BEGELEIDING
 
Onderwijs en begeleiding zijn o.i. onlosmakelijk met elkaar verbonden.
2College Jozefmavo heeft een goed begeleidingssysteem.
 
We geven die begeleiding vorm via:
a.                  teamleiders en coördinatoren
b.                  de mentoren en kernteams
c.            studiebegeleiding
d.            vakkenspreekuur en proefwerkinhaaluur
e.            schoolloopbaanbegeleiding
f.             taal en rekenen in de onder- en bovenbouw
g.            taalbegeleiding voor anderstalige leerlingen
h.            begeleiding bij leer- en gedragsproblemen
i.             zorgadviesteam
j.             vertrouwenspersoon
k.            samenwerking en contact met externe deskundigen en instellingen
l.             jeugdgezondheidszorg en GGD
m.          signaleringssysteem Zorg voor Jeugd
n.            Centrum voor Jeugd en Gezin
 
a.                  Teamleiders en coördinatoren
 
De teamleiders zijn verantwoordelijk voor hun kernteam en de leerlingen van hun bouw. Mw. Heidi Hoop is teamleider van de onderbouw en dhr. Hein van Gestel van de bovenbouw. De teamleiders worden ondersteund door 2 coördinatoren, die alle zaken omtrent verzuim, verlof en verwijdering voor hun rekening nemen. De coördinator onderbouw is mw. Sanne Oreel. De coördinator bovenbouw is mw. Corinne Schoenmakers.
 
b.                  Mentoren en kernteams
 
Elke klas heeft één of twee mentoren. De mentor is de spil van ons begeleidingssysteem. Voor leerlingen is hij/zij de persoonlijke begeleider, voor ouders/verzorgers de belangrijkste schakel tussen thuis en school. De contacten tussen ouders/verzorgers en school lopen in principe via de mentor.
 
We hebben twee kernteams: kernteam onderbouw (leerjaar 1 en 2) en kernteam bovenbouw (leerjaar 3 en 4). De teams vergaderen regelmatig om onderwijs en begeleiding op elkaar af te stemmen en te optimaliseren. Eenmaal per week hebben alle leerlingen een mentoruur. In dit mentoruur is aandacht voor studie, omgaan met elkaar, voorbereiding van projecten, etc. Het is een verplicht lesuur voor alle leerjaren en is als zodanig ook opgenomen in het rooster. Daarnaast praat de mentor van tijd tot tijd ‘onder vier ogen’ met zijn/haar leerlingen. Die gesprekjes gaan over studievorderingen, welbevinden en alle andere onderwerpen die de leerling of de mentor ter sprake wil brengen. De mentoren geven niet alleen vaklessen in hun mentorklas, maar ook rotondelessen. Dat zijn lessen met het accent op persoonlijke vorming en samenwerking. Op die manier is er verspreid over de week regelmatig contact tussen mentor en leerling.
Alle leerlingen in leerjaar 1 en 2 gebruiken het “Follow Me” boekje. In dit boek staan o.a. praktische informatie, studietips en weekoverzichten met planningen. Dit maakt de aanschaf van een agenda overbodig. In leerjaar 3 gebruiken de leerlingen een eigen agenda en wordt tevens gewerkt met een examengids. Voor de examenkandidaten in het vierde leerjaar is de examengids, inclusief het PTA, leidend.
Wanneer de leerling een rapport krijgt, bespreekt de mentor dit vóór het oudergesprek met de leerling zelf en maakt samen met de leerling en ouders/verzorgers tijdens het oudergesprek plannen voor de volgende periode.
 
c.            Studiebegeleiding
 
2College Jozefmavo vindt het een taak van de school om haar leerlingen te helpen bij het
leren studeren. Daaraan besteden we aandacht in de vaklessen, in de mentoruren,
in de studiezaal en bij P&A (Planning & Aanpak). Deelname vindt plaats in goed overleg met leerlingen en hun ouders/verzorgers en geschiedt op basis van motivatie. Aan de studiebegeleiding zijn geen extra kosten verbonden.
 
d.            Vakkenspreekuur en proefwerkinhaaluur
 
Een extra vorm van begeleiding is het vakkenspreekuur. Dit vakkenspreekuur is opgenomen in het lesrooster en is bedoeld voor leerlingen die tijdens de reguliere lessen leerstof hebben gemist of extra uitleg willen hebben van een vakdocent.
Leerlingen die een proefwerk hebben gemist kunnen dit na overleg met de vakdocent inhalen tijdens het proefwerkinhaaluur.
 
e.            Schoolloopbaanbegeleiding
 
Elke leerling krijgt tijdens zijn schoolloopbaan te maken met keuzes die betrekking hebben op vakken, studierichtingen, vervolgopleidingen en beroepen. Onze decaan zorgt samen met de mentoren en vakdocenten voor een goede schoolloopbaanbegeleiding. Hij onderhoudt de contacten met de vervolgopleidingen. Ook verstrekt hij aan de ouders/verzorgers tijdens de algemene ouderavonden informatie over studierichtingen, pakketeisen, aanmeldingen, etc. Als leerlingen tussentijds doorstromen naar een hoger of een lager niveau geeft de decaan adviezen over de mogelijke richtingen en scholen.
 
In het derde leerjaar volgen de leerlingen een beroepsoriënterende stage. Deze stage vindt plaats binnen een bepaalde beroepensector (techniek, dienstverlening, gezondheidszorg, administratie, agrarisch, uniformberoepen) en biedt de leerling een nadere kennismaking met een sector aan de hand van een praktijkervaring.
 
f.             Taal en rekenen in de onder- en bovenbouw
In 2010 is de ‘Wet referentieniveaus Nederlandse taal en rekenen’ ingevoerd.
Met de invoering van deze referentieniveaus, krijgt de school meer handvatten om de achterstandsproblematiek daadwerkelijk aan te pakken. De invoering van de nieuwe wet heeft niet alleen consequenties voor de examenstructuur, maar heeft ook onderwijsinhoudelijk en organisatorisch de nodige gevolgen. Het gaat er om dat we op een systematische wijze achterstanden bestrijden en de resultaten en effecten van de inspanningen meten.
Wat betekent dit voor de Jozefmavo?
 
Taal:
Aan het begin van het 1e leerjaar screenen wij onze leerlingen op taalachterstanden en kijken wij naar de informatie die de basisscholen hebben aangeleverd. Naar aanleiding van de screening, onderzoek en observaties door de vakdocenten volgt een aantal leerlingen ‘extra’ begeleiding voor taal tijdens de lessen taalhulp en/of het vakkenspreekuur. Die lessen worden gegeven door de docent die ook Nederlands aan die leerling geeft. Deze taalhulpgroepen worden gecontinueerd in het 2e en ook in het 3e leerjaar. Regelmatig worden de vorderingen van de leerlingen getoetst. We streven er naar dat alle leerlingen het vereiste niveau halen om in aanmerking te komen voor een diploma.
 
Rekenen:
Onze leerlingen krijgen in ieder leerjaar les in rekenen. We herhalen en oefenen veel van wat op de basisschool is aangeleerd en proberen achterstanden weg te werken. Aan het begin van het 1e leerjaar screenen wij onze leerlingen op rekenachterstanden en kijken wij naar de informatie die we van de basisscholen hebben ontvangen. Naar aanleiding van de screening, onderzoek en observaties door de vakdocent rekenen volgt een aantal leerlingen ‘extra’ begeleiding voor rekenen tijdens de lessen rekenhulp en/of het vakkenspreekuur. Regelmatig worden de vorderingen van de leerlingen in ieder leerjaar getoetst. We streven er naar dat alle leerlingen het vereiste niveau halen om in aanmerking te komen voor een diploma.
 
Ouders/verzorgers worden geïnformeerd over de resultaten van de toetsen en de plaatsing in de hulpgroepen. Voor een aantal leerlingen kan het verstandig zijn nader onderzoek te laten doen en/of individuele hulp van een privé remedial teacher te zoeken of te hervatten. De school heeft geen eigen remedial teachers in dienst. Ouders/verzorgers dienen dit zelf te regelen, maar kunnen één van de taal/dyslexiecoördinatoren en/of de rekencoördinator om advies vragen (zie punt h).
 
g.            Taalbegeleiding voor anderstalige leerlingen
 
Leerlingen voor wie Nederlands de tweede taal is, krijgen, als dat nodig is, één lesuur per week extra Nederlands in kleine groepjes. Daarnaast kunnen deze leerlingen ook terecht bij het vakkenspreekuur Nederlands.
 
h.            Begeleiding bij leer- en gedragsproblemen
 
Binnen de grenzen van wat voor een school voor regulier onderwijs mogelijk is,
begeleiden we leerlingen bij problemen op leer- en gedragsgebied, indien mogelijk en noodzakelijk in overleg en samenwerking met externe begeleiders.
We hebben afspraken gemaakt over het omgaan met leerlingen met een leerprobleem, zoals dyslexie en dyscalculie. De dyslexiecoördinatoren onderbouw (mw. Margot van Hoof) en bovenbouw (mw. Annemartijn Mulder) hebben de coördinatie van hun bouw en geven informatie tijdens de algemene ouderavonden voor alle leerjaren.
De dyslexiecoördinator bovenbouw draagt ook zorg voor de extra examenfaciliteiten.
 
Een beperkt aantal leerlingen heeft LGF (Leerling Gebonden Financiering) ook wel rugzakje genoemd.
De begeleiding van deze leerlingen is in handen van de mentor, de LGF-coördinatoren (mw. Thérèse Verspaget en mw. Femke Meesters) en de ambulante begeleiders van het Regionaal Expertise Centrum.
 
i.             Zorgadviesteam
 
De mentor is voor de leerling eerste aanspreekpunt, adviseur en vertrouwenspersoon.
Een leerling en/of zijn ouders/verzorgers kunnen via de mentor de hulp inroepen van ons zorgadviesteam. De voorzitter van het zorgadviesteam is de zorgcoördinator mw. Thérèse Verspaget. Het zorgadviesteam bestaat verder uit: de teamleiders mw. Heidi Hoop en dhr. Hein van Gestel, de leerlingbegeleiders mw. Femke Meesters en dhr. Teun Snels en de schoolmaatschappelijk werkster.
Het zorgadviesteam heeft wekelijks een intern zorgoverleg en onderhoudt regelmatig contact met contactpersonen van de 3e lijnsinstellingen (GGZ, BJZ, GGD, etc.).
Eenmaal per zes weken is er een “breed” zorgoverleg op school met de  3e lijnsinstellingen, waarvan de vestigingsdirecteur de voorzitter is. Ook de leerplichtambtenaar van de gemeente Tilburg sluit aan bij dit overleg. De leerplichtambtenaar heeft indien nodig ook tussentijds overleg met de schoolleiding en de zorgcoördinator.
 
j.             Vertrouwenspersoon
 
Als ouders/verzorgers of leerlingen een klacht hebben over een personeelslid of een medeleerling, kunnen zij zich wenden tot de mentor of de teamleider. Maar zij kunnen zich ook rechtstreeks wenden tot de vertrouwenspersoon van de school, dhr. Jan Schoenmakers. Zie ook het algemeen deel van deze schoolgids onder: School en Veiligheid, Regeling ter voorkoming van seksuele intimidatie, agressie, geweld en discriminatie en klachtenregeling OMO.
 
k.            Samenwerking en contact met externe deskundigen en instellingen
 
We hechten aan een goed contact met de externe personen en instellingen die met onze leerlingen te maken hebben. We doen dat met als doel, ieder vanuit de eigen verantwoordelijkheid, onze leerlingen zo goed mogelijk te begeleiden en die begeleiding op elkaar af te stemmen binnen de grenzen van de mogelijkheden. Het gaat om instellingen voor jeugdhulpverlening vanuit de 3e lijn, privé remedial teachers, particulier gevestigde hulpverleners, ambulante begeleiders, ziekenhuizen, etc. De contacten verlopen via de teamleiders, de zorgcoördinator en de andere (dyslexie) coördinatoren of deskundigen in nauwe samenwerking met de betreffende mentoren.
 
l.             Jeugdgezondheidszorg en GGD
 
De GGD is een van de partners in de 3e lijn met wie we nauw samenwerken. De GGD neemt deel aan ons ZAT (zorgadviesteam) en – indien nodig – aan ons intern zorgteam. Alle leerlingen van klas 2 vullen in de loop van klas 2 een vragen/signaleringslijst van de GGD in. Er wordt onder meer aandacht geschonken aan de groei, de zintuigen, de gezondheid in het algemeen en aan een gezonde leefwijze. Naar aanleiding van de uitkomsten kan de GGD vragen stellen aan school over leerlingen en besluiten tot een oproep van een leerling en zijn  ouders/verzorgers bij de GGD.
Onze vaste contactpersonen bij de GGD zijn Mw. Eveline Bruynen, jeugdarts, en Mw. Annemarie Verboven-Keijzer, sociaal verpleegkundige.
 
m.          Zorg voor Jeugd
 
Als 2College Jozefmavo zijn wij aangesloten op het signaleringssysteem Zorg voor Jeugd. Zorg voor Jeugd zorgt ervoor dat:
  • mogelijke risico´s bij kinderen vroegtijdig worden gesignaleerd;
  • alle instellingen weten wie betrokken is bij de jeugdige;
  • informatie tussen hulpverleners direct en snel wordt uitgewisseld;
  • het meteen duidelijk is wie de eerstverantwoordelijke is om de zorg te coördineren;
  • de voortgang en acties van de hulpverlening worden bewaakt.
 
Binnen onze organisatie kan onze zorgcoördinator, mw. Thérèse Verspaget, zorgsignalen afgeven in Zorg voor Jeugd. De zorgcoördinator informeert ouders/verzorgers hierover. Bij het afgeven van een signaal wordt géén inhoudelijke informatie doorgegeven. 
Op www.zorgvoorjeugd.nu vindt u meer informatie over Zorg voor Jeugd.
 
n.            Centrum voor Jeugd en Gezin
 
In het Centrum Jeugd en Gezin werken verschillende organisaties samen op het gebied van onderwijs, jeugd(gezondheid)zorg en welzijn. Deze instellingen zijn ook vertegenwoordigd in het zorgadviesteam van de school. Het Centrum Jeugd en Gezin biedt informatie, advies en ondersteuning bij opgroeien en opvoeden.
Het CJG is voor ouders en jongeren ook rechtstreeks te bereiken via tel. 0800-3656565 of via de website www.jeugdengezintilburg.nl