Afspraken

Hoe gaan we met elkaar om?

Wij hebben op school een gedragscode die iedere leerling onderschrijft als hij zich op school inschrijft. De gedragscode wordt aan het begin van de schoolcarrière overhandigd.

Daarnaast hebben we een pestprotocol opgesteld. Dit protocol kun je hier in te zien.

Gedragscode Cobbenhagenlyceum

Daarnaast gelden de volgende afspraken en regels

Elke leerling behoort dit reglement te kennen en ernaar te handelen.

 1. De leerling is verplicht alle lessen te volgen en elke lesdag van 8.30 tot 17.15 uur beschikbaar te zijn voor werk in welke vorm dan ook. Als een leerling in geval van ziekte de lessen verzuimt, dienen de ouders/verzorgers dit telefonisch te melden op telefoonnummer 088 023 2500 ‘s morgens tussen 8.00 en 9.30 uur, liefst onder vermelding van het leerlingnummer dat op de schoolpas staat.
 2. Verlof tot verzuimen van één of meer lessen moet vooraf schriftelijk met opgaaf van redenen worden aangevraagd bij de leco's. 
  Bezoeken aan de dokter, de tandarts, de orthodontist e.d. dienen, indien enigszins mogelijk, buiten de lesuren plaats te vinden. Mocht het toch binnen de lessen plaats vinden, dan moet de leerling de afsprakenkaart bij de receptie laten zien en bij de leco's laten aftekenen.
 3. Na zijn afwezigheid meldt de leerling zich bij de conciërge met een gele kaart die door de leco's is afgetekend en waarop één van de ouders/verzorgers de reden en de duur van de afwezigheid vermeld heeft. Een leerling die de school tijdens de lesuren wegens ziekte wil verlaten, dient zich te melden bij de leco's. Als deze niet bereikbaar is, stelt de leerling zich in verbinding met de teamleider.
 4. Een leerling die uit de les verwijderd wordt moet zich onmiddellijk melden bij de leco. Deze zal hem opdracht geven de in de afdeling geldende verwijderingsprocedure te doorlopen.
 5. Bij het beginsein van 8.25 en vijf minuten voor het eind van elke pauze gaat iedereen zo snel mogelijk naar binnen. Bij het tweede sein, vijf minuten later, behoort iedereen op zijn plaats te zitten. Wie niet op tijd is, meldt zich bij de receptie.
 6. Het wisselen van lokalen dient zo snel mogelijk te geschieden.
 7. Schriftelijke werken mogen uitsluitend op proefwerkpapier gemaakt worden, dat door de docent wordt uitgereikt.
 8. Fietsen behoren in de rekken geplaatst te worden, brommers ordelijk naast elkaar op de daarvoor bestemde plaatsen. Fietsen en brommers dienen op slot gezet te worden.
 9. Bij het begin van de pauze moeten de tassen ordelijk in de gangen geplaatst worden.
 10. Met betrekking tot de pauzes gelden de volgende regels:
  –  tijdens de pauze mogen de leerlingen zich op de begane grond bij de receptie, in de aula, in gang 130 en de trappenhal (niet op de trappen) tot de eerste verdieping bevinden;
  –  het verblijf in een klaslokaal tijdens de pauze is verboden, behoudens uitdrukkelijke goedkeuring;
  –  aanwijzingen van surveillanten moeten stipt opgevolgd worden.
 11. 2College Cobbenhagenlyceum is een rookvrije school. Er mag in en om de school niet gerookt worden. Dit geldt ook voor de e-sigaret.
 12. Energie- en pepdrankjes zijn niet toegestaan.
 13. Het gebruik en het in bezit hebben van drugs, vuurwerk en wapens is te allen tijde verboden.
 14. Schade toegebracht aan gebouw, leermiddelen of meubilair wordt op kosten van de leerling hersteld.
 15. Iedereen behoort bij te dragen aan de orde en netheid in en rond de school.
 16. Op het Cobbenhagenlyceum hebben we een telefoonbeleid. Dat houdt in: Telefoon thuis of in de kluis. Zodra je op school komt wordt de telefoon uitgeschakeld en in je eigen kluisje gelegd. Op het moment dat je schooldag voorbij is en je op het punt staat om naar huis te vertrekken, kan de telefoon weer uit de kluis gepakt worden.
 17. In het kader van het convenant “School en Veiligheid” wijzen wij op het onderstaande:
  strafbaar gedrag wordt niet getolereerd. In geval van een misdrijf zal de school te allen tijde aangifte doen bij de politie. De school kan ook uit oogpunt van preventie contact opnemen met de politie. Dit contact kan, indien nodig, gevolgd worden door verdere acties, zoals bijvoorbeeld het doen van aangifte, fouilleren, openen van leerlingenkluisjes, tassen en/of buddyseats, etc. Dit gebeurt altijd onder toezicht van een lid van de schoolleiding.
 18. Tijdens pauzes en tussenuren is het leerlingen van klas 1 en 2 niet toegestaan het schoolterrein te verlaten. Het is verboden zich in de wijk tegenover het gebouw te bevinden om daarmee overlast voor de buurtbewoners te voorkomen. Als men door de wijk op weg is naar de bushalte, dient men zich zodanig te gedragen dat de buurtbewoners daar geen hinder van ondervinden.
 19. Het is niet toegestaan om filmpjes, foto’s e.d. die gemaakt zijn op school, op het schoolterrein of van door school georganiseerde activiteiten, te publiceren op YouTube, Instagram, Whatsapp, o.i.d. of andere plaatsen op het internet, zonder dat daarvoor expliciet toestemming van de schoolleiding is verkregen.