Schooljaarverslag

In kalenderjaar 2021 heeft 2College de volgende ontwikkelingen doorgemaakt. Per vestiging worden deze ontwikkelingen getoond.

Cobbenhagenlyceum

Inmiddels is het KED-onderwijs de bovenbouw binnen gekomen. De aanpassing door corona heeft ervoor gezorgd dat de snelheid van implementatie minder snel gaat dan gehoopt. Toch hebben we stappen gemaakt; werkpaden, coaching en de portal zijn geïntroduceerd en worden door ontwikkeld. Scholing heeft in het teken van deze ontwikkeling gestaan. Helaas merken we wel dat de achterstanden, en zeker het gebrek aan motivatie ervoor zorgen dat veel leerlingen de aansluiting lijken te verliezen en vertraging gaan oplopen. In de onderbouw hebben we veel nieuwe coaches (in de functie onderwijsassistent) benoemd dit zorgt voor een beter evenwicht bij de vakdocenten en maakt de organisatie flexibeler. Wel moeten we in de onderbouw de mobiliteit van de leerlingen weer gaan herinvoeren, leerlingen zijn door de maatregelen van de afgelopen twee jaar te veel “frontaal” benadert. De groei van de school kan een zorg zijn omdat we met een ruimtegebrek komen te zitten en we wellicht over moeten gaan op loting om onze doelen te kunnen blijven bereiken.

Het vestigingsplan biedt veel uitdagingen maar geen verrassingen voor het personeel, omdat het een voorzetting is van de ingeslagen weg.
“Open je wereld op 2College Cobbenhagenlyceum"

Cobbenhagenmavo

Grootste zorg op de Cobbenhagenmavo is het leerlingenaantal, dit is op een kritische grens belandt waardoor we erg afhankelijk worden van de zij-instroom om in de bovenbouw de clusters betaalbaar te houden.

De ontwikkeling van het vestigingsplan biedt wel kansen en geeft het personeel energie om de school beter te profileren. Niet langer de mavo waar je een diploma haalt (vaak met veel extra zorg en inspanning van docenten) maar veel meer gericht op wat kun je in de maatschappij betekenen, waar wil je in door ontwikkelen. Letterlijk de school uit in samenwerking met de mbo-opleidingen ervaren waar je goed in bent en wat je hiervoor nodig hebt, en ja door hoort ook een diploma bij, maar dit is meer een middel om verder te komen dan een doel op zich. Het vak t&t speelt hier een belangrijke aanjagende rol in. Uiteindelijk hopen we op een 80-20 model uit te komen waarbij de leerlingen ook daadwerkelijk 20% van de tijd buiten de school aan het leren zijn
“Leren van en met elkaar op 2College Cobbenhagenmavo"

Durendael

2College Durendael heeft zijn vestigingsplan verder geconcretiseerd en gaat de komende vier jaar aan de slag om tot de uitvoering van de vijf gekozen speerpunten te komen.

Vanuit de essentie: “Je groeit op Durendael” willen we leerlingen meer laten leren /werken in verbondendenheid (samenwerkend leren) en meer levensecht laten leren: dus de wereld de school in en de school de wereld in.

Daarnaast werken we de komende jaren vanuit bewezen effectieve vormen van leren: doelgericht werken, succescriteria benoemen en feedback organiseren. Ook de keuzevrijheid voor leerlingen bínnen het verplichte, maar eveneens gekozen curriculum wordt vergroot, waardoor er ruimte ontstaat voor versterking (ondersteuning), verdieping en versnelling.

Tot slot krijgt dit alles zijn weerslag in een instrument dat wij hiertoe al deels in ons onderwijs inzetten: het digitale portfolio. Dit hulpmiddel wordt het “groeidocument” waarin elke leerling zijn groei beschrijft en evalueert.
“Je groeit op 2College Durendael”

Jozefmavo

De Jozefmavo heeft het afgelopen jaar vooral de focus gelegd op het aanbieden van goed fysiek onderwijs aan alle leerlingen. Daarnaast is er veel aandacht uitgegaan naar het inzetten van NPO-middelen voor het ondersteunen van examenkandidaten en andere leerlingen bij didactische achterstanden, hulp bij hoe te leren en de aanpak van huiswerk. Met het vestigingsplan als uitgangspunt is erdoor en met teamleden gekozen voor een eerste aanzet bij een aantal gewenste ontwikkelingen op de thema’s 2Meet, 2Learn, 2Grow.
“Aandacht die uitdaagt - 2College Jozefmavo”

Ruivenmavo

Ruivenmavo is bezig geweest met het onderwijsconcept verder implementeren volgens onze visie op onderwijs nadat de ontwikkelingen door corona getemporiseerd zijn.

Naast de organisatievernieuwing waar de afgelopen jaren de focus op heeft gelegen zijn we ons nu sterk aan het ontwikkelen op didactisch vlak. Hierbij zijn drie doelen gesteld;

 • Zicht op leerbehoefte
  • We zijn beter in staat om de onderwijsbehoefte van leerlingen vast te stellen.
  • We verbeteren de beschikbaarheid van informatie.
 • Aanpassen van het onderwijs
  • We versterken competenties om onderwijsaanbod aan te passen.
  • We organiseren de toegenomen complexiteit van het onderwijs.
 • Evaluatie van leerontwikkeling
  • We hebben inzicht in de complexe ontwikkeling van leerlingen.
  • We hanteren een continue feedbackcyclus.

Om deze doelen te bereiken hebben we een kwaliteitskader opgesteld in samenwerking met Kunskapsskolan. Op dit moment vinden er formatieve en summatieve internationale audits plaats om dit kwaliteitskader te testen. Het doel is om partnerschool te worden en daarom de kwaliteitstandaard te waarborgen.­
“Ontdek op 2College Ruivenmavo”