De overgangsnormen op het Cobbenhagenlyceum

Algemeen 

De leerlingen krijgen een advies over de overgang (wel of niet bevorderd). Dit advies komt tot stand na overleg met vakdocenten en coaches en is het resultaat van de ontwikkelingen gedurende het schooljaar. De coaches overleggen samen met de leerlingcoördinatoren op basis van de input van de docenten wat het advies wordt.

Het overgangsadvies wordt in de week voorafgaand aan de laatste schoolweek in het jaar met ouders en leerling gedeeld. Van dit advies mag worden afgeweken, met uitzondering van de overgang naar het examenjaar. Dan is er geen sprake van een advies, maar van een besluit.

Een leerling mag niet twee opeenvolgende jaren van het advies afwijken. Een leerling die tegen het advies in heeft besloten over te gaan, heeft in de jaren daarna geen recht meer om tegen een advies in te kiezen. Een leerling die gedoubleerd is, kan niet tegen het advies ingaan.  

Overgang naar de bovenbouw

Naast de algemene regels gelden de volgende restricties. Het is niet mogelijk tegen onderstaande punten in beroep te gaan. 

 1. Niveau

  Om te starten in 4 vwo moeten twee van de drie kernvakken (Engels, Nederlands en wiskunde) in leerjaar 3 op blauw zijn afgerond. Dit geldt ook voor twee van de vier vakken in het gekozen profieldeel. 

  Indien niet aan deze voorwaarden voldaan wordt, zal de leerling starten in 4 havo. 
   
 2. Profielkeuze

  Een twijfel advies in het gekozen profiel (profieldeel én vrije deel) telt voor 1 punt, een negatief advies telt voor 1.5 punt

  >   Bij maximaal 2.5 punten in de adviezen van de vakken in het gekozen profiel worden deze twijfels met de ouders en leerling besproken en gekeken of ander profiel beter past 

  >   Bij 3 punten in de adviezen van de vakken in het gekozen profiel kan dit profiel niet gekozen worden en zal een ander profiel gekozen moeten worden. In het zeldzame geval dat geen enkel profiel gekozen kan worden, start de leerling het nieuwe schooljaar opnieuw in leerjaar 3. 
   
 3. Extra vak in het vrije deel

  Een extra vak kan alleen gekozen worden indien er geen negatieve of twijfel adviezen zijn in de vakken die meegenomen worden naar het 4e leerjaar.De leerling schrijft daarnaast een motivatiebrief voor het extra vak in het vrije deel ondertekend door de ouders. 

Bovenbouw

Naast de algemene regels gelden de volgende beperkingen bij de overgang:

 • Er moet zijn voldaan aan alle verplichting t.a.v. CV-uren, handelingsdelen, praktische opdrachten, verslagen e.d. zoals beschreven in het PTA voor het leerjaar.


instroom vanuit de mavo

Voor instroomleerlingen vanuit de mavo geldt een bindend advies. Deze leerlingen mogen bij overgang naar havo 5 niet tegen het advies in kiezen.