Informatie voor instroom in 4 havo vanuit 4 vmbo-gl/tl

Onderstaande scholen hebben gezamenlijke afspraken gemaakt met betrekking tot de overstap van 4 vmbo gl/tl naar 4 havo. Deze afspraken zijn conform de wet Recht op doorstroom en de AMvB. Dit betekent dat een leerling toelaatbaar is met vmbo gl/tl diploma met een extra theoretisch vak (de leerling kan bij eigen vmbo nagaan of hij/zij toelaatbaar is). Voor de leerlingen die hier niet aan voldoen gelden extra eisen.

Participerende scholen:

2College Jozefmavo
2College Ruivenmavo
2College Cobbenhagenmavo
2College Cobbenhagenlyceum
2College Durendael
De Rooi Pannen
Reeshof College
Beatrix College
De Nieuwste School
Mill Hill College
Odulphuslyceum
Theresialyceum
Koning Willem II College

De onderstaande regeling is op 10 september 2020 vastgesteld.

Welke keuzemogelijkheden zijn er op de havo afdeling?
Je kunt op havo vier profielen kiezen. Hieronder worden deze profielen genoemd. De decanen van de vmbo-afdelingen zijn in het bezit van de keuzemogelijkheden op de diverse havo afdeling van de scholen.
Om een goede aansluiting te garanderen adviseren wij bij de keuze voor één van de onderstaande profielen de genoemde vakken op het vmbo te hebben gevolgd.

 • voor het profiel Natuur en Techniek: wiskunde en nask1 nask2
 • voor het profiel Natuur en Gezondheid: wiskunde, biologie en nask2
 • voor het profiel Economie en maatschappij:  wiskunde, economie en geschiedenis
 • voor het profiel Cultuur en maatschappij: een 2e vreemde taal  en geschiedenis

Hoe verloopt het LOB traject gericht op havo voor vmbo-leerlingen?

 • Tot maart werken de vmbo-leerlingen aan een lob-traject waaronder oriëntatie op havo. Elke vmbo-school bepaalt hierin de eigen route. Indien gewenst neemt de leerling in overleg met de eigen vmbo-school contact op met de havo-school naar keuze om een LOB-activiteit te bespreken.
 • Na de inschrijving in maart volgt er op de havo-school een schooleigen doorstroomprogramma om de aansluiting soepel te laten verlopen. Leerlingen die geïnteresseerd zijn in deze doorstroom vanuit de mavo naar de havo kunnen zich inschrijven voor het doorstroom-oriëntatie traject op het Cobbenhagenlyceum via deze link

Hoe kan ik me aanmelden?

 • Je moet je uiterlijk tijdens de aanmeldingsavonden voor brugklassers in maart inschrijven.
 • Je mag je maar op één school aanmelden. Echter, bij een lotingsschool geef je ook een school van 2e keuze op.
 • Met elke leerling, die zich aanmeldt voor instroom op 4 havo vanuit 4 vmbo, wordt een gesprek gevoerd.
 • Je bent definitief aangenomen als je bent geslaagd volgens de voorwaarden die gelden bij de wet Recht op doorstroom. Je wordt geplaatst op de school van aanmelding.

-------

Als een leerling geen extra theoretisch vak heeft (de leerling kan bij eigen vmbo nagaan of dit het geval is) kan hij of zij zich nog wel in maart aanmelden voor havo. Er gelden in dat geval onderstaande eisen:

 1. Het advies van de afleverende school is positief.
 2. Het gemiddelde van de schoolexamencijfers van de vakken waarin centraal examen gedaan wordt, is op het moment van opvragen 6,8.
 3. In de vakken Nederlands, Engels en wiskunde mag geen onvoldoende (< 5,5) voorkomen bij de gemiddelde schoolexamencijfers.   
 4. De leerling wordt definitief geplaatst op de school van inschrijving indien hij/zij slaagt voor het examen.

Procedure van toelating voor leerling zonder extra theoretisch vak.
Er zijn twee toelatingsvergaderingen. De eerste ligt voor aanvang van het eerste tijdvak van het centraal examen. Het tweede moment ligt tussen eerste en tweede tijdvak.

Een leerling is toelaatbaar en wordt aangenomen (mits hij/zij slaagt voor vmbo) als hij/zij voldoet aan toelatingseisen A, B én C.

Als een leerling slechts aan twee van de drie eisen voldoet, bepaalt de toelatingsvergadering van het CH4 of de leerling toegelaten kan worden. Elke leerling krijgt de mogelijkheid om opnieuw, in de tweede ronde, bekeken te worden.

In de tweede ronde wordt er, conform de landelijke code, gekeken naar het (niet afgeronde) gemiddelde van het centraal examen: dit gemiddelde moet tenminste 6,8 zijn. Hiervoor worden de cijfers gebruikt na vaststelling van de uitslag van centraal examen van het eerste tijdvak.

Ouders en leerlingen hebben het recht om in beroep te gaan bij het bevoegd gezag van de school waarop de leerling is afgewezen.

Aanmelddagen 25 en 26 maart