ISK afdeling

In de ISK afdeling (Internationale Schakelklas) verzorgen we onderwijs aan leerlingen tussen 12 en 18 jaar. Een deel van de leerlingen is vanwege gezinshereniging zeer recent naar Nederland gekomen. Zij verblijven op het AZC in afwachting van de toewijzing van een huis. Voor deze leerlingen is onze locatie het eerste contact met het Nederlandse onderwijs. Een ander deel van de leerlingen is al langer in Nederland en heeft meestal al op een andere ISK-school onderwijs gevolgd. Zij wachten op het AZC op toewijzing van een huis of hebben al een huis toegewezen gekregen in de Gemeente Oisterwijk.

Onderwijs
In het onderwijsprogramma ligt de nadruk op het aanleren van de Nederlandse taal. Hierbij wordt gericht gewerkt aan de ontwikkeling van de woordenschat en het ontwikkelen van de vaardigheden lezen, luisteren, spreken en schrijven. Naast Nederlands krijgen de leerlingen les in de vakken rekenen, mens en maatschappij, ICT (digitale vaardigheden), beeldende vorming, sport en zorg en welzijn. In de uitstroomgroep staan ook de vakken wiskunde en Engels op het rooster. In het kader van kennismaken met Nederland en de Nederlandse cultuur worden diverse activiteiten georganiseerd zoals een herfstwandeling, een kerstactiviteit, carnaval, paasactiviteit, bezoek aan een molen, bezoek aan een museum, verkeersdag, culturele activiteit. Voor meisjes wordt weerbaarheidstraining aangeboden. De GGD verzorgt seksuele voorlichting aan groepen leerlingen van verschillende afkomst. Het onderwijs is voorbereidend op doorstroming naar het reguliere onderwijs. Afhankelijk van het niveau en de leeftijd kunnen jongeren doorstromen naar 2College Durendael in Oisterwijk of naar een andere geschikte onderwijsvorm.

Intake
Bij de intake wordt een uitstroomprofiel vastgesteld. We hanteren hierbij de uitstroomprofielen die door LOWAN (landelijke vereniging van ISK -scholen) zijn vastgesteld. Om te beginnen vindt een intakegesprek plaats en wordt een leerbaarheidstoets gericht op taal afgenomen. Leerlingen worden dan geplaatst in een instroomgroep voor een verlengde intake. Hier worden ze gedurende 6 tot 8 weken geobserveerd waarbij niet alleen de leerbaarheid maar ook andere vaardigheden in beeld worden gebracht. Op basis van alle verzamelde gegevens wordt het uitstroomprofiel vastgesteld en wordt de leerling  geplaatst in een daarbij passende groep. Dit uitstroomprofiel kan uiteraard later op basis van ervaringen nog worden bijgesteld. Leerlingen die al op een andere Nederlandse school (basisschool of ISK) hebben gezeten en (een beetje) Nederlands kennen, plaatsen we direct in een groep met een passend uitstroomprofiel. Hierbij maken we gebruik van de Informatie die door de vorige school wordt aangeleverd.  Analfabete leerlingen uit de ISK-afdeling volgen een ander traject. Zij worden meteen na de toetsafname geplaatst in de analfabetenklas van de AMV-afdeling.

Begeleiding
De mentor speelt een belangrijke rol in de begeleiding van deze leerlingen. Het is een kwetsbare doelgroep waarbij sprake kan zijn van traumatische ervaringen. Het is van belang dat we een veilige omgeving creëren waarin de leerlingen de kans krijgen om te landen en zich thuis te gaan voelen. Een maal per week staat er een mentoruur op het programma, waarin aandacht is voor sociaal-emotionele vaardigheden, het aanleren van schoolse vaardigheden en loopbaanoriëntatie (LOB). Bij LOB maken de leerlingen kennis met het Nederlandse onderwijssysteem, leren ze hun eigen kwaliteiten kennen en oriënteren ze zich op de verschillende beroepen in de Nederlandse samenleving.