Onze huidige website voldoet technisch en esthetisch niet langer aan wat in deze tijd van een vlotte website verwacht mag worden en dus heeft 2College besloten te gaan bouwen aan een nieuwe website voor 2College.

Het moet een website zijn die niet alleen recht doet aan wat 2College is, maar ook aan iedere afzonderlijke locatie. Een website die leerlingen en ouders informeert en uitnodigt, die goed verwijst en alle betrokkenen van een school met elkaar verbindt.

Op woensdag 7 november a.s. zal de oude website verdwijnen om plaats te maken voor de nieuwe website. Je vindt op een gemakkelijke manier dat wat je zoekt en je wordt op de hoogte gebracht van allerlei zaken die voor leerlingen en ouders belangrijk zijn. De nieuwe website is al voor een groot gedeelte ingericht en enkele pagina’s zullen in de komende tijd, daar waar dat mogelijk is, worden aangevuld en verbeterd.

Bezoek de website met regelmaat, gebruik hem en geniet ervan.

Met vriendelijke groet,

Namens de directie van 2College,

LevelUp!

Op 7 maart 2020 organiseren we, voor de tweede keer het event LevelUp! Het vindt wederom plaats in de LocHal, waar het fenomeen gamen van alle kanten wordt belicht en ook beleefd. Voor kinderen, jongeren en ouders en professionals.  

LevelUp kijkt naar gamen als een talent. Het is leuk, leerzaam, uitdagend en sociaal. Maar het is ook een talent dat bij extreem gedrag zorgwekkend kan zijn. Jongeren en professionals hebben ons gevraagd een event te organiseren waar beide kanten aan bod komen, en waar je kunt luisteren naar deskundige gamers en deskundige onderzoekers. Op deze middag bieden we een mix van kennis, mogelijkheden en spelen aan, rond het thema gamen. We prikkelen om met elkaar in gesprek te gaan, over waarom een game leuk is, maar ook over wat lastig is Ouders worden ook uitgedaagd nieuwsgierig te zijn naar een game en waarom hun kind het zo graag speelt. Vergelijk het met een andere hobby, zoals voetbal of muziek.

Bij online gamen denk je vaak aan wapens en geweld. Maar er zijn ook games waar de uitdaging zit in het ontrafelen van wetenschappelijke puzzels. Zo’n game is bijvoorbeeld Foldit. In dit spel loste in 2011 een groep online gamers in tien dagen een puzzel op waar wetenschappers al tien jaar mee bezig waren. De gamers wisten de structuur van een eiwit te ontrafelen dat tot een anti-aidsproteïne kan leiden. Daarmee zorgden ze voor een grote doorbraak in hiv-onderzoek. 
 
Door bezoekers bewust te maken van het feit dat gamen niet alleen gaat om Candy Crush, Fortnite, FIFA of League of legends maar dat hier forse maatschappelijke impact mee gemaakt kan worden, het verschil kan door gamen worden gemaakt.  
 
LevelUp is een ontmoetingsplek voor bewustwording, ontmoeting, inspiratie en informeel leren. 

Link naar de brief van 8 maart

Informatie voor leerlingen en ouders/verzorgers

Afgelopen zondag bent u door ons geïnformeerd over de genomen maatregelen en dringende adviezen rondom het coronavirus. Hiermee wilden we samen met u voorkomen dat een deel van onze leerlingen en medewerkers ziek kon worden. Ook wilden we zo ons onderwijs zoveel mogelijk waarborgen.

We zijn nu een paar dagen verder en het effect is, dat we voor zover bekend, géén medewerkers of leerlingen hebben die besmet zijn. Het effect is echter ook, dat een groot deel van onze medewerkers en leerlingen zich preventief heeft ziekgemeld. U begrijpt dat dit gevolgen heeft voor onze kerntaak: goed onderwijs en goede begeleiding bieden aan uw kinderen, onze leerlingen. Ondanks deze gevolgen zien we geen aanleiding om de maatregelen en adviezen te wijzigen. U mag erop vertrouwen dat wij de ontwikkelingen op de voet volgen en dat wij de adviezen van de deskundigen zullen naleven. Zodra er veranderingen optreden, zullen wij daar direct op reageren en u infomeren.

Dat betekent dat wij u vragen het eerder uitgebrachte advies van het RIVM voor inwoners van Noord-Brabant te volgen: zij adviseren inwoners om bij verkoudheid, hoesten of koorts de sociale contacten te beperken en dus zoveel mogelijk thuis te blijven. Er is weliswaar dinsdagmiddag aangescherpt beleid aangekondigd, maar dat betrof vooral een aantal andere zaken. Voor leerlingen blijft het bovenstaand advies overeind.

Daarom doe ik wederom een beroep op uw verantwoordelijkheid om mede te zorgen dat we de risico’s op besmetting op school zo klein mogelijk houden. En dus verzoek ik kinderen die één van de genoemde klachten hebben niet naar school te komen. Pas als de klachten 24 uur weg zijn, is het wenselijk weer op school te komen.Aanvullend vragen wij u uw kind niet naar school te sturen op het moment dat in uw gezin bij iemand coronabesmetting is vastgesteld. Wij verzoeken u deze specifieke reden bij ons te melden.

Mocht er sprake zijn van toetsen of schoolexamens dan wil ik u nogmaals geruststellen. Dat gaan we oplossen en bespreken met de betrokken leerlingen op het moment dat de situatie zich weer heeft genormaliseerd. We weten nu al dat er sprake is van verhoogde lesuitval wegens ziekmelding van collega’s. We blijven ons uiterste best doen dit tot een minimum te beperken, maar de veiligheid en gezondheid van eenieder blijft in deze natuurlijk voorop staan. Ik heb er alle vertrouwen in dat u hiervoor begrip heeft.

Ik herhaal dat er tot op heden, voor zover bij ons bekend, geen besmettingen met het coronavirus binnen onze scholen bekend zijn. Uiteraard informeren we u direct als dit wel aan de orde is in onze school, of in één van onze scholen.

Ik wens iedereen die zich niet lekker voelt een voorspoedig herstel toe en hoop dat we weer snel terug kunnen naar normale omstandigheden.

Met vriendelijke groet,

Leon Spaan
Rector 2College

 

Geachte leeerlingen, ouders, verzorgers,

Met deze brief willen wij u kort informeren over een aantal zaken die op onze scholen met betrekking tot het corona-virus speelt.

Zoals u weet, heeft gisterenmiddag de regering kenbaar gemaakt hoe zij om wil gaan met de corona-crisis en wat zij daarin verwacht van het onderwijs. Aanstaande maandag is er een overleg tussen onderwijsbesturen, de veiligheidsregio’s en de VO-raad om te bepalen of er voor de provincie Noord-Brabant andere maatregelen gewenst zijn. Mocht dat overleg leiden tot andere besluiten, dan hoort u uiteraard van ons.

Concreet betekent dit, dat wij het beleid ten aanzien van het preventief thuisblijven handhaven, zoals dat in een vorige brief aan u door ons is verwoord.

Daarnaast wil ik bij deze melden dat op één van onze scholen afgelopen donderdag 12 maart bij één van onze collega’s een besmetting is geconstateerd. De ouders en medewerkers van die locatie hebben wij direct daarover geïnformeerd en uiteraard is ook de GGD hiervan op de hoogte. Zij zal bepalen welke vervolgstappen nodig zijn, die wij vervolgens zullen opvolgen.

In geval van nieuwe besmettingen op één van onze scholen informeren wij de ouders en medewerkers van die school.

Ik hoop dat u begrijpt dat het voor ons ook ongewone en ongewisse tijden zijn waarin we met al onze medewerkers elke dag weer het beste proberen te doen voor uw zoon of dochter. Ik wil u nadrukkelijk bedanken voor het begrip dat u tot nu toe heeft getoond.

Namens de kerndirectie,

Leon Spaan
Rector 2College

 

Beste ouder(s)/verzorger(s) en leerlingen,

Ook u heeft waarschijnlijk, net als ik, vanmiddag kennisgenomen van de maatregelen van het kabinet met betrekking tot het Corona-virus. In deze brief informeer ik u, namens de kerndirectie van 2College, aanvullend op dit besluit.

Ook de 2College-scholen zijn morgen gesloten voor onderwijs. De afzonderlijke gebouwen zijn echter van 09.00 uur tot 12.00 uur open om alle leerlingen de mogelijkheid te bieden hun boeken en andere schoolbenodigdheden op te halen. Wij gaan ervan uit dat zij daarna huiswaarts keren en niet onnodig op school blijven.

Daarnaast zullen we onze school morgen en de komende weken tot nadere berichtgeving blijven openstellen voor de kinderen van de ouders die werkzaam zijn in de genoemde essentiële beroepen. Mocht dat uw kind betreffen, dan kunt u uw zoon/dochter morgen al naar school sturen. Hij/zij kan zich melden bij de receptie van de eigen school. U kunt ervan uit gaan, dat wij zorgen voor een goede en veilige opvang van 8.30 uur tot 16.00 uur. Hoe wij dat de komende tijd gaan organiseren, laten wij u de komende dagen weten.

Daarnaast gaan wij uiteraard uitvoering geven aan het genomen besluit. Wij benutten de komende dagen om te bepalen hoe wij een aantal specifieke zaken zullen organiseren.

De leerlingen die in de eindexamenklassen zitten, krijgen daarbij als eerste aandacht. Deze leerlingen moeten op korte termijn duidelijkheid krijgen. Hoe wij omgaan met een aantal praktische zaken, wordt deels bepaald door de Inspectie van Onderwijs. Van de Inspectie zullen wij naar verwachting richtlijnen krijgen met betrekking tot de afronding van de schoolexamens en de voorbereiding op het eindexamen. Wij hopen deze groep leerlingen en ouders zo spoedig mogelijk te kunnen informeren.

Tegelijkertijd gaan wij aan de slag met de aanpassingen van ons onderwijs voor alle andere leerlingen onder deze gewijzigde omstandigheden. Wij hebben al een aantal zaken intern opgepakt om tot “onderwijs op afstand” te komen, maar die moeten hun definitieve vorm nog krijgen en worden vervolgens met de leerlingen gecommuniceerd.

Omdat de hierboven genoemde zaken per school een andere invulling kunnen krijgen, verloopt de communicatie hierover na vandaag grotendeels per school. Dat betekent dat u over deze zaken per 2College-school op de hoogte wordt gebracht.

Het zijn ongewone en ongewisse tijden, vooral ook voor die mensen die door het virus besmet zijn. Ik wens hen toe dat zij voorspoedig herstellen. Ik hoop dat u en uw naasten besmetting bespaard blijft. Tot slot ik wil u danken voor uw medewerking tot nu toe en het begrip dat u naar ons toe heeft getoond.

Met vriendelijke groet,
namens de kerndirectie van 2College,

Drs. L.W.J. Spaan MME
Rector 2College

Informatie voor examenleerlingen van klas 4 en hun ouder(s) / verzorger(s)

Ontwikkelingen rond afname eindexamens

Informatie voor examenleerlingen van klas 4 en hun ouder(s) / verzorger(s)
 
Jullie zullen ook via de media hebben vernomen dat de PTA-toetsen voor de examenleerlingen toch afgenomen worden op school. Onze toetsweek start pas op 6 april, maar er zijn vakken die tussentijds PTA-werken gepland hebben.
We moeten nog de juiste richtlijnen krijgen, maar je kunt ervan uit gaan dat we vanaf maandag de geplande toetsen gaan afnemen. Ook de praktische examens van handvaardigheid en dienstverlening en producten zullen doorgang vinden.
Morgen, woensdag 18 maart, horen jullie hier meer over!
 
De lessen blijven we zoveel mogelijk via onderwijs op afstand verzorgen. Je mag alleen op school komen wanneer de schoolleiding jullie oproept. Dit laten we tijdig weten.
 
Bij alle activiteiten die op school plaatsvinden, geldt dat je geen klachten mag hebben zoals in de richtlijnen van het RIVM bepaald. Mocht je wel één of meerdere klachten hebben, dan zul je officieel afgemeld moeten worden door je ouder. Leerlingen met klachten krijgen een aangepast PTA-programma wanneer ze weer beter zijn.
 
Gaan de centrale examens door?
De centrale examens starten op 7 mei en gaan vooralsnog door. Mochten de centrale examens toch niet door kunnen gaan, dan wordt dit uiterlijk op maandag 6 april besloten en duidelijk gecommuniceerd, zodat scholen zich kunnen voorbereiden als dat nodig is. Scholen worden hierover uiterlijk 6 april actief geïnformeerd. 

Onderwijs op afstand

 
Communicatie naar ouders/verzorgers
We zullen een paar keer per week een ingelaste nieuwsbrief sturen, waarin we ouders/verzorgers informeren over de laatste stand van zaken en het verloop van onderwijs op afstand. Ouders/verzorgers met specifieke vragen over de examens kunnen contact opnemen met dhr. Van Beurden (beurden.s@2college.nl). Voor overige vragen kunt u terecht bij mevr. Hoop (hoop.h@2college.nl). Telefonisch zijn wij bereikbaar op ons algemene telefoonnummer 088 023 28 00. Bij geen gehoor: 088 023 28 03.

Opvang
We bieden opvang voor de leerlingen van het eerste en tweede leerjaar waarvan de ouders werkzaam zijn in de vitale sector. Afgelopen maandag betrof dit 1 leerling, vandaag 2.
We zullen de vraag naar behoefte aan opvang wekelijks herhalen en blijven deze opvang bieden met in achtneming van de voorschriften van het RIVM. 

Bezoekers
Voor alle overige bezoekers aan de school moet de school dicht blijven hoe vervelend we dit ook vinden. Nogmaals, voor vragen verwijzen we u naar bovengenoemde contactmogelijkheden.
 
Inrichting onderwijs op afstand
De afdeling ICT van 2College heeft hard gewerkt om de systemen dusdanig in te richten dat we vandaag echt van start konden gaan met onderwijs op afstand. Daar zijn we heel dankbaar voor.
Aangezien massaal in het land (en wereldwijd) intensief gebruikt wordt gemaakt van Microsoft Teams lijkt het systeem soms overspannen te zijn, maar herstelt het zich ook weer.
Zowel leerlingen als personeel zijn voortvarend aan de slag gegaan. Het is voor alle partijen natuurlijk wennen en zoeken binnen het programma toch spreken we van een goede start en daar zijn we blij mee. Leerlingen en docenten wisselen actief informatie uit en informeren ons ook wat wel en niet werkt. Zo kunnen we iedere keer bijstellen.
Controleren, stimuleren en vertrouwen op afstand is voor alle partijen een uitdaging die we optimistisch moeten oppakken.

Personeel
Ook voor personeelsleden gelden uiteraard de richtlijnen van het RIVM. De meeste personeelsleden werken vanuit huis. De bezetting op school wordt wel dagelijks geborgd. 
 

Voortgang online leeractiviteiten

Ook u als ouders hebt inzicht in de activiteiten in Teams. Aan welke livestreams heeft uw kind deelgenomen, welke chatmomenten zijn er geweest met docenten, welke informatie wordt uitgewisseld.

We sluiten deze eerste week af met een weekafsluiting op vrijdag van de stamgroepen en mentorklassen. Het laatste kwartier van de lesdag (is per leerjaar anders) zal de coach/mentor een livestream opstarten waar coach- en mentorleerlingen verplicht aan deelnemen. We evalueren kort de afgelopen week, nemen de planning voor volgende week door en wisselen de laatste informatie uit met elkaar.
NB. We blijven in de portal aangeven welke leeractiviteiten verplicht zijn en dus verplichte deelname in Teams.

 

Servicepoint The Rent Company

In deze tijd worden de laptops wellicht meer gebruikt dan anders en zijn de leerlingen ook afhankelijk van een goedwerkend device.

The Rent Company is vrijdag 20 maart van 09u00 tot 10u00 aanwezig op school. Alleen leerlingen van wie de laptop technische mankementen heeft waardoor het volgen van onderwijs op afstand belemmerd wordt, kunnen zich tussen 09u00 en 10u00 melden in de aula. Mocht het zo zijn dat de laptop meegenomen moet worden voor reparatie, dan dient er rekening gehouden te worden met een beperkt aantal leenlaptops. Mogelijk kan iemand in uw directe kring/naaste omgeving uitkomst bieden.
The Rent Company heeft laten weten dat zij hun werkzaamheden op de servicepoints volgende week weer zullen hervatten. Dit houdt in dat zij op dinsdagen tussen 09u00 en 12u00 aanwezig zullen zijn in de aula.

Klas 4: voortgang Schoolexamens

Vanaf maandag 23 maart gaan we starten met het afnemen van schoolexamens op school.

Het betreft schoolexamens die in de normale omstandigheden in de lessen zouden worden afgenomen. Het gaat dus niet om de schoolexamens die gepland staan voor in de toetsweek van 6 t/m 10 april.
De leerlingen van klas 4 hebben via hun schoolmail het rooster voor de eerstkomende 2 weken ontvangen én voor de zekerheid ook nog een keer de toetsstof van alle vakken.

NB: DE TOETS VOOR HET VAK NEDERLANDS (GEPLAND OP MAANDAG 23 MAART) ZAL WORDEN VERPLAATST NAAR VRIJDAG 3 APRIL OP DEZELFDE TIJDEN.

Maatregelen uit voorzorg
Een ieder van ons dient respectvol om te gaan met de richtlijnen van het RIVM.
We hebben de toetsmomenten zo georganiseerd dat het advies, om voldoende afstand van elkaar te houden, zoveel mogelijk kan worden nageleefd en dus de leerlingen over meerdere ruimtes verdeeld. Daarnaast hebben we de schoonmaakcorporatie gevraagd om de tafels en het sanitaire extra schoon te maken. We proberen (indien voorradig) in alle ruimtes desinfecterende tissues klaar te leggen. Zowel bij binnenkomst als bij het verlaten van het lokaal wordt gewezen op voldoende afstand. De leerlingen gaan rechtstreeks naar het lokaal, de kluisjes mogen niet gebruikt worden. 

  • Leerlingen mogen alleen naar school komen als zij geen klachten hebben zoals door het RIVM omschreven. 

Indien hier wel sprake van is, dan blijft de leerling thuis en wordt hij/zij per mail afgemeld bij dhr. Van Beurden (beurden.s@2college.nl) voor 08u30. Wij zullen in overleg met de leerling een ander moment van afname zoeken. Er is scholen wat meer ruimte geboden om oplossingen te vinden. 

Inschrijven voor herkansingen
De sluitingsdatum voor het inschrijven van herkansingen is uitgesteld tot maandag 23 maart 12u00.

Toetsweek 6 t/m 10 april
Deze toetsweek blijft staan zoals gepland.

 

 

We nemen minimaal 1 reguliere lesweek op school de tijd om in te schatten wanneer afname van de PTA's reëel is. 
We dringen er wel op aan dat leerlingen hun eigen verantwoordelijkheid nemen in de voorbereidingen daar waar ze ook echt mee aan de slag kunnen.

Aan alle examenkandidaten, ouders en verzorgers

Onderwerp: annuleren centraal schriftelijk examen

Beste examenkandidaten, ouder(s)/verzorger(s),

Zoals jullie mogelijk al gehoord hebben, zijn de centrale examens voor dit schooljaar geannuleerd. Op basis van de resultaten van de schoolexamens wordt er beslist of de examenkandidaten geslaagd zijn. We kunnen ons goed voorstellen dat dit nieuws niet prettig is om te ontvangen. In deze corona-crisistijd ontstaan er logischerwijs ook zorgen en onzekerheden over de toekomst van deze leerlingen.

Minister Slob: “Het doel van het nemen van deze maatregelingen is juist om examenleerlingen ondanks de coronacrisis te begeleiden naar een goede afronding en met een volwaardig diploma op zak de overstap te kunnen laten maken naar het vervolgonderwijs.”

Schoolexamens

Na de berichtgeving gisteren waarin verscherpte maatregelen werden aangekondigd, ontstond er verwarring over hoe het verbod op samenkomsten te verenigen is met het doorgaan van de schoolexamens. Met het besluit van minister Slob krijgen we als school tot 6 juni - met inachtneming van de RIVM-richtlijnen - de tijd om de schoolexamens af te nemen. Hoe wij dat als school organiseren, laten we zo spoedig mogelijk via onze afzonderlijke 2College-scholen weten. Tot 6 april gaan de geplande schoolexamens niet door.

Daarnaast volgt er op korte termijn informatie over de nieuwe zak- en slaagregeling en de herkansingen.

We begrijpen dat dit een onzekere tijd is met de begrijpelijke zorg voor leerlingen, ouders en verzorgers. Deze zorg delen wij en jullie kunnen erop vertrouwen dat we er alles aan doen om ervoor te zorgen dat de leerlingen met de juiste begeleiding de schoolexamens af kunnen ronden.

Met vriendelijke groet,

Namens 2College,

Dhr. L. Spaan, rector 2College

 

Toppers!

Beste leerlingen,

De tweede thuiswerkweek zit er bijna op. Het is een bijzondere tijd waarin we allemaal al veel creativiteit en flexibiliteit hebben laten zien. Wij (docenten) willen jullie laten weten dat we vreselijk trots zijn op jullie, want het zal niet meevallen om elke dag braaf in te loggen en online lessen te volgen zonder het gezellige geklets van vrienden om je heen. En het zal niet meevallen om je te concentreren op je werk zonder die corrigerende blik van één van ons. Het zal bovendien niet meevallen om door te zetten zonder dat bemoedigende schouderklopje of die stimulerende high-five van Jos.

Maar ondanks al die beperkingen zijn jullie er toch maar iedere dag en blijven jullie in het schoolritme! Wij hebben TOPPERS van leerlingen!

Mw. L. Derks MSc
Directeur 2College Ruivenmavo

Aan alle examenkandidaten, ouders en verzorgers,

Betreft: Afronden schoolexamens

Tilburg, 27 maart 2020

Beste examenkandidaten,
Beste ouder(s)/verzorger(s),

Wat een ingrijpende beslissing; het centraal examen gaat niet door en het diploma wordt behaald op basis van de resultaten van het schoolexamen. Ik kan me voorstellen dat het voor onze leerlingen een onzekere en verwarrende boodschap is. Er komen ongetwijfeld veel vragen op hen af: Wat betekent dat voor mij? Wat moet ik nog allemaal doen voor het schoolexamen? Komen er extra herkansingen? En vooral ook, wat betekent dit voor mijn vervolgopleiding?

Al deze vragen staan ook voor ons nog open. We zijn op dit moment druk bezig met inventariseren van de juiste gegevens en informatie die we nodig hebben om dit schooljaar en daarmee de  schoolcarrière van onze examenleerlingen tot een zo goed mogelijk einde te brengen. We stemmen voortdurend af met de andere vestigingen van 2College, met de andere scholen in Tilburg en omgeving en uiteraard met de overheid. De laatste komt nog met aanvullende regelgeving als het bijvoorbeeld gaat om de mogelijkheid om extra herkansingen te geven.

Wat al wel duidelijk is, is dat het schoolexamen alle eindtermen moet bevatten om tot een afronding te mogen overgaan. Het kan daarom betekenen dat het PTA op enkele onderdelen aangepast moet worden. Het is belangrijk dat voor alle examenkandidaten volstrekt duidelijk is hoe dat afronden plaats gaat vinden en dat goed is vastgelegd hoe er dan wordt beoordeeld.

Helaas is veel nu nog onduidelijk. Zo weten we nog niet wanneer examenkandidaten naar school mogen komen voor openstaande schoolexamens, inhalen en herkansingen. Hoe organiseren we alles als leerlingen niet mogen komen? Zo weten we ook nog niet wat de slaag-zakregeling gaat inhouden en dat kan heel belangrijk worden in hoe je de schoolexamens nu afrondt.

Helaas kunnen we jullie voor het weekend niet verder informeren, maar uiteraard proberen we dat wel zo spoedig mogelijk te doen na het weekend. Ondertussen is het belangrijk om je blijvend voor te bereiden op de laatste schoolexamens. Ik begrijp dat dit niet altijd meevalt; weet dat onze docenten er zijn om je te ondersteunen en om al je vragen te beantwoorden.

Hartelijke groet en blijf gezond!

Mw. L. Derks

Directeur 2College Ruivenmavo

Update 1 april: PLANNING SCHOOLEXAMENS

Zoals bekend zullen de resultaten van de schoolexamens de basis vormen voor het behalen van het diploma dit schooljaar. Omdat er geen centrale examens volgen, hebben we hier extra tijd voor gekregen. We zullen op passende wijze voor afname van de schoolexamens zorgen. Dit doen we op afstand (beeldbellen via Teams bijvoorbeeld) en daar waar nodig ook fysiek op school.

Fysieke aanwezigheid
Wanneer fysieke aanwezigheid op school nodig is, dan moeten de richtlijnen van het RIVM worden nageleefd. Dit betekent dat leerlingen in tijdslots naar school komen en dat het maximum aantal personen in één ruimte conform de laatste RIVM richtlijnen zal zijn. Bij binnenkomst dienen de leerlingen zich rechtstreeks naar het lokaal te begeven en bij het verlaten van de school, ook in tijdslots, direct naar huis te gaan. Samenscholing op het schoolterrein is niet toegestaan.

Aan welke voorwaarden moeten scholen, leraren en leerlingen zich houden bij afnames van de schoolexamens op school?

De volgende voorwaarden gelden:

  • De leerlingen of leraren mogen geen verschijnselen van corona vertonen.
  • Dus geen neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, hoesten, verhoging of koorts.    
  • Er moet 1,5 meter afstand tussen de leerlingen aangehouden worden tijdens het examen.

 

Wanneer de leerling niet naar school komt voor de examens wordt de leerling door de ouder per mail afgemeld bij de examensecretaris, dhr. Van Beurden, beurden.s@verwijder-dit.2college.nl.

 

Stappenplan

Ten eerste moeten de toetsen ingehaald worden die vanwege ziekte of ander verzuim nog niet zijn gemaakt. De vakdocenten hebben een overzicht van de betreffende leerlingen en laten de leerlingen weten wanneer en hoe (online of op school) zij de toetsen moeten inhalen. Voor de meivakantie zal alle inhaalwerk afgerond moeten zijn.

 

Ten tweede worden de nog openstaande schoolexamens in het PTA ingepland na de meivakantie (week van 4 mei en week van 11 mei). Aan dit rooster wordt op dit moment gewerkt. De leerlingen zullen eerst een overzicht van de vakkenverdeling ontvangen via de mail. Daarna zal de precieze indeling van tijden en lokalen volgen in Zermelo.

 

Ten derde worden de herkansingen ingepland (week van 18 mei en week van 25 mei). Het betreft hier de reguliere herkansingen voor het PTA waar de leerlingen zich digitaal al voor hebben ingeschreven in maart.

 

De 4e en laatste stap is nog onduidelijk. Deze maand krijgen de scholen bericht over de nieuwe slaag-zakregeling en eventueel herkansing. Dit betreft een herkansingsmogelijkheid die plaatsvindt na afronding van de schoolexamens conform het PTA en de vaststelling van de eindcijfers en is bedoeld voor leerlingen die op basis van hun schoolexamencijfers gezakt zouden zijn.

Veel succes met de voorbereidingen!

 

Heidi Hoop

Teamleider 2College Ruivenmavo

Informatiebrief verlenningen sluiting scholen

Slaag-zakregeling 2020

Vakantiegroet

Weet jij al wat je gaat doen deze vakantie? Misschien vind je hier wat tips?

Update 23 april: verlenging sluiting tot 1 juni

Het kabinet heeft op 21 april besloten om de scholen in het primair onderwijs, speciaal onderwijs en speciaal basisonderwijs weer fysiek te openen per 11 mei. Het voortgezet onderwijs wordt gevraagd om zich voor te bereiden om vanaf 1 juni weer fysiek onderwijs op te starten.

De gezondheid van de leerlingen en het personeel staat voorop. Draaiboeken voor de inrichting van de school, inclusief bewegwijzering, afspraken met de schoonmaakcorporatie, mogelijkheden voor bescherming en aangepaste lesroosters zijn in de maak.

Wat houdt bovenstaande in voor 2College Ruivenmavo?


Klas 4

04 t/m 15 mei: afname laatste schoolexamens volgens het toetsrooster in Magister

14 mei: inhalen gemiste toetsen door afwezig gemelde leerlingen vanaf 08.30u

18 t/m 22 mei: herkansingen PTA volgens een toetsrooster (volgt nog in Magister)04 juni: uitslagvergadering, mentoren bellen examenkandidaten.


KED17, 18 en 19

Tot 1 juni worden de online lessen gecontinueerd in Teams volgens het verplichte noodrooster (1 klokuur per vak, per week). Afwezigheid wordt geregistreerd in Magister.

 


Opvang

Ook tot 1 juni zijn de ouders/verzorgers die werkzaam zijn in de vitale sector verzekerd van opvang voor hun kinderen die in KED18 en 19 zitten.

Wanneer het fysieke onderwijs weer van start zal gaan, zullen we ons eerst richten op het oppakken van de leeractiviteiten, het afsluiten van treden en thema’s en de afnames van bloktoetsen. Voor KED17 geldt dat er dit schooljaar geen afname van PTA-toetsen zal zijn. De onderwijskundige voortgang voor met name deze leerlingen in de voorexamenklassen wordt besproken op het niveau van de kerndirectie en de medezeggenschapsraad. Wij zullen u daarover zo spoedig mogelijk berichten.

Wij houden u allen op de hoogte van verdere ontwikkelingen en zullen dit zeker doen na de volgende persconferentie van het kabinet op 20 mei.

Hoe werkt het puberbrein? Welk gedrag is normaal voor pubers? Waarom gedragen pubers zich zoals ze doen? Hoe help ik als ouder mijn puber? Heb ik invloed op het gedrag van mijn (onhandelbare) puber? Wat zijn bedreigingen voor een gezonde hersenontwikkeling?  
 
Herken je deze vragen? Schrijf je dan nu in voor het webinar.

Het webinar zit vol met informatie, voorbeelden en praktische tips die direct in de praktijk toepasbaar zijn. Ook is er ruimte voor jullie vragen en het uitwisselen van ervaringen. Het webinar helpt je bij je ontdekkingstocht naar wat werkt voor jou en voor jouw kind, want elke ouder en elke puber is anders. 

Geslaagd

Namens alle medewerkers van 2College Ruivenmavo willen wij al onze geslaagde leerlingen feliciteren met deze prestatie. Vandaag mogen jullie met trots de vlag uithangen! Van harte gefeliciteerd!

Cubiss - Het digitale magazine over mediawijsheid vol tips, interviews en inspiratie.

Webinar Learning Portal

Op donderdagavond 10 september heeft het webinar ‘Learning portal en gepersonaliseerd onderwijs’ plaatsgevonden. Tijdens het webinar zijn de verschillende functies en de structuur van de portal besproken. Ook was er ruimte om vragen te stellen. De opnames van het webinar waren niet goed genoeg om te delen en daarom zijn ze opnieuw ingesproken. U kunt de opnames hieronder vinden. In het eerste deel wordt besproken waarom wij de portal gebruiken. In het tweede deel wordt uitgelegd hoe u kunt inloggen en waar belangrijke informatie gevonden kan worden.

Webinar deel 1 - https://youtu.be/U2xh-ka63QI

Webinar deel 2 -https://youtu.be/b_4L8tpuXu0

Onze scholen voldoen qua ventilatie aan het vigerende Bouwbesluit. Klik hier voor een uitgebreide toelichting.

Webinar PTA en LOB

Op 27 en 28 september hebben twee webinars plaats gevonden voor Ked17 en Ked18. Hierin gaat  decaan en eindexamensecretaris Niels van Ree (Ree.N@verwijder-dit.2college.nl) dieper in op de route richting het eindexamen (het PTA). Daarnaast is er met name voor Ked17 stil gestaan bij de verdere loopbaan oriëntatie (LOB) en vervolgopleidingen. 

De webinars zijn opgenomen en zonder aanpassing hieronder te vinden. Alle vragen die gesteld zijn tijdens het webinar hoort u dus ook voorbijkomen. Meer informatie over het PTA en LOB vindt u ook terug op de website onder de kop ‘ouders’. 

 

Begin november hebben er twee webinars plaats gevonden voor Ked18 en Ked19. Hierin gaat  decaan en eindexamensecretaris Niels van Ree (Ree.N@verwijder-dit.2college.nl) dieper in op de vakkenpakketkeuze voor het volgende schooljaar.

 

De webinars zijn opgenomen en zonder aanpassing hieronder te vinden. Alle vragen die gesteld zijn tijdens het webinar hoort u dus ook voorbijkomen. 

 

Extra maatregelen per 15 december

De minister-president was vanavond in zijn ingelaste persconferentie erg duidelijk. We gaan enkele weken in een harde lockdown. Vanmiddag en vanavond hebben we als team al de eerste maatregelen besproken, maar we hebben nog wat meer tijd nodig om tot een goede afstemming te komen.

Hiermee wil ik u laten weten hoe de laatste week voor de vakantie eruit zal zien.

  • Morgen, dinsdag 15 december, verwachten we alle leerlingen gewoon op school. Tijdens de dagstart geeft de coach uitleg over hoe we tijdens de lockdown gaan werken. De leerlingen nemen al hun gebruikelijke spullen voor school mee, want morgen is nog een gewone lesdag. Verder is het ook belangrijk dat de leerlingen hun kluisje leegmaken, neem hiervoor eventueel een (extra) tas mee.
  • Woensdag en donderdag, 16 en 17 december, geven we volgens een aangepast rooster online les aan alle leerjaren. De coaches bespreken dit morgen met de leerlingen.
  • Vrijdag 18 december vervallen alle activiteiten. Voor de leerlingen begint op die vrijdag de kerstvakantie.

In de loop van de week berichten wij u nader over de activiteiten na de kerstvakantie. Houd daarom uw mail in de gaten.

Wij hadden onze leerlingen graag een andere laatste week  van het kalenderjaar gegund, met een kerstlunch op vrijdag waarna we iedereen op gepaste manier fijne feestdagen konden wensen. Het is helaas niet anders.

Zo geven wij online onderwijs!

Vandaag hebben voor een groot deel van onze leerlingen de laatste fysieke lessen plaatsgevonden.

Hiermee willen wij jullie informeren over hoe we ons onderwijs vanaf nu tot 18 januari gaan vormgeven.

KED17 (examenkandidaten)

  • De leerlingen hebben morgen en overmorgen (16 en 17 december) online les volgens het ‘online’ rooster. Dit rooster is te vinden in TEAMS in het kanaal van het eigen leerjaar.
  • Vrijdag 18 december is een vrije dag; de vakantie begint daarmee een dag eerder.
  • Vanaf maandag 4 januari volgen alle leerlingen van KED17 weer fysiek leeractiviteiten op school volgens de nieuwe onderwijsplanning. Deze planning is vanaf eind deze week te vinden in de agenda in de Learning Portal. De leerlingen zelf worden hierover in de dagstart door de coaches geïnformeerd.
  • De PTA-week van week 3 wordt een week verschoven naar week 4. Daarmee hebben de leerlingen iets meer ruimte om zich hierop goed voor te bereiden.
  • De herkansingen van deze PTA-week worden verplaatst van maandag 8 naar maandag 22 februari (na de voorjaarsvakantie).

KED18

  • De leerlingen hebben morgen en overmorgen (16 en 17 december) online les volgens het ‘online’ rooster. Dit rooster is te vinden in TEAMS in het kanaal van het eigen leerjaar.
  • Vrijdag 18 december is een vrije dag; de vakantie begint daarmee een dag eerder.
  • Vanaf maandag 4 januari tot maandag 18 januari volgen de leerlingen online les volgens het ‘online’ rooster.
  • De PTAweek van week 3 wordt een week verschoven naar week 4. Daarmee hebben de leerlingen iets meer ruimte om zich hierop goed voor te bereiden.
  • Het herkansingsmoment voor deze PTA-week blijft ongewijzigd: maandag 1 maart.

KED19

  • De leerlingen hebben morgen en overmorgen (16 en 17 december) online les volgens het ‘online’ rooster. Dit rooster is te vinden in TEAMS in het kanaal van het eigen leerjaar.
  • Vrijdag 18 december is een vrije dag; de vakantie begint daarmee een dag eerder.
  • Vanaf maandag 4 januari tot maandag 18 januari volgen de leerlingen online les volgens het ‘online’ rooster.

KED20

  • De leerlingen hebben vanochtend allemaal instructie gekregen over hoe ze moeten werken in TEAMS en hoe ze deel kunnen nemen aan online lessen.
  • De leerlingen hebben morgen en overmorgen (16 en 17 december) online les volgens het ‘online’ rooster. Dit rooster is te vinden in TEAMS in het kanaal van het eigen leerjaar.
  • Vrijdag 18 december is een vrije dag; de vakantie begint daarmee een dag eerder.
  • Vanaf maandag 4 januari tot maandag 18 januari volgen de leerlingen online les volgens het ‘online’ rooster.

 

Dagindeling van online rooster

08u30-09u30 coachgesprekken

09u30-09u45 dagstart

09u45-10u45 lesblok 1

10u45-11u00 pauze

11u00-12u00 lesblok 2

12u15-13u15 lesblok 3 of zelf werktijd / contactuur

Het is zeker niet onze bedoeling om de leerlingen lange tijd achter het beeldscherm te laten werken, daarom hebben we alleen tot 13u15 lesactiviteiten ingepland en geldt de beschikbaarheid van leerlingen ook tot 13u15.

Het laatste onderdeel van de dagplanning (12u15-13u15) is zelf werktijd en bestaat er voor leerlingen de mogelijkheid om via chat of openstaande ‘vergadering’ van vakken vragen te stellen. Ook vakdocenten hebben dan de mogelijkheid om leerlingen apart te benaderen.

Wellicht ten overvloede volgt hieronder nogmaals de gedragscode voor onderwijs op afstand:

Gedragscode OMO onderwijs op afstand

Het is belangrijk dat iedereen, zowel docenten als leerlingen, veilig onderwijs op afstand kan volgen.Het onderwijskundige aspect, dus hoe onderwijs op afstand wordt vorm gegeven, is naast de AVG (privacy)-aspecten, erg belangrijk. Hierbij spelen de verdeling van schermtijd, beschikking over goede apparatuur en een goede internetverbinding een belangrijke rol. Microsoft TEAMS is de goedgekeurde functionaliteit voor wat betreft digitale meetings. Het tot beschikking hebben van de juiste middelen (apparatuur en internetverbinding) wordt door de ouders/leerling zelf geregeld. De school is hiervoor niet verantwoordelijk. Als ouders/leerlingen hierbij tegen problemen aanlopen, kan hierover met de school in gesprek worden gegaan om te kijken of er met elkaar gewerkt kan worden aan een passende oplossing zodat de leerling onderwijs kan blijven volgen.

Algemeen

Voor onderwijs op afstand gelden dezelfde regels als voor de lessen die klassikaal worden gegeven. Iedereen houdt zich aan de leefregels die op school gelden. Aanvulling op regels betreffende onderwijs op afstand:

  • Het is absoluut niet toegestaan om tijdens onderwijs op afstand (audio en/of video) opnames te maken! Niet door de leerlingen en niet door de docent.
    NB. De docent kan wel kiezen om audiovisueel materiaal te delen of het instructiedeel van de les op te nemen. Als hij/zij dit doet zijn hierop de AVG-regels van toepassing. Geen persoon (zowel docent als leerlingen) komt in beeld, zeker niet op een compromitterende wijze. Het gaat om de leerstof, niet om het in beeld hebben van personen.
 
  • De rechten van beeldmateriaal van het onderwijs op afstand liggen bij de school.
Voor docenten
  • Houd je aan de geldende gedragsregels in de benadering van leerlingen.
  • Werk samen met collega’s en deel succesvolle werkvormen.
  • Begin iedere online les met een instructie over de verwachting in gedrag van de leerlingen. Bijvoorbeeld hoe ze kunnen aangeven dat ze een vraag hebben of het uitzetten van hun microfoon.
Voor leerlingen
  • Reageer niet anoniem op artikelen, berichten etc. maar zeg wie je bent.
  • Gedraag je online zoals je dat ook binnen (en buiten) de school hoort te doen.
  • Gebruik sociale media in de les ALLEEN als je daarvoor toestemming hebt van de docent.
  • Reageer niet op andere berichten van binnen of buiten de school tijdens lestijd.
  • Het is niet toegestaan om op welke wijze dan ook, opnames, foto’s, schermafbeeldingen, video’s en/of geluid van de lessen te maken, op te slaan en/of te delen.
 

Met vertrouwen gaan wij de kerstvakantie in. Mocht u nog vragen hebben over bovenstaande kunt u zich wenden tot één van de leden van de schoolleiding.

Met vriendelijke groet,

Lian Derks, vestigingsdirecteur
Marc Bruijnen, vestigingscoördinator
Bram Paulissen, teamleider
Heidi Hoop, teamleider

Meeloopdag 3 februari vol!

Wegens grote belangstelling om ons onderwijs te ontdekken is de meeloopdag van 3 februari helaas vol. Ben je ook benieuwd naar hoe wij op 2College Ruivenmavo jou meenemen in je ontdekkingstocht kun je nog aanmelden op 10 februari. Houd onze website in de gaten voor meer informatie en eventueel extra dagen.

Je kunt hieronder ook onze film bekijken als je niet kan wachten om onze mogelijkheden te ontdekken.

Belevingsdag op 24 januari

Heb jij altijd al eens willen ontdekken hoe leuk school kan zijn? Kom dan naar de Ruivenmavo belevingsdag voor alle leerlingen van groep 8. Op deze dag los je het geheim van de Ruivenmavo op, terwijl je van alles leert over de school, de leuke lessen en experimenten! Maak je eigen schatkaart en ga op onderzoek uit. Verbaas je over alles wat je zelf al kan! Op verschillende plaatsen in de school staan coaches en leraren om je te helpen op je ontdekkingstocht. Kun jij samen met je groepje de code kraken en de zoektocht succesvol tot een einde brengen?

Op zondag 24 januari organiseert de Ruivenmavo in plaats van de open dag een belevingsdag. Toekomstige leerlingen kunnen op een leuke manier de school ontdekken en deelnemen aan schoolse activiteiten.

Je kunt je inschrijven op een tijdslot zodat het niet te druk wordt. Schrijf je dus snel in! Wil je graag met een klasgenoot of vriend/vriendin komen, schrijf je dan in op hetzelfde tijdslot!

Zondag 24 januari

10:00 – 11:00                  Nog plaatsen beschikbaar
11:00 – 12:00                  Nog plaatsen beschikbaar
12:00 – 13:00                  Bijna vol

Schrijf je hier in!

Natuurlijk vergeten we de ouders niet. Binnenkort kunnen je ouders zich aanmelden voor online informatiegesprekken. In kleine groepen staan onze collega’s klaar om al hun vragen te beantwoorden over de Ruivenmavo en onze manier van lesgeven!

Wij hopen dat jullie zin hebben om je weg te ontdekken op de Ruivenmavo! Wil je volgend jaar naar de Ruivenmavo? Je kunt je op 2 en 4 maart aanmelden met een k-t of g/t advies voor onze mavo. Met een gemengd advies m/h of havoadvies kun je inschrijven voor onze nieuwe havo klas!

Media, vormgeving en ICT op 2College Ruivenmavo!

Het is moeilijk om je een wereld voor te stellen zonder computers, sociale media, games en smartphones, zeker nu! Als leerling valt daar veel in te ontdekken. Daarom vinden wij dat Media, Vormgeving en ICT een belangrijk onderdeel moet zijn van het onderwijs op 2College Ruivenmavo. Je leert hier hoe je video’s monteert, hoe je foto’s bewerkt, websites bouwt en apps maakt. Je hebt de kans om in een studio op te nemen en gebruik te maken van de mogelijkheden van 3D printen en ontwerpen. Ook kun je de nieuwste technieken ontdekken in het gebruik van smartphones, tablets en digitaal tekenen. 

Al in de onderbouw maken alle leerlingen kennis met MVI en digitale vaardigheden. In de bovenbouw is het mogelijk om te kiezen het profiel MVI en daar eindexamen in te doen als regulier mavo vak! Benieuwd wat je dan gaat doen? Het mooie van ons onderwijs is, dat je zelf de keuze maakt welke modules je graag wil doen!  

Een aantal keuzemodules 
Applicatieontwikkeling 
Digitale beveiliging 
Fotografie 
Game-design 
Innovatie & prototyping 
Licht, geluid en decor 
Netwerkbeheer 
Printmediaproductie 
Vormgeven & typografie 

Het volledige programma vind je op Media, Vormgeving en ICT - Stichting Platforms vmbo 

Weet jij al waar je heen wil? Met MVI in je profiel kun je alle kanten op. Van ICT medewerker tot mediavormgever en van appontwikkelaar tot evenemententechnicus. Een breed programma dat past bij onze visie op gepersonaliseerd onderwijs. 

In 2024 wordt de nieuwe leerweg gelanceerd. Dan is MVI een regulier eindexamenvak en kun je MVI kiezen als uitstroomprofiel. Als je je nu aanmeldt voor leerjaar 1 op de Ruivenmavo, ben jij misschien wel één van de eersten die examen doet in dit vak!  

2College Ruivenmavo ontdekt graag nieuwe mogelijkheden; we zijn dan ook blij dat we gekozen zijn als één van de twee pilotscholen in Nederland om het vak vorm te geven. Hiervoor worden wij gesubsidieerd in de aanschaf van materialen en het opleiden van docenten. Mede hierdoor verwachten wij een prachtig vak te kunnen neerzetten dat uitdagend, ontdekkend en vernieuwend is. En dat perfect aansluit op de toekomst van onze leerlingen! 

Meer weten?  

Kijk eens op de website van Sterk Beroeps Onderwijs 
Nieuwe leerweg - Sterk Beroepsonderwijs 

Het platform vmbo met meer informatie over MVI 

Media, Vormgeving en ICT - Stichting Platforms vmbo 

Of neem contact op met teamleider Bram Paulissen 

Paulissen.B@verwijder-dit.2college.nl 

Aanmelden schooljaar 2021-2022

Om je in te schrijven voor het nieuwe schooljaar op 2College Ruivenmavo kun je op 1, 2, 3 of 4 maart 2021 bij ons terecht. Wij heten je van harte welkom tussen 17.00 en 20.30 uur. Door de aangescherpte maatregelen i.v.m. het coronavirus is het dit jaar extra belangrijk om te komen op de juiste dag. Helaas mag je maar met twee personen komen: jijzelf als leerling en één ouder/verzorger.

Wij hanteren de volgende indeling tijdens de aanmelddagen:

Maandag 01-03: achternamen die beginnen met de letters A t/m F
Dinsdag 02-03: achternamen die beginnen met de letters G t/m M
Woensdag 03-03: achternamen die beginnen met de letters N t/m S
Donderdag 04-03: achternamen die beginnen met de letters T t/m Z

Reserveer alvast een tijdstip

We geven je de mogelijkheid om alvast een tijdstip te reserveren waarop we jou met één van jouw ouders/verzorgers mogen verwelkomen. 
Klik hier voor meer informatie en de mogelijkheid om een reservering te maken!

Infographic Praktische tips voor ouders/verzorgers

Op maandag 16 maart 2020 sloten alle scholen in Nederland de deuren, in de strijd tegen het coronavirus. Afstandsonderwijs werd voor even het nieuwe normaal. Welke invloed heeft de coronacrisis (gehad) op digitale geletterdheid? En welke lessen hebben we geleerd?

 

Lees verder in het digitale magazine van cubiss.

 

Naar welke school ga jij straks? Download onze Open Dag App!

Donderdag 30 januari 2020 houdt 2College Ruivenmavo de jaarlijkse Open Avond.
Voor een goede voorbereiding hebben we voor groep 7 en 8 een app ontwikkeld met alle belangrijke informatie op een rij. Deze app is voor iedereen gratis te downloaden.

Je vindt er onder andere informatie over het onderwijsaanbod, de speerpunten en activiteiten voor leerlingen van groep 8 zoals de snuffellessen. In één oogopslag zie je alle belangrijke data en contactpersonen. De app bevat ook een handige checklist met vragen die je kunt stellen tijdens de Open Avond en informatie over aanmelden. Om alvast een indruk te krijgen van ons gebouw, docenten en leerlingen, bekijk je de filmpjes en vlogs.

We zien je graag op onze Open Avond!

Download de Open Dag App

Kluisjescontrole

Vandaag is een kluisjescontrole uitgevoerd op Ruivenmavo ter controle op wapens, drugs en vuurwerk.

De (onaangekondigde) kluisjescontrole maakt onderdeel uit van een handelingsprotocol vastgelegd in het Convenant Veilige School om een (sociaal) veilig klimaat op en rondom school te creëren voor zowel leerlingen als medewerkers.

Op wat ongewassen gymkleding na is gelukkig niets van bovengenoemde zaken aangetroffen. 

Leerling aan het roer!

Op dinsdag 11 februari zijn drie leerlingen van de Ruivenmavo in gesprek gegaan met leerlingen van De Nieuwste School en het Technasium van het Cobbenhagenlyceum in een leeratelier.

Leerateliers

Verschillende scholen in de regio zijn bezig met onderwijsontwikkeling en werken samen in een leeratelier. Dit is een groep docenten en studenten die samen onderzoek doen naar onderwijs en de manier waarop scholen onderwijs inrichten. Zij komen één keer per week bij elkaar en hebben dan een centraal thema 'De leerling aan het roer'. Het leeratelier heeft in het begin van het jaar een opdracht gekregen van de leerlingen: 'Luister naar de leerling!'.

Arena

Tijdens de bijeenkomst op 11 februari zijn 8 leerlingen met elkaar in gesprek gegaan over de eigen school en de 'ideale' school. In een cirkel, de arena, gingen leerlingen met elkaar in dialoog. Docenten moesten een keer hun mond houden en mochten zich niet met het gesprek bemoeien en buiten de kring gaan zitten. Daarna zijn alle dingen die de scholen moeten vasthouden en verbeteren opgeschreven. Aan het einde van de bijeenkomst hebben de leerlingen de docenten de opdracht gegeven te presenteren wat zij een goede les, docent en school vinden.

Passie

'Een goede docent geeft les met passie', zomaar een uitspraak van leerlingen tijdens de leerlingarena. 'Gepersonaliseerd onderwijs heeft veel structuur. Maar als ik steeds zelf kies wat ik ga doen, wordt ik ook nooit meer verrast!' Ook vinden de leerlingen dat een school er modern en verzorgt uit moet zien en zeker geen gele kluisjes!

Opbrengst

De uitkomst van de dag is vastgelegd door de deelnemers van het leeratelier en wordt gebruikt om een toolkit te ontwikkelen voor scholen waarbij de leerling meer aan het roer komt. Aan het eind van het schooljaar worden de uitkomsten van de onderzoeken en de toolkit gedeeld met andere leerateliers in Brabant.

Suze naar Bibliotheekronde Read2Me

Op 3 maart gaat Suze de strijd aan met 9 andere voorleeskampioenen van middelbare scholen uit de regio. Iedere kandidaat mag maximaal 5 minuten voorlezen. De winnaar wordt gekozen door de vakjury en vertegenwoordigt Midden-Brabant in de Provinciale Finale op 6 april (en hopelijk in de landelijke finale op 16 mei). De vakjury bestaat uit schrijfster Monique de Heide, de jonge schrijfster Anne Glerum en directeur van de Bibliotheek Midden-Brabant Peter Kok. Het aanwezige  publiek mag de favoriet voor de publieksprijs uitkiezen. De presentatie van de avond is in handen van Dion van Meel, hij is docent en schrijver van o.a. blogs over voetbal en onderwijs. De prijzen zijn gesponsord door Boekhandel Gianotten & Mutsaers.

Veel plezier, Suze, en succes!

Meneer Fleischmann en meneer Paulissen in gesprek met Thuur, Bridget en Britt

Burgemeester op bezoek

Vandaag bracht onze burgemeester, Theo Weterings, een bezoek aan onze school. Hij heeft bij KED18 een lesje Mens en Maatschappij van dhr. Van Ree gevolgd. Dat kwam mooi uit, want het onderwerp was 'De stad'! Uiteraard hadden de leerlingen veel vragen, niet alleen over de stad, maar ook over het burgemeesterschap. Alsof ze elke dag met de burgemeester in gesprek gingen stelden onze leerlingen o.a. de volgende vragen: Hoeveel nieuwe huizen wilt u in Berkel-Enschot bouwen? Als u de stad nog verder uitbouwt, hoe moet het dan met het milieu? Geeft het u veel stress om burgemeester te zijn? En wat wilt u bereikt hebben als u met pensioen gaat?

Na een rondleiding in de school hebben we tijdens de lunch veel verteld over ons concept. De burgemeester was erg geïnteresseerd en had ook voor ons veel vragen. Wij vinden het fijn dat onze mooie school in Berkel-Enschot op deze manier weer een beetje bekender is geworden bij onze burgervader!

Succes!

De komende 3 weken staan in het teken van het eindexamen 2018-2019. Vanzelfsprekend wensen wij al onze kandidaten veel succes de komende tijd. We hebben alle vertrouwen in jullie! Vergeet ook vooral niet te genieten van deze bijzondere periode.

Gaat u dit jaar met uw kinderen op vakantie naar het buitenland? Zorg dat u goed voorbereid bent en dat u en uw kinderen gevaccineerd zijn. Want…ook voor landen rond de Middellandse Zee zoals Marokko en Turkije, maar ook voor landen verder weg zoals Kaapverdië of Indonesië adviseren wij vaccinaties tegen o.a. besmettelijke geelzucht (hepatitis A).
Kinderen kunnen deze ziekte gemakkelijk oplopen. De ziekte kan zich na terugkomst van vakantie via de toiletten, deurklinken, kranen en handdoekjes op kindercentra en crèches verspreiden. Hierdoor worden meer kinderen ziek en vervelender nog: zij nemen het op hun beurt weer mee naar huis met vervelende gevolgen voor de ouders en broertjes/zusjes. Met goede voorbereidingen en een vaccinatie zijn veel gezondheidsproblemen te voorkomen. Meer informatie over geelzucht en andere reis-gerelateerde ziekten vindt u op de website van GGD Reisvaccinaties.
Kijk op de website www.ggdreisvaccinaties.nl welke adviezen er gelden. U kunt eenvoudig online een afspraak maken bij een GGD in uw regio. Download de app GGDreistmee.

Naar boven

Om voor het komende schooljaar een laptop te bestellen bij the Rent Company dient u onderstaande link te gebruiken

Folder TRC

Wij zijn begonnen!

Wij wensen alle leerlingen een succesvol nieuw schooljaar toe!

Afscheid Ad Poulisse

Op vrijdag 30 augustus jl. nam Ad Poulisse afscheid als rector van 2College. Het afscheid vond plaats in de aula van locatie 2College Durendael. Ad Poulisse gaat met pensioen. Hij wordt opgevolgd door Leon Spaan.

Jongeren komen vroeg of laat in contact met alcohol en drugs en staan dan voor de keuze wat te doen. Alcohol, blowen, waterpijp, lachgas ballon en/ of een pilletje gebruiken?

Alle tweede- en derdejaars krijgen dit najaar les over hoe ze kunnen omgaan met de verleidingen van alcohol en drugs voorafgegaan door een voorstelling in de aula door Theater Helder. Op 23 oktober wordt deze voorstelling aan ouders/verzorgers aangeboden. Deze theateravond is voor alle ouders/verzorgers!
Wat zijn de positieve en negatieve gevolgen van alcohol- en drugsgebruik voor jongeren?
Hoe kun je je kind helpen een eigen mening te vormen over alcohol en drugs?
Hoe kun je als ouder/verzorger gebruik (h)erkennen en bespreken?

Datum:      woensdag 23 oktober
Tijd:          19.30- 21.30 uur (inloop vanaf 19.15 uur)
Waar:        Aula 2College Ruivenmavo
 
2College Ruivenmavo organiseert deze avond in samenwerking met GGD Hart voor Brabant, Helder Theater, Novadic-Kentron, R-Newt en Politie.

Kunskapsskolan Hackathon 2020

 

Hej,
Is werken met computers helemaal jouw ding? Zie jij jezelf later werken in de digitale wereld? En lijkt het je leuk om een keer legaal te hacken?

Geef je dan nu op voor de Kunskapsskolan Hackathon 2020 !

Wat is een hackathon…
Een hackathon is een evenement waarbij programmeurs in teams samenwerken om te programmeren. Het doel van een hackathons kan steeds verschillen. In de hackathon van Kunskapsskolan is het doel om de beveiliging van de Learning Portal te testen.

Wie zoeken wij:

  • White hats
  • Ethische hackers. Hackers die proberen de beveiliging van computersystemen te hacken om bedrijven te helpen.
  • Leerlingen uit de onderbouw
  • Je vindt IT security geweldig!
  • Je hebt kennis van IT-systemen en netwerken, servers en applicaties.
  • Je vindt het leuk om bedrijven te helpen hun IT infrastructuur te verbeteren door beveiligingslekken te vinden.
  • Je vindt het leuk om mee te denken in het verbeteren van de Learning Portal van Kunskapsskolan.

Praktische informatie
Waar: Kantoor Kunskapsskolan Nederland, Loire 150 in Den Haag
Wanneer: woensdag 22 januari 2020
Hoe laat: Van 13:00 tot 17:00 uur
Wat heb je nodig: Breng je eigen laptop mee


En nu?
Per school zijn wij op zoek naar een team van maximaal 4 leerlingen. Er is ruimte voor maximaal 36 deelnemers dus wees er snel bij! Heb je jouw team samengesteld? Schrijf je dan snel in via het aanmeldformulier op 'Check' of:
https://forms.gle/qPjPC4zwfQGTqsWD6


Bespreek jouw deelname in elk geval met je ouders/verzorgers en je coach!


We hopen je te zien op de Hackathon 2020!!
Het Team van Kunskapsskolan

Zomer ze!

Alle medewerkers van 2College Ruivenmavo wensen leerlingen, ouders en verzorgers een fantastische vakantie!

Muzikale show

’s Ochtends was er een besloten bijeenkomst voor alle medewerkers. Tijdens een wervelende muzikale show door de gezamenlijke scholen werd Ad flink in het zonnetje gezet. Met hier en daar een kwinkslag naar de bijzonderheden van deze markante rector passeerden vijftien jaar leiderschap de revue. Met begeleiding van de 2College huisband zongen collega’s van alle vestigingen, ook de EOA (Eerste Opvang Anderstaligen) Ad feestelijk toe.

De highlights van 2College

Ook leerlingen gaven acte de présence. Zij boden het publiek een fraai inkijkje in de resultaten van Ondernemerschap op Durendael, Tweetalig onderwijs op het Cobbenhagenlyceum, Talentenontwikkeling op de Jozefmavo, ‘Kunskapsskolan’ op de Ruivenmavo en Leerlingbegeleiding op de Cobbenhagenmavo. De presentatie van het geheel was in handen van Ronald Verschuren en Paul Timmermans.

Symposium 'Onderwijstoekomst'

’s Middags vond er een symposium plaats voor genodigden over de toekomst van het onderwijs. Onderwijsprominenten Paul Rosenmöller, voorzitter van de VO-raad en Ingrid Verheggen gingen met de zaal in gesprek over samenwerking tussen vo-scholen in de regio, de mate waarin de onderwijs cao een keurslijf is en het belang van het opleiden van docenten in de school. Ad Poulisse verzorgde zelf een prikkelende inleiding op deze drie thema’s.

Koninklijke onderscheiding

Aan het eind van de middag volgde er nog een mooie verrassing voor Ad. Als blijk van waardering  voor al zijn inspanningen voor het onderwijs in de regio en voor zijn jarenlange inzet als vrijwilliger in verenigingsverband kreeg hij door burgemeester Hans Janssen van Oisterwijk een lintje opgespeld. Hiermee mag Ad Poulisse zich officieel Ridder in de Orde van Oranje-Nassau noemen.

Nieuwe rector

Per 1 september 2019 is Leon Spaan in dienst getreden als nieuwe rector van 2College. Hij neemt het stokje over van Ad en zal de 2College scholen verder leiden op het pad van goed onderwijs. Wij wensen hem daarbij heel veel succes!

Ticket naar halve finale in the pocket!⚽️

Ticket naar halve finale in the pocket!⚽️

Het voetbalteam van Ruivenmavo heeft zich gisteren geplaatst voor de halve finale van de Olympic Moves Zaalvoetbalcompetitie! Op 10 april spelen onze mannen in Eindhoven.

Thiemen wint publieksprijs Read2Me!

Read2Me! is dé voorleeswedstrijd voor brugklassers. De eerstejaars lezen elkaar fragmenten voor uit jeugdboeken. Leerlingen van alle schooltypen kunnen meedoen met deze voorleeswedstrijd die uit vier rondes bestaat: op school (in de klas en tussen de klassen), lokaal in de bibliotheek, provinciaal en tenslotte is er een landelijke finale. Naast het winnen vand e voorronde op de Ruivenmavo heeft Thiemen nu ook de publieksprijs bij de bibliotheek veroverd. Natuurlijk zijn wij supertrots op de prestaties van Thiemen!

Op donderdag 22 november 2018 gaan de docenten van 2College Ruivenmavo aan de slag om het onderwijs nog beter te maken! Om dit te realiseren krijgen alle leerlingen de hele dag vrij. Deze studiedag staat in het teken van de verdere implementatie van KED op Ruivenmavo.

Op woensdag 14 en vrijdag 16 november gaan de leerlingen uit KED 17 en KED 18 de strijd met elkaar aan om het aller eerste floorballtoernooi (uni-hockey) van de 2College Ruivenmavo te winnen.
In kleine teams zal het spektakel losbarsten en naast de toernooiwinst kunnen er weer punten worden gescoord voor de sportklas van het jaar.
 
Datum: woensdag 14 november
Wie: KED 17a + 17b + 17c
Tijd: 13.00 uur tot 15.30 uur
Locatie: sporthal ’t Ruiven

Datum: vrijdag 16 november
Wie: KED 18a + 18b + 18c
Tijd: 13.00 uur tot 15.30 uur
Locatie: sporthal ’t Ruiven
 

De agenda's zoals getoond op onze website, geven nog steeds niet de juiste informatie weer. De klacht ligt bij de leverancier. Het probleem is helaas nog niet opgelost en duurt langer dan verwacht. We hopen dat het maandag 19 november a.s. is opgelost.

PT-Uur: WOII en Anne Frank

In samenwerking met de Stichting Anne Frank verzorgt mevrouw Fokker een training voor leerlingen om rondleidingen te geven op de tentoonstelling op school over WOII en Anne Frank. Op donderdag 15 november hebben de leerlingen die dit PT-uur volgen een hele dag een training gevolgd ter voorbereiding op de rondleidingen voor bezoekers van de tentoonstelling op school. De school zal in ieder geval donderdagavond 13 december geopend zijn voor geïnteresseerden. Houd onze website in de gaten voor meer informatie. 
Op donderdag 20 december zijn de leerlingen van dit PT-uur uitgenodigd om met 2 docenten een bezoek te brengen aan het Anne Frank Huis in Amsterdam.

Kerstactie: Oproep voor vrijwilligers!

Voor de kerstactiviteit van leerjaar 4 zijn wij op zoek naar ouders/verzorgers die willen rijden.

Op vrijdagochtend 21 december hebben 38 eenzame ouderen uit Berkel-Enschot en Tilburg zich aangemeld om naar onze school te komen. Zij doen dan mee aan verschillende kerstactiviteiten (kerstquiz / bingo / kerstkaraoke / gezelschapsspelletjes) samen met onze vierdejaars. Na afloop verzorgen onze leerlingen ook nog een gezellige en smakelijke kerstlunch voor onze gasten.

We werken samen met de Stichting Met je Hart, een stichting die eenzaamheid onder ouderen helpt te bestrijden.

Mocht je ons, maar vooral de ouderen willen helpen, stuur dan een e-mail aan tilburg@metjehart.nl en meld je aan als chauffeur.

Kerstactie 2College Ruivenmavo groot succes!

De kerstacties van 2College Ruivenmavo vlak voor de kerstvakantie waren een groot succes. Alle leerlingen hebben de hele dag hard gewerkt om verschillende maatschappelijke doelen te steunen. Er zijn cadeaus ingezameld, voedselpakketten samengesteld, museumrondleidingen gegeven, er is bingo gespeeld en nog veel meer. De schakel heeft een impressie gemaakt van de dag.

 

 

Open avond 31 januari 18:30 - 21:00

De nieuwe telefoonnummers

Op 22 januari is de omzetting van de telefonie van 2College afgerond. Op de website bij contact treft u de juiste nummers aan. 

2College Ruivenmavo: 
T 088 023 28 00
 

Informatiemap Open Avond

Vanwege de grote opkomst van ouders en leerlingen van de basisscholen tijdens onze Open Avond stellen we onze informatie digitaal beschikbaar. Zoals beloofd aan alle ouders en leerlingen aan wie wij geen welkomstmap hebben kunnen uitreiken, is de informatie hier te downloaden.

We zien de leerlingen van groep 8 graag op woensdag 20 februari op onze snuffelmiddag. Aanmelden kan nog via de website onder de knop Groep 7/8. 

Karel Mustert (16) voorzitter LGMR en vertegenwoordiger leerlingen in GMR.

Super trots zijn wij op Karel! In de categorie 'Collega's met Passie' van Ons Middelbaar Onderwijs vertelt Karel Mustert, leerling uit de 4e, over zijn werk als voorzitter van de LGMR en eenmalig voorzitter van de GMR.

Lees hier het hele artikel.

De benoeming van Leon Spaan is tot stand gekomen in overleg met de directie van 2College, de medezeggenschapsraad en de raad van advies van de school.

Dhr. Spaan startte zijn onderwijsloopbaan in 1988 als docent scheikunde en biologie, onder andere op de Stefanus Mavo en het Cobbenhagencollege in Tilburg. In april 2000 werd hij lid van de centrale directie van het Mill Hill College in Goirle. Vanaf januari 2006 is hij rector van het Jacob-Roelandslyceum in Boxtel. Sinds november 2009 is Leon Spaan algemeen directeur en rector van OMO Scholengroep Boxtel, waar naast het Jacob-Roelandslyceum, ook het Baanderherencollege vmbo en Baanderherencollege pro onder vallen.

De nieuwe rector studeerde scheikunde en biologie aan het Mollerinstituut en MO-B scheikunde aan de Fontys Hogescholen. Aan de Rijksuniversiteit Utrecht, faculteit chemie, studeerde hij in 1995 af in de richting chemiedidactiek met als bijvak beleid en management. Naast zijn werk heeft hij meerdere opleidingen en cursussen gevolgd, onder meer op het gebied van management, psychologie, financiën, ICT en onderwijs, kwaliteits- en arbobeleid.

Momenteel is hij ook vicevoorzitter van het bestuur van het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs De Meijerij in ‘s-Hertogenbosch en lid van de raad van toezicht van Stichting Signum, een bestuur voor primair onderwijs.

Leon Spaan is 54 jaar, geboren in Udenhout. Hij is gehuwd, heeft twee kinderen en woont in Biezenmortel.

Presentatie pakketkeuze

Op donderdag 21 februari heeft er in de aula van 2College Ruivenmavo een informatieavond plaatsgevonden over de pakketkeuze voor leerlingen KED17 en ouders. U kunt alle informatie terugvinden via deze link of onder het tabblad Ouders / Informatie ouderavonden. Als u nog vragen heeft naar aanleiding van de informatie kunt u contact opnemen met de decaan (dhr Van Riel).

Thiemen gaat Ruivenmavo vertegenwoordigen in de kwartfinale van Read2Me!

Thiemen gaat Ruivenmavo vertegenwoordigen in de kwartfinale van Read2Me!
Hij had met serieuze concurrentie te maken, maar de jury bestaande uit leerlingen en docenten was het er over eens dat Thiemen naar de LocHall in Tilburg moet gaan op 13 maart!

Read2Me! is dé voorleeswedstrijd voor brugklassers. De eerstejaars lezen elkaar fragmenten voor uit jeugdboeken. Leerlingen van alle schooltypen kunnen meedoen met deze voorleeswedstrijd die uit vier rondes bestaat: op school (in de klas en tussen de klassen), lokaal in de bibliotheek, provinciaal en tenslotte is er een landelijke finale.

Wij zijn trots op onze gidsen van KED18 en 17 die vanochtend leerlingen van de basisschool een rondleiding hebben gegeven op de tentoonstelling van Anne Frank en WOII.

"Alsof het hem geen moeite kost houdt hij vrijdagochtend de aandacht vast van een vijftiental kinderen uit groep 8 van de Moergestelse basisschool De Vonder. Hij en achttien mede-leerlingen van de 2College Ruiven-mavo in Berkel-Enschot hebben een bijzondere klus te klaren: ze zijn rondleider op een expositie over Anne Frank, het meisje van Het Achterhuis."

Zowel in de krant als op de website van het Brabants Dagblad is de rest van het artikel over het bezoek van basisscholen aan de tentoonstelling over Anne Frank terug te lezen.

Brabants dagblad: "Jong gidst jong in Berkel-Enschot op expositie over Anne Frank"

Op de Facebook pagina van 2College Ruivenmavo staan nog wat extra foto's

2College Ruivenmavo Facebook 

Foto:Ben Ackerman/BD

 

 

Het is belangrijk dat onderwijs goed aansluit bij de moderne samenleving. Dat de inhoud van het onderwijs tegemoet komt aan de eisen die nu en in de toekomst gesteld worden aan mensen. 2College Ruivenmavo is een ontwikkelschool voor het vak Kunst en cultuur en denkt mee over het nieuwe onderwijs via Curriculum.nu. Kom in anderhalve minuut meer te weten over Curriculum.nu, bekijk de animatie.

 

De oude telefoonnummers

Deze zijn tijdelijk nog wel bereikbaar. De beller krijgt dan voorlopig een bandje te horen met informatie over het nieuwe nummer en wordt dan doorgeschakeld naar het nieuwe nummer.

Vanaf het nieuwe schooljaar vervalt die doorschakeling en krijgt de beller alleen een bandje te horen met het nieuwe nummer.

Vanaf 1 januari 2020 vervallen de oude nummers helemaal.