Verslagen MR

De medezeggenschapsraad

2College beschikt over een goed georganiseerde medezeggenschapsraad. De medezeggenschap is wettelijk geregeld en de leden van de medezeggenschapsraad ervaren het als een voorrecht om invloed uit te mogen oefenen op de beleidskeuzes van onze schooldirecties. Op diverse beleidsterreinen beschikt de raad over advies- , instemmings- en initiatiefrecht. De bevoegdheden en de werking van de MR zijn nader uitgewerkt in het
MR-reglement, dat u op deze site kunt raadplegen.


De medezeggenschapsraad bestaat uit gekozen vertegenwoordigers van de ouders, de leerlingen en het personeel. De directie neemt de besluiten en de medezeggenschapsraad beoordeelt die kritisch constructief en wordt gevraagd om instemming waar nodig. De medezeggenschapsraad is een belangrijke schakel tussen de directie en de gebruikers op school en probeert bij te dragen aan het scheppen van een goed evenwicht tussen alle belangen binnen de organisatie. Samen en in overeenstemming met de missie en de visie van 2College, beogen we de leerlingen optimaal onderwijs aan te bieden in de verschillende vestigingen. Medezeggenschap is dan ook een serieuze zaak, zowel bovenschools voor heel 2College als op locatieniveau. Op elke locatie bestaat dan ook een personeelsraad, een ouderraad en een leerlingenraad. Veel redenen dus voor leerlingen, ouders en personeel om af en toe kennis te nemen van de activiteiten van hun MR!