Dyslexie

Mits de school in het bezit komt van het onderzoeksrapport (vastgesteld door een erkende orthopedagoog/psycholoog volgens de geldende kwalificaties voor dyslexie) gelden er voor de dyslectische leerlingen de volgende zaken of komt hij/zij in aanmerking voor de volgende regelingen:

Docenten accepteren dat er voor deze leerling een aparte status geldt. De Zoco (Zorgcoördinator) zorgt ervoor dat de docenten weten wie deze leerlingen zijn. De dyslectische leerling ontvangt een faciliteitenkaart.

Iedere dyslectische leerling heeft recht op 25% extra tijd bij proefwerken en/of overhoringen en iedere leerling kan daarvan gebruik maken indien nodig.

Tips:

  • Proefwerken duren niet langer dan 35 minuten of
  • Proefwerken bestaan uit een verplicht en facultatief gedeelte.
  • Alle overhoringen en proefwerken worden schriftelijk dan wel via het (digi)bord aangeboden en vooraf opgegeven. Ook de lesstof of opdrachten worden zoveel mogelijk schriftelijk aangeboden.
  • Spellingfouten worden niet aangerekend bij vakken en leergebieden die buiten de moderne vreemde talen en Nederlands vallen. Bij de moderne vreemde talen en Nederlands is dit afhankelijk van wat getoetst wordt.
  • Ter compensatie kunnen extra opdrachten worden gegeven. Dit kan ook een mondelinge beurt zijn. Dit gebeurt in overleg met de vakdocent.

Indien er sprake is van Remedial Teaching extern, kunnen gemaakte proefwerken en toetsopdrachten in een gesloten envelop aan de leerling worden meegegeven. De leerling dient deze weer in een gesloten envelop te retourneren. Hij/zij vraagt dit steeds zelf bij de vakdocent en draagt zorg voor een envelop. Overleg tussen een externe Remedial Teacher en de vakdocent is altijd mogelijk.

De dyslectische leerling met ernstige leesproblemen kan bij de bibliotheek methoden en literatuurboeken voor gesproken studie- en vakliteratuur bestellen. Deze boeken worden ingesproken en kunnen met een daisyspeler vanaf een CD worden beluisterd. (Boeken kunnen ook besteld worden bij DEDICON. Ouders doen dat zelf. Onderzoeksrapporten zijn nodig.) Voor meer informatie hierover kunt u contact opnemen met de RT-er van de school.

In het tweede leerjaar kan aan een VMBO-leerling dispensatie voor Frans / Spaans/ Duits worden verleend. Het is dan de bedoeling dat de leerling tijdens de lessen Frans / Spaans / Duits aan de andere vreemde taal/talen werkt. In principe volgt elke leerling twee jaar Duits. In uitzonderlijke gevallen kan op verzoek van de RT’er, de vakdocent en/of de teamleiding anders worden besloten.

Indien nodig kunnen proefwerken met een vergroot lettertype worden aangeboden.

Bij de Moderne Vreemde Talen gelden ook de volgende afspraken:

  • De gelegenheid bestaat een schriftelijke overhoring (m.n. idioomoverhoringen) één keer per periode mondeling te compenseren. Dit gebeurt in overleg met de vakdocent.
  • Er mag niet meer dan één proefwerk moderne vreemde talen op dezelfde dag gegeven worden. De MVT streven ernaar om niet meer dan één SO MVT per dag te plannen.
  • Bij de moderne vreemde talen en Nederlands mag het cijfer van een dictee of idioomoverhoring niet lager zijn dan een 3 mits de leerling kan aantonen dat hij/zij de woordjes wel geleerd/geoefend heeft.
  • Bij de moderne vreemde talen wordt een spelfout gerekend voor een ¼ fout, tenzij er sprake is van een grammaticale fout: een grammaticale fout wordt net zo geteld als bij de andere leerlingen.

De faciliteiten en afspraken zoals die hierboven staan vermeld, gelden in principe voor alle dyslectische leerlingen. Echter, ze zullen niet in alle gevallen goed werken, want er zijn veel verschillen in de ernst van de dyslexie. Wanneer blijkt dat de gegeven faciliteiten voor een bepaalde leerling niet voldoende zijn, zal de mentor in overleg met de zorgcoördinator en teamleider bekijken of er aanpassingen mogelijk zijn.