De toelating tot de brugklas wordt gebaseerd op het advies van de afleverende basisschool, zoals genoteerd in het onderwijskundig rapport.

Indien er speciale omstandigheden of andere zwaarwegende argumenten zijn waaruit blijkt dat plaatsing een onevenredige belasting is voor de school, behoudt de school zich het recht voor leerlingen, toch niet toe te laten. In dat geval moet de school een andere school vinden die een passend onderwijsaanbod kan bieden en waar het kind ook kan worden geplaatst.

Toelating tot een ander leerjaar dan het eerste is afhankelijk van het advies van de afleverende school. Alleen als dat advies positief is voor de gekozen schoolsoort en het leerjaar, wordt de leerling toegelaten.

Bij de toelating van leerlingen uit de theoretische leerweg tot havo-4 neemt 2College deel aan het stedelijk beraad over deze procedure.