Begeleiding

2College Ruivenmavo kent een lange traditie in het begeleiden van leerlingen die speciale ondersteuning behoeven. Het aantal leerlingen dat specifieke ondersteuning nodig heeft om goed te kunnen functioneren en een diploma te kunnen halen, groeit. Daarnaast neemt de zwaarte en complexiteit van problemen toe. De komende jaren zullen steeds meer leerlingen die extra ondersteuning behoeven instromen in het reguliere onderwijs. Het geformuleerde beleid hiervoor is vastgelegd in de Wet op Passend Onderwijs, die in augustus 2014 van kracht is geworden.

2College Ruivenmavo wil binnen de mogelijkheden de aangemelde leerlingen de ondersteuning bieden die nodig is om op een verantwoorde manier een vmbo-gt-diploma te halen. Daarnaast wil de school hen voorbereiden op het volwaardig kunnen functioneren als democratisch en zelfstandig burger in een complexe, internationale samenleving. Die route is niet voor iedereen vanzelfsprekend. Daarom wordt tijdens de toelatingsprocedure uiterste zorgvuldigheid betracht.

Wij hechten veel waarde aan een goede leerlingbegeleiding. Gedurende het hele onderwijsleerproces wordt daarom aandacht besteed aan de studievaardigheid, de sociaal emotionele ontwikkeling en aan de loopbaanoriëntatie van de leerling. Bij de begeleiding van de leerling vervult de coach/mentor een sleutelrol. Hij is immers degene die monitort, signaleert, actie onderneemt en doorverwijst.


Als basisondersteuning biedt de school vakondersteuning (leerjaar 3), sociale vaardigheids- en faalangsttraining, remedial teaching en LWOO-ondersteuning aan. Voor leerlingen die extra begeleiding en ondersteuning nodig hebben wij verschillende functionarissen in huis:

  • Ondersteuningscoördinator: verantwoordelijk voor de algehele coördinatie van alle vormen van ondersteuning;
  • Ondersteuningsconsulent: Begeleider begeleiden van leerlingen met een ASS-onderwijsarrangement en van leerlingen die meer begeleiding nodig hebben dan alleen die van de coach;
  • Leerlingbegeleider: verantwoordelijk voor de begeleiding van de leerlingen met leerachterstanden en voor de coördinatie van remedial teaching.