Directiestatuut Ons Middelbaar Onderwijs

Het Directiestatuut regelt de verhouding tussen de voorzitter van de Raad van Bestuur en de eindverantwoordelijk schoolleider. Het Directiestatuut ligt op elke school bij de schooladministratie ter inzage. Algemeen reglement Ons Middelbaar Onderwijs

Algemeen reglement Ons Middelbaar Onderwijs

Het algemeen reglement regelt onder andere de rechten en plichten van ouders/leerlingen en eindverantwoordelijk schoolleider bij bevordering of afwijzing tot een volgend schooljaar, schorsing, (niet-)toelating en definitieve verwijdering. Tegen een besluit tot bevordering of afwijzing tot een volgend schooljaar en schorsing kan, binnen één week, schriftelijk beroep worden ingesteld bij de eindverantwoordelijke schoolleider. Voor (niet-)toelating en definitieve verwijdering geldt een beroepstermijn van zes weken. Het algemeen reglement ligt ter inzage bij de schooladministratie.

Privacyreglement Ons Middelbaar Onderwijs

In het privacyreglement staat weergegeven op welke wijze persoonsgegevens worden verwerkt en op welke wijze uitvoering gegeven wordt aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Het privacyreglement ligt ter inzage bij de schooladministratie.

School en Veiligheid

Een veilige school, zowel fysiek als sociaal, is zeer belangrijk. Daarom hechten we aan overzichtelijkheid, besteden we veel aandacht aan omgaan met elkaar en proberen we zoveel mogelijk preventief te werken. Zowel 2College als de gemeente Tilburg vinden veiligheid belangrijk. Daarom is er een gemeentelijke stuurgroep Scholen en Veiligheid, zijn er werkgroepen School en Veiligheid en vanaf het schooljaar 2007/2008 werken we met het schoolveiligheidsplan van 2College. In dit plan wordt aangegeven op welke wijze we omgaan met ongewenste gedragingen. Het gaat hierbij om:

 • fysieke agressie en intimidatie
 • verbale agressie en intimidatie, ernstige belediging en discriminatie, elektronische agressie
 • drugbezit, -handel en –gebruik / alcoholgebruik en –bezit
 • vernieling
 • wapenbezit
 • diefstal
 • vuurwerkbezit en – handel
 • seksuele intimidatie
 • schoolverzuim

Strafbare feiten in, rondom of in relatie met school melden we altijd bij de politie. Aangifte kan door het slachtoffer, maar ook door school worden gedaan, tel. 0900 – 8844. Regeling ter voorkoming van seksuele intimidatie, agressie en geweld (waaronder pesten) en discriminatie Voor de school is een regeling vastgesteld door de Raad van Bestuur. Op basis van deze regeling wordt de zorg voor een prettig schoolklimaat en een prettige omgang met elkaar nagestreefd. De regeling ter voorkoming seksuele intimidatie, agressie en geweld (waaronder pesten) en discriminatie ligt ter inzage bij de schooladministratie.

Leerling dossier

2College verzamelt in het leerling-dossier informatie van alle leerlingen die op school zijn ingeschreven. Dit doen wij allereerst om leerlingen passend onderwijs te geven zodat ze een diploma kunnen halen. Wij hebben de informatie ook nodig om ervoor te zorgen dat we de leerlingen zo goed mogelijk kunnen begeleiden en indien nodig extra zorg kunnen bieden. De school draagt er zorg voor dat in het leerling-dossier een onderscheid wordt gemaakt in gegevens betreffende algemene informatie en de didactische ontwikkeling van de leerling enerzijds en anderzijds het zogenaamde zorg deel van het leerling-dossier waarin gegevens opgeslagen worden betreffende maatschappelijke omstandigheden, de sociaal-emotionele en psychologische ontwikkeling alsmede de verslagen van de besprekingen in het zorgoverleg. Het deel zorgdossier van het leerling-dossier wordt bewaard op een afgesloten plaats. Omdat wij gegevens over leerlingen verzamelen vallen we onder de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Volgens deze wet hebben ouder(s) / verzorger(s) en leerlingen ouder dan 16 jaar recht op inzage. E.e.a. staat beschreven in het privacyreglement betreffende de vastlegging en het gebruik van leerlingengegevens dat op school ter inzage ligt.

Vermoeden van kindermishandeling

Bij vermoedens van kindermishandeling treedt het basisprotocol Omgaan met vermoedens van kindermishandeling’ in werking. Dit protocol ligt ter inzage op school.

Schoolreglement en leerlingenstatuut

Het schoolreglement bevat regelingen met betrekking tot de algemene gang van zaken en de orde in de school. De rechten en plichten van leerlingen zijn specifiek vastgelegd in het leerlingenstatuut. Het schoolreglement vindt u in deze schoolgids (zie locatiedeel) en het leerlingenstatuut ligt ter inzage bij de schooladministratie. Klachtenregeling Vereniging Ons Middelbaar Onderwijs Voor de school is een klachtenregeling vastgesteld door de Raad van Bestuur. Op basis van deze regeling kunnen ouders en leerlingen klachten indienen over gedragingen en beslissingen of het nalaten daarvan van personeel, schoolleiding of bestuursleden. Een klacht op basis van de klachtenregeling wordt in behandeling genomen als geen beroepsmogelijkheid mogelijk is op basis van het algemeen reglement of de regeling ter voorkoming van seksuele intimidatie, agressie en geweld (waaronder pesten) en discriminatie.

Klachtencommissie Ons Middelbaar Onderwijs

Mr. S. Sonke,
secretaris Postbus 4076
5004 JB Tilburg

Medezeggenschapsraad

2College heeft een wettelijk verplichte medezeggenschapsraad, bestaande uit een personeelsgeleding en een ouder/leerling geleding. Elke locatie wordt vertegenwoordigd door personeel en/of ouders en/ of leerlingen. De bevoegdheden van de Medezeggenschapsraad zijn geregeld in het medezeggenschapsreglement, dat ter inzage ligt bij de schooladministratie.

Toelatingsregeling

In overleg met het basisonderwijs en andere scholen voor voortgezet onderwijs in Tilburg en omstreken is er een toelatingsregeling voor de brugklas ontworpen, die ook op 2College wordt toegepast. De toelating tot de brugklas wordt gebaseerd op:

 • het advies van de afleverende basisschool, zoals genoteerd in het onderwijskundig rapport.
  de uitslag van de Citotoets of een andere toets (zie hieronder).
 • eventueel de uitslag van een psychologische test (niet verplicht).
 • De uitslag van de Citotoets wordt uitgedrukt in de zogenaamde standaardscore, een getal tussen 500 en 550. Hierover zijn de volgende afspraken gemaakt:
  tussen 540 en 550: toelaatbaar tot HAVO/VWO (bespreekzone 537-538-539)
  tussen 530 en 540: toelaatbaar tot de gemengde- en theoretische leerweg van het VMBO (bespreekzone 527, 528 en 529)
  tussen 517 en 530: toelaatbaar tot de basisberoepsgerichte- en de kaderberoepsgerichte leerweg van het VMBO.

Twee gegevens van de drie genoemde (advies BO, Cito, test) moeten positief zijn om toegelaten te worden tot de gekozen schoolsoort. Indien er speciale omstandigheden of zwaarwegende argumenten zijn, behoudt de school zich het recht voor leerlingen, ondanks 2 positieve gegevens, toch niet toe te laten. Toelating tot een ander leerjaar dan het eerste is afhankelijk van het advies van de afleverende school. Alleen als dat advies positief is voor de gekozen schoolsoort en het leerjaar, wordt de leerling toegelaten.

Bij de toelating van leerlingen uit de theoretische leerweg tot HAVO-4 neemt 2College deel aan het stedelijk beraad over deze procedure.

De toelating van zorgleerlingen

2College wil alle leerlingen zo goed mogelijk bedienen en elke locatie heeft daarvoor haar eigen inrichting m.b.t. onderwijs en begeleiding (zie de locatie specifieke delen van de schoolgids). 2College is echter een scholengemeenschap voor regulier V.O. en dat betekent dat leerlingen met specifieke hulpvragen niet altijd toelaatbaar zijn omdat er grenzen zijn aan de mogelijkheden van het zorgaanbod van de scholen. Dientengevolge bespreken de toelatingscommissies van de locaties de toelating van leerlingen met een speciaal zorgprofiel: het gaat hier bijvoorbeeld om leerlingen die recht hebben op LGF (leerling gebonden financiering), op PGB (persoonsgebonden budget) en leerlingen met LWOO-beschikking. Vragen die bij de beslissing over toelating of afwijzing van genoemde leerlingen mee kunnen wegen:

 • Is de locatie in staat de gewenste pedagogische en didactische begeleiding te bieden?
 • Heeft de locatie de benodigde deskundigheid in huis?
 • In hoeverre gaat de gevraagde begeleiding ten koste van andere leerlingen?
 • Kan de veiligheid van anderen in het geding komen?
 • Is er voldoende plaats in het leerjaar waarvoor de leerling geplaatst wil worden?
 • Welke externe ondersteuning (via de REC-scholen en het Samenwerkingsverband bijvoorbeeld) is mogelijk?

Leerplicht

Op grond van de Leerplichtwet is iedere jongere die geen startkwalificatie heeft tussen 5 en 18 jaar, verblijvend in Nederland, verplicht volledig dagonderwijs te volgen aan een erkende school. Deze verplichting geldt tot het einde van het schooljaar waarin hij 18 jaar wordt. Daarna geldt de partiële leerplicht. De verplichting tot inschrijving van een leerplichtige aan een erkende school is de verantwoordelijkheid van de ouders/verzorgers. Op basis van de leerplicht is schoolbezoek verplicht. Het toezicht op naleving van de Leerplichtwet berust bij de gemeente en wordt in de praktijk uitgevoerd door de leerplichtambtenaar. De school heeft de verplichting aan de leerplichtambtenaar te melden wanneer de leerling ongeoorloofd afwezig is. Dit kan zijn als een leerling zonder geldige reden de lessen niet volgt of als de leerling regelmatig te laat komt. Bij ongeoorloofd verzuim overlegt de leerplichtambtenaar met de school over te ondernemen stappen. Dit betekent veelal dat met de leerling, al dan niet met de ouders, een gesprek plaatsvindt. Zo nodig kan de leerplichtambtenaar een proces-verbaal opmaken tegen de ouders of jongere. Dit wordt naar de Officier van Justitie verzonden. Ook kan de leerling via Bureau HALT een werkstraf opgelegd krijgen. Daarnaast kan ook de Raad voor de Kinderbescherming ingeschakeld worden als de leerplichtambtenaar van mening is dat de ontwikkeling van de jongere door veelvuldig verzuim bedreigd wordt. In de leerplichtwet is tevens de mogelijkheid tot extra verlof buiten de schoolvakanties geregeld. Dit is alleen mogelijk indien ouders/ verzorgers een beroep hebben dat het hen onmogelijk maakt om binnen de vastgestelde schoolvakanties met vakantie te gaan. De leerplichtambtenaar zal zo nodig onderzoeken of het beroep op de regeling terecht is. Er kan dus geen vrijstelling verleend worden voor een wintersportvakantie of een bezoek aan het geboorteland. Het verlof mag tevens niet verleend worden in de eerste twee schoolweken van een nieuw schooljaar. Voor informatie of advies kunnen ouders en leerlingen altijd contact opnemen met de leerplichtambtenaar van de woonplaats.

Kwalificatieplicht

Sinds 1 augustus 2007 geldt de kwalificatieplicht. De plicht houdt in dat jongeren zonder startkwalificatie tot hun 18e verjaardag onderwijs moeten volgen. Een startkwalificatie is een diploma op havo-, vwo- of 22 mbo-2 niveau. Tijdens de kwalificatieplicht gaat uw kind elke dag naar school of kiest het voor de combinatie van leren en werken. Meer informatie over de kwalificatieplicht vindt u in het dossier Leerplicht op de website van het ministerie van OCW. Meerderjarige leerlingen In de hogere leerjaren wordt de leerling steeds meer direct betrokken bij alles wat betrekking heeft op zijn of haar studie. De leerling neemt dan ook vaak hiervoor zelf het initiatief. Zolang een leerling minderjarig is, blijven formele besluiten echter voorbehouden aan de ouders. Leerlingen die meerderjarig zijn kunnen een aantal beslissingen zelf nemen, ook ten aanzien van schoolse zaken. Indien iemand dat inderdaad wil, kan hij dat aan de teamleiding kenbaar maken, die in overleg met leerling en ouders graag bereid is werkbare afspraken te maken.

Inspectie

Inspectie van het Onderwijs
info@owinsp.nl
www.onderwijsinspectie.nl

Vragen over onderwijs: 0800 – 8051 (gratis)
Klachtmeldingen over seksuele intimidatie, seksueel misbruik, ernstig psychisch of fysiek geweld:
meldpunt vertrouwensinspecteurs 0900 – 1113111 (lokaal tarief)

Vrijwillige ouderbijdrage

Binnen Ons Middelbaar Onderwijs geldt dat de vrijwillige ouderbijdrage op de OMO-scholen met ingang van het schooljaar 2007-2008 tot nul is teruggebracht. Op 2College wordt dan ook geen vrijwillige ouderbijdrage gevraagd. Wel brengt de school aan ouders/verzorgers een bijdrage in rekening voor (facultatieve) activiteiten en diensten en verplichte lesboeken en persoonsgebonden lesmateriaal.

W.A- en ongevallenverzekering

De Raad van Bestuur heeft besloten met ingang van schooljaar 2005- 2006 de scholierenongevallenverzekering te beëindigen. Het blijkt dat ouders hun kinderen zelf tegen ongevallen verzekeren en dat als gevolg daarvan van deze serviceverzekering weinig tot geen gebruik wordt gemaakt.

Algemene aansprakelijkheidsverzekering

De Raad van Bestuur heeft bij Marsh een algemene aansprakelijkheidsverzekering afgesloten voor ondergeschikten (personeel en vrijwilligers). Deze verzekering dekt schade als de ondergeschikte aansprakelijk is voor beschadiging, teniet of verloren gaan van zaken (zaakschade) dan wel letsel of benadeling van gezondheid (personenschade). Schades, waarvoor de school aansprakelijk is, moeten onmiddellijk aan de school worden gemeld. De school meldt de schade bij de verzekeringsmaatschappij. De school aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien van diefstal uit garderobe, kluisjes, fietsenstalling etc. Ten behoeve van scholieren die stage gaan lopen, zijn er aparte clausules opgenomen in de algemene aansprakelijkheidsverzekering. Bij werkoriëntatie-opdrachten (korter dan 15 dagen) wordt de aansprakelijkheid aangenomen als hierover niets afzonderlijks is geregeld in de stage overeenkomst. Voor stages die langer duren dan 15 dagen en waarvoor een stage overeenkomst is vastgesteld, geldt dat de aansprakelijkheid van de leerlingen is meeverzekerd voor schade die is toegebracht aan het stageadres, of aan derden tijdens de stage-activiteiten, vanaf het moment dat zij na het beëindigen van de activiteiten het stageadres verlaten. Als de stage overeenkomst geen bepalingen over aansprakelijkheid bevat, rust de aansprakelijkheid – conform burgerlijk wetboek – bij de werkgever (stage bedrijf).

Doorlopende schoolgroepsreisverzekering

De Raad van Bestuur heeft een doorlopende reisverzekering afgesloten. Dit betekent dat deelnemers aan schoolreizen en buitenlandse reizen zijn verzekerd tegen personenschade en zaakschade. De polisvoorwaarden van alle verzekeringen zijn ter inzage beschikbaar op de schooladministratie. Als ouders de dekking van deze verzekeringen onvoldoende vinden, dient de ouder op eigen initiatief voor bijverzekering zorg te dragen. Voor andere of hogere vergoedingen aanvaard de Raad van Bestuur geen aansprakelijkheid.

Schoolboeken

Op basis van door Ons Middelbaar Onderwijs vastgesteld beleid is Iddink Voortgezet Onderwijs BV geselecteerd als centrale schoolboekenleverancier. Er wordt daarnaast gestreefd naar opheffing van alle overgebleven stichtingen (boekenfondsen) binnen de organisatie. Doel is u het meest gunstige aanbod te kunnen doen. Dit betekent dat iedere school zo spoedig als mogelijk zal overstappen naar de firma Iddink Voortgezet Onderwijs BV. Ook de boekenpakketten voor 2College worden verzorgd door Iddink BV te Ede. Alle leerlingen kunnen gebruik maken van de mogelijkheden die dit bedrijf biedt. Niemand is daartoe echter verplicht. De boeken zijn naar wens te bestellen bij elke boekhandel naar keuze. Iddink BV levert pakketten die bestaan uit huur- en koopboeken. De huurboeken dienen aan het eind van het jaar in goede staat weer te worden ingeleverd. Aan het eind van het schooljaar ontvangt iedere leerling een boekenlijst voor het volgend schooljaar. Het bijgeleverde bestelformulier kunt U voor de zomervakantie op school inleveren, maar makkelijker nog is het bestellen via de website www.iddink.nl. De boekenpakketten worden in de laatste vakantieweek op het huis adres afgeleverd. Voor komend schooljaar krijgt u in december 2008 door de sociale verzekeringsbank, die ook de kinderbijslag uitkeert, voor elk schoolgaand in het Voortgezet Onderwijs automatisch een tegemoetkoming in de kosten uitgekeerd van e 316,-. Aldus berichtgeving van het ministerie.

Stichting Leergeld

In steeds meer gezinnen is het niet haalbaar om de kinderen mee te laten doen met sportclubs of muziekles. Zelfs de kosten die de school met zich meebrengt (schoolmateriaal, excursies, schoolkamp) zijn voor steeds meer ouders niet op te brengen. Soms kunnen deze gezinnen geen of achteraf pas een beroep doen op bijzondere bijstand of een andere voorziening. Zij kunnen echter wel rekenen op de Stichting Leergeld. Als ouders een aanvraag indienen voor bekostiging van (buiten)schoolse activiteiten komt een medewerker van de Stichting op bezoek om de mogelijkheden te bespreken. Als ouders van deze mogelijkheid gebruik willen maken, kunnen zij een aanvraag indienen bij Stichting Leergeld:

Stichting Leergeld
Tilburg Postbus 178
5000 AD Tilburg
Tel: (013) - 580 12 11
info@leergeldtilburg.nl
www.leergeldtilburg.nl

Stichting Leergeld is tevens actief voor bewoners van de volgende gemeentes:

 • Goirle en Riel (013 - 530 21 11)
 • Eindhoven (040 - 213 11 41)
 • Helmond (0492 - 52 28 28)
 • Boxtel/Liempde (06 - 48 65 88 36)
 • Valkenswaard (06 - 43 00 57 35)
 • ´s-Hertogenbosch (073 – 614 94 72)
 • Breda (06 – 24 46 38 69)
 • Nuenen (06 – 25 28 65 45)
 • Oosterhout en omgeving (0162 – 45 84 87)
 • Roosendaal (0165 – 39 91 50)

Tegemoetkoming schoolkosten voor ouders

Vanaf het moment dat uw kind naar de brugklas van het voortgezet onderwijs gaat, kunt u bij de IB-Groep een tegemoetkoming in de schoolkosten aanvragen. Hoeveel geld u krijgt, hangt onder meer af van de leeftijd van uw kind, het soort onderwijs dat uw kind volgt en in welke klas uw kind zit. Ook de hoogte van uw inkomen speelt mee. Hoe lager uw inkomen is, des te hoger is de tegemoetkoming. Was het inkomen van u en uw partner samen in 2006 minder dan € 31.773,- (dit bedrag is onder voorbehoud), dan kunt u in aanmerking komen voor het maximale bedrag. Was uw inkomen hoger dan kunt u nog een gedeeltelijke tegemoetkoming krijgen. Folders en aanvraagformulieren zijn op school in de mediatheek verkrijgbaar. Voor meer informatie: www.ib-groep.nl. In de centrale bibliotheek Koningsplein Tilburg heeft de IB-groep een informatiebalie waar u aanvraagformulieren en advies kunt krijgen.

Loket Z

Bij loket Z kunt u terecht met vragen over financiële hulp.

Voor meer informatie: www.loketz.nl, Tel: 0900 - 123 1313