1. We verwachten dat je deelneemt aan alle activiteiten die door de school worden georganiseerd.
schoolfeesten en reizen op vrijwillige basis vormen hier een uitzondering op.
2. Als je ziek bent, melden je ouders/verzorgers dit telefonisch op nummer 013 5313558 ’s ochtends
tussen 8.00 uur en 9.30 uur.
Als je ziek bent tijdens een dossiertoets (PTA-toets) melden je ouders/verzorgers ’s morgens ziek
 tussen 8.00 uur en 9.30 uur, tevens komen je ouders/verzorgers vóór 17.00 uur een verklaring
ondertekenen bij de receptie.
3. Als je tijdens de lesuren de school wilt verlaten omdat je ziek bent meld je je bij de conciërge.
4. Als je één of meerdere lessen vrij wilt hebben, vragen je ouders/verzorgers dit vooraf schriftelijk
aan met een duidelijke reden bij een van de teamleiders, door middel van de gele kaart. Verlof voor
arts en orthodontist kan rechtstreeks bij de administratie of conciërge.
5. Als je het huiswerk om een geldige reden niet af hebt, kun je een blauw kaartje krijgen op vertoon
van de gele kaart. Dit blauwe kaartje is één dag geldig.
6. Bij de eerste zoemer van 8.25 uur en vijf minuten voor het einde van elke pauze ga je zo snel mogelijk
naar het lokaal waar je les hebt. Bij de tweede zoemer, vijf minuten later, zit je op je plaats, met je
spullen op tafel.
7. Als je niet op tijd in het lokaal kunt zijn, dan meldje je bij de conciërge voor een rood kaartje.
8. In de klaslokalen (tijdens de lessen) zijn petten en jassen niet toegestaan, evenals het gebruik van
kauwgom, eten en drinken.
9. Je mag tijdens de lessen niet op de binnenplaats zijn.
10. Als je uit de les verwijderd wordt, meld je je onmiddellijk bij de conciërge.
11. Je mag het schoolterrein tijdens schooltijd niet zonder toestemming van een van de teamleiders verlaten.
12. Tijdens de pauzes gelden de volgende regels:

• De gang tussen lokaal 313 en de personeelskame en de toegangsruimte naar lokaal 307 is geen pauzeruimte.
• Je bent niet in een klaslokaal tijdens de pauze.
• Je volgt de aanwijzingen van de surveillanten op.
• Je kunt docenten in de docentenkamer alleen voor dringende zaken opzoeken, vijf minuten voor de eerste zoemer.
• In de school ren je niet.
• Je werkt mee aan het schoonhouden van de school.
13. Fietsen horen in het rek te staan en brommers staan netjes naast elkaar in de stalling van de
Cobbenhagenmavo. Fietsen en brommers zet je op slot.
14. Je mag in en om de school niet roken.
15. Paracetamol is op school niet verkrijgbaar.
16. Redbull en drankjes die er op lijken zijn op school niet toegestaan
17. Het gebruik, het in bezit hebben en/of het onder invloed zijn van alcohol, drugs en energiedrankjes op en in de nabijheid van het schoolterrein en tijdens schoolactiviteiten is verboden. Dit geldt ook voor het gebruik en het in bezit hebben van vuurwerk en wapens. In het kader van het convenant ‘School en Veiligheid’ wijzen wij op het
volgende:
Strafbaar gedrag wordt niet getolereerd. In geval van een misdrijf zal de school te allen tijde aangifte doen bij de politie. De school kan ook uit oogpunt van preventie contact opnemen met de politie. Dit contact kan, indien nodig, gevolgd
worden door verdere acties, zoals het doen van aangifte, fouilleren, openen van leerlingkluisjes, tassen en/of buddyseats enz. Dit gebeurt altijd onder toezicht van een lid van de schoolleiding.
18. Je mag in het gebouw geen mobiele telefoon gebruiken. Als je een dringende reden hebt om je
telefoon in het gebouw te gebruiken, dan kan dit alleen in overleg met een van de teamleiders.
19. Het is verboden filmpjes en foto’s die gemaakt zijn op school, op het schoolterrein of tijdens een
schoolactiviteit, te publiceren op het internet, zonder dat je daarvoor toestemming van een van
de teamleiders hebt gekregen.
20. Als je schade toebrengt aan het gebouw, leermiddelen of meubilair zijn de kosten daarvan voor jou/je ouders.
21. Op school kunnen aanvullende regels en afspraken gemaakt worden, waaraan je je moet houden.
Elke leerling behoort dit reglement te kennen en ernaar te handelen.

Corveedienst

Alle leerlingen worden enkele keren per jaar ingezet om na de lunchpauze te assisteren bij het opruimen van de
aula, het schoolgebouw en de terreinen. Hiervoor wordt enkele malen per jaar een rooster samengesteld. Aan
alle klassen wordt dit medegedeeld.


Schoolpas
Alle leerlingen krijgen een schoolpas. Een leerling heeft altijd zijn schoolpas bij zich. Deze pas is tevens bibliotheekpas.
Op deze pas staat van elke leerling: de naam en klas, het schooljaar, het leerling-nummer, een streepjescode en
een foto. De pas is een jaar geldig. Aan de andere kaart van de pas staan de gegevens voor de bibliotheek.
Voor de schoolpas geldt een viertal gebruiksmogelijkheden:
1. Te laat komen: leerlingen moet de pas laten zien als ze te laat in de les komen.
2 Schoolfeesten: De controle bij de entree van schoolfeesten is een grote zorg. Met behulp van de schoolpas kan de
controle gemakkelijker en zorgvuldiger verlopen, zodat de kans op ongenode gasten vermindert.
3. Mediatheek; Het lenen van boeken en/of andere mediatheek materialen kan alleen met de schoolpas.
4. Computergebruik: Ook voor het gebruik van de pc’s in het computer
lokaal heb je de schoolpas nodig. Bij beschadiging of kwijtraken van de pas worden er kosten in rekening gebracht voor het verkrijgen van een nieuwe. Via de mediatheek moet een nieuwe pas worden aangevraagd.