Overgangsnormen 2College Ruivenmavo

Leerjaar 1.
Vanaf schooljaar 2017-2018 kent 2College Ruivenmavo voor de leerlingen die gestart zijn met Kunskapsskolan geen overgangsnormen meer. Leren op een persoonlijke manier betekent immers dat niet alle leerlingen tegelijk met alle vakken op hetzelfde punt zijn aangekomen. Vanaf nu is leren een continue proces  tot aan het behalen van het diploma.

Leerjaar 2,3 en 4

Omdat we op 2College Ruivenmavo werken binnen de leergebieden, zijn de overgangsnormen voor klas 2 gekoppeld aan de vakken die samen een leergebied vormen. Voor klas 3 GT zijn de normen gekoppeld aan de sector- en pakketkeuze.  
 
Uitgangspunten 
 • Bij het opstellen van de overgangsnormen en bij de bespreking van leerlingen geldt het uitgangspunt dat we beoordelen of een leerling een goede kans heeft in het vervolgtraject en of hij/zij de leerstof van het voorafgaande jaar voldoende heeft verwerkt.
 • Een cijfer lager dan 3 wordt niet gegeven op het rapport.
 
Algemene regels:
 
 • Het niet afgeronde periodecijfer van een trimester weegt mee als proefwerkcijfer voor de periode die daar op volgt.
 • In klas 1 wordt op het eerste en tweede rapport een periodecijfer gegeven. Deze cijfers worden afgerond op één decimaal.
 • Het laatste periodecijfer wordt afgerond op een heel getal en is het overgangscijfer.
 • In zeer bijzondere gevallen kan de lerarenvergadering een beslissing nemen die afwijkt van de gestelde normen.
 
Overgangsregeling van leerjaar 2 naar 3:
 
Op 2College Ruivenmavo wordt in leerjaar2 les gegeven in vakken en leergebieden (Mens & Natuur, Mens & Maatschappij, Kunst & Cultuur) :
 
Basisvakken 1
Basisvakken 2
MVT
Mens & Natuur
Mens & Maatschappij
Kunst & Cultuur
Sport & Bewegen
Nederlands
 
 
wiskunde
Frans/
Spaans
 
Mens & Natuur
Mens & maatschappij
Kunst & cultuur
Sport & bewegen:
 
 
 
Engels
rekenen
Duits
 
Een leerling wordt bevorderd wanneer er niet meer dan 2 verliespunten op het eindrapport staan, waarbij een 5.0 als één verliespunt telt en een 4.0 (of lager) als twee verliespunten, en het volgende geldt:
 • Maximaal 1 verliespunt binnen de basisvakken 1;
 • Maximaal 1 verliespunt binnen de basisvakken 2;
 • Maximaal 1 verliespunt voor M&M of M&N;
 • Geen cijfer lager dan 4.
 
Een leerling doubleert wanneer er 4 of meer verliespunten zijn.
 
In alle andere gevallen wordt de leerling besproken.
 
Determinatieadvies in klas 2
 
In de loop van het tweede leerjaar zal het docententeam aan de hand van behaalde resultaten en de studiehouding een advies uitbrengen over de te volgen richting. Dit advies is bindend, wat betekent dat leerlingen die bij de determinatievergadering door de leraren een kader-advies krijgen, hun schoolloopbaan aan het einde van klas 2 in principe niet langer op 2College Ruivenmavo kunnen vervolgen. Zij zullen zich voor 1 mei moeten aanmelden op een school die kader aanbiedt. Mocht een leerling alsnog voldoende resultaten behalen om regulier over te gaan, kan die leerling natuurlijk gewoon op de Ruivenmavo blijven.
 
Opstromen van 2 g/t/h naar 3 havo

Opstromen is mogelijk als de vergadering daartoe een positief advies uitbrengt.mogelijk als de vergadering daartoe een positief advies uitbrengt.
Opstromen kan zonder positief advies van de vergadering als op het overgangsrapport aan onderstaande cijfernormen wordt voldaan:
 • Voor basisvakken 1 en basisvakken 2 gemiddeld een 7,5.
 • Voor elk van de leergebieden Sport & Bewegen, Kunst & Cultuur, Mens & Maatschappij, Mens & Natuur en voor Frans/Spaans en Duits een 7,5
  Hierbij gaan we uit van de niet afgeronde cijfers.
Extra vak in 3 g/tl 
Leerlingen die een extra vak willen kiezen in leerjaar 3, dienen te beseffen dat: 
 1. ze moeten kunnen volstaan met één les per week, in plaats van de gebruikelijke 2 lessen per week, tenzij de extra vakkers worden mee geclusterd;
 2. die ene les in dat geval boven op de normale lesweek komt;
 3. eenmaal gekozen voor het extra vak blijft gekozen voor de rest van het schooljaar;
 4. ze een behoorlijke hoeveelheid huiswerktaken voor dit extra vak moeten kunnen en willen uitwerken;
 5. ze zelfstandig moeten kunnen werken.
 
Leerlingen die een extra vak willen kiezen voor leerjaar 3, moeten voorts voldoen aan de volgende voorwaarde:
a. op het rapport van het tweede trimester voor het extra vak een cijfer van minimaal 7,5 scoren;
óf:
b. een positief advies van de docent van dat extra vak èn een positief advies van de docentenvergadering krijgen.
 
Overgangsregeling van leerjaar 3 naar leerjaar 4:
 
Algemene regels:
Het niet afgeronde periodecijfer van het 1e en het 2e trimester weegt mee als het eerste proefwerkcijfer voor de volgende periode.
 • In klas 3 wordt op het eerste en tweede rapport een periodecijfer gegeven. Deze cijfers worden afgerond op één decimaal.
 • Het laatste periodecijfer wordt afgerond op een heel getal en is het overgangscijfer.
 • Alle vakken tellen even zwaar.
 • Cijfer 5 telt voor 1 verliespunt; cijfer 4  telt voor 2 verliespunten; cijfer 3 telt voor 3 verliespunten.
 • Aan alle verplichtingen van het schoolexamen die niet worden becijferd, moet worden voldaan. Dit betekent dat de vakken CKV, lichamelijke opvoeding en het toekomstdossier met een voldoende of goed moeten worden afgesloten op het einde van leerjaar 3. Een onvoldoende geldt als 1 verliespunt.
 • In zeer bijzondere gevallen kan de lerarenvergadering een beslissing nemen die afwijkt van de gestelde normen. 
 
Een leerling wordt bevorderd als hij voldoet aan de volgende voorwaarden:
 • Minder dan 4 verliespunten.
 • Van de twee vakken behorend tot het sectordeel mag ten hoogste 1 vak onvoldoende zijn, zijnde niet lager dan een 5.
 • De som van de zeven pakketvakken moet 41 of hoger zijn. 
 • Van ieder vak in het vakkenpakket moet het examendossier 5.5 of hoger zijn.
 • Maximaal 1 verliespunt binnen de basisvakken 1 (Nederlands – Engels). 
Een leerling wordt besproken bij:
 • 4 verliespunten
 • Een cijfer 3. 
Een leerling doubleert bij:
 • 5 of meer verliespunten. 
N.B. De onderdelen van het schoolexamen die nog niet met een voldoende zijn afgesloten op het eind van leerjaar 3 dienen uiterlijk tot één week voor het Centraal Schriftelijk Eindexamen naar behoren te worden afgesloten. 
 
Extra vak in 4g/tl:
 
Alle leerlingen die een extra vak willen kiezen, moeten aan de volgende voorwaarden voldoen:
 1. Geen onvoldoende in het pakket; 
 2. Minstens 7.0 gemiddeld in het vakkenpakket; 
 3. Minstens 7.0 voor het extra vak.
óf:
 1. Een positief advies van de vakdocent; 
 2. Een positief advies van de docentenvergadering.

 

Opmerking: De school moet organisatorisch en financieel de mogelijkheid hebben het extra vak te kunnen aanbieden.