Medezeggenschap

Medezeggenschapsraad

2College beschikt over een goed georganiseerde medezeggenschapsraad. De medezeggenschap is wettelijk geregeld en de leden van de medezeggenschapsraad ervaren het als een voorrecht om invloed uit te mogen oefenen op de beleidskeuzes van onze schooldirecties. Op diverse beleidsterreinen beschikt de raad over advies- , instemmings- en initiatiefrecht. De bevoegdheden en de werking van de MR zijn nader uitgewerkt in het MR-reglement, dat u op deze site kunt raadplegen.

De medezeggenschapsraad bestaat uit gekozen vertegenwoordigers van de ouders, de leerlingen en het personeel. De directie neemt de besluiten en de medezeggenschapsraad beoordeelt die kritisch constructief en wordt gevraagd om instemming waar nodig. De medezeggenschapsraad is een belangrijke schakel tussen de directie en de gebruikers op school en probeert bij te dragen aan het scheppen van een goed evenwicht tussen alle belangen binnen de organisatie. Samen en in overeenstemming met de missie en de visie van 2College, beogen we de leerlingen optimaal onderwijs aan te bieden in de verschillende vestigingen. Medezeggenschap is dan ook een serieuze zaak, zowel bovenschools voor heel 2College als op locatieniveau. Op elke locatie bestaat dan ook een personeelsraad, een ouderraad en een leerlingenraad. Veel redenen dus voor leerlingen, ouders en personeel om af en toe kennis te nemen van de activiteiten van hun MR!

Medezeggenschapsraadreglement

Leerlingenparticipatie

De school is er voor de leerlingen. Het is een ontmoetingsplaats waar je samen met elkaar een belangrijk deel van de dag doorbrengt. Een plaats waar je je betrokken en thuis voelt, waar je samen verantwoordelijk voor bent! De schoolleiding zoekt de dialoog met leerlingen en wil ze betrekken bij al die zaken die voor hen van belang zijn. Daartoe is er op elke locatie een leerlingenraad. Voor meer informatie over leerlingparticipatie op een van onze vestigingen verwijzen we u graag door naar de website van de desbetreffende vestiging. 

Ouderparticipatie

2College hecht veel waarde aan het vormen van partnership met onze ouders. In de pedagogisch-didactische samenwerking laten wij de pedagogische verantwoordelijkheid bij de ouders en de didactische verantwoordelijkheid bij de school. Omdat dit nooit gescheiden werelden zijn, is elkaar ondersteunend overleg, een noodzaak. Elke vestiging van 2College heeft een betrokken ouderraad. Ouders en schoolleiding zijn regelmatig met elkaar in gesprek waarbij de schoolleiding de ouders informeert over de dagelijkse gang van zaken en advies vraagt over nieuwe plannen. Zo wordt in goede harmonie en in goed onderling vertrouwen samengewerkt aan verschillende ontwikkelingen binnen de school.