Jaarverslag 2023

Organisatie in ontwikkeling

De pedagogisch didactische visie is naar aanleiding van de speerpunten uit het schoolplan opgesteld, aan het team gepresenteerd en we hebben de eerste stappen gezet om hiervan werk te maken. Dit proces werd enigszins aangepast omdat we de subsidie basisvaardigheden (eerste tranche) kregen. Hierdoor hebben we de aandachtspunten een beetje verlegd, om zo optimaal gebruik te kunnen maken van de kansen die deze subsidie biedt.

De subsidie is deels ingezet op professionalisering van collega’s op het gebied van taalgericht vakonderwijs en toetsing. Daarnaast zijn er o.a. voor elke basisvaardigheid binnen de school werkgroepen die aan de slag gaan met de ontwikkeling van beleid op het bewuste gebied.

In 2023 hebben we de eerste helft van het schooljaar samen met de collega’s van het Odulpuhuslyceum en Theresialyceum gewerkt aan de ontwikkeling van het programma van de havo-kansklas. Hiermee zijn we in augustus gestart.

NPO Interventies/middelen

Naar aanleiding van de schoolscan, de resultaten van de tevredenheidsonderzoeken (leerjaar 1 en 3) en het onderzoek van de GGD (leerjaar 2) worden verschillende activiteiten georganiseerd gericht op welbevinden van leerlingen.

Werkdrukmiddelen

De collectieve werkdrukmiddelen zijn door een speciale werkgroep in samenspraak met de personeelsraad vooral ingezet op verlichting van de mentortaken, de inzet van een onderwijsassistent en extra surveillanten in de pauzes. Daarnaast heeft de werkgroep aanbevelingen gedaan om communicatie te verbeteren.

Jaarthema: Onderwijs in transitie

De ontwikkeling van Community College West is helaas niet haalbaar gebleken, wel is vanuit het project gekozen voor een andere aanpak en doorstart. In 2024 wordt de draad weer opgepakt.

Vanuit het vestigingsplan en het jaarplan hebben we gekeken naar aanpassingen in de lessentabel. Die zijn enerzijds noodzakelijk omdat we in 24/25 willen starten met het praktijkgerichte programma voor de TL, anderzijds met het oog op de transitie-opdracht (en de daaraan gerelateerde aspecten). Voor de invoering van het PGP zijn de aanpassingen inmiddels voorgelegd aan de MR. Voor de langere termijn wordt gekozen voor een andere aanpak dan initieel bedacht, hopelijk met ondersteuning vanuit het  project onderwijstijd (VO-raad en vakbonden). Ook als we naar aanleiding van de aanvraag niet worden geselecteerd gaan we hiermee in 2024 aan de slag.