Waar staan we voor?

Kort en krachtig te lezen in onze flyer:folder 2College.pdffolder 2College.pdf

Missie

2College is een school voor Voortgezet Onderwijs, onderdeel van Ons Middelbaar Onderwijs (OMO). De school vormt de logische schakel in de doorlopende leerroute van leerlingen uit het primair onderwijs naar een vervolgstudie binnen het MBO, HBO of WO.
 
2College wil werken aan een optimale ontwikkeling en ontplooiing van elk individu zodat geen talent verloren gaat. We vormen onze leerlingen tot personen die leiding kunnen geven aan hun eigen leven. We zien onszelf als een schakel in het leven van kind naar volwassene en organiseren een contextrijk leerproces in kleinschalige, veilige eenheden.
 
Na 2College kan een leerling de toekomst aan.
 

Visie

Pedagogisch-didactisch gaat 2College uit van de drie basisbehoeften van ieder mens; de behoefte aan relatie (ik wil samenwerken), competentie (ik kan veel) en autonomie (ik kan veel zelf).
 
Het onderwijs op 2College is zoveel als mogelijk levensecht. Dat betekent dat er steeds een relatie is van het leren in de school met de maatschappij buiten de school. Leren gebeurt dan op een zodanige manier dat kennis, vaardigheden en persoonlijke ontwikkeling aan elkaar gekoppeld zijn. Leerlingen staan centraal en nemen zelf zoveel als mogelijk verantwoordelijkheid voor hun leren. De school begeleidt hen daarbij en creëert omstandigheden om die verantwoordelijkheid te ontwikkelen.
 
Om het onderwijs zo in te richten dat de leerling optimaal leert, is een bepaalde benadering in gedrag en denken nodig van onze medewerkers. We werken aan een onderwijsaanbod dat de leerlingen maximaal uitdaagt om vanuit de context van hun eigen leven aanknopingspunten te vinden bij hun leren. Dat leerproces krijgt daardoor betekenis, het verandert van 'leerstof-gestuurd' naar 'leren-gestuurd' en stimuleert de motivatie om te leren. We verwachten van onze medewerkers eenzelfde bereidheid om blijvend te leren. Reflectie is daarbij een belangrijk instrument.