2College Durendael streeft naar een goed contact met ouders. Contact onderhouden we via de website www.2college.nl, via sociale media, informatieavonden en informatiebulletins. Daarnaast houden we contact door middel van rapportages die we regelmatig uit laten komen, de e-mail en oudergesprekken. Vanzelfsprekend kunt u, als u vragen hebt of als zich een probleem voordoet, contact opnemen met de mentor, bij voorkeur per mail.
Via de Ouderraad en de resonansgroepen kunnen ouders met de school in gesprek gaan over onderwijskundige en organisatorische zaken.

Informatieavond voor de ouders

Aan het begin van het schooljaar nodigen we, per afdeling, de ouders uit voor een informatieavond. U kunt dan kennismaken met de mentor van uw kind en met de afdelingsleiding. U krijgt informatie over belangrijke zaken in het lopende leerjaar.

Rapportage van behaalde resultaten

Met betrekking tot het aantal periodes en de rapportages van resultaten aan leerlingen en ouders zijn voor het komend schooljaar de volgende afspraken gemaakt: In de onderbouw van alle afdelingen wordt gewerkt met een systeem van drie periodes. Alleen de laatste periode wordt afgesloten met een toetsweek. De toetsen zijn terug te vinden in het programma van toetsing, dit is te vinden via de website (http://www.2college.nl/Durendael/Paginas/PT-onderbouw.aspx​). Er wordt gewerkt met een voortschrijdend gemiddelde. Dat houdt in dat op elk gewenst moment het gemiddelde (jaar)cijfer dan de leerlingen zichtbaar is en daarmee aantoonbaar wel of niet voldoet aan de overgangsnormen. In de leerjaren vmbo3 en 4 en havo/vwo4, 5 en 6 wordt gewerkt met een Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA), waarin staat vermeld wat de wegingsfactor van de behaalde cijfers is. De leerlingen ontvangen een PTA aan het begin van het schooljaar. De leerlingen werken met een doorlopend gemiddelde. Bij vakken die over meerdere jaren worden gegeven, wordt dit gemiddelde ook over meerdere jaren berekend.

Oudergesprekken

Twee maal per jaar wordt een oudergesprek georganiseerd. De mentor kan daarvoor de ouders - en mogelijk ook de leerling - uitnodigen. Als u zelf een gesprek met bijvoorbeeld de mentor of vakdocent wilt, kunt u dat aangeven.

Mentoren

Mentoren spelen een belangrijke rol bij de begeleiding van leerlingen. Zij zullen de leerlingen met raad en daad bijstaan en zijn op de hoogte van de vorderingen, de cijfers die gegeven worden en het functioneren in de klas. U kunt de mentoren spreken op de ouderavonden. Daarnaast kunt u buiten deze ouderavonden om, de mentor en/of vakdocent telefonisch of per mail benaderen.

Wanneer u iemand (mentor, docent, teamleider enz.) op school wilt spreken, dan kunt u kiezen uit onderstaande opties:

  • Briefje meegenomen door de leerling.
  • Telefonisch contact.
    De school is van ’s morgens 08.00 uur tot ’s middags 16.15 uur telefonisch bereikbaar. Indien de persoon die u wilt spreken niet direct bereikbaar is, zal de telefonist(e) uw naam en telefoonnummer noteren en dit doorgeven aan de betreffende persoon die dan contact met u zal opnemen.
  • Bericht sturen per mail.
    Al onze medewerkers hebben een persoonlijk emailadres. De emailadressen staan achter in de schoolgids.
  • In geval van nood zijn wij ’s avonds en in de weekenden bereikbaar op het volgende 06-nummer: 06 - 19 75 09 52. Wij verzoeken u dit nummer alleen te gebruiken voor zeer dringende zaken!