De aanmeldingen voor het nieuwe schooljaar komen eraan!

Aanmelden op onze school kan op:

Dinsdag 3 maart 2020: 15.00 – 17.00 en 19.00 – 21.00

Donderdag 5 maart 2020: 15.00 – 17.00 en 19.00 – 21.00

Ben u op deze dagen verhinderd, neem dan contact op dhr. Niek de Cock, teamleider.

Telefoon: 088 023 2550

E-mail:    cock.n@2college.nl

Wat moet u meebrengen voor de aanmelding?

Het aanmeldformulier.
U kunt het aanmeldformulier uit het mapje van de Open Avond meebrengen of download het digitale aanmeldformulier rechts bovenaan deze pagina. (Dit formulier graag uitgeprint meebrengen.)
BSN-nummer van de leerling: een geldig legitimatiebewijs van het kind meenemen ter controle of een uittreksel uit de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens. Hierbij wordt rekening gehouden met de AVG-wetgeving.
Advies basisschool ( adviesbrief met de unieke code)
Mailadres(sen) van de ouders
Aanmelden kan alleen met een VMBO GT-advies OF een VMBO GT/HAVO-advies
Toelating:

De toelating tot de brugklas wordt gebaseerd op het advies van de afleverende basisschool, zoals genoteerd in het onderwijskundig rapport.

Indien er speciale omstandigheden of andere zwaarwegende argumenten zijn waaruit blijkt dat plaatsing een onevenredige belasting is voor de school, behoudt de school zich het recht voor leerlingen, toch niet toe te laten. In dat geval moet de school een andere school vinden die een passend onderwijsaanbod kan bieden en waar het kind ook kan worden geplaatst.

Toelating tot een ander leerjaar dan het eerste is afhankelijk van het advies van de afleverende school. Alleen als dat advies positief is voor de gekozen schoolsoort en het leerjaar, wordt de leerling toegelaten.

Bij de toelating van leerlingen uit de theoretische leerweg tot havo-4 neemt 2College deel aan het stedelijk beraad over deze procedure.