Verzuim (ziek, te laat, verlof)

Als bekend is dat een leerling één of meerdere leeractiviteiten of lessen moet verzuimen moet dit tevoren schriftelijk of telefonisch worden aangevraagd bij de leerlingcoördinator via een absentiebriefje.

Wij verwachten dat afspraken met de dokter, tandarts e.d. zoveel mogelijk buiten schooltijd worden gemaakt.

Ziekte of ander onverwacht verzuim moet zo spoedig mogelijk bij voorkeur via Magister of eventueel telefonisch worden gemeld. Komt een leerling na verzuim weer op school, dan moet dit verzuim nog eens schriftelijk worden bevestigd bij de conciërge voor aanvang van de leeractiviteiten of lessen van die dag.

Bij ziekte onder schooltijd, meldt de leerling dit bij de leerlingcoördinator of een van de teamleiders. Steeds zal eerst geprobeerd worden telefonisch contact met thuis op te nemen, zodat het thuisfront op de hoogte is en zodat wij weten dat een ziek kind niet alleen thuis is. De leerling krijgt een briefje mee, dat ondertekend door ouder/verzorger ingeleverd moet worden bij de conciërge, als hij beter is.


Bijzonder verlof

Extra verlof in verband met een bruiloft, jubileum, of voor religieuze feestdagen moeten door de ouders/verzorgers op tijd worden aangevraagd bij de leerlingcoördinator via een absentiebriefje. Dit moet minimaal twee weken van tevoren gebeuren door middel van een verlofformulier. Verlof voor meerdere dagen moet ruim van tevoren worden aangevraagd.

De Leerplichtwet gaat ervan uit, dat u zich aan de schoolvakanties houdt. Alleen in bijzondere gevallen kan daarvan af geweken worden. Als ouders vanwege hun beroep onmogelijk tijdens de schoolvakanties verlof op kunnen nemen, kan bijzonder verlof worden aangevraagd. Dit mag nooit gedurende de eerste twee weken na de zomervakantie. Bij deze aanvraag moet altijd een werkgeversverklaring of ander bewijs worden overlegd. De school is verplicht de namen van leerlingen die ongeoorloofd afwezig zijn te melden bij leerplicht.