OPEN JE WERELD

Op het Cobbenhagenlyceum willen wij leerlingen onderwijs geven dat aanspreekt en aansluit bij de maatschappij: niet alleen lessen maar ook activiteiten en projecten die vanuit de maatschappij de school binnen komen. Wij staan niet geïsoleerd van de buitenwereld.

We willen onze leerlingen niet alleen voorbereiden op de samenleving, maar hen er ook deel van uit laten maken. Daarom hechten we aan een krachtige oriëntatie op de samenleving. Tal van activiteiten zorgen ervoor dat onze leerlingen niet alleen leren voor het diploma, maar zich vooral een waardevol diploma kunnen verwerven in de dynamische samenleving waarin ze opgroeien.

We vinden het belangrijk dat onze leerlingen zelf de regie hebben over hun ontwikkeling, waarbij zij hun eigen route, tempo en niveau bepalen Hun eigen manier van leren: gepersonaliseerd leren (GPL). Daarom starten we dit schooljaar met gepersonaliseerd leren geïnspireerd door het Zweedse concept Kunskapsskolan Education (KED). In deze studiegids leest u o.a. hoe wij hier vorm aan geven. Door deel te nemen aan binnen- en buitenschoolse activiteiten leert de leerling verantwoordelijkheid te dragen voor zijn eigen handelen, rekening te houden met zijn medeleerlingen en ontwikkelt hij zich tot een kritische burger in onze democratische samenleving.

Leren heeft vooral een meerwaarde wanneer het gebeurt binnen een context. Je moet wat je leert ook ervaren in en buiten de schoolmuren. Vandaar dat wij als uitganspunt hebben:
"Open je Wereld!"

Dat doen wij niet alleen, maar in gezamenlijkheid. Met ouders, verzorgers, docenten en onderwijsondersteunend personeel werken we samen aan de toekomst van onze leerling, uw zoon of dochter.