Update derde schoolweek

11-9-2020

Beste ouders en leerlingen,

In deze update willen we ingaan op de vraag die bij veel ouders en leerlingen leeft: “heb ik een achterstand opgelopen in de periode van thuisonderwijs?”.  Daarnaast hebben we afspraken gemaakt met de docenten hoe ze leerlingen die tijdelijk niet naar school mogen komen kunnen helpen met het onderwijs. Tot slot willen we een beeld schetsen hoe we ons voorbereiden op een eventuele nieuwe periode waarin we niet ons normale onderwijs kunnen geven.

Achterstanden.

In principe kiezen we niet voor extra lessen, maar voor het coachen van de leerlingen. Groepen zouden wel kunnen ontstaan als er meerdere leerlingen met dezelfde vragen zitten. Week 35 t/m week 40 wordt gebruikt om te inventariseren  bij welke leerlingen welke hiaten voorkomen. In week 41 vindt er overleg plaats tussen mentor/coach , leerlingcoördinator en teamleider, waarbij alle leerlingen worden besproken en de stand van zaken wordt vastgelegd, alsmede een plan van aanpak om de achterstanden te kunnen wegwerken. Dit plan wordt zo nodig met leerling en ouders besproken in week 42, zodat de coaching meteen na de herfstvakantie gestart kan worden.

Bij rapport 2 zullen we nogmaals terugkijken of we de geconstateerde achterstanden hebben bijgewerkt.

Afspraken met betrekking tot corona-gerelateerde afwezigheid van leerlingen en collega’s.

Een leerling die thuis zit omdat hij getest moet worden, of om een andere reden in quarantaine zit, wordt verzocht een medeleerling in de klas aan te wijzen, die ervoor gaat zorgen dat de leraar de les voor de thuisblijver online kan verzorgen. Deze medeleerling haalt hiervoor een kaartje bij de leerling-coördinator en geeft dit af bij de docent die de online les verzorgt. Het kan zijn dat de hele les wordt gestreamd, maar het is ook mogelijk dat dat alleen bij de uitleg gebeurt, zodat de leerling thuis verder kan met zijn schoolwerk.  

Er zijn twee mogelijkheden:
Medeleerling heeft zelf een laptop: leerling streamt de les en belt de thuiszittende leerling in.
Medeleerling heeft geen laptop: docent belt de leerling in.

Wanneer docenten thuis zitten zullen we zoveel mogelijk proberen de lessen op te vangen of op school online te laten plaatsvinden. We hebben aangegeven dat bij uitval in klas 1 en 2 de lessen worden opgevangen. Het kan echter voorkomen dat er te veel mensen thuis moeten blijven, waardoor de opvang op school niet meer georganiseerd kan worden en we klassen naar huis moeten sturen.

Een schets voor de situatie waarin normaal onderwijs niet mogelijk is.

In maart werden we overvallen met de mededeling dat we niet meer naar school mochten en moesten we improviseren. Nu kunnen we de ervaringen gebruiken om ons op een eventuele nieuwe sluiting te kunnen voorbereiden. Inmiddels weten alle leerlingen hoe om te gaan met Teams en wordt er extra aandacht besteed aan planningen voor een langere periode. De eersteklassers wordt geleerd hoe ze met deze zaken moeten omgaan.  Onderwijs op afstand kan alleen wanneer de leerling in het bezit is van een “persoonlijke” laptop of computer. We hebben in beeld gebracht wie er wel of niet over een computer kan beschikken.

We zijn ervan overtuigd dat leren het best verloopt wanneer de leerlingen op school zijn. Dus zullen we er alles aan doen om dit zo te houden. Wanneer we gedeeltelijk moeten sluiten zullen we de leerlingen van klas 1 en de examenklassen voorrang geven en deze groepen zo veel mogelijk op school les geven. De andere groepen zullen dan geheel thuis blijven, waarbij we kijken of alle leerlingen minimaal 1  uur per week een mentoractiviteit op school kunnen hebben. Daarnaast zullen we de noodzakelijke toetsing op school organiseren.

 

Een fijn weekend

Ronald Verschuren