Jaarverslag 2023

Organisatie in ontwikkeling

2College Cobbenhagenmavo kenmerkt zich door een grote populatie leerlingen uit de wijk Tilburg Noord. Veel leerlingen hebben een niet-westerse achtergrond. Om deze leerlingen goed te bedienen heeft het personeel de leergang Transformatieve School afgerond. Hiermee hebben de collega’s geleerd een goed en veilig pedagogisch klimaat te realiseren dat rekening houdt met de grootstedelijke problematiek. Om de leerlingen beter voor te bereiden hoe ze zich in de huidige maatschappij kunnen handhaven, gaan we meer met de leerlingen de school uit en zoeken we levensechte en contextrijke leersituaties op. Hierdoor is de focus ‘leren voor het diploma en voor later’ gewijzigd in ‘leren voor later en daar is een diploma voor nodig’. Afgelopen jaar hebben we veel geïnvesteerd om in de flexweken een programma op te zetten dat aansluit bij de uitgangspunten van het schoolplan en deze maatschappelijke uitdaging vormgeeft. Hierbij hebben we nadrukkelijk ook de bouwstenen van het programma Burgerschap geïncludeerd.

NPO Interventies/middelen

Een substantieel deel van de middelen is gegaan naar het in stand houden van 3 klassen per leerjaar. Dit biedt de docenten de ruimte om meer aandacht aan individuele leerlingen te schenken en bood ook ruimte om veel leerlingen die tussentijds verstromen van andere scholen op te vangen. Daarnaast zien we een grote toename aan leerlingen met een complexe zorgvraag, hiervoor hebben we een flink aantal extra uren in gezet om het zorgteam te ondersteunen en uit te breiden.

Kansenverbetering

2College Cobbenhagenmavo is al vele jaren bezig met de kansen van leerlingen die vanwege hun afkomst, thuissituatie en/of sociaal economische situatie minder kansen hebben te helpen en te begeleiden in deze complexe maatschappij. Het lukt ons bovengemiddeld om deze leerlingen aan een diploma te helpen. De opdracht die wij onszelf gegeven hebben in het nieuwe schoolplan is om te kijken hoe we ze nog beter kunnen uitrusten om de stap na de mavo ook succesvol te laten zijn. Ook in de wijk hebben we middels actieve deelname aan de Ouderkamer en POVO-ambassadeurs geprobeerd om ouders met een niet-Nederlandse achtergrond meer en beter te betrekken bij het onderwijs van hun kinderen, om zo de kansen voor deze leerlingen te vergroten.

Bereikte resultaten

De resultaten zijn goed, zelfs met een beleid waarin we veel leerlingen extra kansen bieden en ruimhartig zijn in leerlingen door laten gaan naar het volgend schooljaar. Doorstroomcijfers zijn ver boven de norm de slagingscijfers zijn iets boven de norm.

Financieel blijft het lastig om een kleine vestiging te laten draaien. Hierbij is het feit dat we onderdeel zijn van 2College van grote meerwaarde en kunnen we deze doelgroep blijven bedienen.

Werkdrukmiddelen

Dit jaar zijn de individuele werkdrukmiddelen bij het OP ingezet als taak,- of lesverlichting, de OOP-ers hebben deze uren veelal uitgekeerd gekregen. De collectieve middelen zijn gebruikt voor het aanstellen van een onderwijsassistent die verantwoordelijk is voor het pedagogisch klimaat in de