Kompas

Visie: Vanuit welk wereldbeeld gaan we te werk?

De mens is lichaam, ziel en geest.

We gaan uit van het antroposofische wereldbeeld. In deze visie bestaat de mens uit lichaam, ziel en geest, die zich fasegewijs een leven lang blijven ontwikkelen. Vanuit dat wereldbeeld hebben we evenveel aandacht voor de persoonlijke ontwikkeling en creativiteit als voor het cognitieve leren.

Missie: Wat is daarin onze opdracht?

Focus op persoonsvorming en eigenheid van de leerling.

Onze missie is om eigentijds en oorspronkelijk vrijeschoolonderwijs aan te bieden door een gevarieerd onderwijsaanbod in samenhang met de omgeving. We bieden onderwijs dat de persoonlijke ontwikkeling en eigenheid van de leerling stimuleert. Het onderwijs vindt plaats in een kleinschalige setting, met oog voor leef- en leerklimaat en een open blik naar de wereld.

Rol: Welke unieke kwaliteiten brengen we daarvoor mee?

Breed ontwikkeld, divers team.

De docenten stemmen hun activiteiten en hun pedagogisch gedrag af op de veranderingen die zich voordoen bij de leerlingen. Daarbij zijn ze zich niet alleen bewust van wat uiterlijk zichtbaar is. Met het innerlijke wordt evenveel rekening gehouden.

De docenten zorgen voor structuur en staan open voor de leerlingen en de ouders, informeren over het onderwijs en de visie op de leerling.

Essentie: Wat is onze unieke meerwaarde?

Worden wie je kunt zijn!

Iedere leerling heeft van nature bepaalde talenten. Bij ons kan elke leerling deze talenten ontdekken en ontwikkelen. Dat vraagt om onderwijs dat verbreedt en de ontwikkeling van een vrije persoonlijkheid aanmoedigt. Niet alleen in cognitie, maar ook in inventiviteit, originaliteit, creativiteit en daadkracht.

Onze leerlingen krijgen de ruimte om zich te ontwikkelen tot mensen die zelf, in vrijheid, betekenis en richting aan hun leven geven en die hun plek weten te vinden in de huidige, snel veranderende samenleving.

Waarden: Vanuit welke waarden gaan wij binden en boeien?

Kernwaarden geven ons concrete handvatten voor ons dagelijks handelen en leggen de basis voor verbinding met elkaar intern en al onze externe relaties. De kernwaarden van waaruit wij te werk gaan zijn: hoofd-hart-handen, authenticiteit, spiritueel en creativiteit.

Hoofd, hart, handen

Onderwijs met aandacht voor de complete mens. In de vormgeving van het onderwijs kiezen wij voor het aanspreken van een combinatie van hoofd, hart en handen. Het gaat niet alleen om het weten, maar ook om het voelen/beleven en doen. En dat geldt voor alle onderdelen van het onderwijs. Hierdoor ontstaat een evenwichtige ontwikkeling van de gehele mens. Niet alleen in de lessen, maar ook in het dag- en weekritme zorgen we voor structuur en brengen we balans tussen weten, voelen en doen.

Authentiek

Ontdekken van de eigenheid. Met authenticiteit bedoelen wij de echtheid, eigenheid en het karakter dat de leerling uniek maakt. Trouw blijven aan jezelf, ongeacht invloeden van buitenaf. Laat zien waar je voor staat. We bereiden onze leerlingen voor op het leiden van een authentiek leven. Dat doen we door de ontwikkeling van het zelfsturend vermogen en de karaktervastheid van de leerlingen te bevorderen. Daarnaast is ontwikkeling alleen mogelijk wanneer er voldoende vrijheid en onafhankelijkheid aanwezig zijn om als persoonlijkheid tot zelfstandige oordeelsvorming te komen.

Verbonden

Cultureel engagement, gemeenschapszin. We willen spirituele dynamiek, aandacht voor de seizoenen, de menselijke waarden die in verschillende culturen herkenbaar zijn voor onze leerlingen beleefbaar maken. Zo stimuleren wij de leerlingen hun bewustzijn en zingeving verder te ontwikkelen waardoor hun persoonlijkheid en engagement mede vorm krijgen.

Creatief

Je in vrijheid ontwikkelen. We hebben aandacht voor creatief denken om nieuwe dingen een kans geven te ontstaan. Dit vraagt discipline en scholing en het vrij worden van oplossingsgericht of ‘rendementsdenken’. We werken zo min mogelijk met toetsen en brengen de ontwikkeling van de 10 leerling door woordbeoordelingen in kaart. Wij willen leerlingen opvoeden tot creatieve, initiatiefrijke, vrijdenkende en handelende mensen en als organisatie een veilig klimaat scheppen waarin dat mogelijk is.

Kompas

Bovenstaande leidt tot een kompas dat er als volgt uitziet:

2Meet 2Learn 2Grow

Eén van de ambities van 2College is: ‘Wij bieden inspirerend onderwijs’.

In het schoolplan 2021-2025 beschrijft de scholengroep dit als volgt: Met inspirerend onderwijs bieden we onze leerlingen een sterke basis om succesvol te zijn op school, in hun vervolgopleiding en in de samenleving. Met een verwijzing naar de naam van onze school nodigen we leerlingen, ouders en medewerkers uit om te kiezen voor onze school. ‘Let’s go 2College’ luidt de uitnodiging. Onder dit motto zijn drie onderwijskundige principes geformuleerd die richting geven aan hoe we met elkaar om willen gaan, hoe we met en van elkaar leren en hoe we samen willen groeien. Deze principes zijn:

  • 2Meet. Om jezelf te ontwikkelen heb je elkaar nodig. Ontmoeten zorgt ervoor dat leerlingen, ouders en medewerkers zich welkom en veilig voelen. Het is de basis om samen te leren en te werken.
  • 2Learn. Een motiverende omgeving nodigt uit om te leren, om je talenten te ontwikkelen. Je verwerft kennis en vaardigheden om goed voorbereid te zijn.
  • 2Grow. Groeien betekent dat er volop aandacht en gelegenheid is om je als persoon verder te ontwikkelen.

Voor elke vestiging van 2College zijn deze onderwijskundige principes uitgewerkt op een manier die bij de betreffende vestiging past.

Voor de vrijeschool zijn deze principes als volgt uitgewerkt:

To Meet

Wij zien de klassen als sociale oefenplaatsen, waarin leerlingen gemeenschapszin en verantwoordelijkheidsgevoel kunnen ervaren en oefenen. Omdat we een brede brugklas hebben, is er geen vroegtijdige specialisatie en blijven leerlingen met verschillende kwaliteiten en vaardigheden waar mogelijk bij elkaar in de klas zitten. Dit versterkt de sociale vorming. Buiten de klas stimuleren we de ontmoeting met de overige leerlingen van de 2College scholen door gezamenlijke activiteiten te organiseren.

To Learn

Ons uitgangspunt is dat onderwijzen ook opvoeden is, daarom gaat ons onderwijs verder dan de cognitieve ontwikkeling en staat het in dienst van de persoonlijkheidsvorming, zowel individueel als in relatie tot de sociale gemeenschap. Ons leren bestaat uit de ontwikkeling van hoofd, hart en handen. We zorgen voor een evenwichtige afwisseling van periodeonderwijs, vaklessen, fysieke ontwikkeling en kunstzinnig onderwijs. 

To Grow

Je krijgt de ruimte om je eigen unieke kwaliteiten te ontdekken, te ontwikkelen en in te zetten. Zo ben je uiteindelijk in staat tot zelfstandig oordelen en bewust handelen. Je ontwikkelt het vermogen en de moed om in vrijheid je eigen ontwikkeling verder ter hand te nemen. Je neemt gaandeweg verantwoordelijkheid voor jezelf, de ander en de wereld.