AMV afdeling

In de AMV-afdeling bieden wij onderwijs aan leerplichtige AMV-ers (Alleenstaande Minderjarige Vreemdelingen) in de leeftijd tussen 14 en 18 jaar. Zij worden op de POL (Proces Opvang Locatie) geplaatst in afwachting van hun asielaanvragen. De POL is voor AMV-ers de eerste opvang in Nederland en om die reden is 2College EOA Oisterwijk ook het eerste contact met het Nederlandse onderwijssysteem. Tijdens de 7 tot 12 weken dat zij aanwezig zijn op de POL, verblijven de leerlingen ongeveer twee weken in de Algemene Asielprocedure. Hierdoor wordt het werkelijke schoolbezoek gereduceerd.

Onderwijs
De helft van het aantal lessen is specifiek gericht op het aanleren van de Nederlandse taal waarbij wordt gewerkt aan de ontwikkeling van de woordenschat en het in kleine stappen ontwikkelen van de vaardigheden lezen, luisteren, spreken en schrijven. Verder krijgen de leerlingen les in andere vakken, zoals rekenen, maatschappijoriëntatie, ICT (digitale vaardigheden), beeldende vorming, sport en Food&Facility. In het kader van kennismaken met Nederland en de Nederlandse cultuur worden diverse activiteiten georganiseerd zoals een herfstwandeling, een kerstactiviteit, carnaval, paasactiviteit, bezoek aan een molen, bezoek aan een museum, verkeersdag, culturele activiteit. Voor meisjes wordt weerbaarheidstraining aangeboden. De GGD verzorgt seksuele voorlichting aan groepen leerlingen van verschillende afkomst.

Intake
Bij de intake wordt een uitstroomprofiel vastgesteld, dat uiteraard later nog kan worden bijgesteld. We hanteren hierbij de uitstroomprofielen die door LOWAN (landelijke vereniging van ISK -scholen) zijn vastgesteld. Om dit uitstroomprofiel te bepalen wordt, naast een intakegesprek, een leerbaarheidstoets gericht op taal afgenomen. Leerlingen worden in een niveaugroep geplaatst op basis van hun uitstroomprofiel. Analfabete leerlingen worden geplaatst in een speciale analfabetenklas.

Begeleiding
Omdat we hier te maken hebben met een kwetsbare doelgroep waarbij vaak traumatische ervaringen een grote rol spelen is het van belang dat we een veilige omgeving creëren waarin de leerlingen de kans krijgen om te landen. De mentor speelt in deze fase een heel belangrijke rol en een goede samenwerking met de AMV-begeleiding van COA is onmisbaar. In de korte periode dat de jongeren bij ons zijn is een belangrijk doel het versterken van de  zelfredzaamheid in de Nederlandse samenleving. Het aanleren van de Nederlandse taal is hierin een belangrijk onderdeel, maar kan niet los van het kennismaken met allerlei aspecten van Nederland en de Nederlandse cultuur en aandacht voor sociaal-emotionele vaardigheden. Deze aspecten lopen door elkaar heen. Eenmaal in de twee weken vindt er een multidisciplinair overleg (MDO) plaats, waarbij naast school ook een vertegenwoordiging van de AMV-mentoren, Nidos-voogden en het GZA (Gezondheidscentrum Asielzoekers) aanwezig is. Hier worden de jongeren indien nodig besproken. De genoemde instanties zijn ook op het AZC-terrein aanwezig, wat maakt dat er sprake is van korte lijntjes.