Onderwijsstructuur

Schoolmissie

2College Jozefmavo wil een kleinschalige school zijn, waar leerlingen en docenten elkaar goed kennen en begrijpen. Het gaat er om hoe een leerling tot goede prestaties komt, zich gedraagt en ontwikkelt. Om dat te bereiken doen wij ons best een school te zijn waar het veilig is, waar iedereen graag naar toe komt en blijft komen.

Onze pedagogische én didactische kwaliteit zijn bekend. Niet voor niets zijn onze leerlingen afkomstig van ongeveer vijftig basisscholen uit heel Tilburg en omgeving.

Met behoud van het goede, werken we met ons team aan vernieuwing, die daadwerkelijk bijdraagt aan dat wat onze leerlingen nodig hebben. Wij willen graag dat leerlingen en ouders/verzorgers dat zelf ook zo ervaren. Onze leerling, in het bezit van een diploma VMBO G/T, moet de kwaliteit van ons programma ook nog merken na doorstroming in het MBO of Havo.

Uit ervaring weten we dat de motivatie en de prestaties van leerlingen toenemen als de lessen boeiend zijn en leerlingen daar zelf een positieve invloed op kunnen hebben. Onze docenten willen de leerlingen stimuleren, helpen en ruimte bieden. Een duidelijke structuur en goede afspraken dragen er toe bij dat de leerling zich steeds meer verantwoordelijk gaat voelen voor wat en hoe moet worden geleerd. Dat kan alleen maar in samenwerking met anderen.

Inrichting van het onderwijs

2College Jozefmavo is een school voor voortgezet onderwijs eerste fase (zie ook algemeen deel van de schoolgids). In leerjaar 1 en 2 wordt de basis gelegd voor de theoretische/gemengde leerweg. In de havo-kansklas wordt de basis gelegd voor een (mogelijk versnelde) overstap naar de havo

Leerjaar 3 en 4 vormen samen de eindexamenperiode. Vanwege deze indeling hebben we gekozen voor een kernteam onder- en bovenbouw. De kernteams zijn verantwoordelijk voor de begeleiding van de leerlingen, de mentorlessen en de communicatie met ouders/verzorgers.

Schoolontwikkelingsplan Jozefmavo

2College heeft samen met leerlingen en ouders/verzorgers een schoolontwikkelingsplan geschreven. Het schoolontwikkelingsplan van 2College Jozefmavo heeft de instemming van het personeel, de ouderraad en de MR. In dit plan is vastgelegd wat wij als school beogen met ons vernieuwend onderwijs en hoe we het vernieuwend leren gestalte willen geven. Elk schooljaar maken we een teamontwikkelingsplan en bekijken we op verschillende momenten of we nog op koers zitten en of we onze plannen bij moeten stellen.

Sleutelwoorden van de plannen zijn: vernieuwend leren, contextgericht leren, accent op ontwikkelen van competenties en samenhang via samenwerking. 

De onderbouw: leerjaar 1 en 2

De lessentabel van de onderbouw sluit goed aan bij het basisonderwijs en dat wat leerlingen nodig hebben om succesvol het voortgezet onderwijs te doorlopen. Naast de bekende en vertrouwde vakken staan ook mens en maatschappij (M&M), natuur, gezondheid en techniek (NGT), bruglessen, verzorging (koken) en mediawijsheid op het rooster in de onderbouw. Tevens is er extra aandacht voor rekenen en taal. In de onderbouw kennen wij een tl-richting en een tl/havo-richting (havo-kansklas).

De bovenbouw: leerjaar 3 en 4

In de bovenbouw bereiden de leerlingen zich voor op het vervolgonderwijs: het Havo, maar meestal het MBO op niveau 3 en 4. 2College Jozefmavo biedt het niveau gemengde/theoretische leerweg. De meeste leerlingen ontvangen na vier jaar een TL-diploma (theoretische leerweg). 

Er zijn vier sectoren: Techniek, Economie, Landbouw, Zorg en Welzijn. Pas in leerjaar 4 kiezen de leerlingen definitief hun sector, zodat de keuze voor het vervolg zo lang mogelijk wordt opengehouden.

Bijzonder aan het VMBO is dat leerlingen al in het derde leerjaar met hun schoolexamen beginnen. Welke onderdelen in zowel leerjaar 3 als leerjaar 4 meetellen voor het schoolexamen is vastgelegd in het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) dat aan het begin van beide leerjaren aan de leerlingen wordt overhandigd. Ook vakken als lichamelijke opvoeding, maatschappijleer, maatschappelijke stage en CKV (culturele en kunstzinnige vorming) zijn als verplicht vak in het PTA opgenomen.

Een bijzondere opdracht vormt het profielwerkstuk in het vierde leerjaar. Het is een werkstuk, waarin de leerlingen hun eigen onderzoek naar een aspect in een beroepssector vastleggen en presenteren.

Aannamebeleid / toelating

2College Jozefmavo houdt zich aan wettelijke bepalingen en conformeert zich aan de stedelijke afspraken en aan afspraken gemaakt binnen 2College. Ook bekijkt de locatie de toelating van zorgleerlingen op de schoolbreed afgesproken wijze. Zie hiervoor het algemeen deel van deze schoolgids.

School en Veiligheid

Een veilige school, zowel fysiek als sociaal, vinden we zeer belangrijk. Daarom hechten we aan overzichtelijkheid en kleinschaligheid, besteden we veel aandacht aan omgaan met elkaar en proberen we zoveel mogelijk preventief te werken.

Ook voor de gemeente Tilburg is veiligheid een belangrijk onderwerp. In het kader van School en Veiligheid is er een convenant “Veilige school” ondertekend door alle scholen voor VO, de politie en de gemeente Tilburg. In dit convenant is een aantal afspraken vastgelegd. Die afspraken gaan bijvoorbeeld over de vaste politiecontactpersoon, over meldingen en aangifte bij de politie en over preventieve maatregelen. Het accent ligt op de sociale veiligheid. Wilt u meer lezen over het convenant “Veilige school”, dan kunt u onze website raadplegen. 

Strafbare feiten in, rondom of in relatie met school melden we altijd bij de politie. Aangifte kan door het slachtoffer, maar ook door de school worden gedaan. Op last van de schoolleiding kunnen kluisjes, kleding en andere eigendommen op verboden bezit van drugs of wapens worden gecontroleerd. Bij het constateren van ernstige strafbare feiten worden de ouders/verzorgers altijd over het vervolg op de hoogte gesteld door de schoolleiding.