Benodigde vaardigheden voor de 21ste eeuw

We willen leerlingen optimaal voorbereiden op de samenleving in de 21ste eeuw. Naast taal en rekenen, kern- en andere vakken, zijn de competenties samenwerken, creativiteit, ICT - vaardigheid, communiceren, probleemoplossend vermogen, kritisch denken en sociale en culturele vaardigheden van groot belang. Ook een betrokken, ondernemende en nieuwsgierige houding komen van pas in de 21ste eeuw. Onderstaande cirkel geeft goed aan hoe alles in verband staat met elkaar.
 

ICT-vaardigheid
In de 21e eeuw gaan leerlingen naast (werk)boeken ook hun eigen devices: de laptop, de telefoon en het digibord inzetten als leermiddel. We willen de leerlingen helpen om in een veilige omgeving om te gaan met digitale middelen en leren leerlingen hoe ze deze middelen goed kunnen inzetten voor het eigen leerproces. Dit doel was reden voor ons om geleidelijk leerjaar voor leerjaar te stimuleren dat iedere leerling op school een eigen laptop in bezit heeft en kan gebruiken bij diverse lessen.

Iedere leerling een laptop

Om het voor iedere leerling mogelijk te maken te beschikken over een laptop, werken we met alle 2College scholen samen met The Rent Company. Zij bieden een prima ingerichte laptop aan met een mogelijkheid tot koop of huurkoop. Meer informatie hierover vindt u op website bij 2College.

Veel methodes worden grotendeels digitaal aangeboden en de verwachting is dat dit een niet te stoppen ontwikkeling zal blijken te zijn. Met het gebruik van een laptop wordt het ook mogelijk meer aan te sluiten bij de individuele onderwijsbehoefte ofwel leertrajecten op maat.

Het vak mediawijsheid

In het leren om te gaan met een computer/laptop wordt in leerjaar 1 het vak mediawijsheid aangeboden. Bij dat vak leren onze leerlingen twee uur per week om te gaan met de computer en alles wat daarmee in verband staat, zoals goed omgaan met bronnen, oppassen waar je iets opslaat, etc. Gelijktijdig met dat leren worden bij veel vakken laptops ingezet bij de lessen die worden aangeboden.

Dienstverlening & Producten

In leerjaar drie wordt leerlingen het beroepsgerichte vak Dienstverlening & Producten aangeboden. Bij dat vak vindt een verdieping plaats in het omgaan met de computer en computerprogramma’s zoals die worden ingezet in onze maatschappij. Die kennis is van grote waarde voor aansluiting bij vervolgopleidingen in het MBO.