10 maart: update maatregelen rondom Coronavirus

Informatie voor leerlingen en ouders/verzorgers

Afgelopen zondag bent u door ons geïnformeerd over de genomen maatregelen en dringende adviezen rondom het coronavirus. Hiermee wilden we samen met u voorkomen dat een deel van onze leerlingen en medewerkers ziek kon worden. Ook wilden we zo ons onderwijs zoveel mogelijk waarborgen.

We zijn nu een paar dagen verder en het effect is, dat we voor zover bekend, géén medewerkers of leerlingen hebben die besmet zijn. Het effect is echter ook, dat een groot deel van onze medewerkers en leerlingen zich preventief heeft ziekgemeld. U begrijpt dat dit gevolgen heeft voor onze kerntaak: goed onderwijs en goede begeleiding bieden aan uw kinderen, onze leerlingen. Ondanks deze gevolgen zien we geen aanleiding om de maatregelen en adviezen te wijzigen. U mag erop vertrouwen dat wij de ontwikkelingen op de voet volgen en dat wij de adviezen van de deskundigen zullen naleven. Zodra er veranderingen optreden, zullen wij daar direct op reageren en u infomeren.

Dat betekent dat wij u vragen het eerder uitgebrachte advies van het RIVM voor inwoners van Noord-Brabant te volgen: zij adviseren inwoners om bij verkoudheid, hoesten of koorts de sociale contacten te beperken en dus zoveel mogelijk thuis te blijven. Er is weliswaar dinsdagmiddag aangescherpt beleid aangekondigd, maar dat betrof vooral een aantal andere zaken. Voor leerlingen blijft het bovenstaand advies overeind.

Daarom doe ik wederom een beroep op uw verantwoordelijkheid om mede te zorgen dat we de risico’s op besmetting op school zo klein mogelijk houden. En dus verzoek ik kinderen die één van de genoemde klachten hebben niet naar school te komen. Pas als de klachten 24 uur weg zijn, is het wenselijk weer op school te komen.Aanvullend vragen wij u uw kind niet naar school te sturen op het moment dat in uw gezin bij iemand coronabesmetting is vastgesteld. Wij verzoeken u deze specifieke reden bij ons te melden.

Mocht er sprake zijn van toetsen of schoolexamens dan wil ik u nogmaals geruststellen. Dat gaan we oplossen en bespreken met de betrokken leerlingen op het moment dat de situatie zich weer heeft genormaliseerd. We weten nu al dat er sprake is van verhoogde lesuitval wegens ziekmelding van collega’s. We blijven ons uiterste best doen dit tot een minimum te beperken, maar de veiligheid en gezondheid van eenieder blijft in deze natuurlijk voorop staan. Ik heb er alle vertrouwen in dat u hiervoor begrip heeft.

Ik herhaal dat er tot op heden, voor zover bij ons bekend, geen besmettingen met het coronavirus binnen onze scholen bekend zijn. Uiteraard informeren we u direct als dit wel aan de orde is in onze school, of in één van onze scholen.

Ik wens iedereen die zich niet lekker voelt een voorspoedig herstel toe en hoop dat we weer snel terug kunnen naar normale omstandigheden.

Met vriendelijke groet,

Leon Spaan
Rector 2College