Jaarverslag 2023

Organisatie in ontwikkeling

In 2023 is het aantal leerlingen toegenomen door de uitbreiding van het AZC, grote instroom van alleenstaande vreemdelingen, de instroom Oekraïense leerlingen en meer statushouders in het dorp. Vanwege deze groei hebben we in maart 2023 een extra lesgroep geformeerd. In oktober is een extra noodlokaal bij de vestiging geplaatst waardoor alle groepen leskrijgen in volwaardige leslokalen. In de nieuwbouwplannen van het AZC is ook een nieuw schoolgebouw opgenomen. De plannen zijn in een vergevorderd stadium. Het streven is om in 2025 het nieuwe schoolgebouw op te leveren.

NPO Interventies/middelen

  • Om de leerlingen van 2College EOA Oisterwijk optimaal te laten profiteren van de NPO-middelen is ervoor gekozen om een belangrijk deel van het geld in te zetten voor de opzet van een expertisecentrum taal en NT2. Leerlingen die doorstromen naar regulier onderwijs kunnen vanuit het centrum goed begeleid worden en het regulier onderwijs kan hierbij vanuit het expertisecentrum ondersteuning krijgen. We faciliteren collega’s om leerlingen op de 2College vestigingen te begeleiden en te ondersteunen op het gebied van NT2.
  • Net als in voorgaande jaren hebben we in 2023 ingezet op extra personeel.

Jaarthema: Onderwijs in transitie

  • Naast het ontwikkelen van zelfredzaamheid in de Nederlandse samenleving leggen de leerlingen van de EOA op  school de basis voor de ontwikkeling van een aantal vaardigheden: taal, rekenen en burgerschap. Deze drie aandachtsgebieden vormen de kern van ons curriculum. In schooljaar 2023-2024 zijn collega’s gefaciliteerd om te komen tot een nóg samenhangender programma.
  • In 2023 is in samenwerking met COA de pilot “Talentenfabriek” gestart, waarbij activiteiten worden gezocht om leerlingen de vragen te laten beantwoorden: “Wie ben ik, wat kan ik, wat wil ik?” en waarbij we onderzoeken op welke wijze we onze leerlingen kunnen laten kennismaken met bedrijven en vervolgopleidingen.
  • Collega’s hebben een training “buitenschools leren” gevolgd en in het najaar heeft het team zich gebogen over de pedagogisch-didactische visie van de school.
  • In het kader van de werkdrukmiddelen programmeren we in schooljaar 2023-2024 twee verkorte lesweken waarin ook ruimte voor collega’s is om kennis te delen, elkaar te inspireren en ideeën uit te wisselen.