Volledige leerplicht

Iedere leerling is volledig leerplichtig tot en met het schooljaar waarin hij 16 jaar wordt. Dat betekent dat je verplicht bent volledig dagonderwijs te volgen.

Kwalificatieplicht

Na de beƫindiging van de volledige leerplicht geldt de kwalificatieplicht. Die plicht houdt in dat jongeren zonder startkwalificatie tot hun 18e verjaardag onderwijs moeten volgen. Je hoeft dan niet perse vijf dagen per week in de schoolbanken zitten. Het is ook mogelijk om met combinaties van leren en werken aan de kwalificatieplicht te voldoen, zoals de beroepsbegeleidende leerweg in het mbo.
Tot je 23e wordt je door onderwijs en gemeente maximaal aangemoedigd een startkwalificatie te behalen.

Startkwalificatie

Een startkwalificatie is een diploma op havo-, vwo- of mbo-2 niveau.

Ongeoorloofd schoolverzuim

Ongeoorloofd schoolverzuim is afwezigheid van school (of stage/werkplek) zonder toestemming of geldige reden. Vaak te laat komen is ook ongeoorloofd verzuim. Bij ongeoorloofd schoolverzuim ben je in overtreding van de Leerplichtwet. School is verplicht dit verzuim vanaf 16 uur te melden bij de leerplichtambtenaar. Omdat verzuim verschillende oorzaken kan hebben, doet de leerplichtambtenaar altijd onderzoek. Dit kan betekenen dat jij en je ouder(s)/verzorger(s) worden uitgenodigd voor een gesprek bij de gemeente.

Gevolgen ongeoorloofd schoolverzuim

Soms volstaat de leerplichtambtenaar met een waarschuwing. Wanneer je blijft verzuimen, volgt een verwijzing naar bureau HALT of zelfs een proces-verbaal voor het Openbaar Ministerie.

Vragen?

Heb je vragen over leerplicht en/of kwalificatieplicht, bel dan naar de afdeling Leerplicht van de gemeente Tilburg: 013-5429576.