Gedragscodes

Op 2College Durendael heerst een schoolklimaat dat zich kenmerkt door acceptatie, respect en vertrouwen. Een dergelijk klimaat is voorwaarde voor alle leden van onze scholengemeenschap om optimale leer- en werkprestaties te kunnen leveren.

Dat leidt tot de volgende gedragscodes, die gelden voor alle medewerkers en leerlingen van onze school.

 1. Wij hebben zorg en respect voor elkaar.
 2. Wij schelden niet, gebruiken geen grove taal en doen niet mee aan uitlachen, pesten of roddelen.
 3. Wij hebben respect voor de eigendommen van een ander.
 4. Wij houden ons aan gemaakte afspraken.
 5. Wij helpen anderen om zich aan deze gedragscodes te houden.

Fietsen en brommers

 • fietsen worden alleen gestald in de fietsenstalling aan de achterzijde van het gebouw; brommers worden uitsluitend gestald aan de voorzijde van het gebouw. De fietsen worden op de juiste manier opgehangen in de fietsenstalling.
 • fietsen op het schoolplein is alleen toegestaan aan het begin en einde van de schooldag van poort naar fietsenstalling en terug; brommen op het schoolplein is nooit toegestaan.

Tassen en jassen

 • iedere leerling heeft verplicht een kluisje. Daarin kun je je jas opbergen en het is tevens bedoeld voor tassen. Jassen mag je niet meenemen naar het lokaal.

GSM’s, MP3-spelers, enz.

 • wellicht ten overvloede: het is wettelijk niet toegestaan om zonder toestemming opnamen te maken en te verspreiden!
 • het gebruik van mobiele telefoons/mp3-spelers enz. is niet toegestaan in de gangen en in de lokalen.

Verblijf tijdens pauzes, tussenuren en uitgevallen lessen

 • om te studeren gaan de klassen 1, 2 en 3 naar het leerpodium op de 1e verdieping evenals de klassen 4 van het vmbo; de bovenbouw havo/vwo gaat daarvoor naar het studiecentrum.
 • leerlingen kunnen verblijven in de aula, of op het achterste gedeelte van het schoolplein, echter niet in de fietsenstalling. De leerlingen van leerjaar 1, 2 en 3 mogen het schoolterrein niet verlaten, tenzij ze hiervoor toestemming hebben van iemand van de schoolleiding. Leerlingen die tijdens pauzes, tussenuren en uitgevallen lessen het schoolterrein verlaten, zelfs met toestemming, onttrekken zich aan de verantwoordelijkheid van school! Tijdens pauzes en tussenuren houd je je niet op bij de poort.
 • het is niet toegestaan om je na schooltijd op te houden in het
  zicht van de school.

De 2College Durendael-pas

 • de 2College Durendael-pas dien je op school altijd bij je te hebben. Je hebt hem o.a. nodig om je te kunnen identificeren, voor aanwezigheidscontrole in de Tweedefaseklassen, het gebruik van een computer in de studiecentra en controle bij feesten. Het is een gecombineerde school-bibliotheekpas met jouw foto en gegevens waarmee je boeken kunt lenen bij alle vestigingen van "Bibliotheek Midden-Brabant". Wees dus zuinig op je pas.
 • ben je je pasje kwijt, meld dit dan direct bij "Bibliotheek Midden-Brabant" (013   464 85 10). Je bibliotheekpas wordt dan onmiddelijk geblokkeerd. Daarna kun je op de administratie een nieuwe pas bestellen tegen kostprijs   (€13,--).

De receptie: hét informatiepunt

 • voor algemene zaken is de receptie - en dus niet de administratie.
 • hét informatiepunt voor de leerlingen voor o.a. formulieren, verloren voorwerpen, e.d.

Melden bij de receptie

(met 2College Durendael-pas)

bij het voortijdig verlaten van de school (bijvoorbeeld bij ziekte). Wanneer een leerling ziek naar huis wil gaan, heeft hij/zij toestemming nodig van zijn/haar teamleider.

Eten, drinken, snoepen en roken

 • is niet toegestaan in de studiehoeken en op de leerpodia.
 • is niet toegestaan in het leslokaal, behalve in uitzonderingssituaties en met toestemming van de betreffende docent.
 • roken is in het gebouw nergens toegestaan!

Bij ongeoorloofd te laat komen

(naar het oordeel van de docent waar de leerling te laat komt)

meldt de leerling zich de volgende ochtend om 8.00 uur in lokaal 030, of je nu wel of geen les hebt het 1e uur.

Bij verwijdering uit de les

volg je de regels van het verwijderformulier, dat de docent je overhandigt.

Bij lesuitval door afwezigheid van docenten

Bij lesuitval in klas 1, 2, 3 en vmbo4 werken we, zoveel als mogelijk, met toezicht door docenten. Of er een les uitvalt, lees je op de monitoren. In dit toezichtuur werken leerlingen aan een opdracht van een docent of maken huiswerk.

 • bij lesuitval kan, indien tijdig bekend, het eerste of laatste lesuur vrij gegeven worden.
 • in geval van lesuitval gedurende de overige uren, wordt van de leerlingen verwacht dat zij op school studeren.
 • indien een docent onverwacht niet bij het lokaal verschijnt, meldt een leerling zich, 5 minuten na de zoemer, bij de receptie. Is de docent afwezig dan gaan leerlingen naar de aula!
 • hebben de leerlingen een invaluur, dan dienen zij altijd de boeken van het betreffende vak bij zich te hebben!

Bij huiswerk, proefwerken, toetsen en schoolexamens geldt:

 • als je je huiswerk niet gemaakt hebt, meld je dit vooraf bij de betreffende docent.
 • op de eerste dag na een vakantie van minstens één week worden er geen proefwerken of schriftelijke overhoringen gegeven. Dit geldt ook voor 6 december.
 • schriftelijke overhoringen krijg je altijd terug.
 • proefwerken of toetsen worden gegeven na behandeling van een groter deel van de leerstof. Deze worden minstens een week vantevoren aangekondigd. Een leerling mag per week vijf proefwerken en daarbij maximaal vijf overhoringen maken. Per dag zijn maximaal twee proefwerken of toetsen toegestaan. 
 • gemaakte proefwerken en toetsen mag je altijd inzien. Eindtoetsen en schoolexamens worden nooit teruggegeven, ze blijven op school ter inzage. Inzage vindt altijd plaats in het bijzijn van de docent. Voor de Tweede Fase geldt dat al het werk in het dossier van de leerling op school blijft.
 • de planning van toetsen is opgenomen in het Programma van Toetsing.
 • de planning van het schoolexamen is opgenomen in het Programma van Toetsing en Afsluiting dat aan het begin van het schooljaar wordt uitgereikt aan de toekomstige eindexamenkandidaten.
 • 3 x per schooljaar is er een periode van centrale toetsing. Gedurende de vijf schooldagen die aan deze periode vooraf gaan, worden er geen proefwerken en/of overhoringen gegeven. Dit geldt niet voor de Tweedefaseklassen.
 • bij fraude of bij ongeoorloofd verzuim tijdens een schriftelijke overhoring, proefwerk, toets of schoolexamen kan het cijfer één toegekend worden door de teamleider of de examencommissie. Dit geldt ook bij het niet verschijnen bij mondelinge beurten en het niet tijdig inleveren van werkstukken. Voor leerlingen in de bovenbouw vmbo en in de Tweede Fase havo/vwo gelden de regelingen zoals die vermeld staan in het PTA.

Gedrag

 • bij herhaaldelijk onjuist gedrag, ernstige overtredingen van de goede orde of regelmatig onwettig schoolverzuim kun je worden geschorst of verwijderd.
 • het dragen van wapens of zaken die daarop lijken, het in bezit hebben van vuurwerk of het afsteken daarvan, het in bezit hebben van drugs/alcohol of het gebruik daarvan is verboden en kan leiden tot schorsing of verwijdering. Bij het in bezit hebben en/of verkopen van wapens, vuurwerk of drugs en bij andere strafbare feiten doet de schoolleiding altijd aangifte bij de politie!

Het milieu

 • iedereen zorgt voor – en is tevens verantwoordelijk voor – de orde en netheid in en om het schoolgebouw.
 • elke leerling kan aan de beurt komen voor corveediensten.

Regels die voor iedereen gelden, zijn:

 • afval ruim je altijd op; daarvoor gebruik je de afvalbakken.
 • laat verlichting niet onnodig branden.
 • laat ramen en deuren niet onnodig openstaan.

Lichamelijke Opvoeding

 • voor de lessen l.o. geldt dat je daarvoor geschikte sportkleding draagt. Dat wil zeggen: óf je draagt de door 2College Durendael (tegen vergoeding) ter beschikking gestelde sportkleding óf je draagt een blauwe sportbroek c.q. legging met een wit T-shirt.
 • ook geldt dat, indien je door blessures e.d. niet aan de lessen kunt deelnemen, je toch aanwezig dient te zijn, tenzij andere afspraken zijn gemaakt met de teamleider.

In geval van schade:

 • de schoolleiding noch het bestuur is aansprakelijk voor schade aan of verlies van eigendommen van leerlingen.
 • bij vermissing van eigendommen moet schriftelijk opgave worden gedaan bij de receptie. Tevens wordt geadviseerd aangifte te doen bij de politie!
 • bij schade door een leerling toegebracht aan schoolgebouw, inventaris of aan eigendommen van anderen wordt de schade verhaald.

Meerderjarige leerlingen

 • voor de meerderjarigen geldt dat acceptgiro’s, rekeningen, uitnodigingen, e.d. aan je ouders worden geadresseerd.
 • indien je hiervoor zelf aangeschreven wenst te worden, dien je hiertoe schriftelijk een verzoek in bij de teamleider.
 • je ouders worden in kennis gesteld van gemaakte afspraken en strafmaatregelen, zoals schorsing of verwijdering van school, tenzij je daarmee als meerderjarige niet akkoord gaat.

Pestprotocol

Dit kunt u inzien bij de zorgcoördinator, mevr. C. Goossens, op onze locatie.

Verzuim van lessen

Als je een keer afwezig bent, vinden we het belangrijk dat we altijd weten waarom je er niet bent. Daarom gelden voor afwezigheid de volgende afspraken:

 • een bezoek aan bijvoorbeeld de dokter, tandarts of het ziekenhuis dien je, indien mogelijk, buiten de schooltijd te plannen.
 • als je van tevoren weet dat je afwezig zult zijn, dan laat je dit uiterlijk de dag daarvoor bij de receptie weten. Achteraf lever je het gele verzuimbriefje in met daarop je verzuimmelding, voorzien van de handtekening van een van je ouders. Het briefje stop je in de brievenbus bij de receptie. Dus alleen het achteraf inleveren van het gele briefje is niet genoeg.
 • als je vooraf niet weet dat je afwezig zult zijn, dan melden je ouders dit voor 09.00 uur telefonisch bij de receptie. Dit geldt o.a. bij ziekte. Op de dag dat je weer op school komt, lever je een geel verzuimbriefje in met je verzuimmelding, voorzien van de handtekening van een van je ouders. Je stopt het briefje in de brievenbus bij de receptie. Dus alleen het achteraf inleveren van het gele briefje is niet genoeg.
 • als je je van te voren niet hebt afgemeld, melden we jouw afwezigheid aan je ouders. Dit geldt ook voor meerderjarige leerlingen.
 • voor bijzondere zaken, zoals een huwelijk van broer of zus, een begrafenis van je opa of oma, e.d. vraag je altijd vooraf toestemming aan je teamleider.
 • ouders/verzorgers kunnen door de administratie gebeld worden op iedere werkdag tussen 10.00 uur en 13.00 uur in verband met onze extra controle op verzuim.