Elke dag gaan er in en om ons schoolgebouw veel mensen met elkaar om. Wij verwachten daarom dat iedereen meewerkt aan een prettige sfeer op school en mede zorgt voor het bewaren van orde en netheid in en rond de school. Daarvoor zijn regels nodig. 2College Ruivenmavo heeft een leerlingenstatuut. Het leerlingenstatuut bevat de rechten en de plichten van leerlingen en personeel. Het leerlingenstatuut wordt door de mentor met de leerlingen besproken.

Verzuim, ziekte, te laat, verlof

 • Indien bekend is dat een leerling één of meerdere lessen moet verzuimen dient dit tevoren schriftelijk of telefonisch te worden aangevraagd bij de leerlingcoördinator.
 • Ziekte of ander onverwacht verzuim dient zo spoedig mogelijk schriftelijk of telefonisch te worden gemeld. Komt een leerling na verzuim weer op school, dan dient dit verzuim nog eens schriftelijk te worden bevestigd bij de leerlingenbalie voor aanvang van de lessen van die dag.
 • Bij ziekte onder schooltijd, dient dit gemeld te worden bij de leerlingcoördinator of teamleiders. Steeds zal eerst geprobeerd worden telefonisch contact met thuis op te nemen, zodat u op de hoogte bent en wij weten dat een ziek kind niet alleen thuis is. De leerling krijgt een briefje mee, dat u ondertekend weer mee teruggeeft als hij/zij beter is.
 • Wij verwachten dat afspraken met de dokter, tandarts e.d. zoveel mogelijk buiten schooltijd worden gemaakt. Leerlingen die zonder opgaaf van een geldige reden afwezig zijn bij een proefwerk of inhaalproefwerk, krijgen het cijfer 1.
 • Als een leerling te laat komt, met of zonder reden, gaat hij een briefje halen bij de receptie/conciërge en vervolgens zo snel mogelijk naar de les. Zonder geldige reden te laat komen, betekent voor de leerlingen van leerjaar 2,3 en 4 de volgende dag om 08.00 uur melden. Leerlingen van leerjaar 1 die regelmatig na 9.30 u. op school komen zullen door de coach steeds opnieuw op hun verantwoordelijkheid worden aangesproken. Eventueel worden er passende maatregelen genomen.

Leefregels

 • De leerlingen dienen alle lessen te volgen zoals die voor hen zijn vastgesteld. Ze hebben voorgeschreven materialen en boeken bij zich en het huiswerk is in orde. Een leerling die de goede voortgang van de les verstoort, kan verplicht worden de les te verlaten. Bij verwijdering meldt de leerling zich bij de receptie/conciërgeleerlingassistente en/of de leerlingencoördinator.
 • De leerling heeft de plicht zich respectvol en correct te gedragen ten opzichte van anderen.
 • Tijdens pauzes is het gebruik van mobiele telefoons toegestaan. Tijdens lessen is het gebruik van mobiele telefoons alleen toegestaan indien de vakdocent daarvoor toestemming heeft gegeven.  
 • Fietsen en bromfietsen worden op de afgesproken plaatsen gestald en afgesloten.
 • Iedere leerling krijgt aan het begin van het schooljaar een kluisje toegewezen. Jassen, helmen e.d. worden in het kluisje opgeborgen. De school heeft het recht om, zonder melding vooraf, de kluisjes te controleren.
 • De vervuiling van gebouw en terrein is een voortdurende zorg voor iedereen. Gooi papier, schillen, plastic zakken, plastic bekers e.d. in de daarvoor bestemde prullenbakken of afvalbakken.
 • Snoepen, kauwgom, eten en drinken is in het hele gebouw verboden. Alleen in de aula mag tijdens de pauzes worden gegeten en gedronken. De dagelijkse zorg voor de schoonmaak is in handen gelegd van een professioneel schoonmaakbedrijf. Toch vinden we dat de gebruikers van het gebouw ook zelf verantwoordelijkheid dragen voor het schoon houden van onze werkplekken. Enkele keren per jaar zal elke leerling daarom ingezet worden voor de zogenaamde klassenbeurt aan het einde van de lesdag.
 • Bij diefstal zal de schoolleiding de ouders/verzorgers van de benadeelde vragen aangifte te doen bij de politie. Voorkomen is altijd beter, dus adviseren wij geen waardevolle spullen mee te nemen en geld altijd bij je te houden, niet in jassen of tassen.
 • Het in het bezit hebben of gebruik van alcohol en drugs op het schoolterrein is te allen tijde verboden. Het schoolveiligheidsplan biedt een stappenplan en richtlijnen voor de aanpak van fysieke en verbale agressie en intimidatie, drugs- en alcoholproblematiek, vernieling, wapenbezit, diefstal, vuurwerkbezit, seksuele intimidatie en schoolverzuim.
 • Roken in het gebouw en op het schoolterrein is niet toegestaan.
 • Het is niet toegestaan om een hoofddeksel in het gebouw te dragen, tenzij hiervoor om speciale redenen schriftelijk of mondeling bij de locatieleiding ontheffing is aangevraagd door ouders/verzorgers en deze door de locatieleiding is verleend.

Lesuitval en maatregelen ter voorkoming daarvan wij hanteren de volgende gedragslijn:

 1. Het uitgangspunt is dat de uitgevallen les wordt waargenomen door een ander personeelslid. De leerlingen werken verder aan het vak of krijgen materiaal aangereikt.
 2. Ook het eerste of laatste lesuur op een dag vervalt niet.
 3. In alle andere gevallen worden de leerlingen verwezen naar de aula, waar zij kunnen studeren en/of lezen zonder anderen daarbij te storen.
 4. Om tussenuren voor leerlingen te beperken worden bij lesuitval roosterwijzigingen uitgevoerd. Deze staan dagelijks op de monitor in de aula en in de gangen.
 5. Voor leerjaar 1 geldt dat er geen lesuitval is tenzij er om organisatorische redenen niet voldoende toezicht op de leerlingen kan zijn. (Bijv.: studiedagen van het personeel of veel zieken onder de collega's).

Leerlingenstatuut en Regeling School en veiligheid

2College Ruivenmavo heeft een leerlingenstatuut. Dit leerlingenstatuut geldt voor allen, die op school als leerling staan ingeschreven terwijl degenen die op school werkzaam zijn zich aan de op hen betrekking hebbende artikelen dienen te houden. Het leerlingenstatuut wordt hieronder integraal opgenomen. De Regeling School en veiligheid is opgenomen in het algemene deel van 2College.

Regeling garderobekastjes (lockers)

Zoals de ouders/verzorgers thuis, heeft het personeel van de school een taak als het gaat om het bijbrengen van gevoel voor orde en netheid. Maar de zorg voor het welzijn van de leerlingen gaat verder: Als je weet waar je je spullen op een verantwoorde manier kunt achterlaten, verhoogt dat je gevoel van veiligheid en als je niet de gehele dag een (te) zware rugzak of boekentas hoeft mee te dragen, is dat beter voor je gezondheid.

Om deze doelstellingen nog beter te kunnen realiseren, stelt de school iedere leerling in de gelegenheid een garderobekastje te gebruiken.

 1. De toewijzing en registratie van een kastje (naam, kastnummer) gebeurt door of namens de locatiecoördinator.
 2. Elke leerling krijgt 2 kluissleutels. Bij vergeten of verliezen van een sleutel wordt daarmee omgegaan zoals dat het geval is bij huissleutels, fietssleuteltjes e.d. Dat wil zeggen: Het kost tijd en vaak ook geld. De conciërges en de schoolleiding zullen niet ingaan op je verzoek om je kastje open te doen omdat je je sleutel vergeten of verloren bent. Je moet dus echt verantwoord met deze zaak omgaan: Een sleutel thuis op een goede plaats opbergen en een sleutel dagelijks op een goede manier bij je hebben, bv. met een koordje om je nek. . Bij vergeten of verliezen van een sleutel wordt daarmee omgegaan zoals dat het geval is bij huissleutels, fietssleuteltjes e.d. Dat wil zeggen: Het kost tijd en vaak ook geld. De conciërges en de schoolleiding zullen niet ingaan op je verzoek om je kastje open te doen omdat je je sleutel vergeten of verloren bent. Je moet dus echt verantwoord met deze zaak omgaan: Een sleutel thuis op een goede plaats opbergen en een sleutel dagelijks op een goede manier bij je hebben, bv. met een koordje om je nek.
 3. Het gebruik van andere dan door de schoolleiding beschikbaar gestelde sloten en sleutels is niet toegestaan. Bij (voortijdig) uitschrijven moet een leerling een goed functionerend, onbeschadigd, origineel slot met twee originele sleutels ingeleveren. Gebeurtdit niet kan een bedrag per sleutel in rekening gebracht worden. Het kastje wordt dan ook leeg, schoon en onbeschadigd opgeleverd. Advies voor gebruik: Het kastje is bedoeld voor het opbergen van een (droge) jas, (droge) regenkleding, helm, gymspullen en leermiddelen (boeken, mappen, schriften e.d.). Op regenachtige dagen kun je je jas of regenpak het best eerst aan de kapstok te drogen hangen. Gymkleding hoort niet wekenlang in een kastje te liggen. Andere zaken kun je het best thuis laten. 
 4. De schoolleiding is op geen enkele wijze aansprakelijk in zake vermissing van of schade aan spullen die door de leerlingen in de kastjes bewaard worden. Het opbergen van boeken kan het best in een plastic draagtas (in verband met het gevaar van bv. waterschade) en boeken wisselen doe je bij voorkeur tijdens de pauzes. Boeken in je kastje i.p.v. in je tas is hetzelfde als boeken vergeten!!
 5. Het dagelijks toezicht op een juist gebruik van de kastjes wordt namens de schoolleiding uitgeoefend door de conciërges. In opdracht van de schoolleiding kan de leerling verzocht worden zijn/haar kastje te openen voor inspectie. Misbruik van garderobekastjes wordt bestraft.
 6. Wanneer dat wordt aangegeven op de mededelingenmonitor, dienen de kastjes leeggemaakt te worden. Dat zal m.n. voor vakanties het geval zijn.
 7. In alle gevallen, waarin dit reglement niet voorziet, beslist de schoolleiding.