Over 2College

2College is een scholengroep voor vmbo, havo en atheneum, met zes vestigingen in Tilburg, Oisterwijk en Berkel-Enschot die gezamenlijk onderwijs bieden aan ongeveer 3400 leerlingen. Zes vestigingen met dezelfde ambities, maar die daar invulling aan geven met hun unieke eigen karakter. Hierdoor vormen we samen een breed onderwijspalet waarin er voor iedere leerling uit de regio een passende schoolkeuze is binnen 2College. In het schoolplan van 2021 – 2025 zijn de ambities, passend bij onze missie en visie, uitgewerkt. Dit schoolplan is terug te vinden op onze website.

2College wordt aangestuurd door de kerndirectie die is samengesteld uit de vestigingsdirecteuren en de rector die het voorzitterschap op zich neemt. De vestigingsdirecteuren besturen samen met de teamleiders en de vestigingscoördinator de vestigingen aan. Bovenschools wordt er door 2College bedrijfsvoering ondersteuning aangeboden op gebied van financiën, facilitair, personeelszaken en communicatie.

Binnen 2College werken we aan de hand van 2Meet 2Learn 2Grow. Dit zijn onze drie onderwijskundige principes die richting geven aan hoe we met elkaar om willen gaan, hoe we met en van elkaar leren en hoe we samen willen groeien. 

2Meet
2College is een ontmoetingsplek waar leerlingen leren vanuit verbinding en vertrouwen, met aandacht voor elkaar. Dit gebeurt in een veilige omgeving waar een gevoel van samenhorigheid en een verbindende schoolcultuur wordt ervaren. Dat is de basis om samen te leren, samen te leven en te ontwikkelen op 2College. Leerlingen voelen zich hier echt gezien en gehoord.

We stimuleren samenwerkingsgericht handelen. Door samen te werken met andere scholen en onderwijspartners bieden we meer kansen aan onze leerlingen. We maken leren levensecht door niet alleen onderwijs plaats te laten vinden op school, maar ook buiten te school met verschillende culturen en ook internationaal. Daarbij vinden we samenwerking met ouders cruciaal voor het schoolsucces en het welbevinden van de leerlingen. Daarom zet 2College stappen naar een intensievere vorm van ouderbetrokkenheid.

2Learn
We vinden het belangrijk om leerlingen bewust te maken van de manier waarop ze leren en ze informatie verwerken tot kennis. We geven doelgericht onderwijs, met aandacht voor feedback, feed up en feed forward. Hierdoor is het voor de leerlingen duidelijk wat ze op korte en langere termijn moeten beheersen.

We geven onze leerlingen in toegankelijke mate en waar mogelijk verantwoordelijk voor hun eigen leerproces. Elke vestiging maakt een keuze in de mate waarin leerlinggestuurd onderwijs mogelijk is. Dit wordt afgestemd op de leerlingenpopulatie en het onderwijsprofiel.

Op 2College kunnen leerlingen op vele manieren hun talenten ontdekken en ontwikkelen. 2College biedt speciale leerroutes/profilereingen aan zoals tto, Technasium en WON. In het vmbo stimuleren we leerroutes die aansluiten bij een vervolgopleiding. Door de aanvulling van losse modules, speciale leerroutes en doorlopende talentlijnen kunnen de leerlingen ontdekken wie ze zijn, wat ze doen en wat ze willen bereiken.

We dagen de leerlingen ook uit door een onderzoekende houding aan te nemen. We stimuleren leerlingen om dingen niet zomaar aan te nemen, maar zelf te onderzoeken. Zo werken we aan een kritisch en creatief denkvermogen. Om dit te realiseren, bieden we inspirerende leeractiviteiten aan met moderne vormen van didactiek. We bereiden ze voor op de toekomst, door ze te leren hoe je slim en verantwoord om kan gaan met de digitale technologie door het vergroten van de ICT-vaardigheden van de leerlingen.

2Grow
Binnen 2College helpen we bij persoonlijke vorming. Dit doen we door te helpen bij het bieden van toekomstperspectief door Loopbaanoriëntatie en Begeleidingsprogramma (LOB) aan te bieden. Daarnaast besteden we aandacht aan moreel oordelen en kritisch denken. Leerlingen leren nadenken over vragen en problemen uit het gewone leven en leren reflecteren op hun eigen rol in deze. Ook staat burgerschap hoog in het vaandel. We besteden in het onderwijs aandacht aan het bijbrengen van respect en de leerlingen krijgen oog voor de verhoudingen tussen landen en culturen in de wereld.  

Iedere vestiging geeft een eigen invulling aan 2Meet 2Learn 2Grow. Deze invulling vind je terug in de vestigingsplannen. Daarnaast worden er jaarlijks nieuwe schoolgidsen opgesteld waarin je meer informatie vind over het schooljaar, de begeleiding en de afspraken die op de vestigingen zijn gemaakt voor het dagelijkse onderwijs.