Jaarverslag 2023

Organisatie in ontwikkeling

2College Cobbenhagenlyceum heeft de laatste jaren een grote ontwikkeling doorgemaakt. De implementatie van het nieuwe onderwijsconcept Kunskapsskolan is nog in volle gang. In de onderbouw zijn we hier nu 6 jaar mee bezig, gaan de contouren van het nieuwe onderwijs zich settelen en kunnen we gaan borgen. Een grote uitdaging is het gebrek aan fysieke ruimtes in de school. De enorme groei heeft ertoe geleid dat we een roosteruitdaging hebben en zeer veel nieuwe collega’s hebben ingewerkt.  De bovenbouw zit volop in de dynamiek van het veranderproces. Ook hier is de coachstructuur doorgevoerd en wordt er in toenemende mate doelgericht gewerkt. Dit vraagt veel van de docenten. Voor het eerst worden we ook geconfronteerd met de krapte op de arbeidsmarkt. Het is nog gelukt om bij de start van het jaar alle lessen in te delen, maar bij tussentijdse uitval blijkt het niet altijd mogelijk om mensen te vinden. Dit verhoogt de druk voor het team.

De Waldorfstroom is aan zijn tweede jaar gestart in een gebouw op het terrein van het Cobbenhagenlyceum. 4 klassen hebben nu les volgens de principes van de vrije school. Inmiddels is het besluit genomen vrijeschoolonderwijs aan te bieden tot en met klas 9 (klas 3). Onderzocht wordt of het mogelijk is om op termijn een volledige leergang m/h/v op de vrijeschool aan te bieden

NPO Interventies/middelen

Het laatste deel van de NPO gelden hebben we ingezet voor de versterking en continuering van de coaches, een proces dat past bij de ontwikkeling van het onderwijsconcept. In de bovenbouw hebben we dit jaar de kernvakken meer tijd gegeven door de tabel te verhogen. Tot slot zien we dat er veel leerlingen worstelen met psychische problemen, hiervoor hebben we het ondersteuningsteam versterkt met o.a. een orthopedagoog en een gedragspedagoog. 

De Waldorfstroom heeft nog steeds kleine klassen. Om dit mogelijk te maken is de bekostiging hiervan gedeeltelijk vanuit de NPO-gelden gedaan.

Kansenverbetering

Sinds drie jaar hebben we op het lyceum een 3-jarige onderbouw waar havo en vwo door elkaar zit. Na 3 jaar krijgen de leerlingen een advies voor zowel de overgang naar klas 4 als ook een niveau advies. Wanneer leerlingen bij de halfjaarrapportage een positief advies hebben kunnen ze aan het eind van het jaar gefundeerd van het advies afwijken. Dit biedt ouders en leerlingen maximaal de ruimte om de kansen die ze willen aangrijpen ook waar te maken.

Op de Waldorfstroom kennen de brugklassen een heterogene samenstelling. Leerlingen van vmbo-t t/m vwo niveau blijven gedurende drie jaar bijeen.

Resultaten

Afgelopen jaren zijn de doorstroom en slagingscijfers goed en/of in lijn van de verwachting. De nieuwe regelingen die wij hebben ingevoerd omtrent de advisering zullen naar verwachting de doorstroomcijfers verhogen. De slagingscijfers waren afgelopen jaar onder het gewenste niveau. Om deze te verbeteren hebben we een strenger doorstroombeleid ingevoerd waarbij de halfjaarrapportage een zeer belangrijke indicator is. Verbeterplannen die de leerlingen schrijven en uitvoeren kunnen de leerlingen helpen om de resultaten op orde te krijgen. Ook zijn er examentrainingen die tijdens en na de meivakantie voor de examenleerlingen worden ingezet.

Werkdrukmiddelen

Dit jaar zijn de individuele werkdrukmiddelen ingezet als taak,- of lesverlichting. De collectieve middelen zijn gebruikt voor het aanstellen van een brugfunctionaris die verantwoordelijk is om het pedagogisch klimaat in de school te verbeteren en contacten te onderhouden met de maatschappelijke organisaties in en om de school. Daarnaast heeft het personeel gevraagd om dagelijks vers fruit en een aantal verbindende activiteiten te organiseren.