicht te vergroten. Dit versterkt het leren leren en het leren plannen en het sociaal-emotionele welbevinden.

  Individuele ondersteuning door een HBG-specialist kan op verzoek van mentor en/of ouders.

  Aanvullende ondersteuning en begeleiding

  Heeft uw kind volgens u extra ondersteuning en begeleiding nodig op school, vul dan bij de aanmelding dit formulier in. U levert dit tegelijk in met het aanmeldingsformulier.