Communicatie

Ouders, docenten en schoolleiding leveren ieder vanuit hun eigen positie en verantwoordelijkheid een bijdrage aan de ontwikkeling van de leerlingen. Contact tussen ouders enerzijds en de docenten en schoolleiding anderzijds is daarbij van groot belang. De belangrijkste middelen waarmee de school zo goed mogelijk contact tracht te onderhouden met de ouders zijn:

 • Het zg. LOC-gesprek. Ouders zijn een belangrijk bij gepersonaliseerd leren. Wat coaches en docenten op school doen, kunnen de ouders thuis voortzetten. Het is belangrijk om op één lijn te zitten, zodat de leerling het best kan leren. Het is daarom essentieel dat leerling, ouders en coach regelmatig met elkaar spreken over de voortgang van de leerling tijdens het zogenaamde LOC-gesprek (Leerling-Ouder-Coach).
  In dit gesprek staat de ontwikkeling en groei van de leerling centraal. De leerling laat zien wat hij wil, hoe hij dat wil en wat daarvoor nodig is. De opbrengst van het gesprek is altijd het formuleren van doelen voor de komende periode; bijvoorbeeld: op tijd komen, voor jezelf opkomen, een vak op een bepaald niveau doen, kritisch naar jezelf kijken, het aanleren van leerstrategieën. Zo zijn ouders en coach goed op de hoogte van de doelen van de leerling, waardoor zij hem of haar beter kunnen begeleiden bij het leerproces.
 • De Learning Portal voor leerlingen van de eerste klas. Hier kunnen ouders ‘meelezen’ wat de vorderingen van hun kind zijn.
 • Het Startgesprek. In de hogere jaren, waar geen gepersonaliseerd leren is ingevoerd, wordt ieder schooljaar gestart met een gesprek tussen de leerling, ouders en mentor. Het startgesprek heeft in feite hetzelfde doel als het LOC-gesprek in het eerste leerjaar.
 • Drie rapporten. In klas 2 en hoger krijgen de leerlingen driemaal per jaar een rapport. Tussentijdse cijferoverzichten zijn inzichtelijk in het leerlingvolgsysteem Magister.
 • Spreekuur voor vakleraren. Deze worden medio januari gepland.
 • Ouderavonden voor verschillende klassen. De data zijn in de schoolgids gepubliceerd.
 • Gesprekken met ouders/verzorgers.
  Als de schoolleiding, de klassenmentor of vakleraar dit nodig vindt, worden de ouders/verzorgers voor een gesprek uitgenodigd. Als ouders/verzorgers dit nodig vinden kunnen zij een afspraak maken met schoolleiding, klassenmentor of vakdocent.