Leerlingstatuut

Verkort leerlingenstatuut

Dit leerlingenstatuut is een samenvatting van leerlingenstatuut 2023-2025


1 Leerlingenstatuut

1.1 Dit leerlingenstatuut legt de rechten en plichten van de leerlingen vast en tevens de daarmee samenhangende rechten en verplichtingen van de leden van de andere geledingen van 2College Ruivenmavo.

1.2 Het leerlingenstatuut is van toepassing op leerlingen, personeel, locatieleiding en ouder(s)/verzorger(s).


2 Geldigheidsduur

Dit statuut is geldig voor een periode van maximaal twee jaar en gaat in op 1 november 2023. Daarna volgt automatische verlenging voor eenzelfde periode, tenzij wijzigingen noodzakelijk zijn.


3 Publicatie

De coach laat jaarlijks aan de leerlingen zien waar dit statuut te vinden is. En bespreekt eventuele opmerkingen of aanpassingen.


4 Het geven van onderwijs

4.1 De leerlingen hebben er recht op dat docenten zich inspannen om behoorlijk onderwijs te geven.

Het gaat hierbij om zaken als:

 • Redelijke verdeling van lesstof in de lessen;
 • Goede presentatie en duidelijke uitleg van de stof;
 • Kiezen van geschikte leermiddelen en werkvormen;
 • Aansluiting van het opgegeven werk bij de behandelde stof;
 • Goede begeleiding naar een zelfstandig lerende leerling.

4.2 Als een docent volgens de leerling of een groep leerlin­gen zijn taak niet op een behoorlijke manier vervult, kan dat door de leerlingen aan de orde worden gesteld bij de teamleider.

4.3 De teamleider geeft de leerling binnen een week een eerste korte reactie en uiterlijk binnen twee weken een definitieve reactie op de klacht.

4.4 Is/zijn de betrokken leerling(en) het niet eens met de reactie van de teamleider, dan kunnen zij een klacht indienen bij de vestigingsdirecteur.


5 Het volgen van onderwijs

5.1 De leerling moet op schooldagen van 08:00 tot 17:00 uur voor school beschikbaar zijn voor alle onderwijsactiviteiten, waaronder leeractiviteiten, instructies, afsluitingen, (school)examens, zelfwerkzaamheid en les overstijgende activiteiten.

5.2 De leerling is verplicht om goed onderwijs mogelijk te maken en zich te houden aan de afspraken die gemaakt zijn ten aanzien van de goede orde op school.

5.3 Een leerling die de goede voortgang van de les stoort, is verplicht na uitwijzing door de docent, de les te verlaten en zich te melden bij de verzuimcoördinator (K01A).

5.4 Tegen de leerling die de goede orde op school of in de klas verstoort, kunnen maatregelen worden genomen.

5.5 De leerling kan tegen een maatregel bezwaar aante­kenen bij de teamleider.


6 Toetsing van het onderwijs

6.1 Toetsing van het onderwijs gebeurt op basis van:

 1. Summatieve afsluitingen. Deze worden minimaal twee weken van tevoren aangekondigd.
 2. Formatieve afsluitingen, bedoeld om de leerling en de docent inzicht te geven in hoeverre de leerstof begrepen en/of geleerd is. Deze worden al dan niet van tevoren aangekondigd.

 

6.2 Van alle afsluitingen (afsluitingen) moet van tevoren duidelijk zijn:

 • de stof, waarover de afsluiting gaat;
 • hoe het behaalde cijfer meetelt bij het vaststellen van het rapportcijfer en voor hoeveel % het meetelt voor het PTA.

6.3 Het rooster van een afsluitweek wordt 2 weken voor de eerste afsluiting gepubliceerd.

Het rooster van de PTA-week wordt minimaal 3 weken voor de eerste afsluiting gepubliceerd.

6.4 Docenten geven aan de leerlingen inzicht in de vorm van toetsing, weging en normering ervan.

6.5 Met uitzondering van de afsluitweek, waarin maximaal 3 afsluitingen per dag worden afgenomen, worden tijdens gewone schoolweken in de klassen 1 en 2 hoogstens 4 afsluitingen per week met een maximum van 2 per dag gegeven.

In de klassen 3 en 4 kunnen tijdens gewone schoolweken maximaal 5 afsluitingen per week worden opgeven en voor extra-vakkers maximaal 6 afsluitingen met een maximum van 2 per dag.

6.6 Aanbevolen wordt per dag niet meer dan één afsluiting in een moderne vreemde taal te geven.

6.7 Een docent heeft 9 werkdagen de tijd om de uitslag van een afsluiting of toets bekend te maken en/of feedback te geven. Hij/zij moet ernaar streven om dit na 5 werkdagen al te kunnen doen. Mocht de maximale termijn niet genoeg zijn voor de docent, mag er in overleg met de teamleider van worden afgeweken, dit wordt kenbaar gemaakt aan de leerlingen door de docent.

6.8 Leerlingen hebben recht op inzage van de gemaakte afsluiting en op nabespreking van de afsluiting door de docent.

6.8 Alle cijfers van het PTA worden vastgelegd in Magister. Feedback op afsluitingen wordt vastgelegd in de Learning Portal.

6.9 In geval van fraude neemt de docent in overleg met de teamleider een passende maatregel.

6.10 Een leerling die met een geldige reden niet heeft deelgenomen aan een afsluiting, heeft het recht om alsnog getoetst te worden. Een leerling neemt bij het missen van een afsluiting zo snel mogelijk zelf contact op met de docent.

6.11 Een leerling die door eigen schuld een afsluiting mist of te laat komt bij een afsluiting, heeft geen recht op een nieuw werk of extra tijd voor het werk. Bij PTA werken geldt dat de maatregel altijd loopt via de teamleider.


7 Huiswerk

7.1 Leerlingen noteren eigen huiswerk in de Learning Portal.

7.2 Leerlingen mogen zich bij het niet voldoen aan de huiswerkverplichting niet beroepen op eventuele storingen van de Learning Portal.

7.3 Bij het opgeven van huiswerk houdt de docent rekening met de totale werkbelasting die van een leerling in alle redelijkheid geëist mag worden.

7.4 Een leerling die het opgegeven huiswerk niet heeft gemaakt, meldt dit vóór de les bij de betrokken docent.

7.5 De docent kan passende maatregelen nemen tegen leerlingen die hun huiswerk niet of niet voldoende hebben gemaakt of geleerd.

7.6 Op de eerste schooldag na een vakantieperiode van minimaal een week worden geen afsluitingen en geen huiswerk gepland.


8 Vrijheid van meningsuiting

8.1 Op school geldt in algemene zin vrijheid van meningsuiting. De in de grondwet en internationale verdragen vastgestelde vrijheid van meningsuiting wordt door iedereen gerespecteerd.

8.2 Iedereen heeft het recht niet beledigd te worden in woord, gedrag of daad. Hieronder verstaan we ook ongewenste intimiteiten. Wie zich beledigd voelt, kan dit melden bij de vertrouwenspersoon en/of kan daarover een klacht indienen bij de schoolleiding.

8.3 Een leerling heeft, binnen de fatsoensnorm, recht op vrijheid van uiterlijk, zolang het geen gevaar oplevert voor anderen, aanstootgevend of kwetsend is.

8.4 Alle uitingen van discriminatie, belediging, pesten, intimidatie, agressief en soortgelijk gedrag zijn verboden. Bij overtreding van deze bepaling zal de vestigingsdirecteur een passende maatregel treffenvolgen.

8.5 Ook via (social) media gelden de regels over vrijheid van meningsuiting zoals hierboven beschreven.

8.6 De school kan alleen bepaalde kleding verplicht stellen wanneer deze aan bepaalde gebruiks- of veiligheidsei­sen moet voldoen.

8.7 Uitingen die de school (of scholen van 2College) kunnen schaden of de school in diskrediet kunnen brengen, staat de schoolleiding van 2College Ruivenmavo niet toe; zij zal in voorkomende gevallen passende maatregelen en/of sancties nemen.

8.8 De leerling kan met klachten inzake seksuele intimidatie, agressie of geweld in contact treden met de vertrouwenspersoon. De namen van de vertrouwenspersonen staan vermeld in de schoolgids.

8.9 Het gebruik van (draadloze) technische media voor privédoeleinden is tijdens de les verboden, behalve wanneer hier nadrukkelijk toestemming voor gegeven is.[DRL1] 


 [DRL1]Wordt vervangen door regelgeving omtrent mobiele telefoons


9 Publicatieborden

9.1 In het schoolgebouw is een voor de leerlingen be­stemd publicatiebord, waarop leerlingen, leerlingenraad en andere leerlingenorganisaties mededelingen van niet-commerciële aard kunnen ophangen.

9.2 De schoolleiding kan publicaties (laten) verwijderen, indien deze niet blijken te passen binnen de normen van het maatschappelijk verkeer en van de school.


10 Bijeenkomsten

10.1 Voor schoolse activiteiten moeten de leerlingen in de school vergaderingen kunnen houden.

10.2 De schoolleiding stelt voor zulke bijeenkomsten, als er om gevraagd wordt, ruimte beschikbaar, binnen de feitelijke mogelijkheden van de school.

10.3 De schoolleiding is bevoegd een bijeenkomst van leerlin­gen te verbieden, indien deze het volgen van lessen door de leerlingen verhindert of verstoort.

10.4 De leerlingen zijn verplicht een ter beschikking gestelde ruimte op een behoorlijke wijze achter te laten.

10.5 De gebruikers zijn verantwoordelijk en aansprakelijk voor eventuele schade.

10.6 Voor de activiteiten van de leerlingenraad worden kopieerfaciliteiten ter beschikking gesteld.

10.7 Leerlingen hebben de mogelijkheid om met klachten of suggesties naar de leerlingenraad te gaan. Deze worden in de eerstvolgende vergadering van de leerlingenraad bespro­ken. Er hangt ook een ideeënbus in het OLC beneden.


11 Aanwezigheid

11.1 De leerlingen zijn verplicht de lessen te volgen volgens de voor hen geldende planning.

11.2 De schoolleiding bepaalt waar de leerlingen tijdens de pauze mogen verblijven.

11.3 De leerlingen mogen niet tijdens de les naar huis gestuurd worden om vergeten spullen op te halen.

11.4 Leerlingen mogen het schoolterrein tijdens de lesdag alleen verlaten als zij daarvoor schriftelijk toestemming hebben gekregen.

11.5 Leerlingen moeten voor schoolactiviteiten, zoals inhaalwerken, corvee en eventuele strafmaatregelen, tot 17u00 beschikbaar zijn. Uitstapjes buiten de school kunnen ook tot in de avond duren, deze worden tijdig aangekondigd.


12 Maatregelen

12.1 Bij overtreding van de regels van de school kunnen maatregelen worden opgelegd aan de leerling die de regel heeft overtreden. Maatregelen kunnen worden opgelegd door de medewerkers van de school.

12.2 De maatregel die wordt opgelegd moet passen bij de aard en de ernst van de overtreding.

12.3 Het moet duidelijk zijn voor wat voor overtreding de maatregel gegeven wordt.

12.4 De praktische uitvoering van de maatregel moet aan de eisen van redelijkheid voldoen.

12.5 Als de leerling het niet eens is met de maatregel kan de leerling dit bespreekbaar maken bij de coach of de teamleider.

12.6 Schorsingen kunnen uitsluitend worden toegepast door de schoolleiding, die de daarvoor geldende procedures volgt.

12.7 Tegen een besluit tot schorsing kan bezwaar worden gemaakt bij de vestigingsdirecteur. Het bezwaar dient binnen één werkweek, nadat het besluit tot schorsing is genomen en bekend gemaakt, te worden ingediend.


13 Orde en netheid in en buiten de school

Elke leerling levert gevraagd en ongevraagd zijn bijdrage aan de orde en netheid op school. Hierbij valt speciaal te denken aan het opruimen van de eigen rommel, deelname aan corvee, alsmede aan het opvolgen van een desbetreffend verzoek van een surveillant.


14 Onvoorziene gevallen

In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de schoolleiding.


15 Rechtsbescherming en handhaving van dit statuut

Bij vermeend onjuiste of onzorgvuldige toepassing van het leerlingenstatuut kan iedereen bezwaar aantekenen bij degene die zodanig heeft gehandeld, met het verzoek de handelswijze in overeenstemming te brengen met het leerlingenstatuut. Ook kan hij/zij de hulp inroepen van de mentor en daarna, zo nodig, van de teamleider om zijn/haar recht te verkrijgen. Levert ook dat geen bevredigend resultaat op, dan kan de klacht neergelegd worden bij de geschillencommissie (zie artikel 17). Anonieme klachten worden niet in behandeling genomen.


16 Geschillencommissie

16.1 Zodra er een geschil ontstaat tussen een leerling/ouder en een medewerker van de school, waarbij een van beide partijen zich beroept op een artikel uit dit leerlingenstatuut en het is onmogelijk gebleken dat beide partijen in goed overleg tot een besluit komen, kan de partij een klacht indienen bij de teamleider. Als ook dit niet tot een bevredigende oplossing leidt, komt de geschillencommissie bijeen. Deze bestaat uit:

 • Eén leerling uit de leerlingenraad.
 • Eén ouder uit de ouderraad.
 • Eén docent uit de personeelsraad
  (bij voorkeur de voorzitter van bovenstaande raden, indien niet betrokken!)
 • De vestigingsdirecteur is de voorzitter met stemrecht. Ter plekke wordt een secretaris gekozen. Bij staking van de stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend.

16.2 Bij onjuiste of onzorgvuldige uitvoering van het leerlingenstatuut is de teamleider de eerstaangewezen beroepsinstantie.

16.3 Indien de teamleider niet of - naar het oordeel van de leerling(en) - niet voldoende bevredigend heeft gereageerd, kan hiertegen bezwaar aangetekend worden bij de geschillencommissie.

16.4 Klachten moeten binnen 10 werkdagen schriftelijk te worden ingediend bij de vestigingsdirecteur.

16.6 Een besluit van de commissie is bindend voor alle betrokkenen.

16.7 De teamleider brengt een besluit van de commissie over aan de betrokkenen en handelt overeenkomstig dit besluit, tenzij dit in strijd blijkt met door de overheid en/of het bestuur gegeven voorschriften en regels.


17 Slotbepaling

Het statuut treedt met onmiddellijke ingang in werking nadat de instemming van de medezeggenschapsraad is verkregen. Dit leerlingenstatuut werd door de schoolleiding van 2College Ruivenmavo voorgelegd aan de leerlingenraad.