Aanmelden en toelating schooljaar 2022-2023

8 en 10 maart 2022

Om je in te schrijven voor het nieuwe schooljaar kun je bij ons terecht op 8 en 10 maart 2022. Wij heten je van harte welkom op onze school tussen 15.00 en 17.00 en tussen 19.00 en 21.00 uur.

Dinsdag 8 maart: Achternamen die beginnen met de letters A t/m K
Donderdag 10 maart: Achternamen die beginnen met de letters L t/m Z

Wat heb je nodig om je aan te melden?

  • Ingevulde aanmeldingsformulier 
  • Paspoort, identiteitsbewijs (voor en achterzijde) of uittreksel basisadministratie persoonsgegevens waarvan de juiste persoonsgegevens van de leerling kunnen worden overgenomen. Hierop staan de volledige naam van de leerling (voornamen en achternaam) en het Burgerservicenummer vermeld.
  • Originele advies basisschool
  • Indien aanwezig een kopie van diagnoses en behandelingsadviezen en indien aanwezig een kopie van psychodiagnostisch onderzoek (bijvoorbeeld capaciteitenonderzoek).

Toelating

Zoals je weet bespreekt de leerkracht van groep 8 halverwege het schooljaar het onderwijskundige rapport met je ouder(s), verzorger(s). De toelating tot het basisprogramma van 2College Ruivenmavo wordt gebaseerd op het advies van de afleverende basisschool, zoals genoteerd in het onderwijskundig rapport. Het advies van de basisschool moet minimaal kgt zijn. Leerlingen met een enkelvoudig kader-advies worden niet toegelaten.

Voor toelating tot de HAVO stamgroep is een vmbo-t/havo advies of hoger nodig.

Als er speciale omstandigheden of andere zwaarwegende argumenten zijn waaruit blijkt dat plaatsing een onevenredige belasting is voor de school, behoudt de school zich het recht voor om leerlingen toch niet toe te laten. In dat geval moet de school een andere school vinden die een passend onderwijsaanbod kan bieden en waar het kind ook kan worden geplaatst.

Toelating tot een ander leerjaar dan het eerste is afhankelijk van het advies van de afleverende school. Alleen als dat advies positief is voor de gekozen schoolsoort en het leerjaar, wordt de leerling toegelaten.

Vanaf schooljaar 2022-2023 hebben alle scholen voor voortgezet onderwijs binnen het samenwerkingsverband Portvolio een ASS-arrangement in de basisondersteuning. 2College Ruivenmavo plaatst in dit schooljaar derhalve slechts 3 leerlingen die binnen de doelgroep van het arrangement vallen. Voor plaatsing van deze leerlingen kijken we naar de volgende criteria:

  • minimaal t-advies,
  • schoolnabijheid,
  • broertje/zusje op 2College Ruivenmavo.

Toelating tot het ASS Onderwijs Arrangement (interne verwijzing)  kan alleen na een toelaatbaarheidsverklaring van de TC (https://portvolio.nl/toewijzings-en-adviescommissie-tac)  (Toelaatbaarheids Commissie) van het Samenwerkingsverband Portvolio. Voor meer informatie kun u contact opnemen met de ondersteuningconsulent mw. I. van Eekelen (eekelen.i@verwijder-dit.2college.nl)

Bijgesteld advies n.a.v. eindtoets

Mocht het zo zijn dat het advies van de basisschool is bijgesteld na de eindtoets, dan verzoeken wij u om contact op te nemen met ons door een mail te sturen naar ruivenmavo@verwijder-dit.2college.nl of telefonisch contact op te nemen met de teamleider van de brugklas, meneer B. Paulissen, via 088 023 2800.