Omhoog
Aanmelden
Onderwijsstructuur
In klas 1 kennen we vanaf dit jaar homogene klassen, dus geen dakpanklassen meer. In de loop van klas 1 wordt
goed bekeken of de leerling op de juiste plaats zit, of juist meer of minder uitdaging nodig heeft. Zo proberen we
voor elke individuele leerling aan het begin van klas 2 de best passende onderwijsvorm te vinden.
 
De stromen in klas 1 binnen 2College Durendael zijn:
• vmbo - basisberoepsgerichte leerweg (met LWOOondersteuning)
• vmbo - kaderberoepsgerichte leerweg (met LWOOondersteuning)
• vmbo – gemengde/theoretische leerweg.
• havo
• vwo
• tweetalig havo
• tweetalig vwo

Kennismakingsweek en brugklaskamp
De leerlingen in klas 1 hebben in het begin van het schooljaar een kennismakingsweek met daarin diverse activiteiten. Een van de onderdelen is een soort brugklaskamp gedurende 3 dagen. De kosten van deze dagen worden via Iddink geïncasseerd. Leerlingen zijn verplicht deel te nemen aan alle activiteiten van deze kennismakingsweek.

Kanjertraining
In alle eerste klassen wordt er vanaf schooljaar 2008-2009 gewerkt met de Kanjertraining. De Kanjertraining is een methodiek waarbij het oplossingsvermogen van kinderen wordt gebruikt. De lessen zijn gericht op de verbetering van het sociaal-emotionele klimaat in groepen. Leerlingen leren omgaan met hun gevoelens, voor zich zelf op komen, luisteren naar anderen en conflicten op een goede manier opossen. Hierdoor ontstaat een veilig pedagogisch klimaat.

De Kanjerprincipes zijn voor leerlingen vertaald in eenvoudige gedragsregels:

  • We lachen elkaar niet uit
  • We spelen niet de baas
  • We doen niet zielig
  • We helpen elkaar
  • We vertrouwen elkaar en zijn te vertrouwen

Mentoruur
Na de herfstvakantie starten de lessen in het mentoruur. Tot de herfstvakantie worden mentoren geschoold. Alleen gecertificeerde docenten kunnen de lessen verzorgen. In klas 1 en 2 werken mentoren samen voor een optimale begeleiding van de leerling. De mentoren geven zoveel mogelijk les in de klassen 1 en 2 en zijn bekend voor de leerling. De mentor van uw kind is de eerste contactpersoon op school. Naast de Kanjertraining in de 1e klassen worden leerlingen in de mentorlessen voorbereid op studie, beroep en maatschappij. In onze opzet streven we eveneens naar een goed en direct contact met ouders. Door een evaluatie met leerlingen, ouders, mentoren en vakdocenten houden we de uitwerkingen van onze doelstellingen tegen het licht.

Verstromen in het brugjaar
Tussentijds overstappen naar een andere stroom kan soms plaatsvinden gedurende het eerste brugjaar of aan het einde van dat jaar. De meeste leerlingen zullen worden bevorderd naar het tweede brugjaar van dezelfde stroom.

De afdeling VMBO
Het VMBO kent 4 sectoren: Techniek, Landbouw, Zorg en Welzijn en Economie.

Op 2 college Durendael kunnen leerlingen in de basis- en kaderberoepsgerichte leerweg na het tweede leerjaar kiezen voor de sectoren Zorg en Welzijn en Economie (mode en commercie). In de gemengde en de theoretische leerweg kan er uit alle 4 de sectoren een keuze gemaakt worden.

Binnen de sectoren zijn er dan weer sectorverplichte en sectorrelevante vakken:

  • Techniek met wiskunde en nask 1 (meer nadruk op natuurkunde)
  • Landbouw met wiskunde, nask 1 of biologie
  • Zorg en welzijn met biologie, wiskunde of maatschappijleer 2
  • Economie met economie en Duits of Frans of wiskunde
Leerjaar havo/vwo3
Het derde leerjaar van havo/vwo is een uitermate belangrijk jaar. Het vormt de schakel tussen onderbouw en
bovenbouw. Leerlingen moeten gaan wennen aan zelfstandiger werken en plannen en aan het leren dragen van verantwoordelijkheid voor hun eigen studie. Tegelijkertijd maken de leerlingen aan het eind van leerjaar 3 een profielkeuze voor een profiel in de bovenbouw. Samen met de decaan en in samenspraak met ouders en leerling begeleiden de mentoren van leerjaar 3 dit proces zeer intensief.
 
Daarnaast organiseren we allerlei profielverkenningsactiviteiten, waarbij leerlingen kennismaken met de verschillen tussen de diverse profielen in de Tweede Fase. Het proces start met een opleidingenmarkt, waarbij leerlingen en ouders meer leren over verschillende opleidingen en de beroepsperspectieven die hierbij horen. Gedurende het schooljaar presenteren alle (voor leerlingen) nieuwe vakken zich duidelijk in eigentijdse vorm, zodat de leerlingen een goed beeld krijgen van hetgeen ze kunnen kiezen. Ook komen studenten van verschillende vervolgopleidingen over hun eigen ervaringen met betrekking tot het kiezen van een profiel en de keuze voor een studie vertellen.


Tweetalig onderwijs (tto) havo 1-5 en vwo 1-6
Sinds 2003 bieden we tweetalig onderwijs aan op 2College Durendael. Tweetalig onderwijs richt zich niet alleen op een goede Engelse taalontwikkeling – 70% van de lessen vindt plaats in het Engels – maar biedt ook een samenhangend internationaal programma. Door middel van vakoverstijgende projecten, uitwisselingen en cultuurreizen doen leerlingen kennis op over de wereld, waardoor ze zich ontwikkelen tot zelfverzekerde, autonome wereldburgers. Via het digitale leerling portfolio en het blogplatform evalueren leerlingen hun eigen ontwikkeling op het gebied van de Engelse taal en het internationale programma.

Er zijn eisen die vanuit school worden gesteld aan de leerlingen, maar er is ook ruimte voor leerlingen om eigen doelen te stellen. Zo wil 2College Durendael bereiken dat leerlingen zich ontwikkelen vanuit een eigen, intrinsieke motivatie en mede verantwoordelijkheid nemen voor hun leerproces.
 
De leerlingen die leerjaar 1 t/m 3 goed afsluiten, nemen het zogenaamde Junior Certificate in ontvangst. Deze leerlingen kunnen in havo 4 of vwo 4 verder gaan met het programma Senior Certificate*. Dat betekent dat zij de verplichte algemene vakken in het Engels volgen, te weten Cultural Artistic Training (i.p.v. ckv), Social Studies (i.p.v. maatschappijleer) en Science for Public Understanding (i.p.v. ANW, alleen verplicht voor vwo-leerlingen).
Daarnaast volgen zij het IB-programma wat zij afsluiten met een IB-examen. IB staat voor International Baccalaureate (een internationaal erkend diploma). Ook besteden we extra aandacht aan internationalisering d.m.v. European and International Orientation en een aan te raden Internationale Stage. Leerlingen die dit Engelstalig traject succesvol afsluiten ontvangen daarvoor een diploma Senior Certificate *.
 
Deze examens zijn internationaal gestandaardiseerd en erkend en leveren voordelen op bij Engelstalige vervolgopleidingen en sowieso bij academische bachelor studies waar de voertaal steeds vaker Engels is en waar al sinds jaar en dag alle literatuur Engelstalig is. In totaal wordt minimaal 30% van de studielast Tweede Fase havo/vwo in het Engels aangeboden. Succesvolle TTO-leerlingen verlaten Durendael dan ook met maar liefst drie diploma’s: een regulier havo- of vwo-diploma,
een IB English Certificate en een Senior Certificate. Aan het volgen van het TTO-programma zijn extra kosten
verbonden.
 
* Het Senior Certificate Diploma mag alleen uitgereikt worden als een school daarvoor gecertificeerd is door het Europees Platform. Op dit moment is Durendael alleen gecertificeerd als Junior TTO-School. Het traject
naar de Senior TTO-Schoolkwalificatie is in schooljaar 2012-2013 gestart.
 
De Tweede Fase havo/vwo
De Tweede Fase havo/vwo is het begin van de tweejarige (havo) of driejarige (vwo) examenperiode, die eindigt met een centraal eindexamen en – hopelijk – een mooi diploma. In die Tweede Fase havo/vwo bouwen we voort op kennis en vaardigheden die in de voorgaande jaren zijn opgedaan. Ten opzichte van de eerste drie jaren zijn er echter wel verschillen.
 
Op de eerste plaats wordt er in de Tweede Fase een steeds groter beroep gedaan op de eigen zelfstandigheid en op de eigen verantwoordelijkheid. Als voorbereiding op een vervolgstudie aan een hogeschool of universiteit moeten leerlingen leren om zelf hun studie te organiseren. Meer en meer zullen ze zelf er op uit moeten om dingen geregeld te krijgen.
 
Een tweede verschil met de onderbouw is dat alle toetsen die gemaakt worden met een bepaald gewicht meetellen voor de uiteindelijke (school)examencijfers. Die toetsen zijn dan ook niet vrijblijvend en afwezigheid moet officieel gemeld worden. Inhoud en planning van de toetsen staan vermeld in het PTA (Programma van Toetsing en Afsluiting).
 
Academische vaardigheden
In de Tweede Fase vwo gaan we meer werk maken van de stap naar academisering. Concreet vertaalt zich dat in de aandacht voor het aanleren van academische vaardigheden (zoals bijvoorbeeld het opzetten en uitvoeren van een onderzoek, maar ook het volgen van een hoorcollege) en het verbreden, zowel in de diepte als in de breedte, van de kennisbasis van leerlingen. Dit alles staat in het teken van een toenemende kritische en onderzoekende houding die kenmerkend is voor academisch denken en werken.
 

Voor de Tweede Fase havo gaan we meer de nadruk leggen op de aansluiting met het Hoger Beroeps Onderwijs. Dat betekent dat we meer aandacht gaan besteden aan competentieontwikkeling. Leren presenteren en leren samenwerken zijn belangrijke vaardigheden.

Het Studiecentrum 2e fase 
Een belangrijk onderdeel van de Tweede Fase havo/vwo is het zogenaamde Studiecentrum 2e fase. Het is een fysieke omgeving waar de leerling leert om zelfstandig te werken, maar tegelijkertijd ook een abstract begrip waarmee de groei naar zelfstandigheid van de bovenbouwleerling wordt aangeduid. Meer informatie over de Tweede Fase havo/vwo vindt u in het algemene gedeelte van de schoolgids van 2College.
Daarnaast krijgen alle Tweedefaseleerlingen aan het begin van het schooljaar de zogenaamde BijdeHandwijzer uitgereikt. Daarin staan o.a. alle regelingen en procedures.

Verstromen naar een andere afdeling
Indien een leerling verstroomt naar een andere afdeling kan dit leiden tot kosten voor de ouders in verband met de aanschaf van extra werkboeken en dergelijke.


2College Vluchtelingen EOA​​
Onze school kent ook een aparte afdeling voor vluchtelingenonderwijs. Deze afdeling heeft een eigen locatie op het Asielzoekerscentrum in Oisterwijk. In deze afdeling wordt lesgegeven aan Alleenstaande Minderjarige Vreemdelingen (AMV-ers) in de eerste drie maanden van hun verblijf in Nederland. De afdeling heeft een vaste groep docenten. AMVers vormen een speciale groep leerlingen. Ze zijn afkomstig uit vele verschillende landen, waarvan Syrië, Eritrea en Somalië op dit moment de belangrijkste zijn. Kort na aankomst in Nederland worden zij hier geplaatst in afwachting van hun asielaanvragen. De meeste leerlingen hier zijn tussen de 16 en 18 jaar en dus leerplichtig. De leerlingen worden na een intakegesprek en een leerbaarheidstoets in één van onze groepen geplaatst.

Groep één betreft leerlingen die helemaal niet kunnen lezen of schrijven of alleen bekend zijn met een ander alfabet dan het onze, zoals het Arabische of Chinese schrift. Ze leren zo snel mogelijk Nederlands. In de hogere groepen zitten leerlingen die in hun thuisland al meer onderwijs hebben genoten en meestal beschikken over een steuntaal bv. Engels of Frans. Naast Nederlands krijgen de leerlingen ook les in andere vakken, zoals rekenen, maatschappelijke oriëntatie, en computerkunde. Ook seksuele voorlichting en sport ontbreken niet.
 
Via Food&Facilities-lessen leren de leerlingen zelfstandig te koken en hoe ze daarbij hygiënisch te werk moeten gaan. Dit is zeer belangrijk voor deze doelgroep, omdat veel van onze leerlingen veelal zelfstandig in Nederland mogen blijven. Naast kennis van Nederlands zijn ook die andere aspecten van groot belang.
 
Bij het geven van onderwijs houden wij rekening met onze algemene doelstellingen. Zo willen wij leerlingen activeren, hen het gevoel geven dat ze nuttig en goed bezig zijn, eigen verantwoordelijkheidsgevoel benadrukken en daar ook regelmatig een beroep op doen. Verder willen wij extra aandacht vestigen op hun vaardigheden en duidelijk maken waar ze goed in zijn en wat nog verbeterd kan worden. We willen ze bewust maken van hun levensdoel en levenspatroon. We willen proberen hun mogelijkheden te koppelen aan hun dromen en idealen. Daarbij bevorderen we hun persoonlijke ontwikkeling door gesprekken en zelfreflectie.