Beleid, algemene regelingen en reglementen

Convenant veilige school

In het convenant veilige school zijn afspraken vastgelegd in een handelingsprotocol om een (sociaal) veilige leer- en leefomgeving in en rondom school te creëren voor zowel leerlingen als medewerkers.

Klachtenregelingen

Onze klachtenregelingen zoals opgesteld door de vereniging OMO:

 • Algemene klachtenregeling: klik hier
 • Regeling ter voorkoming van seksuele intimidatie, agressie, geweld (waaronder pesten) en discriminatie: klik hier.

Reglement bezwaar en beroep in leerlingenzaken

Het reglement bezwaar en beroep in leerlingenzaken regelt de procedure rond de behandeling van bezwaar en beroep. Het gaat dan om besluiten met betrekking tot examenzaken en de toelating, bevordering, schorsing en verwijdering van leerlingen.

Leerplicht

Lees hier alles over leerplicht.

Ouderbijdragen

Met het budget dat wij van de overheid krijgen, bekostigen wij het reguliere onderwijs. We willen onze leerlingen echter meer bieden dan wettelijk vereist is. We bieden extra activiteiten en faciliteiten die de leeromgeving van onze leerlingen verrijken en zijn/haar talenten tot hun recht laten komen. Denk bijvoorbeeld aan: introductieprogramma’s, excursies naar musea en buitenlesactiviteiten op het gebied van sport, kunst en cultuur. De school vindt het belangrijk dat iedereen deelneemt, want de extra activiteiten zijn een meerwaarde voor iedere leerling. Deze activiteiten zijn geen onderdeel van het gewone lesprogramma. Om deze activiteiten te bekostigen vraagt de school u om een vrijwillige ouderbijdrage.

De oudergeleding van de MR wordt vooraf om instemming gevraagd over de bestemming van de door ouder(s)/verzorger(s) geleverde vrijwillige bijdrage. Naast deze activiteiten organiseren we een aantal ‘grotere’ activiteiten, zoals buitenlandse reizen. Hiervoor wordt een aparte vrijwillige ouderbijdrage gevraagd. Deze is dus niet meegenomen in de jaarlijkse vrijwillige ouderbijdrage. Wanneer u ervoor kiest de vrijwillige ouderbijdrage niet (geheel) te betalen, dan wordt uw zoon/dochter niet uitgesloten van de activiteit(en). Als de school onvoldoende betalingen ontvangt, dan kan dat tot gevolg hebben dat de school moet besluiten deze activiteit(en) te annuleren.

Voor de hoogte van de bijdragen per vestiging en per leerjaar wordt verwezen naar de specificatie op de website van de school.

Iedere vestiging heeft een specificatie gemaakt van de totale vrijwillige ouderbijdrage voor schooljaar 2023-2024. Deze wordt aan het begin van het schooljaar gepubliceerd op de vestigingswebsite. De specificatie is als volgt opgebouwd:

 1. Algemene ouderbijdrage €30,-
 2. Bijdrage excursies welke gelden voor alle leerlingen in het leerjaar
 3. Vak en profielspecifieke excursies en reizen
 4. TTO en Technasium
 5. Reizen op basis van intekening

Hierbij geldt dat voor onderdeel 1 maximaal €30,- in rekening wordt gebracht. En dat voor het totaal van onderdeel 1 en 2 een maximaal bedrag van €100,- in rekening wordt gebracht.

Bij het organiseren van reizen/meerdaagse excursies (onderdeel 5) zal ruim van te voren een inschrijfformulier uitgezet worden naar de ouder(s)/verzorger(s) van de leerlingen. Om het financiële risico voor de school te beperken kunnen wij de reis/meerdaagse excursie alleen door laten gaan als minimaal 95% voor aanvang van de reis/meerdaagse excursie heeft betaald.

Verzekeringen

Voor (uitgebreide) informatie met betrekking tot verzekeringen zoals aansprakelijkheidsverzekering of ongevallenverzekeringen verwijzen we u graag naar onze schoolgids. Indien u een schade wilt melden, neemt u dan contact op met de administratie van de school. Voor onze reisverzekering, klik hier. (nieuwe versie wordt later geupload).

Schoolplan

Het schoolplan dat is vastgesteld voor de periode 2021 - 2025 geeft onder andere informatie over de volgende beleidszaken:

 • Algemene schoolgegevens.
 • Onderwijskundig beleid.
 • Personeelsbeleid.
 • Kwaliteitsbeleid.
 • Beleid voor de aanvaarding van materiële en geldelijke bijdragen.

Schoolmangementstatuut

In het schoolmanagementstatuut wordt de verhouding tussen de rector en de overige leden van de schoolleiding en andere functionarissen weergegeven.

Overige informatie over beleid, algemene regelingen en reglementen vind je in de schoolgids.