Omhoog
Aanmelden
Begeleiding: LOB VMBO

Loopbaan Oriëntatie en Begeleiding (LOB)-activiteiten VMBO

Om de keuzes tijdens de schoolloopbaan te ondersteunen vinden er in klas 2, 3 en 4 diverse activiteiten plaats die door de mentor begeleid worden.

In het tweede leerjaar willen we de leerling een beter beeld geven van verschillende beroepen en opleidingen. We organiseren 'speeddating', hierbij kunnen leerlingen vragen stellen aan studenten van het MBO. Bij 'kinderen mee naar het werk' laten we de leerlingen een dag meelopen op het werk van hun ouders/verzorgers. Ook gaan leerlingen naar een Techniek Evenement waar ze een beeld krijgen van deze sector. Tijdens het JOT-lob programma oriënteren de leerlingen zich op de toekomstige sectoren en opleidingen. Aan het einde van het tweede leerjaar maakt de leerling de keuze tussen Frans of Duits en tussen Nask 1 of Aardrijkskunde.

In het derde leerjaar wordt een programma aangeboden waar de sectorkeuze uitgebreid aan bod zal komen.  Zo wordt er onder andere gekeken naar toekomstige beroepen, de structuur op het MBO en de eigen kwaliteiten van de leerling. Daarnaast maakt de leerling een studiekeuzetest. De oriënterende stage die in het derde leerjaar plaatsvindt, kan de sectorkeuze van de leerling versterken.

In het derde en vierde jaar wordt van de leerlingen verwacht dat ze zelf open dagen bezoeken. Voor de derde jaars zijn er inkijkochtenden op het ROC Tilburg, De Rooi Pannen en Helicon MBO Tilburg. Voor de Mavo 4 leerlingen worden er in oktober VMBO-infoavonden georganiseerd. Ook in het vierde jaar worden LOB opdrachten gemaakt. Deze zijn vooral gericht op de arbeidsmarkt, beroepen en de vervolgopleiding.

Keuzes en doorstroommogelijkheden op 2College Cobbenhagenmavo
In de derde klas moet de leerling een keuze maken voor één van de vier sectoren. De sectoren zijn Techniek, Zorg en Welzijn, Economie en Landbouw. Binnen het sectordeel moet de leerling 2 vakken kiezen en vervolgens nog 3 vakken in het vrije deel. Het gemeenschappelijk deel is voor alle leerlingen verplicht. Hieronder vindt u de keuzemogelijkheden die er zijn.
 
A: gemeenschappelijk deel voor alle leerlingen
Engels    
Lichamelijke opvoeding
Nederlands  
Maatschappijleer
    
B: profieldeel: Elk profieldeel heeft 2 vakken. Indien er al een kruisje staat is het vak verplicht.
    Kies bij de profielen met een * nog één vak.
Techniek
 
 
Zorg en Welzijn *
 
 
Economie *
 
 
Landbouw *
 
nask 1
x
 
biologie
x
 
economie
x
 
wiskunde
x
wiskunde
x
 
aardrijkskunde
 
 
duits
 
 
biologie
 
 
 
 
geschiedenis
 
 
frans
 
 
nask 1
 
 
 
 
wiskunde
 
 
wiskunde
 
 
 
 
 
C: vrije deel : kies hier nog 3 àndere vakken
Techniek
 
 
Zorg en Welzijn
 
 
Economie
 
 
Landbouw
 
beeldende vorming
 
 
aardrijkskunde
 
 
aardrijkskunde
 
 
aardrijkskunde
 
biologie
 
 
beeldende vorming
 
 
beeldende vorming
 
 
beeldende vorming
 
duits
 
 
duits
 
 
biologie
 
 
biologie
 
economie
 
 
economie
 
 
duits
 
 
duits
 
frans
 
 
frans
 
 
frans
 
 
economie
 
geschiedenis
 
 
geschiedenis
 
 
geschiedenis
 
 
frans
 
nask 2
 
 
nask 1
 
 
nask 1
 
 
geschiedenis
 
lo 2 
 
 
nask 2
 
 
nask 2
 
 
nask 1
 
 
wiskunde
 
 
wiskunde
 
 
nask 2
 
 
 
 
 lo 2
 
 
 lo 2
 
 
 lo 2
 
 
 
 
MBO Doorstroomschema

Vanuit de Mavo zijn er verschillende mogelijkheden voor een vervolgstudie. Zo kan de leerling naar het MBO of maakt hij of zij de keuze om door te gaan naar de Havo. Hieronder vindt u een overzicht van het doorstroomschema en de doorstroomeisen.

doorstroomschema.bmp
Bij doorstroom van VMBO-gt naar eenzelfde sector in het MBO worden geen nadere eisen gesteld. Bij doorstroom naar een andere sector in het MBO worden alleen bij de sectoren Techniek en Economie aanvullende eisen gesteld.  Voor de sectoren Zorg en Welzijn en Landbouw gelden geen aanvullende eisen.

·         Aanvullende eisen bij de sector Techniek: Bij de sector techniek  is wiskunde of natuur- en scheikunde I verplicht.
Voor de opleidingen met betrekking tot vliegtuigtechniek geldt dat zowel wiskunde als natuur- en scheikunde I verplicht zijn.
·         Aanvullende eisen bij de sector Economie: Bij de sector economie is wiskunde of economie verplicht.
 
Via www.mbostad.nl is veel informatie te vinden over het MBO.
 
Doorstroomeisen HAVO
 
Bij doorstromen naar de HAVO moet  aan een aantal eisen voldaan zijn:
·         Allereerst moet het advies van de afleverende school positief zijn.
·         Daarnaast moet het gemiddelde cijfer voor de vakken waarin Centraal Examen wordt gedaan
        minimaal 6,8 zijn op het moment van aanmelden. Het gemiddelde bij de overgang van T3 naar T4 kan als
        aanvullende informatie dienen.
·         In de vakken Nederlands, Engels en Wiskunde mag bij de schoolexamencijfers geen onvoldoende
        zitten (<5,5)
 
Voor de profielen worden de volgende eisen gesteld:
 
Profiel
Verplicht
Aanbevolen
C&M
2e Vreemde Taal
Geschiedenis
E&M
Wiskunde & Economie
Geschiedenis
N&G
Wiskunde & Biologie
Natuur/Scheikunde 2
N&T
Wiskunde & Natuur/scheikunde 1
Natuur/Scheikunde 2

 

 

 

 

 

Zie LOB HAVO-Pagina voor een totaal overzicht van de HAVO profielen