Jaarverslag 2022

Organisatie in ontwikkeling

Het Cobbenhagenlyceum heeft de laatste jaren een grote ontwikkeling doorgemaakt. De implementatie van het nieuwe onderwijsconcept (Kunstkapskolan) is nog in volle gang. In de onderbouw zijn we hier nu 5 jaar mee bezig en gaan de contouren van het nieuwe onderwijs zich settelen en kunnen we gaan borgen. De bovenbouw zit volop in de dynamiek van veranderproces. Ook hier is de coachstructuur goed doorgevoerd en wordt er in toenemende mate doelgericht gewerkt. Dit vraagt veel van de docenten, zeker omdat de leerlingen ddor corona worstelen met motivatieproblemen. Naast de vernieuwing van het onderwijs is de school ook enorm gegroeid. Verdubbeld in 5 jaar tij. Mede hierdoor zijn er dit jaar ruim 30 nieuwe medewerkers gestart. Ook het personeelsbestand is verdubbeld, dit doet ook iets met de cultuur van een school, ook hier moeten we richting aan geven.

De Waldorfstroom is gestart in een gebouw op het terrein van het Cobbenhagenlyceum met twee brugklassen. Inmiddels is het besluit genomen vrijeschoolonderwijs aan te bieden tot en met klas 9 (klas 3).

NPO Interventies/middelen

De NPO gelden hebben we voor een groot deel ingezet voor de versterking van de coaches, een proces wat past bij de ontwikkeling van het onderwijsconcept. Daarnaast hebben we dit jaar de kernvakken in de onderbouw meer tijd gegeven door de tabel substantieel te verhogen. Tot slot zien we dat er veel leerlingen worstelen met psychische problemen, hiervoor hebben we het ondersteuningsteam versterkt met oa een orthopedagoog. 

De Waldorfstroom is gestart met kleine brugklassen van 17 leerlingen. De bekostiging hiervan is gedeeltelijk vanuit de NPO-gelden gedaan.

Jaarthema: kansenverbetering

Sinds twee jaar hebben we op het lyceum een 3 jarige onderbouw waar havo en vwo door elkaar zit. Na 3 jaar krijgen de leerlingen een advies wat ze gemotiveerd naast zich neer kunnen leggen. Ook bij het bevorderen van het ene naar het andere jaar kunnen ouders/leerlingen tegen het advies in gaan. De enige restrictie is dat er niet twee jaar op rij tegen het advies gegaan kan worden. Dit biedt ouders en leerlingen maximaal de ruimte om de kansen die willen aangrijpen ook waar te maken.

Op de Waldorfstroom kennen de brugklassen een heterogene samenstelling. Leerlingen van vmbo-t t/m vwo niveau blijven gedurende drie jaar bijeen.

Resultaten

Afgelopen jaren zijn de doorstroom en slagingscijfers goed en of in lijn van de verwachting geweest. Hierbij zijn natuurlijk wel maatregelen geweest die deze cijfers hebben beïnvloed. De nieuwe regelingen die wij hebben ingevoerd omtrent de advisering zullen naar verwachting de doorstroomcijfers verhogen maar het slagingscijfer wellicht negatief beïnvloeden. Onze verwachting is dat dit in de jaren er na zal worden rechtgetrokken.