De overgangsnormen op het Cobbenhagenlyceum

Vakadviezen   

Alle vakdocenten geven in januari en in juni een vakadvies voor hun vak. Er is keuze uit een positief, twijfel, risico en negatief vakadvies. Het gegeven advies gaat over perspectief en heeft een voorspellende waarde.  

Soorten adviezen 

Advies  

Toelichting  

Positief  

Een positief advies wijst op een situatie zonder zorgen over de doorstroom van de leerling.   

Twijfel  

Een twijfel advies wijst op een situatie met onvoldoende informatie om te komen tot een vakadvies.   

Risico  

Een risico advies wijst op een situatie op basis van voldoende kennis uit het verleden en richting de toekomst. Er is iets geconstateerd waardoor er gerede twijfel is ontstaan over het perspectief in een volgend leerjaar.  

Negatief  

Een negatief advies duidt op een situatie waarbij de leerling in geen gevallen mee kan komen in de te behalen leerdoelen. Dit kan te maken hebben met niveau, maar ook verklaard worden door onderontwikkelde executieve functies en een gebrek aan de juiste werkhouding.  


Van vakadvies naar totaaladvies 

Om te komen tot een totaaladvies is een afgeleide gemaakt van de exameneisen. Hieruit is duidelijk op te maken of een positief advies afgegeven kan worden. Indien dit niet het geval is, volgt niet automatisch een negatief advies. De combinatie van adviezen vanuit de verschillende vakken, executieve functies, werkhouding en de gegeven feedback is hierbij van doorslaggevende waarde.  

Er wordt een positief totaaladvies afgegeven: 

  • Kernvakken  
  • met hooguit 1 keer een twijfel of risico als advies in de kernvakken. Voor de overige kernvakken moet de leerling een positief advies hebben. De kernvakken zijn: Nederlands, Engels en wiskunde.  
  • Totaalplaatje  
  • Als alle adviezen positief zijn  
  • Als de leerling twee twijfel en/of risico adviezen heeft en alle andere adviezen positief zijn  
  • Als de leerling één negatief advies en één twijfel of risico advies heeft en alle andere adviezen positief zijn  

 Leerling en ouders kunnen ervoor kiezen om een negatief bevorderingsadvies te negeren, zolang er geen twee keer achter elkaar een negatief advies is geformuleerd. In dat geval is een negatief advies wel bindend. In het voorexamenjaar is er geen sprake van een advies, maar van een besluit. Hier kan een leerling dus niet tegenin gaan.

NB indien er in het vorige leerjaar sprake was van een negatief advies in juni (maar toch gekozen is voor bevordering) en er volgt tevens een negatief advies in januari dan moet er in juni sterke overtuiging bestaan dat herstelplan sinds januari succesvol is geweest.   

NB2 als een leerling in januari een negatief advies krijgt en in juni weer, kan een leerling niet tegen het advies in gaan.  

NB3 Als een leerling met Havo-advies toch naar VWO4 gaat en vervolgens eind leerjaar 4 een negatief advies krijgt, gaat de leerling het jaar erna naar Havo4. Hiertegen kan de leerling niet in beroep gaan.   

NB4 Voor instroomleerlingen vanuit de mavo geldt een bindend advies. Deze leerlingen mogen bij overgang naar havo 5 niet tegen het advies in kiezen.   

 

Herstelplan 

In geval van een negatief advies gaat de leerling aan de slag met herstellen, waarmee de leerling  vooruitgang en groei kan laten zien op de eerdergenoemde aandachtsgebieden (resultaat, niveau, werkhouding en executieve vaardigheden).