Doorstroomschema

In schema ziet de opleiding op onze school er als volgt uit:

2College Ruiven

is een kleinschalige school - de enige in het oostelijke deel van de regio Tilburg - en maakt deel uit van de brede scholengemeenschap 2College met vestigingen in Tilburg (2C-Jozef, 2C-Wandelbos, 2CCobbenhagen), Berkel-Enschot (2C-Ruiven) en Oisterwijk (2C-Durendael en het vluchtelingenonderwijs). Op de locatie Ruiven (momenteel ruim 200 leerlingen) wordt onderwijs verzorgd in de Gemengd/Theoretische Leerweg van het VMBO.

Onderwijskundige speerpunten:
  1. Wat betreft het onderwijsconcept wordt sterk gefocust op de ontwikkeling van de leergebieden (zie elders in deze schoolgids) met daarin aandacht voor competentiegericht leren en een sterke ICT-component.
  2. In het schooljaar 2007-2008 is het vak Technologie (in de gemengde leerweg) ingevoerd. Dit vak is voor de leerlingen van de GTL verplicht in leerjaar 3 en 4, zodat zij (op basis van de in dit intersectorale vak verworven competenties) nog beter aansluiting zullen vinden in het MBO.
Bijzonderheden:

2College Ruiven wil zich in de markt profileren als een school met:

  1. een hoog doorstroompercentage naar het Havo en niveau-4 opleidingen in het MBO; 4 VMBO-G/T 3 VMBO-G/T 2 VMBO-G/T/H 1 VMBO-G/T/H HAVO (VWO) 2College Durendael 2College Cobbenhagen MBO 46
  2. een uniek aanbod: enige VMBO-school in de regio waar t/m klas 4 Spaans gevolgd kan worden als één van de moderne vreemde talen;
  3. begeleiding op maat d.m.v. - dubbelmentoraat (2 mentoren per klas in de onderbouw G/T/H); - remedial teaching voor leerlingen met dyslexie of dyscalculie; - vakondersteuning in de onderbouw G/T/H.
  4. ruime faciliteiten voor leerlingen om zich te bedienen van een digitale leeromgeving.
Brugklas

Onze school kent 1 soort brugklas: Gemengde/Theoretisch/HAVO (vergelijkbaar met de MAVO/HAVO-brugklassen van vóór de invoering van het VMBO). De brugperiode duurt twee jaar. Alleen leerlingen die overduidelijk verkeerd geplaatst zijn en excelleren, kunnen na het eerste brugjaar opstromen naar klas 2 H/V op 2College Durendael of 2College Cobbenhagen. De opstroomnormen zijn opgenomen in de overgangsnormen. Er zijn verschillende informatiemomenten ingepland. Op de kennismakingsdag in juni ontvangen wij ’s middags de nieuwe brugklassers.

Tweede klas

In de loop van het tweede leerjaar zal het docententeam aan de hand van behaalde resultaten en de studiehouding een advies uitbrengen over de te volgen richting. Door de leerlingen zal een beperkte vakkenkeuze gemaakt worden. De voorbereiding van die keuze vindt plaats aan de hand van een aantal activiteiten uit het zogenaamde toekomstdossier. Dit proces wordt door de mentor en de decaan begeleid. Leerlingen die goed presteren kunnen ook aan het eind van klas 2 opstromen naar 3 Havo op 2College Durendael of 2College Cobbenhagen. De opstroomnormen zijn opgenomen in de overgangsnormen.

Derde klas

De leerlingen in het derde leerjaar VMBO starten na de basisvorming met de gemengd/theoretische leerweg. Deze leerlingen kiezen voor een bepaalde sector en stellen op grond daarvan het definitieve vakkenpakket samen. Het derde leerjaar is een voorbereiding op het eindexamen waarin het Programma Toetsing en Afsluiting (PTA) voor leerjaar 4 al van start gaat. Naast de activiteiten in het toekomstdossier zal ook binnen de lessen technologie (verplicht voor alle 3e klassers) de doorstroming naar het MBO volop aandacht krijgen.

Vierde klas

Dit leerjaar staat in het teken van het eindexamen en er wordt verder gewerkt met het Programma van Toetsing en Afsluiting. Tevens maken de leerlingen een sectorwerkstuk dat het uitgangsmateriaal vormt voor het examen Nederlands.