2 april: update voor alle examenkandidaten

Het kabinet heeft besloten dat vanwege het coronavirus alle maatregelen van kracht blijven tot en met 28 april. Dit betekent dat onze school voor nagenoeg alle leerlingen dicht blijft tot en met de meivakantie. De RIVM afspraken, die we in ons land met elkaar gemaakt hebben, gelden tot die tijd.

Wellicht dat je in je eigen omgeving hoort, dat er ook VO-scholen zijn waar ze volgende week al examenkandidaten naar school laten komen om alle resterende SE’s te maken. Momenteel is er vanuit de overheid de ruimte aan scholen geboden om leerlingen uit het eindexamenjaar op school uit nodigen voor het afronden van het schoolexamen (se). Dit uiteraard indien de RIVM voorschriften, door alle partijen, in acht worden genomen. Bij heel grote scholen en met nog veel SE’s te gaan, kunnen we dat ook begrijpen. Wij hebben besloten om de schoolexamenweek, welke op 16 maart abrupt werd stopgezet, na de meivakantie weer voort te zetten. Met dat wat er nog aan SE’s te maken is, halen we het echt wel om alles op tijd af te ronden en houden we tevens rekening met de adviezen van de regering over het vermijden van bijeenkomsten waar meerdere mensen bij betrokken zijn.

Vanwege het vervallen van het Centraal Examen, wordt het wel of niet behalen van een diploma bepaald door het schoolexamen. Het schoolexamen is uitgewerkt in het programma van toetsing en afsluiting (PTA). Dit PTA is opgenomen in de examengids welke de eindexamenleerlingen in hun bezit hebben en tevens te downloaden is via de website van de Jozefmavo.

Wij gaan het afwerken van de SE’s, onder voorbehoud van nieuwe maatregelen/ontwikkelingen/inzichten, volgens onderstaand schema doen:

• maandag 4 mei 1e schooldag met gelegenheid tot het spreken van docenten, ophalen van kennis, etc.
• dinsdag 5 mei “Nationale Bevrijdingsdag” geen les.

• woensdag 6 mei Nederlands
• donderdag 7 mei Engels kijk- en luistertoets
• vrijdag 8 mei Geschiedenis/Aardrijkskunde
• maandag 11 mei Scheikunde
• dinsdag 12 mei Biologie
• woensdag 13 mei Wiskunde
• donderdag 14 mei Economie
• vrijdag 15 mei Frans/Natuurkunde


Op dinsdag 19 mei bellen mentoren met een uitslag + eventuele herkansing. Dinsdag 26 mei zal de reguliere herkansing SE -5 plaatsvinden. Een dag later, op 27 mei, zullen alle cijfers in Magister opgenomen zijn. Ervan uit gaande dat de zak/slaag regeling dan bekend is, zal die dag bekend worden gemaakt wie er nog niet geslaagd is. Het ministerie beraadt zich momenteel over de vraag of er dan voor die leerlingen een extra herkansing mogelijk is. Of dat door gaat en hoe het er dan uit komt te zien, weten wij nu nog niet.

Wat kan er nu al gebeuren?
Momenteel zijn er onderdelen van het PTA welke nog afgerond moeten worden. Sommige onderdelen dienen nog door alle dan wel de meeste eindexamenleerlingen gedaan te worden, andere onderdelen dienen nog door een minder aantal eindexamenleerlingen ingehaald of verbeterd te worden.

Deze week zijn de eindexamenleerlingen, met behulp van de vakdocenten en eventueel de mentor, al bezig met het inhalen van achterstanden welke op afstand ingehaald kunnen worden. Voor het inhalen van achterstanden waarbij de fysieke aanwezigheid van de eindexamenleerling op school vereist is, wordt in de week van 20 – 25 april de school open gesteld voor examenkandidaten die nog iets moeten inhalen dat niet op afstand gedaan kan worden. De eindexamenleerlingen worden hiervoor nog gevraagd naar school te komen, waarbij we rekening houden met de richtlijnen van het RIVM.

Gezien de huidige omstandigheden heeft de examencommissie het PTA -programma, waar nodig met de vakgroep, getoetst op haalbaarheid. Zowel qua verplichte eindtermen (dit zijn beknopte omschrijvingen van de kennis, inzichten en vaardigheden waarover een leerling aan het eind van de opleiding minimaal zou moeten beschikken) als qua afnamemogelijkheid. Hieruit is gebleken dat een aantal PTA-onderdelen weggelaten kunnen worden zonder afbreuk te doen aan de verplichte eindtermen. De examencommissie heeft dan ook besloten de volgende PTA onderdelen niet af te nemen en dus te schrappen uit het PTA:
Engels, leesvaardigheid, vakcode 1406
Geschiedenis, historische overzicht deel 3, vakcode 1406
Nask2, schoolonderzoek practicum, vakcode 1408
Biologie, werkboek 4vmbo periode 5, vakcode 1412
Spreekvaardigheid van Duits met vakcode 1404 heeft geen mogelijkheid tot herkansing. De examencommissie is van mening dat dit gezien de onvoorziene gewijzigde omstandigheden (digitale afname in plaats van fysieke afname) niet meer gestand kan houden. De examencommissie heeft hierop besloten dat voor het PTA-onderdeel spreekvaardigheid van Duits met vakcode 1404 wel een herkansing mogelijk is volgens de normale herkansingsregeling welke opgenomen is in de examengids.


Wij rekenen op ieders medewerking.