De overgangsnormen op het Cobbenhagenlyceum

Overgang van leerjaar 1 naar leerjaar 2

In klas 1 en 2 zullen geen cijfers gegeven worden. Een leerling moet zijn vakdocent bewijzen dat hij een onderdeel voldoende afgerond heeft. Daarmee komt een jaarovergang ook te vervallen. Leerlingen kunnen doorwerken met een volgend onderdeel als er iets is afgerond. Wel zullen de vorderingen en opbrengsten van het leerproces van de leerlingen intern en met de leerlingen en ouders worden besproken. In principe blijft een leerling in dezelfde basegroep bij zijn leeftijdsgenoten. Het kan zijn dat een leerling meer tijd nodig heeft om de onderbouw te doorlopen.
Meer informatie zal in de loop van het schooljaar gegeven worden.
In het tweede leerjaar krijgen leerlingen een bindend advies voor het vervolg van hun schoolloopbaan en het vak o&o.

Uitgangspunten leerjaar 3

 • In klas 3 wordt op rapport 1 en 2 voor alle vakken een voortschrijdend gemiddelde gegeven. Deze cijfers worden afgerond op een decimaal.
 • Op het laatste rapport staat het eindrapportcijfer afgerond op een geheel getal.
 • Een leerling wordt bevorderd als hij aan alle gestelde voorwaarden voldoet (zie de algemene regels en de overgangsnormen per leerjaar).
 • Een leerling die niet aan de gestelde voorwaarden voldoet, wordt automatisch besproken. Het resultaat kan zijn:
  - bevorderen naar een hoger leerjaar van dezelfde afdeling;
  - doubleren. In dit geval kan de vergadering een plaatsingsadvies geven over een verandering van afdeling.
 • Wettelijk gezien mag een leerling maximaal 5 jaar doen over de eerste fase (de eerste 3 jaar van het havo en vwo)
 • Een leerling mag niet langer dan drie jaar over twee opeenvolgende leerjaren van dezelfde afdeling doen (exclusief het examenjaar). Dat geldt ook voor leerlingen die van een andere school voor voortgezet onderwijs komen.

De algemene regels:

 • Voor klas 3 geldt: het cijfer 5 telt voor één verliespunt, het cijfer 4 voor twee verliespunten. Het cijfer 3 is het laagste cijfer dat op een rapport kan voorkomen. Een leerling met een 3 op zijn rapport wordt niet bevorderd en wordt dus besproken.

De overgangsnormen per afdeling.

HAVO 3

Bevorderen naar havo 4:

 • Een voldoende voor Nederlands Engels (en wiskunde indien gekozen)
 • Maximaal 3 verliespunten (in totaal bij alle vakken)
 • Maximaal 1 verliespunt in de vakken die gekozen worden in klas 4 (met in achtneming van bolletje 1) en gemiddeld een 6.0 bij deze vakken
  • Beperkingen profielkeuze:
   Een twijfel advies in het gekozen profiel telt voor 1 punt, een negatief advies telt voor 1,5 punt.
   • Bij maximaal 2,5 punten in de adviezen van de vakken in het gekozen profiel worden deze twijfels met de ouders en leerling besproken en gekeken of ander profiel beter past.
   • Bij 3 punten in de adviezen van de vakken in het gekozen profiel kan dit profiel niet gekozen worden.
 • Het kiezen van een extra vak in het vrije deel:
  • Een extra vak kan alleen gekozen worden indien er geen negatieve of twijfel adviezen zijn in de vakken die meegenomen worden naar het 4e leerjaar.
  • De leerling schrijft daarnaast een motivatiebrief voor het extra vak in het vrije deel ondertekend door de ouders.

VWO 3

Bevorderen naar vwo 4:

 • Een voldoende voor Nederlands Engels en wiskunde
 • Maximaal 3 verliespunten (in totaal bij alle vakken)
 • Maximaal 1 verliespunt in de vakken die gekozen worden in klas 4 (met in achtneming van bolletje 1) en gemiddeld een 6.0 bij deze vakken
  • Beperkingen profielkeuze:
   Een twijfel advies in het gekozen profiel telt voor 1 punt, een negatief advies telt voor 1,5 punt
   • Bij maximaal 2,5 punten in de adviezen van de vakken in het gekozen profiel worden deze twijfels met de ouders en leerling besproken en gekeken of ander profiel beter past
   • Bij 3 punten in de adviezen van de vakken in het gekozen profiel kan dit profiel niet gekozen worden.
 • Het kiezen van een extra vak in het vrije deel:
  • Een extra vak kan alleen gekozen worden indien er geen negatieve of twijfel adviezen zijn in de vakken die meegenomen worden naar het 4e leerjaar.
  • De leerling schrijft daarnaast een motivatiebrief voor het extra vak in het vrije deel ondertekend door de ouders.


HAVO 4

Bevorderen naar havo 5:

 • maximaal twee cijfers lager dan een 6, waarvan ten hoogste één 4
 • maximaal één 5 voor Nederlands, Engels of wiskunde
 • Één 4, een 4 en een 5 of twee 5-en én al je andere jaarrapportcijfers zijn 6 of hoger én het gemiddelde van je jaarrapportcijfers is onafgerond tenminste een 6.
 • Het gemiddelde van alle onafgeronde rapportcijfers van de vakken, die deelnemen aan het CSE is niet lager dan een 6.0
 • vakken uit het combinatiecijfer kunnen maximaal één compensatiepunt opleveren.
 • voldaan aan alle verplichting t.a.v. CV-uren, handelingsdelen, praktische opdrachten, verslagen e.d. zoals beschreven in het PTA voor het leerjaar van havo 4
 • een 3 is niet toegestaan

VWO 4

Bevorderen naar vwo 5:

 • maximaal twee cijfers lager dan een 6, waarvan ten hoogste één 4
 • maximaal één 5 voor Nederlands, Engels of wiskunde
 • Één 4, een 4 en een 5 of twee 5-en én al je andere jaarrapportcijfers zijn 6 of hoger én het gemiddelde van je jaarrapportcijfers is onafgerond tenminste een 6.
 • Het gemiddelde van alle onafgeronde rapportcijfers van de vakken, die deelnemen aan het CSE is niet lager dan een 6.0
 • vakken uit het combinatiecijfer kunnen maximaal één compensatiepunt opleveren
 • voldaan aan alle verplichting t.a.v. CV-uren, handelingsdelen, praktische opdrachten, verslagen e.d. zoals beschreven in het PTA voor het leerjaar van VWO 4
 • een 3 is niet toegestaan


VWO 5

Bevorderen naar vwo 6:

 • maximaal twee cijfers lager dan een 6, waarvan ten hoogste één 4
 • maximaal één 5 voor Nederlands, Engels of wiskunde
 • Één 4, een 4 en een 5 of twee 5-en én al je andere jaarrapportcijfers zijn 6 of hoger én het gemiddelde van je jaarrapportcijfers is onafgerond tenminste een 6.
 • Het gemiddelde van alle onafgeronde rapportcijfers van de vakken, die deelnemen aan het CSE is niet lager dan een 6.0
 • vakken uit het combinatiecijfer kunnen maximaal één compensatiepunt opleveren
 • voldaan aan alle verplichting t.a.v. CV-uren, handelingsdelen, praktische opdrachten, verslagen e.d. zoals beschreven  in het PTA voor het leerjaar van VWO 5
 • een 3 is niet toegestaan
   


De zomerschool

-  De zomerschool geldt alleen voor leerlingen in het voorexamenjaar (H4 en V5).
-  De zomerschool wordt gehouden in de laatste schoolweek en de eerste week van de vakantie.
-  De resultaten van de zomerschool tellen niet mee voor het PTA, maar zijn enkel ter bevordering van de leerling.

Criteria
Om in aanmerking te komen voor de zomerschool dient de leerling te voldoen aan de volgende criteria:
  -  Rapport 2 dient voldoende basis te hebben om nog bevorderd te kunnen worden na rapport.
     Toelichting: Er dient aantoonbaar voldoende basis (kennis en vaardigheden) te zijn.
 
-  De docentenvergadering moet aangegeven hebben dat zij er vertrouwen in hebben dat de leerlingen het examenjaar positief kan afronden.
  -  Aan de zomerschool wordt in 2 vakken deelgenomen, de rapportvergadering bepaalt welke 2 vakken dit zijn en welke eisen aan de vakken gesteld worden.
 
-  Een leerling mag geen doubleur klas H4 of V5 zijn.
  -  Je mag maximaal 3 verliespunten hebben. Toelichting: 3x5; 1x4 en 1x5;.

Na de zomerschool
De leerling die deelgenomen heeft aan de zomerschool is alsnog bevorderd indien:
  -  De leerling  alle dagen aanwezig is geweest. Toelichting: ziekte of vakantie zijn dus geen redenen om dagen te mogen missen.
  -  De leerling aan de door de rapportvergadering gestelde eisen heeft voldaan.
De schoolleiding besluit op grond van de criteria dat de leerling  bevorderd is.