LOB informatie (decanaat)
Door het decanaat wordt in de loop van het jaar informatie verstrekt die ook van belang is voor ouders.  Een deel van die informatie stellen wij ook beschikbaar via de website van school. Via deze link kunt u naar de pagina waar u bestanden van het decanaat kunt downloaden

Zelfwerktijd
In de eerste drie leerjaren en het vmbo4, werken we met een begeleide opvang bij afwezigheid van een docent. Kan een les eventueel niet doorgaan, dan werkt de klas, onder begeleiding, zelfstandig verder aan de lesstof of maakt huiswerk. Op deze manier beperken we de lesuitval.

Zorg en begeleiding
Op 2college Durendael wordt gewerkt met een geïntegreerde leerlingbegeleiding. Gedurende het hele onderwijsleerproces wordt aandacht besteed aan de studievaardigheid, de sociaal-emotionele ontwikkeling en aan de loopbaanoriëntatie van de leerling. De dagelijkse begeleiding van de leerling is in handen van de mentor. Soms heeft een leerling wat extra begeleiding nodig. Het multidisciplinaire Zorg- en Adviesteam (bestaande uit de zorgcoördinator, coördinator specifieke leerproblemen, vertrouwenspersoon, leerplichtambtenaar, schoolmaatschappelijk werker, medewerkers van GGZ en GGD) adviseert en verwijst naarzorg en begeleiding binnen of buiten de school.

Binnen de school is er mogelijkheid tot o.a. remedial teaching, taalondersteuning, sociale vaardigheid- en faalangstreductietraining, screening door de orthopedagoog, gesprekken met schoolmaatschappelijk werker, vertrouwenspersoon en/of decaan.

Vertrouwenspersoon
De vertrouwenspersoon is er voor leerlingen die te maken hebben met sociaal-emotionele problemen (‘niet lekker in je vel zitten’) of die geconfronteerd worden met seksuele intimidatie, agressie, geweld of discriminatie op school. De vertrouwenspersoon zorgt voor de eerste opvang en zoekt samen met de leerling naar de beste aanpak van het probleem. Indien u of uw kind contact wil opnemen met een van de vertrouwenspersonen dan kan dit via onderstaande mailadressen:
·         Dhr. Tom Denteneer, denteneer.t@2college.nl
·         Mevr. Mariet van Kerkhoven, kerkhoven.m@2college.nl
·         Mevr. Anke van Herk, herk.a@2college.nl
·         Mevr. Ellis Verduijn, verduijn.e@2college.nl


Contact met de zorgcoördinator kan via:
- Mevr. C Goossens goossens.c@2college.nl

Specifieke Leerproblemen
Leerlingen met een officiële dyslexie- of dyscalculieverklaring hebben recht op extra faciliteiten. Voor al deze leerlingen geldt dat zij recht hebben op extra tijd bij (bepaalde) toetsen en proefwerken. Vaak zijn daarnaast ook andere begeleidingsafspraken nodig. Deze worden met behulp van de handelingsgerichte diagnose uit het onderzoeksrapport en in overleg met de leerling en/of zijn ouders vastgesteld. De begeleidingsadviezen kunnen per leerling verschillend zijn.

Voorbeelden van mogelijke begeleidingsmaatregelen zijn:
-          Andere beoordeling van spelfouten bij taalvakken
-          Extra deeltoetsen over kleinere hoeveelheden stof
-          Mondelinge in plaats van schriftelijke toetsen
-          Gebruik van een laptop
-          Gebruik van auditieve ondersteuning (ClaroRead)
-          Gebruik van formule- of regelkaarten

De afgesproken faciliteiten komen op een speciale pas te staan die de leerling altijd bij zich moet hebben.
Sommige leerlingen hebben geen officiële dyslexieverklaring maar hebben van de basisschool een ondersteuningsverklaring gekregen. Voor deze leerlingen geldt dat zij in de onderbouw recht hebben op extra tijd bij toetsen. Daarnaast proberen wij ook bij deze leerlingen zo veel mogelijk de adviezen van de basisschool te volgen.
Leerlingen met andere specifieke leerproblemen,  zoals ADHD, PDD-NOS of faalangst, kunnen in aanmerking komen voor faciliteiten.