Op de basisscholen in Tilburg-Noord is de ouderkamer al een belangrijk fenomeen.

De ouderkamer is een ruimte waar ouders bij elkaar kunnen komen, wanneer hun kinderen in de klas zitten. Er worden allerlei activiteiten georganiseerd, van taallessen en computerlessen tot voorlichtingen.

Als pedagogisch school-buurtmedewerker van de Cobbenhagenmavo ben ik regelmatig op bezoek in deze ouderkamers om vragen van ouders te beantwoorden. Op deze manier heb ik mogen ervaren hoe belangrijk de ouderkamer is voor ouders. Ik vind het dan ook erg belangrijk dat er een plek is voor ouders van het voortgezet onderwijs waar zij terecht kunnen met vragen als; Welke school past bij mijn kind? Hoe werkt het op die nieuwe school? Help, mijn kind gaat puberen, wat moet ik doen? En nog veel meer…

Op maandag 14 januari is de ouderkamer VO officieel geopend door de wethouder Marcelle Hendrickx. Samen met vele ouders uit Tilburg-Noord en samenwerkingspartners als R-newt, GGD, de basisscholen, de gemeente, ContourdeTwern en de bibliotheek, hebben we geproost op een mooie start van de ouderkamer VO.

Samen ervaringen delen, samen antwoorden vinden op onze vragen, met als doel samen groeien.

De ouderkamer VO is voor ouders van leerlingen die op het voortgezet onderwijs zitten, niet alleen van leerlingen van de Cobbenhagen, maar van alle scholen in Tilburg. En natuurlijk voor de ouders met kinderen op de basisschool, die zich voor willen bereiden op het voortgezet onderwijs. U bent elke maandagochtend van 09.30 – 11.00 uur van harte welkom in de bibliotheek op het Wagnerplein. Ik zal daar dan elke maandag aanwezig zijn.

Contactpersoon; Joyce Wolfs, wolfs.j@verwijder-dit.2college.nl

Het schooljaar 2019-2020 start officieel op maandag 19 augustus 2019. Uw zoon of dochter hoeft die dag echter nog niet naar school.
We verwachten alle leerlingen weer op dinsdag 20 augustus op school te zien.
Meer informatie??? Door te klikken op een van de onderstaande links wordt u doorgelinkt naar het betrefende informatieboekje.

informatieboekje voor klas 1 en 2
informatieboekje voor klas 3 en 4

De schoolcode voor het bestellen van de boeken bij Iddink (www.iddink.nl): T2KWWP4B

Aanvulling op de Nieuwsbrief

De Cobbenhagenmavo                               augustus 2019

Niet alleen de leerlingen op onze school leren hun hele schoolcarrière lang, dat geldt natuurlijk ook voor het personeel van onze school.

Dit schooljaar staan er twee belangrijke scholingen op het programma:

ICT

Op alle locaties zijn we voor het personeel aan het overstappen van gewone computers naar laptops. Zo kan er flexibeler gewerkt worden. Dit brengt allerlei nieuwe ontwikkelingen met zich mee. Dat betekent dat alle collega’s van 2College één keer in de week een scholing hebben van één lesuur. Dit uur is voor de collega’s vrij geroosterd, daar merken de leerlingen als zodanig niks van. Eens in de zes weken is deze scholing echter twee lesuren. Dan valt er dus voor veel leerlingen een lesuur uit op die dag en dat uur zit midden in het rooster. We proberen deze uren zo goed mogelijk op te vangen.

Transformatieve school

Afgelopen schooljaar hebben we met wisselende groepjes docenten verschillende scholen in Nederland bezocht, om te kijken hoe daar gewerkt wordt met een vergelijkbare groep leerlingen als die van onze school. Het gaat over het algemeen heel goed met de leerlingen bij ons op school en ook de getallen ( oa. doorstroom, examenuitslagen) zijn prima. We zijn daar heel erg trots op. Toch zouden we graag nog beter willen worden.

Op één van de scholen in Rotterdam, de Hef, heeft het personeel een scholingstraject gevolgd van Iliass El Hadioui en dat gaf ons een goed gevoel.

Iliass zit in de VO-raad en begeleidt scholen vergelijkbaar met die van ons, vanuit de universiteit. Ook verschillende basisscholen in Tilburg hebben afgelopen jaar met hem gewerkt.

Voor deze scholing zullen er op jaarbasis wat uren uitvallen. Het begint met twee ochtenden, 3 en 10 september, om een goede start te kunnen maken. De lessen vallen dan uit tot en met het derde uur. De leerlingen beginnen op die dagen dus later.

We houden u op de hoogte.

 

Afscheid Ad Poulisse

Op vrijdag 30 augustus jl. nam Ad Poulisse afscheid als rector van 2College. Het afscheid vond plaats in de aula van locatie 2College Durendael. Ad Poulisse gaat met pensioen. Hij wordt opgevolgd door Leon Spaan.

Namens OMO de volgende mededeling:

Op 1 augustus 2019 is de Wet gedeeltelijk verbod gezichtsbedekkende kleding in werking getreden op locaties waar communicatie via gezichtsuitdrukking belangrijk is.

Het verbod geldt in onderwijsinstellingen voor schoolmedewerkers, leerlingen, ouders en andere bezoekers op het terrein van de school, zowel binnen als buiten.

De wet bepaalt dat er een verbod is op het dragen van kleding die het gezicht geheel bedekt of zodanig bedekt dat alleen de ogen onbedekt zijn, dan wel onherkenbaar maakt, tenzij de gezichtsbedekkende kleding:

• noodzakelijk is ter bescherming van het lichaam in verband met de gezondheid of veiligheid;

• noodzakelijk is in verband met eisen die aan de uitoefening van een beroep of de beoefening van een sport worden gesteld, of;

• passend is in verband met het deelnemen aan een feestelijke of culturele activiteit.

Dinsdag 21 januari 2020 houdt 2College Cobbenhagenmavo de jaarlijkse Open Avond. Voor een goede voorbereiding hebben we voor groep 7 en 8 een app ontwikkeld met alle belangrijke informatie op een rij. Deze app is voor iedereen gratis te downloaden.

Je vindt er onder andere informatie over het onderwijsaanbod, de speerpunten en activiteiten voor leerlingen van groep 8 zoals de snuffellessen. In één oogopslag zie je alle belangrijke data en contactpersonen. De app bevat ook een handige checklist met vragen die je kunt stellen tijdens de Open Avond en informatie over aanmelden. Om alvast een indruk te krijgen van ons gebouw, docenten en leerlingen, bekijk je de filmpjes en vlogs.

NieuwjaarsGala (schoolfeest) gaat donderdag 30 januari niet door

Wegens te geringe belangstelling gaat het NieuwjaarsGALAfeest van donderdag 30 januari niet door!

Aanmelden op onze school kan op:

Dinsdag 3 maart 2020: 15.00 – 17.00 en 19.00 – 21.00

Donderdag 5 maart 2020: 15.00 – 17.00 en 19.00 – 21.00

Ben u op deze dagen verhinderd, neem dan contact op dhr. Niek de Cock, teamleider.

Telefoon: 088 023 2550

E-mail:    cock.n@2college.nl

Wat moet u meebrengen voor de aanmelding?

Het aanmeldformulier.
U kunt het aanmeldformulier uit het mapje van de Open Avond meebrengen of download het digitale aanmeldformulier rechts bovenaan deze pagina. (Dit formulier graag uitgeprint meebrengen.)
BSN-nummer van de leerling: een geldig legitimatiebewijs van het kind meenemen ter controle of een uittreksel uit de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens. Hierbij wordt rekening gehouden met de AVG-wetgeving.
Advies basisschool ( adviesbrief met de unieke code)
Mailadres(sen) van de ouders
Aanmelden kan alleen met een VMBO GT-advies OF een VMBO GT/HAVO-advies
Toelating:

De toelating tot de brugklas wordt gebaseerd op het advies van de afleverende basisschool, zoals genoteerd in het onderwijskundig rapport.

Indien er speciale omstandigheden of andere zwaarwegende argumenten zijn waaruit blijkt dat plaatsing een onevenredige belasting is voor de school, behoudt de school zich het recht voor leerlingen, toch niet toe te laten. In dat geval moet de school een andere school vinden die een passend onderwijsaanbod kan bieden en waar het kind ook kan worden geplaatst.

Toelating tot een ander leerjaar dan het eerste is afhankelijk van het advies van de afleverende school. Alleen als dat advies positief is voor de gekozen schoolsoort en het leerjaar, wordt de leerling toegelaten.

Bij de toelating van leerlingen uit de theoretische leerweg tot havo-4 neemt 2College deel aan het stedelijk beraad over deze procedure. 

thema-avond ouderraad op maandag 9 maart 2020

Met interactief theater van Helder Theater

KLIK HIER VOOR DE FLYER MET ALLE INFORMATIE

Link naar de brief van 8 maart

Geachte ouders,

Helaas hebben wij de beslissing moeten nemen de Thema-avond “VERLEIDINGEN waar je puber mee te maken krijgt” af te lasten Dit ivm met de RIVM richtlijnen die voor heel Brabant gelden.

Met vriendelijke groet

Marleen van Bunnik
Secretariaat ouderraad

Informatie voor leerlingen en ouders/verzorgers

Afgelopen zondag bent u door ons geïnformeerd over de genomen maatregelen en dringende adviezen rondom het coronavirus. Hiermee wilden we samen met u voorkomen dat een deel van onze leerlingen en medewerkers ziek kon worden. Ook wilden we zo ons onderwijs zoveel mogelijk waarborgen.

We zijn nu een paar dagen verder en het effect is, dat we voor zover bekend, géén medewerkers of leerlingen hebben die besmet zijn. Het effect is echter ook, dat een groot deel van onze medewerkers en leerlingen zich preventief heeft ziekgemeld. U begrijpt dat dit gevolgen heeft voor onze kerntaak: goed onderwijs en goede begeleiding bieden aan uw kinderen, onze leerlingen. Ondanks deze gevolgen zien we geen aanleiding om de maatregelen en adviezen te wijzigen. U mag erop vertrouwen dat wij de ontwikkelingen op de voet volgen en dat wij de adviezen van de deskundigen zullen naleven. Zodra er veranderingen optreden, zullen wij daar direct op reageren en u infomeren.

Dat betekent dat wij u vragen het eerder uitgebrachte advies van het RIVM voor inwoners van Noord-Brabant te volgen: zij adviseren inwoners om bij verkoudheid, hoesten of koorts de sociale contacten te beperken en dus zoveel mogelijk thuis te blijven. Er is weliswaar dinsdagmiddag aangescherpt beleid aangekondigd, maar dat betrof vooral een aantal andere zaken. Voor leerlingen blijft het bovenstaand advies overeind.

Daarom doe ik wederom een beroep op uw verantwoordelijkheid om mede te zorgen dat we de risico’s op besmetting op school zo klein mogelijk houden. En dus verzoek ik kinderen die één van de genoemde klachten hebben niet naar school te komen. Pas als de klachten 24 uur weg zijn, is het wenselijk weer op school te komen.Aanvullend vragen wij u uw kind niet naar school te sturen op het moment dat in uw gezin bij iemand coronabesmetting is vastgesteld. Wij verzoeken u deze specifieke reden bij ons te melden.

Mocht er sprake zijn van toetsen of schoolexamens dan wil ik u nogmaals geruststellen. Dat gaan we oplossen en bespreken met de betrokken leerlingen op het moment dat de situatie zich weer heeft genormaliseerd. We weten nu al dat er sprake is van verhoogde lesuitval wegens ziekmelding van collega’s. We blijven ons uiterste best doen dit tot een minimum te beperken, maar de veiligheid en gezondheid van eenieder blijft in deze natuurlijk voorop staan. Ik heb er alle vertrouwen in dat u hiervoor begrip heeft.

Ik herhaal dat er tot op heden, voor zover bij ons bekend, geen besmettingen met het coronavirus binnen onze scholen bekend zijn. Uiteraard informeren we u direct als dit wel aan de orde is in onze school, of in één van onze scholen.

Ik wens iedereen die zich niet lekker voelt een voorspoedig herstel toe en hoop dat we weer snel terug kunnen naar normale omstandigheden.

Met vriendelijke groet,

Leon Spaan
Rector 2College

 

We hebben als school besloten de toetsweek doorgang te laten vinden volgens planning. 
Voor examenleerlingen die vanwege de RIVM maatregelen afwezig zijn, zullen passende oplossingen genomen worden, zodat de leerlingen niet de dupe worden van de situatie die nu is ontstaan. Deze inventarisatie zal na de toetsweek gemaakt worden en dan zal er per vak en per leerling bekeken worden wat nodig is.
Voor de overige leerlingen zal per vak op maat bekeken gaan worden wat nodig is. 

Indien de overheid met nieuwe maatregelen komt die betrekking hebben op ons onderwijs, zult u hier weer schriftelijk van op de hoogte gebracht worden. 
Mochten vanuit de overheid maatregelen komen rondom het examen zult u hierover uiteraard ook worden geïnformeerd.

Geachte leeerlingen, ouders, verzorgers,

Met deze brief willen wij u kort informeren over een aantal zaken die op onze scholen met betrekking tot het corona-virus speelt.

Zoals u weet, heeft gisterenmiddag de regering kenbaar gemaakt hoe zij om wil gaan met de corona-crisis en wat zij daarin verwacht van het onderwijs. Aanstaande maandag is er een overleg tussen onderwijsbesturen, de veiligheidsregio’s en de VO-raad om te bepalen of er voor de provincie Noord-Brabant andere maatregelen gewenst zijn. Mocht dat overleg leiden tot andere besluiten, dan hoort u uiteraard van ons.

Concreet betekent dit, dat wij het beleid ten aanzien van het preventief thuisblijven handhaven, zoals dat in een vorige brief aan u door ons is verwoord.

Daarnaast wil ik bij deze melden dat op één van onze scholen afgelopen donderdag 12 maart bij één van onze collega’s een besmetting is geconstateerd. De ouders en medewerkers van die locatie hebben wij direct daarover geïnformeerd en uiteraard is ook de GGD hiervan op de hoogte. Zij zal bepalen welke vervolgstappen nodig zijn, die wij vervolgens zullen opvolgen.

In geval van nieuwe besmettingen op één van onze scholen informeren wij de ouders en medewerkers van die school.

Ik hoop dat u begrijpt dat het voor ons ook ongewone en ongewisse tijden zijn waarin we met al onze medewerkers elke dag weer het beste proberen te doen voor uw zoon of dochter. Ik wil u nadrukkelijk bedanken voor het begrip dat u tot nu toe heeft getoond.

Namens de kerndirectie,

Leon Spaan
Rector 2College

 

Beste ouder(s)/verzorger(s) en leerlingen,

Ook u heeft waarschijnlijk, net als ik, vanmiddag kennisgenomen van de maatregelen van het kabinet met betrekking tot het Corona-virus. In deze brief informeer ik u, namens de kerndirectie van 2College, aanvullend op dit besluit.

Ook de 2College-scholen zijn morgen gesloten voor onderwijs. De afzonderlijke gebouwen zijn echter van 09.00 uur tot 12.00 uur open om alle leerlingen de mogelijkheid te bieden hun boeken en andere schoolbenodigdheden op te halen. Wij gaan ervan uit dat zij daarna huiswaarts keren en niet onnodig op school blijven.

Daarnaast zullen we onze school morgen en de komende weken tot nadere berichtgeving blijven openstellen voor de kinderen van de ouders die werkzaam zijn in de genoemde essentiële beroepen. Mocht dat uw kind betreffen, dan kunt u uw zoon/dochter morgen al naar school sturen. Hij/zij kan zich melden bij de receptie van de eigen school. U kunt ervan uit gaan, dat wij zorgen voor een goede en veilige opvang van 8.30 uur tot 16.00 uur. Hoe wij dat de komende tijd gaan organiseren, laten wij u de komende dagen weten.

Daarnaast gaan wij uiteraard uitvoering geven aan het genomen besluit. Wij benutten de komende dagen om te bepalen hoe wij een aantal specifieke zaken zullen organiseren.

De leerlingen die in de eindexamenklassen zitten, krijgen daarbij als eerste aandacht. Deze leerlingen moeten op korte termijn duidelijkheid krijgen. Hoe wij omgaan met een aantal praktische zaken, wordt deels bepaald door de Inspectie van Onderwijs. Van de Inspectie zullen wij naar verwachting richtlijnen krijgen met betrekking tot de afronding van de schoolexamens en de voorbereiding op het eindexamen. Wij hopen deze groep leerlingen en ouders zo spoedig mogelijk te kunnen informeren.

Tegelijkertijd gaan wij aan de slag met de aanpassingen van ons onderwijs voor alle andere leerlingen onder deze gewijzigde omstandigheden. Wij hebben al een aantal zaken intern opgepakt om tot “onderwijs op afstand” te komen, maar die moeten hun definitieve vorm nog krijgen en worden vervolgens met de leerlingen gecommuniceerd.

Omdat de hierboven genoemde zaken per school een andere invulling kunnen krijgen, verloopt de communicatie hierover na vandaag grotendeels per school. Dat betekent dat u over deze zaken per 2College-school op de hoogte wordt gebracht.

Het zijn ongewone en ongewisse tijden, vooral ook voor die mensen die door het virus besmet zijn. Ik wens hen toe dat zij voorspoedig herstellen. Ik hoop dat u en uw naasten besmetting bespaard blijft. Tot slot ik wil u danken voor uw medewerking tot nu toe en het begrip dat u naar ons toe heeft getoond.

Met vriendelijke groet,
namens de kerndirectie van 2College,

Drs. L.W.J. Spaan MME
Rector 2College

Thuis werken in Teams


Beste leerlingen

Inmiddels zijn de teams voor jullie onderwijs-op-afstand aangemaakt. 
De komende dagen krijg je instructie hoe je hierin moet werken, wat wel mag en wat niet mag.
Teams wordt het nieuwe klaslokaal dus hier gelden de regels zoals die ook op school gelden; de docent is de “baas” dus hij beheert het team of het kanaal.

Ga geen nieuwe teams aanmaken, want die zullen we niet gaan gebruiken.
Ook wanneer er al teams bestonden zullen deze vervangen worden door de nieuwe teams
Prive chatten doe je via andere kanalen, maar niet via de schoolteams.

Het wordt een bijzondere tijd, de school is dicht maar het onderwijs gaat door.

 

Ronald Verschuren

Vestigingsdirecteur
2College Cobbenhagenlyceum & Cobbenhagenmavo

Verschuren.r@2college.nl

17 maart 2020

 

Informatie voor leerlingen en ouder(s)

 

Examenleerlingen
Zoals jullie via de media hebben kunnen vernemen zullen de toetsen voor de examenleerlingen weer afgenomen gaan worden op school. We moeten nog de juiste richtlijnen krijgen, maar je kunt ervan uit gaan dat we vanaf maandag de schriftelijke werken af zullen nemen volgens het rooster wat deze week had moeten gelden. Let op de afspraken hoe en waar de toetsen worden afgenomen zullen wel aangepast worden. Hierover hoor je morgen meer.

Practica en mondelingen zullen we na de schriftelijke examens inplannen, hierover zul je ook later worden geïnformeerd.

De lessen zullen we zoveel mogelijk via onderwijs op afstand verzorgen, mocht het nodig zijn dat je naar school komt krijg je dit tijdig te horen.

Bij alle activiteiten die plaats vinden geldt dat je geen klachten mag hebben zoals gelden volgens de richtlijnen van het RIVM. Je moet je dan wel officieel afmelden zodat wij weten dat je niet komt.

Leerlingen met klachten zullen een aangepast programma krijgen wanneer ze weer beter zijn.

 

Overige leerlingen
Inmiddels zijn jullie in Teams ingedeeld en hebben de docenten instructie gehad hoe hiermee te werken.

Vanaf donderdag 19 maart gaan jullie weer volgens het dagrooster werken.
Dit betekent:

 •  dat je de vakken gaat “volgen” zoals je dat op school gewend bent. Tijdens de uren dat je les hebt kun je vragen stellen aan de vakdocent. Het kan zijn dat je niet direct antwoord krijgt omdat je docent op dat moment niet beschikbaar is, omdat de docent ziek is. Of er komen zoveel vragen binnen dat de docent niet alles tegelijk kan behandelen. De docent komt er dan later op terug.  
 • vanaf maandag 23 maart zul je elke week een gesprek van 10 a 15 minuten hebben met je mentor/coach. In dat gesprek neem je de planning door, praat je over hoe het gaat en wat je nodig hebt. Dit gaat via Teams met een live-chat of via de telefoon.
 • Wanneer je geen mogelijkheid hebt om thuis te kunnen werken, meld je dit bij je mentor ( is bij sommigen al gebeurd)

 

Ronald Verschuren

Vestigingsdirecteur 2College Cobbenhagenlyceum & Cobbenhagenmavo

18 maart 2020

 

Informatie voor leerlingen en ouder(s)

 

Examenleerlingen

Regeling examenleerlingen:

 • We starten maandag met de toetsen van de eindexamenklassen (M4, H5, V6)
 • Alleen voor de theorievakken gaan de toetsen door. De mondelingen, de practica en KUA (moet op de pc) worden op een later moment ingepland en gaan volgende week dus nog NIET door.
 • Leerlingen die ziek zijn of klachten hebben ( zoals door het RIVM beschreven) mogen niet komen. Hiervoor wordt een aparte regeling getroffen.
 • Leerlingen die zich niet veilig voelen hoeven niet te komen, ook voor hen zullen we zoeken naar een aangepaste maatregel om de werken op een later moment in te halen.
 • Leerlingen die niet komen, moeten dit telefonisch melden bij de receptie van de school.
 • We houden het toetsschema aan wat vakken betreft, maar we passen de tijden aan.
 • Alle leerlingen starten tussen 8.30 en 9.00 uur met de toetsen, we kiezen voor een vrije inloop om samenscholing te voorkomen. (voor lokalen zie schema hieronder)
 • Afstand tussen de tafeltjes is minimaal 2 meter.
 • Leerlingen hebben een vaste plek voor de hele week, hier liggen de toets of toetsen voor die dag klaar.
 • De leerlingen kunnen meteen starten en maken de toetsen achter elkaar, willen ze pauze nemen kunnen ze dat op hun stoel doen, drinken en iets te eten mogen ze meenemen.
 • De tijd is even geen criterium, extra tijd zit niet apart. Leerlingen gaan weg als ze klaar zijn en mogen niet op school blijven
 • Als leerlingen naar de wc moeten geldt de CSE regeling. Hand op steken en een surveillant loopt mee naar de gang.
 • Bij binnenkomst hangen de leerlingen de jas op in de kleedkamer of in de entreehal, daarna gaan ze de examenzaal binnen. Telefoons en horloges laten ze thuis.
 • Maatwerkleerlingen die examen doen, krijgen een aparte mail

 

Lokalen indeling :
Mavo 4 ( indeling geldt voor alle leerlingen inclusief extra tijd)
    Achternaam beginnend met A t/m R                                  gymzaal 362
    Achternaam beginnend met S t/m Z                                   lokaal 412

Havo 5 ( indeling geldt voor alle leerlingen inclusief extra tijd)
    Achternaam beginnend met A t/m O                                  gymzaal 262
    Achternaam beginnend met P t/m Z                                  lokaal 239/237

VWO 6 ( indeling geldt voor alle leerlingen inclusief extra tijd)
    Alle leerlingen                                                                      gymzaal 062

 

Overige leerlingen
Vandaag zijn de laatste scholingen voor de docenten geweest om met Teams te kunnen werken.  Voor jullie komt er een instructie in teams te staan. Overleg met je mentor/coach als je tegen bepaalde problemen aanloopt of als je vragen hebt.

Morgen, donderdag 19 maart, gaan we van start en verwachten we dat je aan het werk gaat volgens het rooster. Met je mentor/coach bespreek je wekelijks wat je doet, wat je gedaan hebt en hoe het met je gaat.

Wanneer je ziek bent geef je dat door aan je mentor en spreek je met hem/haar af wat wel en wat niet kan.

Wij wensen iedereen veel succes, de school is dicht maar het onderwijs gaat door.

 

R. Verschuren

Vestigingsdirecteur 2College Cobbenhagenlyceum & Cobbenhagenmavo

Informatie voor leerlingen en ouder(s)

 

Vandaag zijn we gestart met het onderwijs op afstand. We hebben al hele goede geluiden terug  gehoord, van leerlingen docenten en ouders. Natuurlijk zal er best nog wat mis gaan, maar iedereen is positief bezig om er het beste van te maken. Er wordt nu ook volop geëxperimenteerd met groepslessen en dagstarten. Mentoren en coaches zijn volop in contact met leerlingen. Wanneer het niet lukt om in contact te komen met je mentor/coach neem dan contact op met de teamleider.

Voor zover we weten beschikt inmiddels iedere leerling ( of gezin) over een laptop of pc om te kunnen werken voor school. Als dit niet het geval is, neem dan contact op met je mentor. Dan zal die dit doorgeven zodat er iets geregeld wordt.

De mails die jullie elke dag krijgen staan ook op de site, zodat je gemakkelijk kunt terug vinden wat de afspraken zijn.

Succes morgen met de laatste dag van de eerste week thuiswerken.

 

Ronald Verschuren

Vestigingsdirecteur 2College Cobbenhagenlyceum & Cobbenhagenmavo

20 maart 2020

Informatie voor leerlingen en ouder(s)

De eerste week van thuisonderwijs zit er bijna op, er is veel werk verzet en we hebben in elk geval veel geleerd over het werken in Teams. Vanaf maandag zullen we verder gaan en hopen dat er een nieuw ritme gaat ontstaan, waarin het leren weer centraal staat. Er zijn nog vele vragen en zaken waar we nog geen antwoord op hebben. We verwachten dat we daar de komende tijd jullie over kunnen informeren. We merken dat de bereidheid bij de leerlingen en docenten groot is om samen tot oplossingen te komen.

Nu we weer “gewoon” met school bezig zijn, vragen we jullie als je ziek bent, dit te melden op de reguliere manier, zodat we dit bij kunnen houden. ( school bellen, magisterapp gebruiken). We weten dan dat je niet deelneemt aan het onderwijs op afstand. Het zal zeker niet lukken om de vakdocenten gelijk te informeren dat je ziek bent, dus de kans bestaat dat je toch via Teams wordt benaderd. Dat kun je dan gewoon negeren. Wanneer je beter bent meld je dit bij je mentor/coach ( dus geen gele kaart).

Eerder zegden wij jullie toe te melden wanneer er sprake is van een coronabesmetting in onze school, dat wil zeggen, onder onze medewerkers en/of leerlingen. Die meldingen zullen wij niet meer doen, omdat we geen betrouwbaar beeld meer kunnen geven van de werkelijke situatie. Er worden namelijk bij de mensen met klachten niet of nauwelijks nog coronatests gedaan. Daarmee weten deze mensen niet of ze ook werkelijk besmet zijn. Uiteraard geldt voor iedereen dat zij met klachten niet naar school mogen komen. Jullie   mogen erop vertrouwen dat wij erop toe zullen zien dat dit ook zorgvuldig nageleefd wordt.

Omdat er veel vragen zijn over huiswerk, hebben we de docenten gevraagd dit in magister te zetten ( muv de KED leerlingen), we beseffen dat je dan in twee verschillende systemen moet kijken, maar het lijkt ons belangrijk dat je als ouder kunt volgen wat het huiswerk is      ( ouders kunnen immers niet in Teams). De komende week gaan we kijken of dit een werkbare manier is.

Er bestaat nog steeds de mogelijkheid voor leerlingen, bij wie een van de ouders een vitaal beroep heeft, om op school te komen werken van 9.00 uur tot 13.00 uur. Wanneer je daar gebruik van wilt maken, kun je dat mailen naar vriens.h@verwijder-dit.2college.nl . Vermeld je naam en de dagen waarop je naar school komt.

Wij wensen jullie een prettig weekend en voor de examenleerlingen alvast succes voor maandag.


Ronald Verschuren

 

 

 

Informatie voor leerlingen en ouder(s)

Vandaag zijn we begonnen aan week 2 van het thuisonderwijs. We merken dat veel leerlingen al beginnen te wennen en al klaar zitten om opdrachten te maken of lessen te volgen. Wanneer we zeker weten dat alle leerlingen over de juiste middelen beschikken en iedereen weer een soort van structuur heeft, gaan we weer dezelfde inzet als op school verwachten.

Nogmaals vragen we aan de ouders om aan ons door te geven wanneer er door omstandigheden niet voldoende voor school gewerkt kan worden. We kunnen dan samen naar een oplossing op maat zoeken.

Vandaag is een groot deel van de  examenleerlingen naar school gekomen om hun examentoetsen te maken. Door de maatregelen die we hebben genomen is dit in een zeer goede en ontspannen sfeer verlopen.  De leerlingen verdienen een groot compliment voor de manier waarop ze zich aan de afspraken hebben gehouden. Iedereen lijkt de ernst van de situatie goed te beseffen. Hopelijk kunnen we dit de komende dagen zo voortzetten.


Ronald Verschuren
Vestigingsdirecteur 2College Cobbenhagenlyceum & Cobbenhagenmavo

Aan alle examenkandidaten, ouders en verzorgers

Onderwerp: annuleren centraal schriftelijk examen

Beste examenkandidaten, ouder(s)/verzorger(s),

Zoals jullie mogelijk al gehoord hebben, zijn de centrale examens voor dit schooljaar geannuleerd. Op basis van de resultaten van de schoolexamens wordt er beslist of de examenkandidaten geslaagd zijn. We kunnen ons goed voorstellen dat dit nieuws niet prettig is om te ontvangen. In deze corona-crisistijd ontstaan er logischerwijs ook zorgen en onzekerheden over de toekomst van deze leerlingen.

Minister Slob: “Het doel van het nemen van deze maatregelingen is juist om examenleerlingen ondanks de coronacrisis te begeleiden naar een goede afronding en met een volwaardig diploma op zak de overstap te kunnen laten maken naar het vervolgonderwijs.”

Schoolexamens

Na de berichtgeving gisteren waarin verscherpte maatregelen werden aangekondigd, ontstond er verwarring over hoe het verbod op samenkomsten te verenigen is met het doorgaan van de schoolexamens. Met het besluit van minister Slob krijgen we als school tot 6 juni - met inachtneming van de RIVM-richtlijnen - de tijd om de schoolexamens af te nemen. Hoe wij dat als school organiseren, laten we zo spoedig mogelijk via onze afzonderlijke 2College-scholen weten. Tot 6 april gaan de geplande schoolexamens niet door.

Daarnaast volgt er op korte termijn informatie over de nieuwe zak- en slaagregeling en de herkansingen.

We begrijpen dat dit een onzekere tijd is met de begrijpelijke zorg voor leerlingen, ouders en verzorgers. Deze zorg delen wij en jullie kunnen erop vertrouwen dat we er alles aan doen om ervoor te zorgen dat de leerlingen met de juiste begeleiding de schoolexamens af kunnen ronden.

Met vriendelijke groet,

Namens 2College,

Dhr. L. Spaan, rector 2College

 

Informatie voor leerlingen en ouder(s) 

Vandaag hebben de ouders en examenleerlingen onderstaande brief gekregen over het niet doorgaan van het CSE en het tijdelijk stopzetten van de schoolexamens. Er wordt veel flexibiliteit van onze examenkandidaten gevraagd, veel is nog onduidelijk en elke dag lijken zaken weer anders te lopen dan eerder is gemeld. Komende tijd zullen we proberen de mondelinge examens via teams af te nemen. Verder hopen we snel duidelijkheid te geven op de vele vragen die er nu ontstaan zijn.

Voor de leerlingen in de voorexamenklassen is nog veel onduidelijkheid over hoe er met het pta zal worden omgegaan. Hier moeten we wachten tot we richtlijnen vanuit het ministerie krijgen. Zodra we daar iets over kunnen melden zullen we dat uiteraard doen.

Ook voor de andere leerlingen geldt dat ze met veel vragen zitten. Wij hopen jullie snel duidelijkheid te kunnen geven, maar het is op dit moment lastig om dat te beloven. 
Tot nu toe hebben we elke dag een bericht gestuurd. We zullen de komende dagen per dag bekijken of er nieuws te melden is. 


Ronald Verschuren
Vestigingsdirecteur 2College Cobbenhagenlyceum & Cobbenhagenmavo


--------------------------------------------------------------------------------------

Aan alle examenkandidaten, ouders en verzorgers 
 
Onderwerp: annuleren centraal schriftelijk examen 
 
Tilburg, 24 maart 2020  

Beste examenkandidaten, ouder(s)/verzorger(s), 

Zoals jullie mogelijk al gehoord hebben, zijn de centrale examens voor dit schooljaar geannuleerd. Op basis van de resultaten van de schoolexamens wordt er beslist of de examenkandidaten geslaagd zijn. We kunnen ons goed voorstellen dat dit nieuws niet prettig is om te ontvangen. In deze corona-crisistijd ontstaan er logischerwijs ook zorgen en onzekerheden over de toekomst van deze leerlingen.

Minister Slob: “Het doel van het nemen van deze maatregelingen is juist om examenleerlingen ondanks de coronacrisis te begeleiden naar een goede afronding en met een volwaardig diploma op zak de overstap te kunnen laten maken naar het vervolgonderwijs.”  

Schoolexamens  
Na de berichtgeving gisteren waarin verscherpte maatregelen werden aangekondigd, ontstond er verwarring over hoe het verbod op samenkomsten te verenigen is met het doorgaan van de schoolexamens. Met het besluit van minister Slob krijgen we als school tot 6 juni - met inachtneming van de RIVM-richtlijnen - de tijd om de schoolexamens af te nemen. Hoe wij dat als school organiseren, laten we zo spoedig mogelijk via onze afzonderlijke 2College-scholen weten. Tot 6 april gaan de geplande schoolexamens niet door
.  
Daarnaast volgt er op korte termijn informatie over de nieuwe zak- en slaagregeling en de herkansingen.  

We begrijpen dat dit een onzekere tijd is met de begrijpelijke zorg voor leerlingen, ouders en verzorgers. Deze zorg delen wij en jullie kunnen erop vertrouwen dat we er alles aan doen om ervoor te zorgen dat de leerlingen met de juiste begeleiding de schoolexamens af kunnen ronden.  
Met vriendelijke groet, 
 
Namens 2College, 

Dhr. L. Spaan, rector 2College 
 

Er zijn voor woensdag 25 en donderdag 26 maart geen nieuwe mededelingen.

Beste ouders en leerlingen,

We hebben nu twee weken onderwijs op afstand gehad. Langzamerhand begint iedereen te begrijpen hoe het werkt en wat er van de leerlingen wordt verwacht. Vanaf maandag gaan we er vanuit dat alles wat we als school aanbieden, door de leerlingen wordt gevolgd. Daarom is het voor ons erg belangrijk in beeld te krijgen voor welke leerlingen dat niet lukt, bijvoorbeeld omdat hij/zij ziek is.
We vragen u dus nogmaals om ziekte of andere belemmerende factoren door te geven via magister of te bellen naar de school en als uw kind weer beter is, dit door te geven aan de mentor/coach.

Dinsdag 31 maart wordt een belangrijke dag. We gaan dan horen of de maatregelen blijven, soepeler worden of juist losser. 
We zullen u dan weer op de hoogte brengen, zoals u dat van ons bent gewend.

Fijn weekend!


Ronald Verschuren
Vestigingsdirecteur 2College Cobbenhagenlyceum & Cobbenhagenmavo

 

2 april 2020

 

Beste leerlingen, geachte ouders.


Er wordt op dit moment erg veel flexibiliteit van jullie als examenleerlingen en ouders gevraagd. Onzekerheid over hoe het examen er uit ziet, wanneer toetsen worden afgenomen en hoe de slaag/ zakregeling gaat worden. Dit is zeker niet bevorderlijk voor het beste studieresultaat. Wij proberen, binnen alle beperkingen die er zijn, het examen zo goed mogelijk te laten verlopen, zodat jullie een eerlijk en volwaardig diploma kunnen krijgen. Hopelijk mogen we dat ook daadwerkelijk overhandigen als de tijden weer wat beter zijn.

Nu bekend is gemaakt dat de maatregelen tot 28 april zijn verlengd, willen we jullie duidelijkheid verschaffen over hoe we de komende weken het examen willen afronden, rekening houdend met de richtlijnen van het RIVM.

Wij streven ernaar om voor de meivakantie alle geplande werken die vermeld staan in het PTA af te werken. Na de meivakantie willen we dan de leerlingen die nog zaken moeten inhalen in de gelegenheid stellen om dit in orde te maken. Daarna zullen we de herkansingen laten plaatsvinden. Hoewel de slaag/zakregeling nog niet officieel bekend is, kun je al wel de herkansingen zo in zetten dat je slagkansen maximaal zijn.

Als alles volgens plan verloopt hopen we dan begin juni een officiële (eerste) uitslag te kunnen geven.

Hoe nu verder……
We zijn zeer tevreden over hoe de eerste twee dagen van de toetsweek zijn verlopen. Hierbij hadden de leerlingen de ruimte om zelf te bepalen wanneer ze met de toets wilde starten, waardoor er bij binnenkomst geen opstopping ontstond. Ook het vertrekken wanneer je klaar bent zorgde ervoor dat er geen groepjes konden ontstaan. Alle leerlingen hielden zich hier keurig aan. Vandaar dat we op dezelfde manier de toetsweek gaan voortzetten.

De reden dat we vorig keer gestopt zijn, was omdat er op dat moment zoveel onduidelijkheid geschapen werd door allerlei instanties over wat nu wel en niet mocht. We hebben toen het zekere voor het onzekere genomen. Daarnaast gaven veel leerlingen op dat moment aan zich niet goed te kunnen voorbereiden, omdat ze niet wisten waar ze aan toe waren. Inmiddels zijn de richtlijnen duidelijk. De manier waarop wij het organiseren past binnen deze richtlijnen.

Daarom gaan we vanaf dinsdag 7 april (lyceum) en woensdag 8 april (mavo) de toetsweek weer voortzetten.

LET OP: op het lyceum hebben we twee vakken ( ec en wi op het VWO en bi en ec op de havo) uit elkaar gehaald. We  hebben er voor gekozen om een van die twee vakken naar dinsdag te plaatsen, zodat je geen twee (lange) toetsen op een dag hoeft te maken.

Het toetsschema staat onderaan dit bericht.

Je komt ergens tussen 8.30 en 9.00 uur naar school. En je gaat direct naar jouw plaats. We snappen dat je elkaar nu al een tijdje niet gezien hebt, maar het is echt verboden om “gezellig” bij elkaar te gaan staan. Let op de 1,5 meter afstand tot elkaar. Je krijgt alle tijd om je toets te maken.

Alle regels staan hieronder nog een keer op een rijtje.
Wil je ze goed doornemen? In de bijlage (in de mail,niet aandit bericht toegevoegd) zit een plattegrond, zodat je nu al kunt zien waar je moet zitten. Het lijkt een volle zaal, maar bedenk dat de tafels 2 meter uit elkaar staan en dat niet alle leerlingen er zullen zijn. Bovendien doen niet alle leerlingen alle vakken.

Lokalen indeling :

Mavo 4 ( indeling geldt voor alle leerlingen inclusief extra tijd) 
Achternaam beginnend met A t/m R                                  gymzaal 362 
Achternaam beginnend met S t/m Z                                   lokaal 412 
 

Havo 5 ( indeling geldt voor alle leerlingen inclusief extra tijd)
Achternaam beginnend met A t/m O                         gymzaal 262
Achternaam beginnend met P t/m Z                          lokaal 239/237

VWO 6 ( indeling geldt voor alle leerlingen inclusief extra tijd)
Alle leerlingen                                                              gymzaal 062

Let op:

 • Leerlingen die ziek zijn of klachten hebben ( zoals door het RIVM beschreven) mogen niet komen. Hiervoor wordt een aparte regeling getroffen.
 • Leerlingen die zich niet veilig voelen hoeven niet te komen, ook voor hen zullen we zoeken naar een aangepaste maatregel om de werken op een later moment in te halen.
 • Leerlingen die niet komen, moeten dit telefonisch melden bij de receptie van de school.
 • Alle leerlingen starten tussen 8.30 en 9.00 uur met de toetsen, we kiezen voor een vrije inloop om samenscholing te voorkomen.
 • Afstand tussen de tafeltjes is minimaal 2 meter.
 • Leerlingen hebben een vaste plek voor de hele week, hier liggen de toets of toetsen voor die dag klaar.
 • De leerlingen kunnen meteen starten en maken de toetsen achter elkaar, willen ze pauze nemen kunnen ze dat op hun stoel doen, drinken en iets te eten mogen ze meenemen.
 • De tijd is even geen criterium, extra tijd zit niet apart. Leerlingen gaan weg als ze klaar zijn en mogen niet op school blijven
 • Als leerlingen naar de wc moeten geldt de CSE regeling. Hand op steken en een surveillant loopt mee naar de gang.
 • Bij binnenkomst hangen de leerlingen de jas op in de kleedkamer of in de entreehal, daarna gaan ze de examenzaal binnen. Telefoons en horloges laten ze thuis. Je kunt niet bij de kluisjes! De leerlingen die in de gymzaal de toets maken, komen niet in het gebouw, daar komen alleen de leerlingen die in 412 moeten zijn. (geldt voor mavoleerlingen)

       Toetsschema                             MAVO                       HAVO                       VWO
       Dinsdag 7 april:                                                         EC                  WA WB WC
       Woensdag 8 april :                WI DU FA                  AK BE                      EC
       Donderdag 9 april:                     EN                          BI                     GS SK FA
       Vrijdag 10 april:                   NASK2 BTE               NA MW                  AK MO

Wij wensen alle examenleerlingen veel succes!!

Ronald Verschuren
2College Cobbenhagenlyceum & Cobbenhagenmavo

2 april 2020

 

Beste leerlingen, geachte ouders.

En zo is alweer de derde week van het thuisonderwijs voorbij. Je zou bijna zeggen dat het went, maar het went volgens mij nooit. We missen de leerlingen en de drukte in de school, dat we dat nog eens zouden zeggen!

Inmiddels zijn de maatregelen verlengd tot 28 april, deze datum valt in de meivakantie. De scholen zijn echter tot en met de meivakantie dicht. Tijdens de vakantie zullen er geen online lessen zijn. In de vakantie zal duidelijk worden of we op 4 mei weer met reguliere lessen kunnen beginnen.

Het tijdpad voor de examenkandidaten wordt nu langzaam aan helder. Hierover zijn de leerlingen en ouders gisteren geïnformeerd. Bij de andere leerlingen zullen nu steeds meer vragen komen hoe het met hen zal gaan dit schooljaar. Hoe gaan we om met het pta, wat doen we met de eindtoetsen, hoe geven we de leerlingen een eerlijk advies over pakketkeuzes en hoe gaan we de overgang regelen?
Bij alle vragen geldt dat de leerling niet de dupe mag worden van de situatie, dus zullen we vooral naar de mogelijkheden van de leerlingen kijken en minder naar het resultaat op dit moment. Inzet en motivatie zijn dus nog belangrijker dan ooit.

Voor de leerlingen betekent dat je laat zien dat je nog steeds serieus met school bezig bent en dat je met alle beperkingen die er zijn, zo goed mogelijk het onderwijs programma volgt.

Dan wens ik jullie een prettig weekend, want ontspanning is in deze tijd erg belangrijk.

 

Ronald Verschuren
2College Cobbenhagenlyceum & Cobbenhagenmavo

8-4-2020
 

Geachte ouders, beste leerlingen,

Vandaag zijn we weer gestart met de toetsen van de toetsweek. Zoals iedereen nu weet komt er geen centraal eindexamen. Met de toetsen die de leerlingen nu maken, moeten de leerlingen dus hun diploma halen. Hieronder wil ik nog eens samenvatten hoe de procedure gaat plaatsvinden.

 1. Een leerling kan alleen slagen als het PTA helemaal compleet is. Er mag dus geen enkele toets, al is hij nog zo klein, ontbreken. Eén werk niet gemaakt is dus geen diploma. Dit hebben wij niet bedacht, maar is een regel van de minister.
 2. Inhalen betekent dat je een werk dat nog niet gemaakt is alsnog gemaakt wordt.
 3. Herkansen betekent dat je een werk opnieuw kunt maken om het cijfer te verbeteren.
 4. We hebben de voorwaarden zo gemaakt, dat leerlingen minstens anderhalve meter afstand kunnen houden tot elkaar. We begrijpen dat het voor de leerlingen fijn is om elkaar weer even te zien, maar deze afstand moet gewaarborgd blijven, ook in de fietsenstalling en op het schoolplein. De oproep is om niet samen naar school te komen en meteen weer te gaan als het werk klaar is, dus om niet blijven hangen rondom de school.
 5. Deze week vinden de geplande toetsen ( van de afgelopen toetsweek) plaats en kan er iets worden ingehaald. Dat inhalen konden leerlingen aangeven via een formulier.
 6. De toetsen van de toetsweek die de leerlingen nog niet hebben gemaakt, worden volgende week, vóór de meivakantie, ingehaald.
 7. Leerlingen hebben via een formulier aan kunnen geven welke toetsen dit zijn en welke er op dinsdag 14 en woensdag 15 april worden ingehaald. Als dit doorgeven niet gelukt is, contact opnemen met dhr. De Cock, om af te spreken hoe het kan worden opgelost.
 8. De practicumtoets NS2 vindt plaats op donderdag 16 april. Vanwege de organisatie moet iedereen om negen uur aanwezig zijn in lokaal 412. Dus hier geen vrije inloop.
 9. De practicumtoets Biologie vindt plaats op vrijdag 17 april. ( inloop tussen half negen en negen uur)
 10. De toets LO2 vindt plaats op vrijdag 17 april. ( inloop tussen half negen en negen uur)
 11. Iedereen heeft recht op twee herkansingen. Deze herkansingen vinden plaats eind mei. Je kunt alleen een herkansing doen als je PTA helemaal compleet is.
 12. Hoe er gerekend wordt met onvoldoendes, of je een vak mag laten vallen en allerlei andere vragen rondom het thema “wanneer ben ik geslaagd?”, kunnen we op dit moment niet beantwoorden, omdat we dat nog niet van de minister hebben gehoord. Het veiligste is dus om te proberen geen onvoldoendes te halen.

Kortom; ga dus deze laatste weken flink aan de slag, neem contact op met je mentor of vakdocent als dat nodig is en maak er het allerbeste van!


Succes,

Niek de Cock,
teamleider

9 april 2020


Beste leerlingen, geachte ouders.


Inmiddels is de slaag/zakregeling door het ministerie bekend gemaakt.

De volledige tekst is na te lezen op : https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2020/04/08/servicedocument-vo-examens-slaag-zakregeling-2019-2020

De belangrijkste zaken hebben we hier voor jullie op een rijtje gezet.

Op 4 juni zal de uitslag van de eerste ronde bekend worden gemaakt. En hopelijk mag de vlag dan uit. Voor het zover is, moet er wel aan een belangrijke voorwaarde worden voldaan:
Alle pta onderdelen moeten gedaan zijn. Wij zullen dat goed in de gaten houden, maar controleer ook zelf in magister of er nog zaken ontbreken.

Wanneer alle cijfers bekend zijn kunnen we de uitslag gaan bepalen. Hierbij moet je eigenlijk de “normale “ slaag/zakregeling hanteren. Alleen de 5,5 gemiddeld voor het CSE komt natuurlijk te vervallen.

Om dit voor jezelf te kunnen bepalen gebruik dan de handleiding via de onderstaande link

Mavo : https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/eindexamens/documenten/publicaties/2020/04/08/examenseisen-vmbo-gemengd-en-theoretisch-2020

Zoals al eerder gemeld, zijn we tot aan de meivakantie bezig om alle pta-toetsen af te handelen. Na de meivakantie is er nog een mogelijkheid om zaken in te halen. Als het inhalen achter de rug is, zullen we de herkansingen afnemen. Daarmee is de eerste ronde afgewerkt en kan de slaag/zakregeling worden toegepast.

Als je op 4 juni nog niet geslaagd bent of wanneer je een cijfer wilt verbeteren, zal er halverwege juni een tweede ronde zijn waarin de zogenaamde resultaatverbeteringstoetsen (RV-toetsen) worden afgenomen.
Elke leerling heeft recht om twee vakken te verbeteren. Hierbij geldt dat het cijfer dat je voor het pta hebt gehaald 50% meetelt en het punt dat je haalt voor de RV-toets ook voor 50%. Mocht het resultaat door de RV-toets lager worden, dan telt deze niet mee en hou je het oorspronkelijke cijfer.

De RV-toets gaat (zo veel mogelijk) over de stof van het hele pta.

Vakken uit het combinatiecijfer ( op de mavo is dit alleen het vak maatschappijleer) kunnen op dezelfde manier verbeterd worden.

Voor leerlingen die vervroegd examen doen of een gespreid examen hebben, geldt een aparte regeling t.a.v. deze RV-toetsen. Zie hiervoor de uitgebreide tekst van de rijksoverheid. Indien je daarover vragen hebt, neem contact op met de teamleider van je afdeling.

Ondanks deze mededeling vanuit het ministerie, wordt de regeling pas op 1 mei definitief gemaakt. Het is onwaarschijnlijk dat er nog veel veranderd zal worden, maar het is pas zeker als het definitief is.


Ronald Verschuren
Locatiedirecteur 2College Cobbenhagenlyceum en Cobbenhagenmavo

Beste leerlingen, geachte ouders.

Inmiddels zijn we al weer 4 weken verder sinds de scholen gesloten zijn. Het is lente geworden, prachtig weer en Pasen staat voor de deur. Toch is het in alles anders dan normaal.
Een groot compliment is zeker op zijn plaats voor iedereen die zich heeft aangepast aan deze bijzondere situatie. Het is niet gemakkelijk om de hele dag naar een scherm te moeten kijken en om onderwijs te geven of te volgen wanneer je niet rechtstreeks met elkaar kunt communiceren. Er wordt van iedereen veel gevraagd. We ervaren zelf ook dat het veel meer energie kost dan in de gewone situatie. Het is dus goed dat we nu een lang weekend hebben.

Terecht maken veel ouders zich zorgen of hun kind wel voldoende leert en of er geen achterstanden omstaan, die lastig in te halen zijn. Veel leerlingen en ouders vragen zich af hoe het met de overgang naar volgend schooljaar zal gaan, zeker nu het voor de examenkandidaten allemaal geregeld lijkt. Helaas kunnen we nog steeds niet meer duidelijkheid bieden dan wat we de vorig keer hierover geschreven hebben. In alle gevallen mogen de leerlingen niet de dupe worden van dit Coronatijdperk. Er komt een regeling die in redelijkheid en billijkheid het beste met de leerling voor zal hebben. Ouders en leerlingen krijgen hierin een belangrijke inbreng. Zoals jullie inmiddels gewend zijn zullen we hierover communiceren wanneer de regeling duidelijk is.

De komende weken zal er waarschijnlijk ook meer duidelijkheid komen hoe het verloop van dit schooljaar er uit zal komen te zien. Wat ook de beslissing vanuit het ministerie zal zijn, het zal in alle gevallen betekenen dat de laatste maanden van het schooljaar anders gaan verlopen dan gepland was.

Ik wens jullie een heel fijn weekend en mooie paasdagen
 

Ronald Verschuren
Vestigingsdirecteur 2College Cobbenhagenlyceum & Cobbenhagenmavo

Beste leerlingen, geachte ouders.

Na 5 weken van thuisonderwijs zijn we toe aan vakantie. Hoewel een aantal leerlingen in het begin wellicht het idee had dat thuisonderwijs al vakantie was, zijn ze er achter gekomen dat het een veel grotere inspanning vraagt dan wanneer je gewoon op school bent. Dus de vakantie is meer dan verdiend!

In de media gaat het vaak over “de achterstanden” die de leerlingen zouden oplopen. Wij zijn van mening dat de leerlingen enorm veel leren op dit moment. Ze hebben zich in korte tijd  aan moeten passen aan dit onderwijs en ze hebben geleerd hun eigen verantwoordelijkheid te nemen. Dat lukt zeker niet bij iedereen, maar het is een zeer waardevol proces. Ook aan de onderwijsinhouden wordt hard gewerkt, waardoor wij er alle vertrouwen in hebben dat de leerlingen die hun best doen in deze periode zeker geen achterstanden oplopen. Een compliment dus in plaats van paniek!

We gaan dus dicht voor twee weken. Het kan zijn dat er leerlingen of ouders in deze 2 weken met dringende zorgvragen zitten. Hiervoor hebben we een hulptelefoonnummer voor deze urgente zaken. (06-22726269). Daarnaast is er ook een opvangaanbod door R-newt jongerenwerk georganiseerd. Zij zijn telefonisch, via de app en via de mail bereikbaar. Voor meer informatie zie bijgevoegde flyer

Aan de nieuwe bevorderingsregeling wordt hard gewerkt, maar deze zal pas na de meivakantie officieel bekend worden gemaakt. Eerst zal de ouderraad en de medezeggenschapsraad zich er over moeten buigen.

Mochten er nog ontwikkelingen zijn die er voor zorgen dat we na de meivakantie op een andere manier onderwijs gaan verzorgen dan in de afgelopen weken, dan zullen we jullie daarover in de meivakantie berichten.


Ik wens jullie allemaal een fijne vakantie toe, al zal deze vast anders zijn dan gepland was.


Ronald Verschuren
Vestigingsdirecteur 2College Cobbenhagenlyceum & Cobbenhagenmavo

Beste leerlingen, geachte ouders.

Zoals jullie in het begin van de meivakantie waarschijnlijk wel vernomen hebben, zullen we de komende weken ( in elk geval tot 1 juni) onderwijs op afstand blijven verzorgen.
In maart werden we overvallen om het thuisonderwijs te moeten verzorgen en hebben we dat met vallen en opstaan voor elkaar gekregen. Inmiddels zijn leerlingen en docenten er al wat aan gewend, maar het blijft een noodoplossing die nooit het echte onderwijs kan vervangen. Met de ervaring die we hebben opgedaan in de eerste 5 weken zijn we gekomen tot een set afspraken om meer structuur aan te brengen en de leerlingen ook meer duidelijkheid te verschaffen, waar je wel en waar je niet vanuit kan gaan. Je kunt hier klikken naar de opzet voor de komende weken. (geldt uiteraard niet voor de examenklassen)

Maandag 4 mei start de school weer, maar op 5 mei is het Bevrijdingsdag en geven we geen les. De rest van de week worden de lessen verzorgd zoals in de bijlage is aangeven. Voor de examenkandidaten die nog zaken moeten inhalen is er een planning per leerling afgesproken. Over de herkansingen die gehouden worden in week 21 ( 18 t/m 22 mei) krijgen jullie later bericht.

We hebben het gevoel dat bij veel leerlingen het thuiswerken naar omstandigheden goed verloopt. Daarnaast zijn we erin geslaagd om alle leerlingen te voorzien van technische middelen om thuis te kunnen werken. Desondanks kunnen we ons voorstellen dat het niet bij alle gezinnen lukt om thuis te studeren. Dit kan natuurlijk vele oorzaken hebben. Mocht het niet lukken, neem dan contact met een van de teamleiders op. We gaan dan kijken of we voor een beperkte groep thuisonderwijs vanuit school kunnen organiseren.

Tot slot hebben we een extra bijlage bijgevoegd vanuit de GGD voor de leerlingen die deelnemen aan de ramadan met tips hoe je deze tijd goed door kunt komen.


Ronald Verschuren
Vestigingsdirecteur 2College Cobbenhagenlyceum & Cobbenhagenmavo

Beste leerlingen, geachte ouders.

Zoals u wellicht hebt gehoord tijdens de persconferentie van de minister-president ligt het in de bedoeling de middelbare scholen per 2 juni weer te laten starten. Inmiddels zijn er richtlijnen gekomen en we gaan kijken wat dat voor onze school betekent. Op uiterlijk 20 mei valt de definitieve beslissing of we open mogen. Op het moment dat we meer weten, zullen we jullie daarover informeren. 

Het onderwijs op afstand zorgt ervoor dat we anders naar de overgang naar volgend schooljaar zullen moeten kijken. Leerlingen zijn op een andere manier bezig, toetsen zijn niet afgenomen op de manier die we gewend zijn en we hebben besloten, ook als we in juni de school weer mogen openen, de geplande toetsweek te laten vervallen, wel zullen er bij verschillende vakken toetsen worden afgenomen. Leerlingen zullen dit jaar tot aan de laatste schoolweek moeten laten zien dat ze goed aan het werk zijn. Er komt dus voor dit schooljaar een aangepaste maatregel, voor alle leerlingen van 2College. Hierbij is het uitgangspunt dat de leerling niet de dupe mag worden van de omstandigheden, maar dat er een kansrijk perspectief geboden wordt, waarbij we veel verantwoordelijkheid bij leerling en ouders leggen.
Begin juni ontvangen alle ouders een advies over de te volgen route volgend schooljaar. In die week zullen de mentoren contact met de ouders opnemen om het advies toe te lichten.

De meeste examenleerlingen hebben inmiddels alle werk gemaakt en kunnen al een soort van balans opmaken. De herkansingen vinden plaats op 18, 19 en 20 mei. Leerlingen die hiervan gebruik willen maken zullen zich moeten inschrijven. Dit inschrijven gebeurt met behulp van een formulier, waarvoor ze vandaag een link ontvangen. Ze hebben tot en met 13 mei de tijd om aan te geven of ze willen herkansen en zo ja, welke vakken. Het is belangrijk in tussenliggende dagen goed, samen met de mentor, te kijken welk vak het beste herkanst kan worden, om de kans op slagen zo groot mogelijk te maken.


Ronald Verschuren
Vestigingsdirecteur 2College Cobbenhagenlyceum & Cobbenhagenmavo
 

Beste xxxxxxx, geachte ouders

 

Hoewel het best spannend wordt om na zo’n tijd onder alle voorwaarden weer naar school te mogen, zijn we toch vooral blij dat we elkaar weer fysiek kunnen ontmoeten. In onze richtlijnen gaan we vooral uit van gezond verstand en fatsoen naar elkaar. Dus hou afstand en denk aan je hygiëne.
In ons gebouw kunnen we slechts 1/3 van de leerlingen tegelijk ontvangen, om aan de richtlijnen van het RIVM te voldoen. We kiezen ervoor om steeds een geheel leerjaar tegelijk naar school te laten komen. Daarmee hoeven we niet gelijktijdig live en online lessen te verzorgen. Het vraagt wel om een geheel aangepast rooster. Dit persoonlijk rooster staat onderaan deze mail. Let op: in Magister staat het normale rooster omdat hier de weektaken en het huiswerk in staan, die zijn dus anders gepland dan de ontmoetingen op school.

Per dag dat je naar school komt, staan er 3 lessen gepland. Van deze vakken neem je spullen mee naar school. Let op dat je weet in welk lokaal je verwacht wordt ( staat in je persoonlijk rooster), zodat je niet op school hoeft te gaan zoeken. Bij binnenkomst ga je direct naar je lokaal. Je mag niet rond de school samenkomen of in de gangen bij elkaar gaan staan. De tijden zijn ook aangepast, volgens onderstaand schema. Kom op tijd maar niet veel te vroeg. Na afloop moet je weer direct naar huis, tenzij je je hebt opgegeven voor een extra activiteit. Tijdens de lessen komt je eigen docent langs. De klas is verdeeld over meerdere lokalen waardoor de eigen docent maar een deel van de les aanwezig is, op de andere momenten zal er een andere docent aanwezig zijn. Tijdens de lesuren op school kunnen er toetsen afgenomen worden, we zullen dit proberen te beperken, maar voor sommige vakken is een toets nodig om een goed beeld te krijgen hoe je ervoor staat of om het pta af te handelen.

 

Dinsdag (2juni)

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

Maandag

Dinsdag

1ste uur 

8.30 - 9.20

Klas 1 / V5

Klas 3 / H4

Klas 2 /  V4

Klas 1 / V5

Klas 3 / H4

Klas 2 /  V4

2de uur

9.20 - 10.10

 

 

 

 

 

 

3de  uur

10.10 - 11.00

 

 

 

 

 

 

Wissel / activiteit

11.00 - 12.00

 

 

 

 

 

 

4de uur

12.10 - 13.00

Klas 2 /  V4

Klas 1 / V5

Klas 3 / H4

Klas 2 /  V4

Klas 1 / V5

Klas 3 / H4

5de  uur

13.00 - 13.50

 

 

 

 

 

 

6de  uur

13.50 - 14.40

 

 

 

 

 

 

Wissel /activiteit

14.40 - 15.30

 

 

 

 

 

 

 

Naast deze activiteiten op school zul je natuurlijk thuis aan je weektaken moeten blijven werken. Omdat veel docenten op school zijn ingezet zullen ze niet altijd bereikbaar zijn als je thuis bent. Je kunt wel je vragen blijven stellen via de kanalen die je nu ook gebruikt.

Hopelijk zien we elkaar de komende weken weer op school in goede gezondheid

 

Ronald Verschuren

 

 

 

Het rooster van xxxxxxx voor de week van dinsdag 2 tot en met vrijdag 5 juni

 

Alle lessen vinden plaats in lokaal 336

Je lesgroep is xxxxx-C

Lesuur/ tijd

vak

docent

docent

docent

di u4 / 12.10 - 13.00

cc

drb

 

 

di u5 / 13.00 - 13.50

wi

wom

 

 

di u6 / 13.50 - 14.40

lb

lty

 

 

 

 

 

 

 

do u1 / 08.30 - 09.20

ns

hrl

 

 

do u2 / 09.20 - 10.10

ne

erp

 

 

do u3 / 10.10 - 11.00

du

bme

 

 

 

 

 

 

 

vr u4 / 12.10 - 13.00

gs

kas

 

 

vr u5 / 13.00 - 13.50

en

hsm

 

 

vr u6 / 13.50 - 14.40

fa

amy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hieronder staat het protocol waarin beschreven staat hoe we de komende weken gaan werken en waar je je aan moet houden.

Afstand houden.

Opstart van de school met ingang van 2 juni 2020

 

Inleiding

 

Op Cobbenhagen hebben we geen uitputtende set regels, we proberen ze steeds terug te brengen naar één en dezelfde regel : “doe normaal en hou je fatsoen!”.
Hiermee leggen we de verantwoordelijkheid bij iedereen, zowel bij leerlingen als personeel. Je komt hierdoor met elkaar in gesprek in plaats van dat je iets afgedwongen moet worden.
Nu we per 2 juni als school weer – steeds voor een gedeelte van de leerlingen – open gaan, hebben we te maken met een reeks richtlijnen die voorgeschreven zijn door het RIVM. Eigenlijk zijn deze samen te vatten in twee regels: hou afstand en denk aan je hygiëne.

Dit protocol is vooral geschreven vanuit de gedachte dat het goed is om de verantwoordelijkheden daar te leggen waar ze horen en om te voorkomen dat we een wirwar van regels opschrijven die niet te begrijpen zijn. We beseffen ons terdege dat wat we ons nu voornemen, misschien snel zal moeten worden aangepast, omdat er een situatie kan ontstaan waarbij het afstand-houden in het geding komt. We zullen daarom steeds evalueren of de dingen die we met elkaar hebben afgesproken (nog) volstaan.

 

 1. Afstand houden

 

Leerlingen komen in kleine groepen in een vast lokaal, met voldoende tussenruimte, ook met de leraar. We beperken daarmee zoveel mogelijk bewegingen in de school. Door rechts te houden in de gangen komen we al een behoorlijk eind. Op die plaatsen in de school waar afstand houden niet helemaal kan lukken, zullen we met symbolen de gewenste looprichting aangeven. In- en uitgangen van de gebouwen kunnen alleen nog maar in één richting gebruikt worden. Kluisjes kunnen niet gebruikt worden, om opstoppingen in de gangen te voorkomen.
De fietsenstalling biedt voldoende ruimte om de fietsen ver uit elkaar te parkeren. Eén poort wordt de ingang en één poort wordt de uitgang. Er is steeds maar één leerling op het toiletblok. (er zullen toiletten en urinoirs worden afgesloten)

 

 

 

 1. Hygiene

In de elleboog niesen, geen handen geven en handen wassen zijn de adviezen van het RIVM. De eerste twee zijn gedragingen die iedereen zelf kan doen. Voor de laatste heb je hulpmiddelen nodig. We zullen ervoor zorgen dat er bij binnenkomst van de school , maar ook in de lokalen voldoende handgel of spray aanwezig is om de handen schoon te maken en te houden. Op de toiletten zal voldoende zeep zijn en er zal papier aanwezig zijn om de handen af te drogen.
Nadat de leerlingen het lokaal verlaten, zullen de tafels worden schoongemaakt, zodat de volgende groep leerlingen aan een frisse tafel kan starten.

 

Het onderwijs

 1. Ontmoeten

Een van de belangrijkste redenen om de leerlingen in dit stadium naar school te laten komen is het organiseren van korte ontmoetingen tussen de leerlingen en hun docenten, terwijl we ook moeten proberen het onderwijsleerproces zoveel mogelijk doorgang te kunnen laten vinden. Aan de andere kant moet het wel werkbaar zijn. We kiezen daarom niet voor het systeem dat de leraar aan eenderde deel van zijn leerlingen live-les geeft, terwijl hij tegelijkertijd tweederde thuis moet bedienen. Het online lesgeven gaat door voor de leerlingen die niet op school zijn, binnen de beschikbaarheid van de docenten. Sommige vakken kunnen niet op school gegeven worden vanwege de richtlijnen en zullen dus thuis nog steeds op alternatieve manier gegeven worden.

 1. Vaste plekken, zo weinig mogelijk bewegingen

Er worden kleine groepen gemaakt, meestal drie per klas. Deze groepen zitten steeds in hetzelfde lokaal. De docenten zullen zich verplaatsen. Er wordt een apart rooster gemaakt voor deze ontmoetingslessen op school. Telkens zal een jaarlaag op school zijn. We starten met het eerste jaar op de ochtend  en het tweede leerjaar in de middag. De volgende dag komt het derde leerjaar in de ochtend en het eerste leerjaar in de middag. Zo maken we de reeks af tot de laatste week van het schooljaar. De bovenbouwklassen van het lyceum ( h4, v4 en v5) worden op basis van grootte aan klas 1, 2 , of 3 gekoppeld. Door deze werkwijze hebben we geen lunchpauze en worden leerlingen niet gedwongen een hele dag in het zelfde lokaal te verblijven en blijft er ruimte genoeg over voor de leerling om zelf verder te werken aan de taken die er liggen.

 1. Programma om veilig te sporten

Na het ochtendblok worden, op inschrijving voor de leerlingen van dat blok, sportactiviteiten op het sportveld georganiseerd. Op inschrijving omdat het op een veilige manier moet gebeuren en de afstand onderling kunt garanderen. De groep mag dus niet te groot worden. De activiteit bepaalt het aantal deelnemers.

 1. De weg van en naar school

Als leerlingen op school komen, dan gaan ze meteen naar het lokaal waar ze moeten zijn. Het is belangrijk niet te laat , maar vooral niet te vroeg te komen. Na de lessen of de sportactiviteit gaat iedereen meteen naar huis. Hangen in of rond het gebouw is niet toegestaan. Op weg naar huis is het belangrijk afstand te houden van elkaar. Daar vindt ook handhaving plaats.

 1. Op school werken

Elke dag blijft er de mogelijkheid voor leerlingen, waarbij het thuis niet lukt goed te werken, op school hun werk te doen. Met de leerlingen die het betreft hebben we hierover een afspraak gemaakt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trots zijn we op onze leerlingen. Alle examenkandidaten kregen, nadat ze hun cijferlijst hadden getekend bij hun mentor op school, een vlag én een wimpel. We kunnen met recht zeggen dat ze met vlag en wimpel zijn geslaagd. En zelfs allemaal geslaagd meteen de eerste keer! Voor de leerlingen was het niet alleen fijn weer even op school te zijn en hun mentor te spreken. Vooral het feit dat ze eigenlijk in elkaars armen hadden willen springen omdat ze elkaar zo lang niet hadden gezien, gaf een erg fijn gevoel. Corona stak uiteraard een stokje voor de werkelijke omhelzing, maar het was toch erg gezellig. Een paar leerlingen gaan nog een cijfer proberen te verbeteren met een resultaatverbeteringstoets, eigenlijk het herexamen. Deze mensen wensen we veel succes. Omdat ze al geslaagd zijn, kunnen ze de toets op een ontspannen manier maken. Op 1 juli, als we weer met meer mensen op school mogen zijn, zullen we alle leerlingen op een feestelijke manier hun diploma overhandigen. En we sluiten dan een uniek jaar in de historie af. Examenjaar 2020 zal niemand ooit nog vergeten.

De nieuwe PTA's voor vmbo 3 (cohort 20) en vmbo 4 staan vanaf nu op de site.

Klik hier om ze te bekijken

 

Onze scholen voldoen qua ventilatie aan het vigerende Bouwbesluit. Klik hier voor een uitgebreide toelichting.

Beste leerlingen en ouders/verzorgers, 
 
Voor het voortgezet onderwijs is het zeer dringende advies afgegeven om mondkapjes te gaan dragen om zo bij te dragen aan de vermindering van het aantal coronabesmettingen.  
Voor 2College en dus ook 2College Cobbenhagen geldt vanaf maandag 5 oktober het zeer dringende advies om mondkapjes te dragen op plaatsen waar je geen 1,5 meter afstand kunt houden ten opzichten van volwassenen. In de loop van die week zullen we met de medezeggenschapsraad (waarin medewerkers, leerlingen en ouders vertegenwoordigd zijn) in gesprek gaan over het al dan niet verplicht dragen van mondkapjes. 

Voor de lessituaties geldt dit advies niet. 

Het dragen van mondkapjes is nadrukkelijk een aanvulling op de basisregels en geen vervanging daarvan. Het blijft dus van belang om 1,5 meter afstand te houden, de handen te ontsmetten, in de ellenboog te hoesten en thuis te blijven bij klachten. 

Om te voorkomen dat je onnodig hoge kosten gaat maken voor wegwerpmondkapjes, volstaat een (zelfgemaakt) stoffen kapje. 

Zodra we met de medezeggenschapsraad hebben overlegd over een mogelijke verplichting, zullen wij jullie nader berichten. We hopen dat we kunnen rekenen op ieders medewerking in deze lastige kwestie ten behoeve van de gezondheid van ons allen.

 
Met vriendelijke groet, 

Ronald Verschuren
Vestigingsdirecteur
 
 
 
 

Aanmelden schooljaar 2021-2022

Om je in te schrijven voor het nieuwe schooljaar op 2College Cobbenhagenmavo kun je op 1, 2, 3 of 4 maart 2021 bij ons terecht. Wij heten je van harte welkom tussen 17.00 en 20.30 uur. Door de aangescherpte maatregelen i.v.m. het coronavirus is het dit jaar extra belangrijk om te komen op de juiste dag. Helaas mag je maar met twee personen komen: jijzelf als leerling en één ouder/verzorger.

Wij hanteren de volgende indeling tijdens de aanmelddagen:

Maandag 01-03: achternamen die beginnen met de letters A t/m F
Dinsdag 02-03: achternamen die beginnen met de letters G t/m M
Woensdag 03-03: achternamen die beginnen met de letters N t/m S
Donderdag 04-03: achternamen die beginnen met de letters T t/m Z

Reserveer alvast een tijdstip

We geven je de mogelijkheid om alvast een tijdstip te reserveren waarop we jou met één van jouw ouders/verzorgers mogen verwelkomen. 
Klik hier voor meer informatie en de mogelijkheid om een reservering te maken!

Lees nu het belangrijkste nieuws en laatste informatie in onze nieuwsbrief.

De nieuwsbrief is naar alle ouders gemaild en alle leerlingen hebben de brief vandaag op papier ontvangen.
Klik hier om de nieuwsbrief te openen

Ook dit jaar laten we u als ouders en jullie als leerlingen belangrijke informatie weten via de Nieuwsbrief van de school. 

Een aantal keren per jaar verschijnt deze Nieuwsbrief. Daarnaast wordt u uiteraard met mails, brieven, contact met de mentoren/docenten ook op de hoogte gehouden.
U vindt de laatste Nieuwsbrief en de Nieuwsbrieven van vorig schooljaar onder het kopje Onze school.

Muzikale show

’s Ochtends was er een besloten bijeenkomst voor alle medewerkers. Tijdens een wervelende muzikale show door de gezamenlijke scholen werd Ad flink in het zonnetje gezet. Met hier en daar een kwinkslag naar de bijzonderheden van deze markante rector passeerden vijftien jaar leiderschap de revue. Met begeleiding van de 2College huisband zongen collega’s van alle vestigingen, ook de EOA (Eerste Opvang Anderstaligen) Ad feestelijk toe.

Beste ouder,


Thuis werken, je kinderen les geven, boodschappen doen en alle ballen in de lucht houden. De Corona crisis vraagt extra inspanningen van ouders.  

GGD Hart voor Brabant organiseert het webinar ‘Positief opvoeden in onzekere tijden’. In dit webinar worden tips gegeven over de opvoeding van schoolgaande kinderen (5-15 jaar). Thuisonderwijs, werk en gezin combineren en verschillende rollen vervullen voor jou als ouder. En hoe maak je meer tijd voor jezelf en kun je beter omgaan met spanningen binnen het gezin?

Het Webinar vindt plaats op dinsdagavond 19 mei van 19.30 – 20.30 uur
U kunt zich inschrijven via deze link.

U ontvangt na inschrijving direct een mail ter bevestiging met een link naar het webinar.

Vragen?
Vooraf:         Bianca de Vos  b.de.vos@verwijder-dit.ggdhvb.nl  
Tijdens:        via de chat


Een hartelijke groet,

Bianca de Vos
Coördinator Opvoedondersteuning & Trainer 
GGD Hart voor Brabant

De highlights van 2College

Ook leerlingen gaven acte de présence. Zij boden het publiek een fraai inkijkje in de resultaten van Ondernemerschap op Durendael, Tweetalig onderwijs op het Cobbenhagenlyceum, Talentenontwikkeling op de Jozefmavo, ‘Kunskapsskolan’ op de Ruivenmavo en Leerlingbegeleiding op de Cobbenhagenmavo. De presentatie van het geheel was in handen van Ronald Verschuren en Paul Timmermans.

Symposium 'Onderwijstoekomst'

’s Middags vond er een symposium plaats voor genodigden over de toekomst van het onderwijs. Onderwijsprominenten Paul Rosenmöller, voorzitter van de VO-raad en Ingrid Verheggen gingen met de zaal in gesprek over samenwerking tussen vo-scholen in de regio, de mate waarin de onderwijs cao een keurslijf is en het belang van het opleiden van docenten in de school. Ad Poulisse verzorgde zelf een prikkelende inleiding op deze drie thema’s.

Koninklijke onderscheiding

Aan het eind van de middag volgde er nog een mooie verrassing voor Ad. Als blijk van waardering  voor al zijn inspanningen voor het onderwijs in de regio en voor zijn jarenlange inzet als vrijwilliger in verenigingsverband kreeg hij door burgemeester Hans Janssen van Oisterwijk een lintje opgespeld. Hiermee mag Ad Poulisse zich officieel Ridder in de Orde van Oranje-Nassau noemen.

Nieuwe rector

Per 1 september 2019 is Leon Spaan in dienst getreden als nieuwe rector van 2College. Hij neemt het stokje over van Ad en zal de 2College scholen verder leiden op het pad van goed onderwijs. Wij wensen hem daarbij heel veel succes!