Wij hechten groot belang aan een goede communicatie met u. U vertrouwt uw kind toe aan onze zorgen. Wij hebben de overtuiging dat u, uw kind en wij als school het samen moeten doen.

Gedurende het schooljaar zijn er vaste momenten waarop u algemene informatie van ons ontvangt:

Voor de ouders van de leerlingen die in 2017 aan onze school gestart zijn geldt het volgende:
In de eerste schoolweek houden de coaches van de groepen hun LOC-gesprek (Leerling-Ouder-Coach-gesprek).
Daarna vindt er een algemene ouderavond plaats na ongeveer 4 à 5 weken.
Verder sluiten we ieder trimester af met een LOC-gesprek om de vorderingen en de leerdoelen van de leerling te bespreken.
Het schooljaar wordt ook weer afgesloten met een LOC-gesprek.

Om het hele proces goed te monitoren zijn er ook klankbordgroepen opgestart om in samenspraak met de schoolleling naar het nieuw onderwijsconcept te kijken, te evalueren en bij te stellen. Streven is iedere 6 tot 8 weken met de klankbordgroep bij elkaar te komen. U kunt zich aanmelden om deel te nemen aan de klankbordgroep bij Mw. L. Derks. (derks.l@2college.nl).
Verder kennen we geen vaste spreekuren. Indien nodig kunt u contact opnemen met degene die u wenst te spreken. De e-mailadressen van de medewerkers vindt u achter in de schoolgids.

Schoolvorderingen kunt u ook volgen via de Learning Portal van Kunskapsskolan.

voor leerjaar 2, 3 en 4 geldt:

 • In het begin van het schooljaar zijn er kennismakings-/ informatieavonden. U krijgt informatie van de leerlingcoördinator, de schooldecaan en de mentoren.
 • In de loop van het schooljaar wordt een aantal ouderavonden georganiseerd. De ouders van de leerlingen worden samen met de leerling uitgenodigd om het rapport en andere zaken (bv. keuzes) te bespreken.
 • Ook hier geldt: wij kennen geen vaste spreekuren, maar indien nodig kunt u altijd contact opnemen met degene die u wenst te spreken.
 • Om de schoolvorderingen van uw kind te kunnen volgen kunt u de resultaten van uw kind volgen op ons administratiesysteem: Magister. In het begin van de schoolcarriere van uw kind ontvangt u een inlogcode waarmee u toegang krijgt tot Magister. Ook uw kind zal zo'n inlogcode ontvangen.
 • De leerlingen ontvangen gedurende het jaar drie rapporten.
 • Wekelijks verschijnt de digitale Nieuwsbrief op de 2Collegesite. Hierop vindt u belangrijke, nieuwe informatie zoals roosterwijzigingen (www.2college.nl/ruiven).
 • Doorgaans organiseert de Ouderraad ook een informatieavond.

Bij wie moet u zijn en waarvoor?

Er zijn geen vaste spreekuren, maar telefonisch kunt u altijd een afspraak maken met degene, die u wenst te spreken. Wij vragen u vriendelijk zoveel mogelijk na de lestijden te bellen. Om snel en goed geïnformeerd te raken, kunt u steeds het beste terecht bij onderstaande functionarissen. Hun telefoonnummers treft u elders in deze gids aan. In het hoofdstuk leerlingenbegeleiding en (extra) ondersteuning leest u het nodige over de verschillende functionarissen. 

Bestuur en Inspectie:

 • voor zaken, waarin de schoolleiding geen bevoegdheden bezit;
 • Indien u, na contact met de schoolleiding uw problemen nog niet voldoende behandeld vindt. 

Vestigingsdirecteur: mw. L. Derks:

Wanneer u een zaak niet naar tevredenheid kunt afhandelen met een van de volgende functionarissen bestaat uiteraard de mogelijkheid erover met de Vestigingsdirecteur, mw. L. Derks, van gedachten te wisselen. (derks.l@2college.nl)

Leerlingcoördinator: dhr. J. Swinkels:

De leerlingcoördinator is een belangrijk aanspreekpunt voor leerlingzaken. Hierbij kan gedacht worden aan verlofaanvragen, gesprekken nadat een leerling uit de les verwijderd is, enz. (swinkels.j@2college.nl)

Teamleiders: leerjaar 1 en 2: mw. I. Bastings en leerjaar 3 en 4: dhr. S. van Beurden:

De teamleider heeft de zorg voor een team van docenten en voor alle leerlingen van de desbetreffende leerjaren. Hij/zij regelt samen met de teamleden de activiteiten van het leerjaar en hij/zij is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken. (bastings.i@2college.nl; beurden.s@2college.nl) 

Decaan: dhr. E. van Riel:

De decaan is aanspreekpunt voor het begeleiden van het keuzetraject van de leerlingen. (riel.e@2college.nl).

De schooladministratie: mw. A. Janssen en mw. N. Brooimans:

 • voor schoolgelden;
 • voor studieverklaringen;
 • voor verhuizing of wijziging van telefoonnummer kunnen de wijzigingen het best worden doorgegeven aan de administratie. Als voor 1 augustus geen schriftelijk bericht is ontvangen dat een leerling de school gaat verlaten, wordt verondersteld dat hij het volgend schooljaar eveneens 2College Ruiven zal bezoeken, met alle financiële gevolgen van dien. Indien de leerling tussentijds de school verlaat, wordt van de ouders verwacht dat zij hiervan schriftelijk mededeling doen.
  (janssen.a@2college.nl; brooimans.n@2college.nl)
   

Vakdocent:

 • voor gedetailleerde inlichtingen over een bepaald vak;
 • speciale aandacht van de docent lich. oefening i.v.m. lichamelijke klachten van uw kind
  (zie voor e-mailadressen de schoolgids).

Conciërges (J. Broersen en M. Loogman)):

Leerlingassistente: mw. R. Kramers:

 • voor toezicht en begeleiding tijdens pauzes, lesopvang, verwijderde leerlingen en telaat-meldingen of ziekte.
  (kramers.r@2college.nl)