De overgangsnormen op het Cobbenhagenlyceum

Algemeen

De leerlingen krijgen een advies over de overgang. Dit advies komt tot stand na overleg met vakdocenten en coaches en is het resultaat van de ontwikkelingen gedurende het schooljaar. Het advies wordt door de docenten gegeven in de week voor de laatste toetsweek. De coaches overleggen samen met de leerlingcoördinatoren op basis van de input van de docenten wat het advies wordt.

Het overgangs-advies wordt in de week voorafgaand aan de laatste schoolweek in het jaar met ouders en leerling gedeeld. Van dit advies mag worden afgeweken.

Een leerling mag niet twee opeenvolgende jaren van het advies afwijken. Een leerling die tegen het advies in heeft besloten over te gaan, heeft in de jaren daarna geen recht meer om tegen een advies in te kiezen. 

Een leerling die gedoubleerd is, kan niet tegen het advies ingaan. 

 

Onderbouw

In de onderbouw zullen geen cijfers gegeven worden. Een leerling moet zijn vakdocent bewijzen dat hij een onderdeel voldoende afgerond heeft. Daarmee komt een jaarovergang ook te vervallen. Leerlingen kunnen doorwerken met een volgend onderdeel als er iets is afgerond. Wel zullen de vorderingen en opbrengsten van het leerproces van de leerlingen intern en met de leerlingen en ouders worden besproken. In principe blijft een leerling in dezelfde basegroep bij zijn leeftijdsgenoten. Het kan zijn dat een leerling meer tijd nodig heeft om de onderbouw te doorlopen. Meer informatie zal in de loop van het schooljaar gegeven worden.

De overgangsnormen

overgang naar de bovenbouw

Naast de algemene regels gelden de volgende beperkingen bij profielkeuze:
Een twijfel advies in het gekozen profiel telt voor 1 punt, een negatief advies telt voor 1,5 punt

  • Bij maximaal 2,5 punten in de adviezen van de vakken in het gekozen profiel worden deze twijfels met de ouders en leerling besproken en gekeken of ander profiel beter past
  • Bij 3 punten in de adviezen van de vakken in het gekozen profiel kan dit profiel niet gekozen worden.

Het kiezen van een extra vak in het vrije deel:

  • Een extra vak kan alleen gekozen worden indien er geen negatieve of twijfel adviezen zijn in de vakken die meegenomen worden naar het 4e leerjaar.
  • De leerling schrijft daarnaast een motivatiebrief voor het extra vak in het vrije deel ondertekend door de ouders.
     

Bovenbouw

Naast de algemene regels gelden de volgende beperkingen bij de overgang:

  • Er moet zijn voldaan aan alle verplichting t.a.v. CV-uren, handelingsdelen, praktische opdrachten, verslagen e.d. zoals beschreven in het PTA voor het leerjaar.


instroom vanuit de mavo

Voor instroomleerlingen vanuit de mavo geldt als een negatief advies wanneer is aangegeven dat het onverstandig is om door te stromen. Deze leerlingen mogen in het instroomjaar bij overgang naar havo 5 niet tegen het advies in kiezen.