AOA

In 2017 besloot de Onderwijsgroep Tilburg om tot sluiting van de Frater van Gemertschool over te gaan. De FvG school verzorgde tot en met schooljaar 2017-2018 onderwijs aan leerlingen uit het ASS-arrangement en LWOO-leerlingen met een speciale ondersteuningsvraag. Vanaf schooljaar 2018-2019 is de FvG-school gesloten.

Om leerlingen uit het ASS-arrangement toch een kleinschalige en gekwalificeerde onderwijsplek te bieden heeft 2College Ruivenmavo zich opgeworpen om vanaf 2018-2019 een tussenvoorziening te creƫren voor deze kwetsbare leerlingen.

Onze school heeft een aanbod voor havo en vmbo-tl voor leerjaar 1 en 2 voor leerlingen met een diagnose binnen ASS of kenmerken van ASS; wij realiseren dit onderwijs met ondersteuning van de expertise van de Frater van Gemertschool en het Voortgezet Speciaal Onderwijs binnen het samenwerkingsverband, waarmee symbiosemogelijkheden ontstaan tussen regulier en speciaal onderwijs conform de geest van de Wet op Passend Onderwijs.

Er is sprake van een tweejarige schakelperiode, gedurende de eerste twee leerjaren. De schakelperiode is zodanig ingericht dat leerlingen nadien in principe instromen in het regulier voortgezet onderwijs. Na twee jaar onderwijs binnen het ASS-onderwijsarrangement (AOA) beoordeelt de school of de leerling:

  • een schakeladvies krijgt naar regulier onderwijs; in dit geval is de leerling zonder meer toelaatbaar tot iedere school voor regulier onderwijs op het niveau van de leerling;

en beoordeelt de Toewijzings- en adviescommissie (TAC) of een leerling:

  • een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) krijgt voor het VSO; in dit geval vervolgt de leerling zijn onderwijs op een school voor speciaal onderwijs.

Doelgroep en toelating

Voor leerlingen die in aanmerking willen komen voor het ASS Onderwijs Arrangement geldt het volgende:

  1.  Er is een aantoonbare ondersteuningsbehoefte; de leerling heeft een diagnose ASS of kenmerken van ASS die dusdanig het leerproces in de weg staan dat ze belemmerend werken. Er ligt een onderzoeksrapport van een kinderarts, psycholoog of andere deskundige dat dit bevestigt.
  2. De leerling heeft minstens een TL-advies; leerlingen met een KGT-advies zijn niet toelaatbaar.
  3. De basisschool van herkomst levert een OPP aan waarmee de TAC-aanvraag door 2C Ruivenmavo kan worden ingevuld.
  4. De grenzen van de ondersteuningsbehoefte laten zich moeilijk bepalen. De diagnose categorie licht (regulier onderwijs), midden (AOA) of zwaar (VSO) is daardoor lastig. De TAC moet daarom voor het AOA een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) afgeven.

Er is een quotering op het aantal plaatsen vastgesteld. 2C Ruivenmavo reserveert voor het AOA in totaal 16 plaatsen in twee cohorten. Bij een overaanmelding zorgt het samenwerkingsverband Portvolio voor een plaats op een van de overige scholen. De plaatsing gaat op volgorde van toewijzing van het TLV door de TAC.

Voor meer informatie kunt u zich wenden tot de onderwijsconsulent: Mw. I. van Eekelen (eekelen.i@verwijder-dit.2college.nl)