Update 9 oktober 2020

Beste leerlingen en ouders/verzorgers, 
 
Gisteren is in de mr-vergadering van 2College het beleid t.a.v. het al dan niet verplicht dragen van mondkapjes besproken. 

In onderstaande tekst staat een verslag van de oudergeleding van Cobbenhagen over het proces en de besluitvorming in de mr. 


Na een lang overleg is duidelijk geworden dat er grote verschillen van mening zijn per vestiging en per geleding, daarom is het moeilijk om een eenduidig besluit te nemen.

Wat voorop staat is dat de veiligheid van zowel het personeel als de leerlingen moet worden gewaarborgd.

Er is afgewogen wat de gevolgen zijn van verplichten of van een dringend advies, en hoe je een evt. verplichting moet vastleggen en handhaven.

En gaan we het advies wat hieruit voortkomt 2college breed doorvoeren of per vestiging? Op sommige vestigingen is het erg moeilijk om een verplichting te handhaven.

Een verplichting moet worden vastgelegd in het leerlingenstatuut en dan moet de leerlingenraad het daar dus ook mee eens zijn. En een verplichting moet ook worden vastgelegd in de arbeidsvoorwaarden van het personeel. Daar is tijd voor nodig.

Uiteindelijk is de MR tot het volgende advies gekomen:
2College breed gaan we voor verplichting, maar daar kan per vestiging van afgeweken worden wanneer het op een andere manier opgelost kan worden, met een andere organisatie van regels, waarbij de veiligheid van het personeel en de leerlingen gewaarborgd wordt. Deze andere manier van regels moet dan ook gewaarborgd kunnen worden, en met deze andere manier moeten dan zowel de ouderraad, de leerlingenraad en de personeelsraad unaniem akkoord gaan. Het advies van de MR is ook om z.s.m. met dit advies te starten (bij verplichting; nadat de leerlingenraad het instituut heeft aangepast).


Op de Cobbenhagens hebben de deelraden vooralsnog aangegeven niet voor een verplichting te zijn. Ze verzoeken wel dat de school inzet op een betere handhaving van de reeds bestaande afspraken. Wij sporen de leerlingen nogmaals aan: 

  • -  thuis te blijven bij klachten
  • -  om de 1,5 meter afstand te bewaren t.o.v. volwassenen
  • -  mondkapjes te gebruiken op plaatsen waar de 1,5 meter niet te handhaven is.

Komende week zullen we met de deelraden in gesprek gaan om te bezien of er redenen zijn om de maatregelen aan te passen. We nemen daarin eventuele nieuwe maatregelen, die genoemd worden in de persconferentie, mee.

 

Met vriendelijke groet, 

Ronald Verschuren
vestgingsdirecteur